(допълнен вариант на публикувания в Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*

 

(настоящата библиография е актуална към 13.12.2019 г.; актуализира се периодично – бел. отг. ред.)

 

 

Ангелова, Яна. Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Юридически свят, 2004, № 2.

Атанасова, Бистра. Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност.Принципи, предпоставки и способи. – Търговско и облигационно право, 2014, № 7.

Атанасова, Бистра. Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция.Материални и процесуалноправни предпоставки. – Търговско и облигационно право, 2014, № 11.

Атанасова, Бистра. Състояние на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата. – Търговско и облигационно право, 2015, № 2.

Балджиева, Снежанка. Въпроси, свързани с молбата за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 от Търговския закон. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 83-117.

Богомилов, Богомил. Откриване на производство по несъстоятелност по отношение на неограничено отговорни съдружници в търговско дружество – чл. 610 ТЗ. – Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 20.09.2016 г.

Бузева, Таня. Дружество със съучастие. – Търговско право, 1993, № 3.

Бучилски, Виктор. Върху една от предпоставките за банкова несъстоятелност. – Финанси и право, 1996, № 7.

Бъчварова, Маргарита. Закриване на предприятието“ при несъстоятелност и ликвидация. – Известия на Икономическия университет-Варна, 2005, № 2.

Василев, Георги. Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2013, № 10.

Велева, Ирена. Институтът на временния синдик в производството по несъстоятелност на банка. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 54(2015). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2015.

Велинов, Любен. Някои въпроси по приложението на чл. 80, ал. 1 УСД. – Търговско право, 1993, № 2.

Велушев, Милен. Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея. – Съвременно право, 2018, № 2.

Владимиров, Иван. Търговска несъстоятелност. Варна, Тедина, 1994.

Владимиров, Иван. Същност на търговската несъстоятелност и откриване на производство по нея. – Финансово-данъчен контрол, 1995, № 1 и № 2.

Вълчев, Мишо. Несъстоятелност и ликвидация на фирмите според Указа за стопанска дейност. С., Квалима, 1990.

Вълчев, Мишо. Несъстоятелност.Предпазен конкордат. С., Квалима, 1990.

Вълчев, Мишо. Правна уредба на несъстоятелността в България. – Търговско право, 1993, № 1.

Вълчева, Жени, Румен Янков. Правни последици от решението за откриване на производство по несъстоятелност. – Правен преглед, 1996, № 1.

Гачев, Венелин. Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори. – Търговско право, 2005, № 2.

Гачев, Венелин. Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори. – Пазар и право, 2005, № 10.

Георгиев, Александър. Недействителност спрямо кредиторите на действия и сделки на търговското дружество в производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2005, № 9.

Георгиев, Андрей. Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“? – Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 20.01.2017 г.

Георгиев, Веселин. Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие. – Търговско и облигационно право, 2017, № 10.

Георгиев, Владимир. Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани. – Търговско и облигационно право, 2015, № 7.

Георгиев, Владимир. Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 8.

Георгиев, Владимир. Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 10; също в Счетоводство, данъци и право, 2015, № 10.

Георгиев, Владимир. Оповестяване на сведения при банков фалит. – Общество и право, 2015, № 8.

Георгиев, Владимир. За правомощията на синдика. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 3.

Георгиев, Владимир. Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност. Процесуални проблеми. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 10.

Георгиев, Веселин, Петер Хойн. Освобождаване на синдика – основания и предпоставки, с представяне на сравнителноправни паралели.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 17.10.2016 г.

Герджиков, Огнян, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Ал.ександър Кацарски. Коментар на Търговския закон. Кн. I. С., Софи-Р, 2007.

Гиргинов, Антон. Несъстоятелност и банкрут. – Търговско право, 1995, № 3.

Голева, Поля. Някои въпроси относно правното положение на управителя на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и на довереното лице в производството по стабилизация на ООД. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН. Т. 15. С., ИДП, БАН, 2017.

Голева, Поля. Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон? – Търговско и облигационно право, 2019, № 9, 65-71.

Голева, Поля. Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон. – Пазар и право, 2004, № 5.

Големинов, Чудомир. Относно правната уредба на квесторите и на банковата несъстоятелност. – Финансово-данъчен контрол, 1996, № 10.

Григоров, Григор. Въпроси на прихващането в производството по несъстоятелност. – Юридически свят, 2014, № 2.

Григоров, Григор. Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон). – Търговско и облигационно право, 2014, № 10.

Григоров. Григор. Несъстоятелност. С., Сиби, 2017.

Григоров, Григор. Нови кредитори в производството по несъстоятелност. – Правна мисъл, 2014, № 1.

Григоров, Григор. Понятие за кредитори в производството по несъстоятелност. – В: 50 години Пловдивски университет. Правната наука – традиции и актуалност. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2012.

Григоров, Григор. Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ). – Юридически свят, 2012, № 2.

Григоров, Григор. Презгранична несъстоятелност – основни проблеми и някои предложения delegeferenda с оглед на Модела-закон на УНСИТРАЛ за презграничната несъстоятелност. – Правна мисъл, 2015, № 4.

Григоров, Григор. Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност. – В: Сб. Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василеви проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер. С., Фенея, 2013.

Григоров, Григор. Свръхзадължеността като основание за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 742 от Търговския закон). – Правна мисъл, 2011, № 1.

Грозданов, Антон. Несъстоятелност. Кратко ръководство. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2014.

Грозданов, Антон. Ръководство по търговско право. Кн. II. Производство по стабилизация на търговец. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2017.

Груев, Лазар. Незаявяване на неплатежоспособност (чл. 227б НК). – Юридически свят, 2010, № 1.

Груев, Лазар. Умишлен банкрут. – Съвременно право, 2010, № 4.

Даскалов, Вълчин. Правно положение на кредитора в производството по несъстоятелност. Видове кредитори. – Във: Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и на икономическия растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Б. Ланджев. С., ИК – УНСС, 2016.

Джилизов, Велко. Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2014, № 12.

Джилизов, Велко. Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2016, № 5.

Джилизов, Велко. Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 4.

Джонева, Борислава. Обявяване в несъстоятелност по австралийското право и някои връзки с английското и българското законодателство (Младежка научна школа „Модерното общество“ – Китен). С., Академическа инициатива, 1995.

Димитров, Валери. Особености на банковата несъстоятелност. – Бизнес и право [сп. на ЮФ на УНСС], 2018, № 1.

Димитров, Валери. Относно действителността на прихващанията на вземания по влогове с вземания по кредити след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор. – Правна мисъл, 2017, № 1.

Димитров, Ивайло. Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор. – Търговско и облигационно право, 2015, № 5.

Димитров, Ивайло. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД. – Норма, 2016, № 3.

Димитров, Ивайло. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 15 май 2016 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/cesia-i-prihvashtane/).

Димитров, Ивайло. За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг. – Търговско и облигационно право, 2016, № 5.

Димитров, Ивайло. За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2016, № 2.

Димитров, Пенко. Данъчноправни аспекти при обявяване в несъстоятелност и при прекратяване с ликвидация. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 53(2014). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2014.

Добчев, Петко (съст.). Несъстоятелност. Селективна библиография на българската правна литература (1891-2005). С., ЦОА „Кръстю Цончев“, 2007.

Дончева, Емилия. Актуални въпроси на търговската несъстоятелност. – В: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Сборник от Годишна научна конференция на Юридически факултет на УНСС. С., ИК-УНСС,2013.

Дончева, Емилия. Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2015, № 1.

Дончева, Емилия. Промени в правната уредба на отменителните искове в производството по несъстоятелност. – В: Бобчеви четения. Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. Сборник от Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев, С.,ИК-УНСС, 2014.

Драгиев, Деян. Презграничното производство по несъстоятелност: актуални въпроси в светлината на изменението на регламента на ЕС относно производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 330-348.

Евгениева, Теофана. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 118-146.

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 16 юли 2017 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/predlojenie-dopalvane-td-1-2017-ostk/).

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 61-82.

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността– Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 9 юни 2016 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/predlojenie-nesystoyatelnost/).

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012–2017). С., Сиела, 2018. 752 с.

Захариев, Мартин, Енчо Симеонов. За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост. – Търговско и облигационно право, 2016, № 11.

Златарева, Маргарита. Несъстоятелност на банка.Правен режим и различие с несъстоятелност на търговец според Търговския закон. – Търговско право, 1998, № 3.

Иванов, Димитър. Действие на производството по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848). – Търговско и облигационно право, 2016, № 10.

Иванов, Димитър. Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?Търговско и облигационно право, 2016, № 9.

Иванов, Димитър. Последици от откритото производство по стабилизация спрямо изпълнението по реда на ГПК и ЗОЗ. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“.Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 49-60.

Иванов, Димитър. Установяване на неплатежоспособността на търговец при подадена молба от кредитор. – Норма, 2015, № 8.

Иванов, Кирил. За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон. – De jure, 2016, № 2.

Иванов, Александър, Рая Илиева. Курс по търговски сделки и несъстоятелност. С., Сиела, 2013.

Илиева, Лилия. За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 2006, № 4.

Илиева, Лилия. Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2006, № 4.

Илиева, Лилия. Защита на несъстоятелната маса от увреждащи я решения на общи събрания на акционерите. – Търговско право, 2003, № 1.

Илиева, Лилия. За одобрения от съда списък на приети вземания и възможността за неговата промяна. – Търговско право, 2004, № 3.

Илиева, Лилия. За прекратяване на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства. – Пазар и право, 2005, № 1.

Илиева, Лилия. Несъстоятелност. Откриване на производство. Действия и сделки с имущество от несъстоятелната маса. – Търговско право, 2001, № 2.

Илиева, Лилия. Някои проблеми във връзка с приложението на § 46 ЗИДЗБ. – Търговско право, 2002, № 1.

Илиева, Лилия. Постановеното от съда“ като правомощие на синдика. – Пазар и право, 2004, № 3.

Илиева, Лилия. Правна природа на иска по чл. 646 ТЗ. – Търговско право, 2001, № 5.

Илиева, Лилия. Правно значение на съдебното разрешение за разпореждане с имущество от несъстоятелната маса. – Търговско право, 2000, № 4.

Илиева, Лилия. Правно основание на процесуалната легитимация на синдика за предявяване на отменителни искове. – Търговско право, 2002, № 3.

Илиева, Лилия. Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това. – Пазар и право, 2004, № 11.

Илиева, Лилия. Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданско-процесуалното право. – Пазар и право, 2004, № 11 (приложение).

Илиева, Лилия. Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 2004, № 8.

Йолова, Галина. За механизма на престъпно поведение при умишления банкрут и значението му в аспекта на криминологичната профилактика. – Съвременно право, 2002, № 4.

Йолова, Галина. Особености на мотива при умишления банкрут. – Известия на Съюза на учените-Варна, Хуманитарни науки, ISSN: 1310-6376, 2000/2001, № 1-2.

Йолова, Галина. За преюдициалността на откритото конкурсно производство спрямо съставомерността на умишления банкрут. – Търговско право, 2003, № 3.

Йолова, Гаалина. За субекта на умишления банкрут. – Известия, Списание на Икономическия университет-Варна ISSN: 1310-0343,2001, № 2.

Йорданова, М. Оздравяване на предприятието. Правна същност и цели. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 55 (2016). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2016.

Калайджиев, Ангел. Злоупотребата с право на иск в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2003, № 4.

Калайджиев, Ангел. Неплатежоспособност на банка. – Търговско право, 1997, № 1.

Калайджиев, Ангел. Оздравяване на предприятието. С., Труд и право, 2006.

Калайджиев, Ангел. Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2010, № 1.

Калайджиев, Ангел. Производството по несъстоятелност и искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. – Търговско право, 2003, № 2.

Калайджиев, Ангел. Производството по несъстоятелност и искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. – Търговско право, 2003, № 2.

Караджов, Петър, Яна Бурнева. Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 13 ноември 2014 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/vliqnie-na-promenite-v-chlen-608-tz/).

Карановски, Иван. Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по ЗГВЗСНР. – Труд и право, 2006, № 3.

Кацарски, Александър. Изменения в производството по несъстоятелност. – Съвременно право, 2003, № 4.

Кацарски, Александър. Обявяване в несъстоятелност без обявяване в неплатежоспособност и производство за споразумение. – Практическо право, 1993, № 7, 1993, № 8.

Кацарски, Александър. Особеностти на несъстоятелността като производство. – Търговско право, 2005, № 5-6.

Качарова, Светла. Прокуристът в производството по стабилизация на търговец. –В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. Доклади от първа национална научна конференция, 09.11.2018 г. Варна, изд. „Наука и икономика“ – Икономически университет-Варна, 2019.

Керелска, Олга. Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ. – Пазара и право, 2005, № 6.

Коларов, Красимир. Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ. – Съвременно право, 2004, № 2.

Колев, Стоян. Правни проблеми свързани със защита интересите на държавата и общините в хипотезите на чл. 646 и чл. 647 от Търговския закон. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. Доклади от първа национална научна конференция, 09.11.2018 г. Варна, изд. „Наука и икономика“ – Икономически университет-Варна, 2019.

Коментар на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Авторски колектив под обща ред. на Пламен Димитров. С., изд. КНСБ [Графимакс], 2004.

Костова, Мариана. Правното положение на синдика и предявяването на вземанията според измененията и допълненията в глава 2 и глава 43 от Търговския закон. – Съвременно право, 2001, № 1.

Кръстев, Иван. Някои проблеми относно умишления и непредпазлив банкрут по чл. 227в и чл. 227д НК. – Правна мисъл, 1999, № 2.

Кръстев, Кръстю, Мариана Костова, Николай Дърмонски. Някои проблеми относно умишления и непредпазлив банкрут по чл. 227в и чл. 227д НК. – Правна мисъл, 1999, № 2.

Кръстева, Силвия. Откриване на производство по несъстоятелност. С., Сиела, 2019. 367 с.

Кръстева, Силвия. Специфични проблеми в легитимацията на кредитора и длъжника в процедурата по откриване на производство на несъстоятелност, разгледани в съдебната практика. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Кръшкова, Елена. Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон. – Собственост и облигационно право, 2015, № 11.

Кръшкова, Елена. Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство. – Търговско и облигационно право, 2017, № 12.

Кунчев, Константин. Въпроси на прихващането, приложими и в производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 235-275.

Кьосева, Мария. Понятието „спиране на плащанията“ в производството по несъстоятелност според Търговския закон. – Правна мисъл, 2004, № 2.

Лалева, Пeпа. Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план – законодателни решения и тенденции. – Пазар и право, 2003, № 11.

Лалева, Пепа. Събранието на кредиторите – нормативни новости и практически аспекти. – Пазар и право, 2001, № 9.

Ланджев, Борис. Възобновяване на производството по несъстоятелност. – Труд и право, 1995, № 7.

Маданска, Нели. Възможностите за попълване на масата на несъстоятелността след последните промени в Търговския закон. – Норма, 2013, № 3.

Маданска, Нели. Възстановяване в правата по чл. 747 от Търговския закон. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 5.

Маданска, Нели. Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество. – Пазар и право, 2004, № 10.

Маданска, Нели. За европеизацията на производството по несъстоятелност. – Общество и право, 2018, № 1.

Маданска, Нели. Законови предели на разрешенията и одобренията, давани от съда на синдика. – Пазар и право, 2003, № 6.

Маданска, Нели. Изключване от списъка на синдиците. – Търговско и облигационно право, 2014, № 8.

Маданска, Нели. Наистина ли синдикът няма място в производството по чл. 694 ТЗ. – Норма, 2013, № 9.

Маданска, Нели. Наръчник на синдика. С., Министерство на правосъдието, 2007.

Маданска, Нели. Новите моменти в правното положение на синдика. – Пазар и право, 2005, № 11.

Маданска, Нели. Новите положения относно решението за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 632 ТЗ. – Пазар и право, 2006, № 10.

Маданска, Нели. Новият регламент относно производството по несъстоятелност и правомощията на синдика. – Норма, 2015, № 9.

Маданска, Нели. Някои аспекти на доказването на неплатежоспособността. – Норма, 2014, № 6.

Маданска, Нели. Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите. – Търговско и облигационно право, 2016, № 1.

Маданска, Нели. Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 3.

Маданска, Нели. Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2016, № 10.

Маданска, Нели. Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон. – Пазар и право, 2003, № 12.

Маданска, Нели. Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон – някои практически въпроси. – Търговско и облигационно право, 2015, № 8.

Маданска, Нели. Особености на производството по несъстоятелност при недостатъчност

на имуществото на длъжника за покриване на разноските по несъстоятелността – чл. 632 ТЗ. – Общество и право, 2008, № 9.

Маданска, Нели. Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност. – Пазар и право, 2005, № 7.

Маданска, Нели. Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 1.

Маданска, Нели. Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност. – Пазар и право, 2004, № 12.

Маданска, Нели. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 8.

Маданска, Нели. Предявяване на вземанията и установителен иск – практически проблеми. – Пазар и право, 2005, № 4.

Маданска, Нели. Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор. – Търговско и облигационно право, 2017, № 8.

Маданска, Нели. Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя. – Пазар и право, 2004, № 6.

Маданска, Нели. Производство по несъстоятелност. Проблеми и тенденции. С., Сиби, 2005.

Маданска, Нели. Синдикът на бъдещето – доверено лице в производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 19-30.

Маданска, Нели. Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. С., Сиела, 2016.

Маданска, Нели. За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 6.

Маданска, Нели. Трансграничната несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 3.

Маданска, Нели, Бистра Николова. Производството по несъстоятелност. Материалноправни, процесуални и регистърни въпроси. С., Сиби, 2010.

Маданска, Нели (съст.). Съдебните актове в производството по несъстоятелност 2007-2012. С., Апис, 2013.

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 3 (първа част).

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 4 (втора част).

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 2 юли 2017 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/za-taksite-na-chsi-v-nesastoyatelnostta/).

Мангачев, Иван. Делата Herstatt и British Eagle и производството по несъстоятелност.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 13.05.2016 г.

Мангачев, Иван. Планът за възстановяване на банка.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 11.02.2015 г.

Мангачев, Иван. Производствоо по стабилизация – минало, настояще и близко бъдеще.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 16.08.2017 г.

Маринков, Радослав. Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на тълкувателно дело № 1 от 2017 г. – Търговско и облигационно право, 2017, № 4.

Маринков, Радослав. Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 3.

Маринов, Делян. Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 10.

Маринов, Делян. Определяне на метода и условията на оценка на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 52(2013). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2013.

Маринов, Делян. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2011, № 10.

Маринов, Делян. Особености на производството по осребряване на имуществото на банка, застраховател и осигурител в сравнение с осребряването по ТЗ. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 52 (2013). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2013.

Маринов, Делян. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51(2012). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2012.

Маринов, Делян. Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 11.

Маринов, Делян. Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 1.

Маринов, Делян. Производството по осребряване като вид граждански процес и като обективно право. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51 (2012). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2012.

Маринов, Делян. Производство по осребряване при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ. – Търговско право, 2014, № 1.

Маринов, Делян. Развитие на индивидуалното принудително изпълнение в България. – В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2012 г.

Маринов, Делян. Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 12.

Маринов, Делян. Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2015, № 3.

Маркова, Цвета. Практически въпроси при провеждане на общи събрания на кредиторите на длъжници с многобройни кредитори. – Пазар и право, 2002, № 1.

Маркова, Цвета. Прекратяване на производството по несъстоятелност – хипотези. – Пазар и право, 2003, № 1.

Матеева, Екатерита. Общностноправен контекст на производството по стабилизация на търговец според новата Част пета на Търговския закон. – В: Годишник на Департамент „Право“ на НБУ за 2016 г. С., изд. НБУ, 2017.

Матеева, Екатерина. Развитие на правнотехническите способи за предотвратяване на производство по търговска несъстоятелност. – В: Годишник на Департамент „Право“ на НБУ за 2016 г. С., изд. НБУ, 2017.

Мингова, Анелия. За правното положение на синдика в исковия процес. – Търговско право, 1995, № 3.

Митева, Диана. Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността. – Търговско и облигационно право, 2014, № 10.

Митева, Диана. Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 5, 2013, № 6.

Митева, Диана. Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2014, № 3, 2014, № 4.

Митева, Диана. Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 8.

Митева, Диана. Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2015, № 1.

Михайлов, Олег. Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. – Адвокатски преглед, 2014, № 1.

Мусева, Боряна. Нов регламент относно производството по несъстоятелност: натрупан опит и нови предизвикателства. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 293-329.

Мусева, Боряна. Производството по несъстоятелност в ЕС: преодоляване на трудности и преследване на мечти. – В: Регламентите по международно частно право на Европейския съюз (2009-2016 г.). Тенденции и новости в правната уредба. Под общата ред. на проф. д-р Николай Натов. С., Сиела, 2017.

Мутафчиев, Георги. Изпълнителното производство при несъстоятелност. – Търговско право, 1996, № 3-4.

Мушкаров, Георги. Гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Български законник, 2004, № 7.

Найденов, Б. Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2018, № 1.

Найденов, Б. Кредитори на масата на несъстоятелност. – Пазар и право, 2002, № 10.

Найденов, Б. Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2003, № 1.

Найденов, Б. Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2018, № 2.

Начев, Дилян. Относно личния фалит на физическите лица. – Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014.

Недев, Делян. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец. –В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 31-48.

Недкова, Костадинка. Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ). – Търговско и облигационно право, 2017, № 5.

Недкова, Костадинка. Нови презумпции за неплатежоспособност при търговската несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 2.

Неков, Румен, Стефан Тихолов. Опрощаване на публични държавни и общински вземания в производството по несъстоятелност. В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 211-234.

Николов, Тихомир. Изключения от правилото за откриване на производство по стабилизация по отношение на търговци. – Търговско право, 2019, № 3, 73-80.

Николова, Бистра. Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 9.

Николова, Бистра. Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 5.

Николова, Бистра. Предявяване вземанията на чуждестранни кредитори в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2019, № 11, 67-79.

Николова, Бистра. Предявяване и установяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество. – Търговско и облигационно право, 2013, № 8.

Николова, Бистра. Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 7.

Николова, Бистра. Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 11.

Николова, Бистра. Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Проблеми и тенденции. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 11.

Николова, Бистра. Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност спрямо банкова институция. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Николова, Бистра. Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 7.

Николова, Бистра. Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност: компетентен съд, вторично и частично производство, „център на основните интереси на длъжника“. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 8.

Николова, Бистра. Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност – приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 9.

Николова, Бистра. Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 2.

Николова, Бистра. Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 12.

Николова, Е. Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които БНБ е поискала откриване на производство по обявяване в несъстоятелност. – Финанси и право, 1996, № 7.

Орсов, Златимир. За придобиването на вещни права по аналогия [критика на т. 10 от Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г., ОСТК, за съдбата на недвижимите имоти, останали непродадени в производство по несъстоятелност]. – Търговско право, 2019, № 3.

Орсов, Златимир. Отмяна по чл. 647 от Търговския закон на сделки на заложния кредитор по Закона за особените залози. – Търговско право, 2005, № 5-6.

Орсов, Златимир. Правомощия на органите за управление на търговско дружество в несъстоятелност. – Търговско право, 1999, № 5.

Павлевчев, Николай. За приложението на погасителната давност от синдика в производството по чл. 686 ТЗ. – В: „Предизвикай: Давността!“. Съст. Стоян Ставру и Делян Недев. С., Сиела, 2017.

Павлевчев, Николай. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 147-170, също в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 7 април 2019 г., достъпна на адрес https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/posledici-opn-chlenstvo/.

Парушева, Д. Приемане и утвърждаване на план за оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност – предпоставки и последици. – Пазар и право, 1999, № 6.

Пенчев, Мартин. Искове, попълващи масата на несъстоятелността, през призмата на Регламент (ЕС) № 2015/848. Сравнителноправно изследване. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 349-362.

Петров, Васил. Библиография на български публикации по несъстоятелност до 1951 г. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 363-372.

Петров, Васил. Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода 1990-2017 г. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 373-398.

Попов, Константин. Масата на несъстоятелността и попълването й. – Български законник, 1995, № 2.

Попов, Константин. Обявяване на длъжника в несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 1.

Попов, Константин. Откриване на производство по несъстоятелност и действие на съдебното решение. – Български законник, 1995, № 1.

Попов, Петко. Промени в правната уредба на дружествата и на несъстоятелността по Търговския закон. – Търговско право, 2000, № 6.

Попова, Валентина. Актът, с който съдът назначава синдик в производството по несъстоятелност. – Български законник, 1997, № 2.

Попова, Валентина. Важи ли § 2 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон за вземанията на длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност. – Български законник, 1998, № 8, също в Пазар и право, 1998, № 9.

Попова, Валентина. Възможности за осребряване на имуществото на длъжника, когато е постановено решение за обявяване в несъстоятелност по реда на чл. 630, ал. 2 ТЗ. – Български законник, 1997, № 5.

Попова, Валентина. Въпроси на несъстоятелността в практиката на Върховния съд. – Търговско право, 1997, № 4.

Попова, Валентина. За действието на прихващането по отношение на обезпечено с особен залог вземане във връзка с производството по несъстоятелност на банка. – Норма, 2017, № 8.

Попова, Валентина. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията. – Норма, 2018, № 5.

Попова, Валентина. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията. – Норма, 2018, № 6(продължение).

Попова, Валентина. Избрани съчинения. Том втори. Несъстоятелност. С., Сиела, 2010.

Попова, Валентина. Изискуемост на задълженията на търговеца, за когото е открито производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 1996, № 1.

Попова, Валентина. Изменение на режима на обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност (ЗИДГПК, ДВ, бр. 64 от 16.07.1999 г.). – Пазар и право, 1999, № 9.

Попова, Валентина. Измененията, засягащи фазата за откриване на производството по несъстоятелност. – Български законник, 2001, № 8, 2001, № 9.

Попова, Валентина. Как следва да бъдат включвани в списъка на одобрените вземания валутните вземания към длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност? – Пазар и право, 1998, № 6.

Попова, Валентина. Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл. 59, ал. 3 и чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност. – Норма, 2019, № 6.

Попова, Ваелнтина. Коментар на Търговския закон. Част четвърта. Несъстоятелност. Том първи. Глава 34. С., Фенея, 1996.

Попова, Валентина. Материалноправни и процесуални проблеми на компенсацията в производството по несъстоятелност(сравнителен преглед на швейцарското, немското, френското право и българския законопроект за несъстоятелността). – Правна мисъл, 1994, № 1.

Попова, Валентина. Може ли синдикът да упълномощава адвокат по делата, които той води на основание чл. 658, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 649, ал. 1 ТЗ. – Пазар и право, 1999, № 11.

Попова, Валентина. Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобряване на списъка на приетите от съда вземания, постановено по реда на чл. 692 ТЗ. – Търговско право, 1998, № 4.

Попова, Валентина. Някои проблеми във връзка с прекратяването на производството по несъстоятелност на основание чл. 707 ТЗ. – Български законник, 1998, № 3.

Попова, Валентина. Някои проблеми на производството по несъстоятелност за застраховател във връзка с последните изменения на Закона за застраховането (изм. ДВ, бр.58 от 22.07.1997 г., влязъл в сила на 22.07.1997г.). – Пазар и право, 1998, № 1.

Попова, Валентина. За някои проблеми във връзка с реализирането на отговорността на членовете на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, както и на прокуристите на банка, изпаднала в неплатежоспособност. – Пазар и право, 1997, № 8.

Попова, Валентина. Някои проблеми във връзка с употребата на легалните термини, установени в част ІV на Търговския закон. – Пазар и право, 1997, № 4.

Попова, Валентина. Обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 1998, № 12.

Попова, Валентина. Общ преглед на организацията на производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 1997, № 3.

Попова, Валентина. Обявяване на несъстоятелност по действащата у нас правна уредба. – Търговско право, 1992, № 2.

Попова, Валентина. Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка. – Български законник, 1997, № 6, 1997, № 7, 1997, № 8.

Попова, Валентина. Относителната нищожност по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ на изпълнението на парично задължение на длъжника. – Норма, 2012, № 10.

Попова, Валентина. Относителната нищожност по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ на изпълнението на парично задължение на длъжника, възникнало преди откриването на производството по несъстоятелност във връзка с въпросите за процесуалната легитимация за предявяване на осъдителния иск за връщане на сумата, дадена по това изпълнение, и правната квалификация на този иск. – Liber Amicorum. Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им. С., Фенея, 2013.

Попова, Валентина. Правни схеми за преструктуриране и закриване на губещи предприятия. Производство по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 8.

Попова, Валентина. Проблеми на продължаването на производствата по несъстоятелност за банка, образувани по искане на БНБ по време на действието на отменения ЗБКД. – Пазар и право, 1997, № 9.

Попова, Валентина. Проблеми във връзка с производството по несъстоятелност на банка и гарантирането на влоговете в търговските банки. – Български законник, 1997, № 9.

Попова, Валентина. Продължаване на започналите по време действието на Указ №56 производства по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 11.

Попова, Валентина. Производството по несъстоятелност на банка, уредено в Закона за банките. – Български законник, 1997, № 10, 1997, № 11.

Попова, Валентина. Производство по несъстоятелност за застраховател. – Пазар и право, 1997, № 5.

Попова, Валентина. Производството по несъстоятелност и приватизационната процедура. – Търговско право, 1996, № 5-6.

Попова, Валентина. Производството и решението за обявяване на несъстоятелността в бъдещото ни законодателство. – Търговско право, 1993, № 4.

Попова, Валентина. Процесуалното положение на синдика по делата по жалбите срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност. – Български законник, 1999, № 11.

Попова, Валентина. Решение за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 1995, № 6, 1996, № 1.

Попова, Валентина. Срок за обнародване на решението за откриване производство по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 1.

Попова, Валентина, Методи Марков. Относно предпоставките на иска по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност. – Норма, 2017, № 10.

Попова, Валентина, Камелия Ефремова, Пепа Лалева, Седвалин Божиков. Търговска несъстоятелност. С., НЦЮО, 2004.

Попхлебарова, Елица. Искът по чл. 60а ЗБН – гранична точка между защитата на кредиторите и здравия разум. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 195-210.

Предизвикай: Несъстоятелността!“.Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018. 400 с.

Радев, Емил. Някои въпроси на способите за оздравяване в производството по несъстоятелност по Търговския закон. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Радев, Емил. Оздравителният план. С., Труд и право, 2018. 264 с.

Рачев, Филип. Правни средства за подобряване на платежоспособността на публичните предприятия. – Правна мисъл, 1996, № 4.

Рачев, Филип. Предпоставки на производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2004, № 5.

Рачев, Филип. Търговска несъстоятелност. С., Фенея, 1998.

Рачев, Филип, Любен Караниколов, Т. Иванов, П. Пенчев (ред.). Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия. Сб. Доклади от научна конференция, София, 14-15 май 1996 г. С., УНСС, 1996.

Решения на Върховния касационен съд по дела за несъстоятелност. Сборник съдебна практика 2005-2008. С., Апис, 2009.

Розанис, Соломон. Институтът на прихващането в производството за търговска несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 2.

Розанис, Соломон. Предпазен конкордат. – Български законник, 1994, № 7, 1994, № 8, 1994, № 9.

Розов, Филко. Несъстоятелност и свързаните с нея престъпления в чужди правни системи. – Търговско право, 2002, № 6.

Розов, Филко. Престъпления против кредиторите (чл. 227б НК). – Адвокатски преглед, 2000, № 10.

Русев, В., Д. Банчева. Правен статут на синдика. Български счетоводител, ISSN 1310-7186,2001,бр. 22.

Русчев, Иван. Несъстоятелност на скрит съучастник ЮЛНЦ по чл. 609 ТЗ, прикриващ търговска дейност. Проблеми на съответното прилагане на правилата за търговска несъстоятелност при юридическите лица с нестопанска цел. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Ръководство по производство по несъстоятелност. С., Американска асоциация на юристите и Правна инициатива за Централна и Източна Европа. 1998.

Савова, В. Наказателна отговорност за умишлен и непредпазлив банкрут. – Общество и право, 2009, № 5.

Симеонов, Енчо, Мартин Захариев. Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – някои практически проблеми. – Търговско и облигационно право, 2014, № 9.

Спасов, Георги. Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 от Търговския закон. – Търговско право, 1997, № 2.

Ставру, Стоян. Наследяване на неплатежоспособността на починал едноличен търговец. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 171-194.

Ставру, Стоян. Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 30октомври 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/popalvane-masa-na-nesastoiatelnostta/).

Ставру, Стоян. Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 8април 2012 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/iskove-sled-nesastoiatelnost/).

Ставру, Стоян. Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 1май 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/priznavane-grajdanska-nesastoiatelnost/).

Ставру, Стоян. Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 20 март 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/promeni-nesastoiatelnost/).

Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Несъстоятелността като финансова терапия (предговор). – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 15-17.

Сталев, Живко, Огнян Герджиков. Материалноправни и процесуални проблеми на нищожността по чл. 646 ТЗ. – Търговско право, 2002, № 3.

Станева, Анна. Търговска несъстоятелност и съпружеска имуществена общност. – Търговско право, 1995, № 4.

Стефанов, Георги. Неплатежоспособността и спиране на плащанията като предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 2005, № 3.

Стефанов, Георги. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 2010, № 1.

Стефанов, Георги. Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност. – Търговско право, 2006, № 3.

Стефанов, Георги. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2008, № 6.

Стефанов, Георги. За търговското качество на физическите лица. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 12.

Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелност. Велико Търново, Абагар. 2 изд. 2009. 4 изд. 2014.

Стефанов, Георги, Тихомир Николов. Непосредствената опасност от неплатежоспособност като предпоставка за отриване на производство по стабилизация. – Търговско право, 2018, № 3, 51-60.

Стефанов, Стефан. Активна легитимация при някои искове за попълване на масата на несъстоятелността. – Търговско право, 2010, № 2.

Стефанов, Стефан. По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Търговския закон. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 11.

Стефанов, Стефан. Критичен анализ на промените в чл. 645-649 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2013, № 4.

Стефанов, Стефан. Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 6.

Стефанов, Стефан. Особености на исковете за попълване на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел. – Търговско право, 2010, № 4.

Стефанов, Стефан. Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския регистър. – Пазар и право, 2004, № 4.

Стефанов, Стефан. Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския регистър. – В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С., Сиби, 2005.

Стефанов, Стефан. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността (чл. 645, ал. 3 и 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4-6 от Търговския закон). С., Сиби, 2011.

Стефанов, Стефан, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова. Актуални въпроси на производството по несъстоятелност. С., Труд и право, 2013. Второ прераб. и доп. изд. С., Труд и право, 2015.

Стоева, Незабравка. За проблеми при някои сделки на синдика при осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност по ТЗ. – Търговско право, 2013, № 1.

Сърбинова, Дафина. Приложимо право в производството по несъстоятелност с международен елемент – новости в правната уредба и в практиката на съдилищата. – Търговско право, 2017, № 4.

Таджер, Витали. Банкова несъстоятелност. – Финанси, 1997, № 11.

Таджер, Витали. Квесторът – нов субект на търговското право. – Съврменно право, 1997, № 2.

Таджер, Витали. Ликвидация или несъстоятелност? – Български законник, 1995, № 11.

Таджер, Витали. Несъстоятелност по Търговския закон. С., Труд и право, 1996.

Таджер, Витали. Новата уредба на търговската несъстоятелност. – Български законник, 1994, № 12.

Таджер, Витали. Оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност. – Съвременно право, 1995, № 1.

Таджер, Витали. Откриване на производство по несъстоятелност. – Финансово-данъчен контрол, 1998, № 1.

Таджер, Витали. Правно положение на синдика според Търговския закон. – Финансово-данъчен контрол, 1996, № 6.

Таджер, Витали, А. Делчев, Цв. Джигански, Н. Христов, ГеоргиХорозов, Б. Славков, Е. Банова. Производство по несъстоятелност и работническо-мениджърска приватизация. С., Труд и право, 1997.

Терзиева, Мариана. За правния интрес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исково производство по чл. 694 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 12.

Тодорова, Велина. Търговска несъстоятелност и прекратяване на съпружеска имуществена общност: конфликтът между интересите на кредиторите и семейството. – Правна мисъл, 1999, № 1.

Токушев, Виктор, Станимир Добрев. Новата хипотеза за неплатежоспособност като основание за откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговец – приложение и проблеми. – Търговско право, 2018, № 3, 61-75.

Топуров, Петър. Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 276-292.

Топчиева, Ралица. Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника. – Търговско и облигационно право, 2013, № 1, 2013, № 2.

Топчиева, Ралица. Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 5.

Топчиева, Ралица. Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 6.

Тянкова, Янка. Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл. 741а ТЗ. – Търговско право, 2016, № 2.

Тянкова, Янка. Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство. – Търговско и облигационно право, 2016, № 6.

Тянкова, Янка. Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят.Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер.С.,Фенея, 2013.

Тянкова, Янка. Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ. – Търговско и облигационно право, 2013, № 3.

Тянкова, Янка. Извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност. С., Сиби, 2013.

Тянкова, Янка. Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 1.

Тянкова, Янка. Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 4.

Тянкова, Янка. Несъстоятелност на лица – нетърговци. С., Сиела, 2010.

Тянкова, Янка. Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията. – В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново,УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2016.

Тянкова, Янка. Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки. – Търговско и облигационно право, 2015, № 4.

Тянкова, Янка. Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия. – В: сб. „Iusestarsboni et aequi“ отЮбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2012.

Тянкова, Янка. Откриване на производство по несъстоятелност за неограничено отговорен съдружник. – Търговско право, 2008, № 2.

Тянкова, Янка. Откриване на производство по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец. – Търговско право, 2008, № 3.

Тянкова, Янка. Потребителска несъстоятелност. – Търговско право, 2009, № 1.

Тянкова, Янка. Потребителска несъстоятелност. – Съвременно право, 2013, № 5.

Тянкова, Янка. Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новия Кодекс за застраховане. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право.Сб. от юбилейна международна научна конференция „25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“, 6 и 7 октомври 2016 г. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017.

Тянкова, Янка. Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл.740, ал.2 ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 5.

Тянкова, Янка. Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. – De Jure, 2012, № 1.

Тянкова, Янка. Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. – В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна, УИ ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012.

Тянкова, Янка. Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел. – De Jure, 2010, № 1.

Тянкова, Янка. Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 12.

Тянкова, Янка. Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност. – De Jure, 2016, № 2.

Тянкова, Янка. Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа. – В: IUS ROMANUM: Commercium.2016 (1). С., Сиела, 2016.

Тянкова, Янка. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 246-257.

Тянкова, Янка. Скрито съучастие в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2008, № 6.

Тянкова, Янка. Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. –Търговско и конкурентно право, 2010, № 7.

Узунов, Антон. Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността. – Търговско и облигационно право, 2013, № 9, 2013, № 11, 2013, № 12.

Узунов, Антон. Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 5.

Узунов, Антон. Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 7.

Узунов, Антон. Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 12.

Хорозов, Георги. Последните промени в Търговския закон. – Български законник, 2003, № 7.

Хорозов, Георги. За правото на синдика да прекрати неизпълнен договор, по който длъжникът е страна (чл. 644 ТЗ). – Съвременно право, 1996, № 2.

Цачев, Владимир. Начална дата на неплатежоспособността. – Общество и право, 2009, № 7.

Чочова, Маргарита. Казусът „Корпоративна търговска банка“. – Общество и право, 2015, № 1.

Чочова, Маргарита. Решението на Съда на ЕС и въпросителните за отговорността на държавата по казуса „КТБ“. – Общество и право, 2018, № 8.

 

Бележки под линия:

* В библиографията са отразени само публикации на български автори на български език относно действащата в периода у нас нормативна уредба или по принципни въпроси на несъстоятелността и сродни правни институти (но по моя преценка не са включени публикации, посветени на ликвидацията на търговски дружества и кооперации). По тази причина са пропуснати преводни публикации. Съзнателно не са индексирани и общи курсове по търговско право, систематически прегледи на цялото търговско право или сборници с анотирана съдебна практика по цялото търговско право. Изоставени са и някои публикации в неюридически периодични издания с научнопопулярен характер. Уредба на несъстоятелност на фирми съдържа обн. в ДВ, бр. 4 от 13 януари 1989 г. Указ № 56 за стопанската дейност, но първата публикация по несъстоятелност при действието на този нормативен акт е от 1990 г., поради което и тази година е избрана за начална на библиографията.

 

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.