(Актуализирана към 28.04.2024 г.)[1]

 

Библиографията може да бъде свалена на pdf файл оттук.

 

Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 1.

Андреев, М. Към въпроса за обичайното право в България през времето на турския феодализъм. ? ГСУЮФ, Т. 47, 1954-1955, 53-200.

Андреев, М. Изследвания върху обичайното право в средновековната българска държава. Обичайното право в Първата българска държава. – ГСУЮФ, Т. 65, 1976, № 1, с. 145-174.

Андреев, М. Българското обичайно право и неговото развитие през последните десетилетия на турското иго. – Исторически преглед, 1956, № 5, с. 58-71.

Андреев, М. Договорното обичайно право в българските земи през последните десетилетия на турското иго и особено след Кримската война (1853-1856). – ГСУЮФ,  47,  [1954-1955], 1956, № 2,  с. 203-237.

Андреев, М. Българското къснофеодално обичайно право според обширната редакция на Закона на Юстиниана. – Прaвна мисъл, 1969, № 3, с. 53-65.

Андреев, М. Изследвания върху обичайното право в средновековната българска държава. Обичайното право в Първата българска държава. – ГСУЮФ, 65, [1974], 1976, № 2, с. 145-174.

Андреев, М. Към въпроса за съдебния процес според българското средновековно обичайно право. – Правна мисъл, 1976, № 1, с. 3-14.

Андреев, М. Изследвания върху обичайното право в Средновековната българска държава. Обичайното право във Втората българска държава ? ГСУЮФ, Т. 66, 1977, № 2, с. 1-61.

Андреев, М. Колективната наказателна отговорност на българската селска община през Средновековието. ? Векове, 1977, № 5, с. 13-18.

Андреев, М. Приложно поле на обичайното право в средновековната българска държава. – Правна мисъл, 1977, № 6, с. 21-31.

Андреев, М. Към въпроса за ролята, значението и приложението на българското обичайно право в българската буржоазна държава. – Правна мисъл, 1978, № 2, с. 20-31.

Андреев, М. Българското обичайно наказателно право и по времето на османското иго. – Българска етнография, 1978, № 3-4, с. 65-82.

Андреев, М. Българско обичайно право. С., Наука и изкуство, 1979. 324 с. Второ изд.: Кюстендил, Иван Сапунджиев ЕООД, 2001 ([Кюстендил : Руниверс]). 288 с.

Андреев, М. Българско обичайно право. – В: Етнография на България. Т. I. София, 1980, 330-356.

Аргиров, С. Два стари еснафски устава. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1901, кн. LXI.

Арнаудов, М. Димитър Маринов и българската народоука. – ГСУИФФ, кн. XXXVIII, 1941/1942.

Атанасов, В. Нашите еснафи. – Светлина, 1884, № 11-12.

Атанасов, В. Из миналото на нашите еснафи. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1902, кн. LXII.

Балджиев, В. Т. Студия върху нашето персонално съпружествено право. – СбНУ, кн. IV, 1891; кн. V, 1891; кн. VII, 1892; кн. VIII, 1892; кн. X, 1894.

Barbar, Leo. Gewohnheitsrechtliches aus Bulgarien. – Zeitschrift f?r Vergleichende Rechtswissenschaft, XXVII, XXIX, XXXI Bd. Stuttgart. 1912-1913.

Барбар, Л. Видове клетви по римското и българското обичайно право. – Юридически преглед, 1923, № 8.

Барбар, Л. Римскоправни езически следи в българското обичайно право. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 8.

Башмаков, А. Новият сборник на българските юридически обичаи от С. С. Бобчев. – Юридически преглед, 1903, кн. 9.

Бобчев, Н. Нови сведения върху задругата в България. – Юридически преглед, г. I, 1893, кн. 11.

Бобчев, С. С. За събирането и изучаването на народните юридически обичаи. – Наука, г. II, 1883, № 11-12.

Бобчев, С. С. Материали за българското обичайно право. – Наука, 1883, кн. 1.

Бобчев, С. С. Сбирка от правните обичаи у Българите. – Наука, 1883, кн. 2, 3, 4, 5, 6.

Бобчев, С. С. Какво е направено у нас за изучаването на обичайното ни право? –Юридически преглед, г. I, кн. 7, 1893.

Бобчев, С. С. Няколко думи за българското обичайно право. – Юридически преглед, г. I, 1893, кн. 6.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част I. Гражданско право. Отдел I. Семейно право. Пловдив, 1896.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част I. Гражданско право. Т. II, Отдели II, III и IV. Вещи-Наследство-Обязателства. С., 1902.

Бобчев, С. С. Обичай и закон. – Летопис на Българското книжовно дружество в София, IV (1902-1903). С., 1904.

Бобчев, С. С. Агарлък (прид) и произхождение на прикята. – В: Перио­дическо списание, 1904, кн. LXIV.

Бобчев, С. С. Към българската правна история и обичайното право.София, 1906.

Бобчев, С. С. Българската челядна задруга в сегашно и минало време. – СбНУ, кн. ХХП-ХХШ, 1906/07.

Бобчев, С. С. Сборник на българските юридически обичаи. Част II. Държавно право. Т. III. С., 1908.

Бобчев, С. С. Българско обичайно съдебно право. – СбНУ, кн. XXXIII,1917.

Бобчев, С. С. Народното брачно право в юридическите ни послови­ци. – ГСУЮФ, кн. XVIII (1921/22), 1923

Бобчев, С. С. Завещанието според народното право. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 4-5.

Бобчев, С. С. Народните възгледи върху челядта. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 8.

Бобчев, С. С. Еднокрътнина (към названието на челядната задруга у нас). – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 9.

Бобчев, С. С. Глоби, глобници, глобари. – Юридически преглед, 1925, № 6.

Бобчев, С. С. Турски термини в нашето народно наказателно право. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 281.

Бобчев, С. С. Табу и синорни нарушения според нашето народно наказателно право. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 369.

Бобчев, С. С. Българско обичайно наказателно право. – СбНУ, кн. XXXVII,1927.

Бобчев, С. С. Понятието за „пътно“ и „редно“ в народното право. – Юридически преглед, 1929, № 4-5.

Бобчев, С. С. Българо-турски успоредици в юридическите ни пословици и значението им за народното ни право. – Научен преглед, г. III (1931), № 2.

Бобчев, С. С. Нашето народно право в юридическите ни пословици. – ГСУЮФ, Т. XXVIII (1932/33), 1933.

Бобчев, С. С. Нашият юридически фолклор около продажбата на кон. – Списание на БАН, XLV (1933).

Бобчев, С. С. Борбата на българското народно право против византийското влияние. –Юридическа мисъл, 1934, с. 506.

Бобчев, С. С. Значението на юридическите ни пословици за нашето народно право. –Юридическа мисъл, 1934, № 5.

Боев, Б. Към брачното право на българите (на руски). – Трудыэтн. отделенiя Императ. Общества естествознанiя, антропологiи и этнографiи, 1884.

Васильов, Т. Завет на Въла Йончов от Тетевене. – Юридически преглед, г. XXV, 1924, кн. 4-5.

Васильов, Т. Почка в Тетевенско. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 441.

Венедиков, П. Бележки върху чеиза и зестрата по действуващото право у нас. – Юридически архив, г. V, 1933/1934, кн. 6.

Венедиков, П. Даренията между годеници и чл. 317, ал. 3 на Закона за наследството. – Юридически архив, г. VI, 1934/1935, кн. 6.

Влайков, Т. Бележки върху земледелческия въпрос. – Юридически преглед, 1895, кн. 12-13.

Ганев, В. Историческото развитие на търговското право. – ГСУЮФ, Т. 12, [1915-1916], 1921, с. 1-273. [включва и изложение за търговията и еснафите в България по време на Османската империя и след Освобождението, бел. съст.]

Ганев, В. Нашето обичайно право и неговото отбелязване. – В: Юбилеен сборник, издаден по инициатива на ЮФ на СУ в чест на С. С. Бобчев. С., 1921.

Генчев, Ст. Сватбата. С.,  изд. Септември, 1987. 112 с.

Георгиева, Тем. Изследователи на българското обичайно право в края на XIX и първата половина на ХХ в. – Епохи, Год. 22, бр. 2, 2014, с. 83-101.

Гешов, Ив. Ев. Задругата в Западна България. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXI-XXII, 1887.

Гешов, Ив. Ев. Нашите градинарски дружества. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXVII, 1888.

Гешов, Ив. Ев. Задружното владение и работене в България. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. XXVIII-XXX, 1889.

Гешов, Ив. Ев. Овчарите от Котленско и жетварите от Търновско. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, кн. ХХХИ-ХХХШ, 1890

Геров, Хр. За формата на осиновяването преди 1890 г. и неговото доказване – Адвокатски преглед XVIII, 1937, № 7.

Грекова, Майя. От обичай към право: патриархалният българин в кръговете на чуждост [историко-социологическо изследване]. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 119 с.

Григорев, А. Нужно ли е да се издаде закон за гарантиране имота на нашите земеделци. – Орало, г. V, 1898.

Данаилов, Л. Еснафско право. – Юридически преглед, г. XIV, 1906, кн. 8.

Данилов, Л. Лонджата. Обичайноправен етюд. – Юридически преглед, 1907, № 5.

Дечев, В. Средно родопското овчарство. –  СбНУ, кн. XIX, 1903.

Джонов, Б. Немските рударскоправни заемки в балканските редакции на „Саския закон“. Годишник на Софийския университет. Факултет по западни филологии. Книга 2. –  Т. 65, 1972 [за 1971]. c. 1-77.

Диков, Л. Връщане на годежните подаръци при виновно несключване на брака, бел. по р. № 613-1939, I г.о., ВКС. г. II. – Архив за правни науки, г. II, 1942, кн. 1.

Дончев, К. Влияние на българското обичайно право върху реципираното европейско право в България след Освобождението. – Правна мисъл, XXXII, 3, 1991, с. 94-99.

Дончев, К. Обичайно наследствено право на българското село от Освобождението до 40-те години на XX в. (По материали от Северозападна България). – Българска етнология. г. ХХII (1996), № 2, 65-73.

Дончев, К. Теоретични аспекти на проблема за обичайното право. – Правна мисъл,  ХХХVIII, 1997, № 1, с. 41-46.

Дончев, К. Българското обичайно право в контекста на теоретичните постановки за обичайното право изобщо. Опит за сравнение между българската обичайна система на наследяване и тази във Франция. – Балканистичен форум, ХI; 1-2-3; 2002, с. 41-50.

Дончев, К. Българската обичайна система на наследяване и обичайните системи на наследяване във Франция и на мароканските бербери – опит за сравнение. – Български фолклор, г. 44 (2018), № 4, 515-528.

Драганов, Д. Интересен осиновителен документ. – Юридически преглед, г. XXXII, 1933, кн. 9.

Думанов, Н. Обичаят в нашето положително право. – Адвокатски преглед,IX,  1929, № 19.

Илиев, Ат. Сборник от народни умотворения, обичаи и пр., събрани от разни български покрайнини. I-и отдел.  Народни (обрядни) песни. Кн. I. С., 1889.

Илиев, Хр. Обичайно автономно читалищно право. – Читалище, CХXVIII, 11-12, 1998, с. 7-8.

Ихчиев, Д. Еснафски документи и еснафски организации в турско време. – Списание на Българското икономическо дружество, 1907, кн. 7.

Йочев, Евг. Влиянието на обичайното право върху Закона за наследството. Научни трудове, Русенски университет, т. 39, серия 5. Русе, 2002, 41-46.

Йочев, Евг. Измененията и допълненията на Закона за наследството след 1900 г. От европейско към обичайно право. – Адвокатски преглед, 2021, № 12, 17-37.

Каравелов, П. Писмо до избирателите в Разградска околия [относно наследяването по закон на низходящи от женски пол в селата, бел. моя, В. Петров]. – Знаме, бр. 13-14 от 1895 г.

Касабова-Динчева, Ан. Обичайно-правни наказания за кражба: митологични аспекти. С., [А. Касабова-Динчева], 1995. 284 с.

Криничаров, Ив. Криза в сервитутното и обичайното право. Адвокатски преглед, XXII, 1942, №11.

Любенов, П. Баба Ега или сборник от различни вярвания, народни лекувания, магии, баяния и обичаи от Кюстендилско. 1887.

Манолова, М. Обичаят като източник на правото в България ХV-ХХ век. – Българска етнография, 1984, № 4, с. 3-13.

Манолова, М. За българското обичайно право като връзка между минало и настояще. – Годишник – Министерство на вътрешните работи. Академия, 9, 1990, с. 7-60.

Маринов, Д. Ненаказуемостта на някои простъпки и извинителността на някои престъпления според обичайното право. ? Юридически преглед, г. I, № 8, № 10, 1893.

Маринов, Д. Жива старина. Книга втора. Племена, влаки, задруги, семейства. Имената и коровете в Западна България. Русе, 1892.

Маринов, Д. Жива старина. Книга трета. Семейният живот на народа (женитба, кръщене, умиране, служба, сбор, оброк, тлака, седянка, хоро, нетемия/проклетия) в Западна България. Русе, 1892.

Маринов, Д. Народно обичайно право.I. Гражданско прано. Русе, 1894.

Маринов, Д. Народно карателно (углавно) право. С., 1907.

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи. – СбНУ, т. 28, 1914.

Милкова, Ф. Юридическите обичаи и обичайното право в българските земи до края на XIX в. – Българска етнография, 1984, № 3, с. 15-23.

Минев, Д. Предбрачен договор преди 70 години. – Юридически архив, г. VI, 1934/1935, кн. 2.

Неделева, П. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българские еснафи. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сб. Статии. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 231 – 249.

Неделева, П.  Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., Авангард прима, 2012, 253 с.

Неделева, П.  Управление на еснафските организации. Еснафски органи – видове и правомощия. – Ius Romanum, 2018, № 1, с. 487-514.

Оджаков, П. Обичайно наследствено право. Русе, 1885.

Оджаков, П. Борбата между обичая и закона по наследството. – Юридически преглед, 1894, № 4.

Оджаков, П. По брачното право. – Юридически преглед, 1894, № 13.

Оджаков, П. Общинското самоуправство ненеказуемо. – Юридически преглед, 1894, № 15.

Оджаков, П. Узаконен самосъд. – Юридически преглед, 1894, № 17.

Оджаков, П. Телесно наказание и самосъд. — Юридически преглед, 1894, № 20.

Оджаков, П. По обичайното народно право. – Юридически преглед, 1895, № 3.

Оджаков, П. Материали по обичайно народно право. – Юридически преглед, 1895, № 8.

Оджаков, П. По самоуправството на семейните общини. – Юридически преглед, 1895, № 20.

Оджаков, П. Подялба при жив и завещание в българската задруга (голяма челяд). – Юридически преглед, 1896, № 8.

Оджаков, П. Антило и зестрин запис. – Юридически преглед, 1896, кн. 11.

Оджаков, П. Селско-народен съд. – Юридически преглед, 1896, № 18.

Палмачини, М. Между обичайно право и католическа норма. Бракът у българите-католици през ХVIII век според неиздадени доклади на католически мисионери; Прев. от итал. Даниела Димитрова. – Balkanistic forum = Балканистичен форум, XVII, 1-2-3, 2008, с. 262-275.

Петров, Й., Ст. Йорданов, Т. Михалева. Обичайно право от град Сливен през Възраждането. Велико Търново, Ирис, 2011. 247 с.

Пешева, Р. Семейството и семейно-родствените отношения в Средна Западна България. – В: Комплексни научни експедиции в Западна България – Трънско-Брезнишко-Кюстендилско през 1957 и 1958 г. София, 1961, с. 511-557.

Попов, Н. Задругите у главанците.– В: Списание на българското икономическо дружество, г. IV, 1900, № 8-9.

Попов, Н. Един отживял институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя). – Списание на юридическото д-во, год. I, № 9, 1901 г., 436–442.

Попов, Н. Зидарските здружавания“ – Списание „Общо дело“, год. II, 1902 г., № 21, 311–317.

Попов, Н. Здружаванията във Варненска околия. – Списание на българското икономическо д-во, год. VI-1902, № 2, 179–217.

Попов, Н. Юридически и други обичаи и песни в с. Николаевка и околните села. – Сборник „Народни умотворения“, изд. на Книж. д-во, год. ХХ – 1904, материали, 1–34.

Примовски, Ан. Към въпроса за поминъка и обичайното право в Странджанския край. С., БАН, 1958.

Радева, Н. Стефан Савов Бобчев – изследовател на Българското обичайно семейно право. – В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев, Издателски комплекс – УНСС, София, 2013.

Радева, Н. Ролята на българското обичайно наказателно право след Освобождението. – De jure, 2019, № 1, с. 95-101.

Радева, Н. Приносът на Стефан Савов Бобчев за съхраняването на българското обичайно наказателно право. – В: Сборник с доклади от научна конференция „100 ГОДИНИ УНСС – 100 ГОДИНИ ПРАВО В УНСС“, том II Актуални проблеми на публичното и наказателно право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. Организирана по повод 100 годишния юбилей на УНСС, София, 2021, с. 161-169.

Радева, Н. По някои въпроси за българското обичайно наказателно право. С., Авалон пъблишинг, 2023. 265 с.

Родопски. Нещо върху старото българско законодателство. С., Държавна печатница, 1885.

Сайков, Н. Значението на „потката“ във Врачанско. – Юридически преглед, г. XXVII, 1926, с. 122 и сл.

Светлинов, Б. Български юридически пословици. – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 4-5.

Станчев, М. Земледелският въпрос и българските правни обичаи. – Юридически преглед, г. XXI, 1914, кн. 4, кн. 5, кн. 6.

Станчев, М. Един вид договори, останал обичай по турско време. – Юридическа мисъл, г. II, 1920/1921, кн. 8.

Тенева, В. Традициите на ромския съд – мешере: Престъпленията и наказанията при ромите. – Общество и право, 2002, № 9, с. 24-25.

Тинчев, Ст. Народното обичайно право и селската община в Златаришкия край (края на XIX – 50-те години на XX в.). – Архив за поселищни проучвания: национално списание по краезнание, I, 2, 1991, с. 28-44.

Топалов, Г. Ордалиите у българите. – Юридически преглед, 1909, № 3.

Фаденхехт, Й. По закона за изменение и допълнение на някои части на Закона за наследството. – Списание на Юридическото дружество в София, 1905, кн. 6, кн. 7, кн. 10.

Фаденхехт, Й. Трябва ли да се изменят наредбите на Закона за наследството относително наследствената част на наследниците от женски пол. – Демократически преглед, 1906, кн. 1.

Фаденхехт, Й. Обичайното право в българското гражданско право. – Юридическа мисъл, 1934, кн. 6.

Фаденхехт, Й. Имотните наказателни последици от развода по българското православно брачно право. – Правна мисъл, г. I, 1936, кн. 1.

Фаденхехт, Й. Пак по въпроса за връщане на годешните подаръци. – Правна мисъл, г. VII, 1941, кн. 9-10.

Хинков, Т. По наследствената част на наследниците от женски пол. – Юридически преглед, 1905, кн. 9.

Цекова, Сн. Влиянието на обичайноправните концепции при уреждането на семейно-брачните и наследствените отношения в България след Освобождението. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сб. Статии. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 250 – 276.

Цонев, Ст. Към въпроса за разложението на еснафските организации у нас през периода на Възраждането. – В: Трудове на Висшия институт за народно стопанство в гр. Варна. Кн. І, 1956.

Чомов, Иван. Правовия ред на еснафските организации в някогашна България: Принос към обичайното ни право. С., печ. Божинови, 1928. 45 с.

Чомов, Иван. Призоваването на съд по старото славянско право: Правно-сравнителна студия. С., печ. Божинови, 1928. 190 с.

Шапкарев, К. Сборник от български народни умотворения. Т. I. Обредни песни. Народни обичаи. С., 1885.

Шишков, Ст. Родопски старини, или сборник от обичаи, суеверия, песни и пр. кн. II. Обичаи от Ахъ-Челебийската Кааза. Пловдив, 1888.

Шишков, Ст. Взаимните спомагания в Родопите. – Родопски напредък, 1905, г. III, № 2.

Шишков, Ст. Обществената и частната благотворителност в Родопите. – Родопски напредък, г. III, 1905, № 1.

Шишков, Ст. Синурите между чужди недвижими имоти в Родопите. – Родопски напредък, г. IV, 1906, № 4.

Шишков, Ст. Самосъдът в Родопите. – Родопски напредък, г. V, 1908, № 5.

 

Бележки под линия:

[1] Библиографията не претендира за изчерпателност. Бел. автора.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.