(допълнен вариант на публикувания в Предизвикай: Несъстоятелността!“, съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018)*

 

(настоящата библиография е актуална към 03.05.2020 г.; актуализира се периодично – бел. отг. ред.)

 

 

Ангелова, Яна. Гарантиране на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Юридически свят, 2004, № 2.

Атанасова, Бистра. Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност.Принципи, предпоставки и способи. – Търговско и облигационно право, 2014, № 7.

Атанасова, Бистра. Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция.Материални и процесуалноправни предпоставки. – Търговско и облигационно право, 2014, № 11.

Атанасова, Бистра. Състояние на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата. – Търговско и облигационно право, 2015, № 2.

Балджиева, Снежанка. Въпроси, свързани с молбата за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 от Търговския закон. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 83-117.

Богомилов, Богомил. Откриване на производство по несъстоятелност по отношение на неограничено отговорни съдружници в търговско дружество – чл. 610 ТЗ. – Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 20.09.2016 г.

Бузева, Таня. Дружество със съучастие. – Търговско право, 1993, № 3.

Бучилски, Виктор. Върху една от предпоставките за банкова несъстоятелност. – Финанси и право, 1996, № 7.

Бъчварова, Маргарита. Закриване на предприятието“ при несъстоятелност и ликвидация. – Известия на Икономическия университет-Варна, 2005, № 2.

Бъчварова, Маргарита. Доктринални схващания относно същността на производството по несъстоятелност. – Юридически сборник на БСУ, ЦЮН, Т. XXVI (2019), 412-418.

Бъчварова, Маргарита. Основни положения в правната уредба на личния фалит. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. от Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция 8 ноември 2019 г. Варна, изд. Наука и икономика, Икономическия университет-Варна, 143-151.

Василев, Георги. Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2013, № 10.

Велева, Ирена. Институтът на временния синдик в производството по несъстоятелност на банка. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 54(2015). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2015.

Велинов, Любен. Някои въпроси по приложението на чл. 80, ал. 1 УСД. – Търговско право, 1993, № 2.

Велушев, Милен. Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея. – Съвременно право, 2018, № 2.

Владимиров, Иван. Търговска несъстоятелност. Варна, Тедина, 1994.

Владимиров, Иван. Същност на търговската несъстоятелност и откриване на производство по нея. – Финансово-данъчен контрол, 1995, № 1 и № 2.

Вълчев, Мишо. Несъстоятелност и ликвидация на фирмите според Указа за стопанска дейност. С., Квалима, 1990.

Вълчев, Мишо. Несъстоятелност.Предпазен конкордат. С., Квалима, 1990.

Вълчев, Мишо. Правна уредба на несъстоятелността в България. – Търговско право, 1993, № 1.

Вълчева, Жени, Румен Янков. Правни последици от решението за откриване на производство по несъстоятелност. – Правен преглед, 1996, № 1.

Гачев, Венелин. Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори. – Търговско право, 2005, № 2.

Гачев, Венелин. Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори. – Пазар и право, 2005, № 10.

Георгиев, Александър. Недействителност спрямо кредиторите на действия и сделки на търговското дружество в производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2005, № 9.

Георгиев, Андрей. Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“? – Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 20.01.2017 г.

Георгиев, Веселин. Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие. – Търговско и облигационно право, 2017, № 10.

Георгиев, Владимир. Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани. – Търговско и облигационно право, 2015, № 7.

Георгиев, Владимир. Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 8.

Георгиев, Владимир. Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 10; също в Счетоводство, данъци и право, 2015, № 10.

Георгиев, Владимир. Оповестяване на сведения при банков фалит. – Общество и право, 2015, № 8.

Георгиев, Владимир. За правомощията на синдика. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 3.

Георгиев, Владимир. Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност. Процесуални проблеми. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 10.

Георгиев, Веселин, Петер Хойн. Освобождаване на синдика – основания и предпоставки, с представяне на сравнителноправни паралели.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 17.10.2016 г.

Герджиков, Огнян, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Ал.ександър Кацарски. Коментар на Търговския закон. Кн. I. С., Софи-Р, 2007.

Гиргинов, Антон. Несъстоятелност и банкрут. – Търговско право, 1995, № 3.

Голева, Поля. Някои въпроси относно правното положение на управителя на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и на довереното лице в производството по стабилизация на ООД. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН. Т. 15. С., ИДП, БАН, 2017.

Голева, Поля. Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон? – Търговско и облигационно право, 2019, № 9, 65-71.

Голева, Поля. Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон. – Пазар и право, 2004, № 5.

Големинов, Чудомир. Относно правната уредба на квесторите и на банковата несъстоятелност. – Финансово-данъчен контрол, 1996, № 10.

Григоров, Григор. Въпроси на прихващането в производството по несъстоятелност. – Юридически свят, 2014, № 2.

Григоров, Григор. Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон). – Търговско и облигационно право, 2014, № 10.

Григоров. Григор. Несъстоятелност. С., Сиби, 2017.

Григоров, Григор. Нови кредитори в производството по несъстоятелност. – Правна мисъл, 2014, № 1.

Григоров, Григор. Понятие за кредитори в производството по несъстоятелност. – В: 50 години Пловдивски университет. Правната наука – традиции и актуалност. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2012.

Григоров, Григор. Последици от откриването на производството по несъстоятелност за сключените от длъжника договори (чл. 644 ТЗ). – Юридически свят, 2012, № 2.

Григоров, Григор. Презгранична несъстоятелност – основни проблеми и някои предложения delegeferenda с оглед на Модела-закон на УНСИТРАЛ за презграничната несъстоятелност. – Правна мисъл, 2015, № 4.

Григоров, Григор. Принципът за равенство на кредиторите в производството по несъстоятелност. – В: Сб. Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василеви проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер. С., Фенея, 2013.

Григоров, Григор. Свръхзадължеността като основание за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 742 от Търговския закон). – Правна мисъл, 2011, № 1.

Грозданов, Антон. Несъстоятелност. Кратко ръководство. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2014.

Грозданов, Антон. Проблеми на производството по несъстоятелност. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. от Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция 8 ноември 2019 г. Варна, изд. Наука и икономика, Икономическия университет-Варна, 159-166.

Грозданов, Антон. Ръководство по търговско право. Кн. II. Производство по стабилизация на търговец. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2017.

Груев, Лазар. Незаявяване на неплатежоспособност (чл. 227б НК). – Юридически свят, 2010, № 1.

Груев, Лазар. Умишлен банкрут. – Съвременно право, 2010, № 4.

Даскалов, Вълчин. Правно положение на кредитора в производството по несъстоятелност. Видове кредитори. – Във: Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и на икономическия растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Б. Ланджев. С., ИК – УНСС, 2016.

Джилизов, Велко. Актуални промени в нормативната уредба относно гарантирането на влоговете в банките и банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2014, № 12.

Джилизов, Велко. Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2016, № 5.

Джилизов, Велко. Промени в нормативната уредба относно специалния надзор и банковата несъстоятелност. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 4.

Джонева, Борислава. Обявяване в несъстоятелност по австралийското право и някои връзки с английското и българското законодателство (Младежка научна школа „Модерното общество“ – Китен). С., Академическа инициатива, 1995.

Димитров, Валери. Особености на банковата несъстоятелност. – Бизнес и право [сп. на ЮФ на УНСС], 2018, № 1.

Димитров, Валери. Относно действителността на прихващанията на вземания по влогове с вземания по кредити след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор. – Правна мисъл, 2017, № 1.

Димитров, Валери. Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове. – Търговско и облигационно право, 2020, № 2.

Димитров, Ивайло. Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор. – Търговско и облигационно право, 2015, № 5.

Димитров, Ивайло. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД. – Норма, 2016, № 3.

Димитров, Ивайло. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 15 май 2016 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/cesia-i-prihvashtane/).

Димитров, Ивайло. За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг. – Търговско и облигационно право, 2016, № 5.

Димитров, Ивайло. За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2016, № 2.

Димитров, Пенко. Данъчноправни аспекти при обявяване в несъстоятелност и при прекратяване с ликвидация. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 53(2014). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2014.

Добчев, Петко (съст.). Несъстоятелност. Селективна библиография на българската правна литература (1891-2005). С., ЦОА „Кръстю Цончев“, 2007.

Дончева, Емилия. Актуални въпроси на търговската несъстоятелност. – В: Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Сборник от Годишна научна конференция на Юридически факултет на УНСС. С., ИК-УНСС,2013.

Дончева, Емилия. Въпроси, свързани с прихващането в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2015, № 1.

Дончева, Емилия. Промени в правната уредба на отменителните искове в производството по несъстоятелност. – В: Бобчеви четения. Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. Сборник от Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев, С.,ИК-УНСС, 2014.

Драгиев, Деян. Презграничното производство по несъстоятелност: актуални въпроси в светлината на изменението на регламента на ЕС относно производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 330-348.

Евгениева, Теофана. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 118-146.

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 16 юли 2017 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/predlojenie-dopalvane-td-1-2017-ostk/).

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 61-82.

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността– Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 9 юни 2016 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/predlojenie-nesystoyatelnost/).

Евгениева, Теофана, Николай Павлевчев. Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012–2017). С., Сиела, 2018. 752 с.

Захариев, Мартин, Енчо Симеонов. За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост. – Търговско и облигационно право, 2016, № 11.

Златарева, Маргарита. Несъстоятелност на банка.Правен режим и различие с несъстоятелност на търговец според Търговския закон. – Търговско право, 1998, № 3.

Иванов, Димитър. Действие на производството по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848). – Търговско и облигационно право, 2016, № 10.

Иванов, Димитър. Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?Търговско и облигационно право, 2016, № 9.

Иванов, Димитър. Приложима ли е разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ спрямо изпълнението по реда на ГПК, когато изпълнителното основание е пристъпване към изпълнение по ЗОЗ? – Търговско и облигационно право, 2019, № 11.

Иванов, Димитър. Последици от откритото производство по стабилизация спрямо изпълнението по реда на ГПК и ЗОЗ. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“.Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 49-60.

Иванов, Димитър. Установяване на неплатежоспособността на търговец при подадена молба от кредитор. – Норма, 2015, № 8.

Иванов, Кирил. За приложимостта на чл. 631а от Търговския закон. – De jure, 2016, № 2.

Иванов, Александър, Рая Илиева. Курс по търговски сделки и несъстоятелност. С., Сиела, 2013.

Илиева, Лилия. За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 2006, № 4.

Илиева, Лилия. Възобновяване на прекратено производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2006, № 4.

Илиева, Лилия. Защита на несъстоятелната маса от увреждащи я решения на общи събрания на акционерите. – Търговско право, 2003, № 1.

Илиева, Лилия. За одобрения от съда списък на приети вземания и възможността за неговата промяна. – Търговско право, 2004, № 3.

Илиева, Лилия. За прекратяване на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства. – Пазар и право, 2005, № 1.

Илиева, Лилия. Несъстоятелност. Откриване на производство. Действия и сделки с имущество от несъстоятелната маса. – Търговско право, 2001, № 2.

Илиева, Лилия. Някои проблеми във връзка с приложението на § 46 ЗИДЗБ. – Търговско право, 2002, № 1.

Илиева, Лилия. Постановеното от съда“ като правомощие на синдика. – Пазар и право, 2004, № 3.

Илиева, Лилия. Правна природа на иска по чл. 646 ТЗ. – Търговско право, 2001, № 5.

Илиева, Лилия. Правно значение на съдебното разрешение за разпореждане с имущество от несъстоятелната маса. – Търговско право, 2000, № 4.

Илиева, Лилия. Правно основание на процесуалната легитимация на синдика за предявяване на отменителни искове. – Търговско право, 2002, № 3.

Илиева, Лилия. Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това. – Пазар и право, 2004, № 11.

Илиева, Лилия. Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданско-процесуалното право. – Пазар и право, 2004, № 11 (приложение).

Илиева, Лилия. Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 2004, № 8.

Йолова, Галина. За механизма на престъпно поведение при умишления банкрут и значението му в аспекта на криминологичната профилактика. – Съвременно право, 2002, № 4.

Йолова, Галина. Особености на мотива при умишления банкрут. – Известия на Съюза на учените-Варна, Хуманитарни науки, ISSN: 1310-6376, 2000/2001, № 1-2.

Йолова, Галина. За преюдициалността на откритото конкурсно производство спрямо съставомерността на умишления банкрут. – Търговско право, 2003, № 3.

Йолова, Гаалина. За субекта на умишления банкрут. – Известия, Списание на Икономическия университет-Варна ISSN: 1310-0343,2001, № 2.

Йорданова, М. Оздравяване на предприятието. Правна същност и цели. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 55 (2016). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2016.

Калайджиев, Ангел. Злоупотребата с право на иск в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2003, № 4.

Калайджиев, Ангел. Неплатежоспособност на банка. – Търговско право, 1997, № 1.

Калайджиев, Ангел. Оздравяване на предприятието. С., Труд и право, 2006.

Калайджиев, Ангел. Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2010, № 1.

Калайджиев, Ангел. Производството по несъстоятелност и искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. – Търговско право, 2003, № 2.

Калайджиев, Ангел. Производството по несъстоятелност и искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. – Търговско право, 2003, № 2.

Караджов, Петър, Яна Бурнева. Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 13 ноември 2014 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/vliqnie-na-promenite-v-chlen-608-tz/).

Карановски, Иван. Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по ЗГВЗСНР. – Труд и право, 2006, № 3.

Кацарски, Александър. Изменения в производството по несъстоятелност. – Съвременно право, 2003, № 4.

Кацарски, Александър. Обявяване в несъстоятелност без обявяване в неплатежоспособност и производство за споразумение. – Практическо право, 1993, № 7, 1993, № 8.

Кацарски, Александър. Особеностти на несъстоятелността като производство. – Търговско право, 2005, № 5-6.

Качарова, Светла. Прокуристът в производството по стабилизация на търговец. –В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. Доклади от първа национална научна конференция, 09.11.2018 г. Варна, изд. „Наука и икономика“ – Икономически университет-Варна, 2019.

Керелска, Олга. Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ. – Пазара и право, 2005, № 6.

Коларов, Красимир. Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ. – Съвременно право, 2004, № 2.

Колев, Стоян. Отменителните искове по чл. 216, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в светлината на открито срещу длъжника производство по несъстоятелност. – В: Известия. Списание на Икономическия университет-Варна, 2019, № 3.

Колев, Стоян. Правни проблеми свързани със защита интересите на държавата и общините в хипотезите на чл. 646 и чл. 647 от Търговския закон. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. Доклади от първа национална научна конференция, 09.11.2018 г. Варна, изд. „Наука и икономика“ – Икономически университет-Варна, 2019.

Коментар на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Авторски колектив под обща ред. на Пламен Димитров. С., изд. КНСБ [Графимакс], 2004.

Костова, Мариана. Правното положение на синдика и предявяването на вземанията според измененията и допълненията в глава 2 и глава 43 от Търговския закон. – Съвременно право, 2001, № 1.

Кръстев, Иван. Някои проблеми относно умишления и непредпазлив банкрут по чл. 227в и чл. 227д НК. – Правна мисъл, 1999, № 2.

Кръстев, Кръстю, Мариана Костова, Николай Дърмонски. Някои проблеми относно умишления и непредпазлив банкрут по чл. 227в и чл. 227д НК. – Правна мисъл, 1999, № 2.

Кръстева, Силвия. Откриване на производство по несъстоятелност. С., Сиела, 2019. 367 с.

Кръстева, Силвия. Специфични проблеми в легитимацията на кредитора и длъжника в процедурата по откриване на производство на несъстоятелност, разгледани в съдебната практика. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Кръшкова, Елена. Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон. – Собственост и облигационно право, 2015, № 11.

Кръшкова, Елена. Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство. – Търговско и облигационно право, 2017, № 12.

Кунчев, Константин. Въпроси на прихващането, приложими и в производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 235-275.

Кьосева, Мария. Понятието „спиране на плащанията“ в производството по несъстоятелност според Търговския закон. – Правна мисъл, 2004, № 2.

Лалева, Пeпа. Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план – законодателни решения и тенденции. – Пазар и право, 2003, № 11.

Лалева, Пепа. Събранието на кредиторите – нормативни новости и практически аспекти. – Пазар и право, 2001, № 9.

Ланджев, Борис. Възобновяване на производството по несъстоятелност. – Труд и право, 1995, № 7.

Маданска, Нели. Възможностите за попълване на масата на несъстоятелността след последните промени в Търговския закон. – Норма, 2013, № 3.

Маданска, Нели. Възстановяване в правата по чл. 747 от Търговския закон. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 5.

Маданска, Нели. Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество. – Пазар и право, 2004, № 10.

Маданска, Нели. Ефектът на извънредните мерки върху осребряването в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2020, № 4-5.

Маданска, Нели. За европеизацията на производството по несъстоятелност. – Общество и право, 2018, № 1.

Маданска, Нели. Законови предели на разрешенията и одобренията, давани от съда на синдика. – Пазар и право, 2003, № 6.

Маданска, Нели. Изключване от списъка на синдиците. – Търговско и облигационно право, 2014, № 8.

Маданска, Нели. Наистина ли синдикът няма място в производството по чл. 694 ТЗ. – Норма, 2013, № 9.

Маданска, Нели. Наръчник на синдика. С., Министерство на правосъдието, 2007.

Маданска, Нели. Новите моменти в правното положение на синдика. – Пазар и право, 2005, № 11.

Маданска, Нели. Новите положения относно решението за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 632 ТЗ. – Пазар и право, 2006, № 10.

Маданска, Нели. Новият регламент относно производството по несъстоятелност и правомощията на синдика. – Норма, 2015, № 9.

Маданска, Нели. Някои аспекти на доказването на неплатежоспособността. – Норма, 2014, № 6.

Маданска, Нели. Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите. – Търговско и облигационно право, 2016, № 1.

Маданска, Нели. Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 3.

Маданска, Нели. Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2016, № 10.

Маданска, Нели. Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон. – Пазар и право, 2003, № 12.

Маданска, Нели. Освобождаване на синдика по чл. 657 от Търговския закон – някои практически въпроси. – Търговско и облигационно право, 2015, № 8.

Маданска, Нели. Особености на производството по несъстоятелност при недостатъчност

на имуществото на длъжника за покриване на разноските по несъстоятелността – чл. 632 ТЗ. – Общество и право, 2008, № 9.

Маданска, Нели. Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност. – Пазар и право, 2005, № 7.

Маданска, Нели. Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 1.

Маданска, Нели. Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност. – Пазар и право, 2004, № 12.

Маданска, Нели. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 8.

Маданска, Нели. Предявяване на вземанията и установителен иск – практически проблеми. – Пазар и право, 2005, № 4.

Маданска, Нели. Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор. – Търговско и облигационно право, 2017, № 8.

Маданска, Нели. Разпределение на масата на несъстоятелността. Правила и практики. – Търговско и облигационно право, 2020, № 1 (първа част).

Маданска, Нели. Разпределение на масата на несъстоятелността. Правила и практики. – Търговско и облигационно право, 2020, № 2 (втора част).

Маданска, Нели. Производствата по несъстоятелност на трансгранични групи – европейският модел. – В: Правото и бизнесът в съвременното общество. Сб. от Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция 8 ноември 2019 г. Варна, изд. Наука и икономика, Икономическия университет-Варна, 167-176.

Маданска, Нели. Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя. – Пазар и право, 2004, № 6.

Маданска, Нели. Производство по несъстоятелност. Проблеми и тенденции. С., Сиби, 2005.

Маданска, Нели. Синдикът на бъдещето – доверено лице в производството по несъстоятелност. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 19-30.

Маданска, Нели. Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. С., Сиела, 2016.

Маданска, Нели. За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 6.

Маданска, Нели. Трансграничната несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 3.

Маданска, Нели, Бистра Николова. Производството по несъстоятелност. Материалноправни, процесуални и регистърни въпроси. С., Сиби, 2010.

Маданска, Нели (съст.). Съдебните актове в производството по несъстоятелност 2007-2012. С., Апис, 2013.

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 3 (първа част).

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 4 (втора част).

Маданска, Нели, Румен Неков. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 2 юли 2017 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/za-taksite-na-chsi-v-nesastoyatelnostta/).

Мангачев, Иван. Делата Herstatt и British Eagle и производството по несъстоятелност.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 13.05.2016 г.

Мангачев, Иван. Планът за възстановяване на банка.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 11.02.2015 г.

Мангачев, Иван. Производствоо по стабилизация – минало, настояще и близко бъдеще.Сайт „Грамада“: Портал на българския юрист (ISSN 2682-9703), електронна публикация от 16.08.2017 г.

Маринков, Радослав. Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на тълкувателно дело № 1 от 2017 г. – Търговско и облигационно право, 2017, № 4.

Маринков, Радослав. Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 3.

Маринов, Делян. Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 10.

Маринов, Делян. Определяне на метода и условията на оценка на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 52(2013). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2013.

Маринов, Делян. Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2011, № 10.

Маринов, Делян. Особености на производството по осребряване на имуществото на банка, застраховател и осигурител в сравнение с осребряването по ТЗ. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 52 (2013). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2013.

Маринов, Делян. Осребряването като фаза от производството по несъстоятелност и връзката му с останалите фази в производството по несъстоятелност. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51(2012). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2012.

Маринов, Делян. Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 11.

Маринов, Делян. Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 1.

Маринов, Делян. Производството по осребряване като вид граждански процес и като обективно право. – В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 51 (2012). Серия 7. Право. Русе, РУ „Ангел Кънчев“, 2012.

Маринов, Делян. Производство по осребряване при съдебна ликвидация според законодателствата на Франция, Германия, Англия и САЩ. – Търговско право, 2014, № 1.

Маринов, Делян. Развитие на индивидуалното принудително изпълнение в България. – В: Сборник доклади на студентска научна сесия, Русе, 2012 г.

Маринов, Делян. Разрешение от съда по несъстоятелността за извършване на продажба на имуществото на длъжника по реда на чл. 717 а-е ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 12.

Маринов, Делян. Свикване и провеждане на събрание на кредиторите с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2015, № 3.

Маркова, Цвета. Практически въпроси при провеждане на общи събрания на кредиторите на длъжници с многобройни кредитори. – Пазар и право, 2002, № 1.

Маркова, Цвета. Прекратяване на производството по несъстоятелност – хипотези. – Пазар и право, 2003, № 1.

Матеева, Екатерита. Общностноправен контекст на производството по стабилизация на търговец според новата Част пета на Търговския закон. – В: Годишник на Департамент „Право“ на НБУ за 2016 г. С., изд. НБУ, 2017.

Матеева, Екатерина. Развитие на правнотехническите способи за предотвратяване на производство по търговска несъстоятелност. – В: Годишник на Департамент „Право“ на НБУ за 2016 г. С., изд. НБУ, 2017.

Мингова, Анелия. За правното положение на синдика в исковия процес. – Търговско право, 1995, № 3.

Митева, Диана. Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността. – Търговско и облигационно право, 2014, № 10.

Митева, Диана. Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 5, 2013, № 6.

Митева, Диана. Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2014, № 3, 2014, № 4.

Митева, Диана. Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 8.

Митева, Диана. Участие на конкуриращи кредитори в защита на длъжника в производствата по чл. 694 ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2015, № 1.

Михайлов, Олег. Условия и срокове за допълнително предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. – Адвокатски преглед, 2014, № 1.

Мусева, Боряна. Нов регламент относно производството по несъстоятелност: натрупан опит и нови предизвикателства. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 293-329.

Мусева, Боряна. Производството по несъстоятелност в ЕС: преодоляване на трудности и преследване на мечти. – В: Регламентите по международно частно право на Европейския съюз (2009-2016 г.). Тенденции и новости в правната уредба. Под общата ред. на проф. д-р Николай Натов. С., Сиела, 2017.

Мутафчиев, Георги. Изпълнителното производство при несъстоятелност. – Търговско право, 1996, № 3-4.

Мушкаров, Георги. Гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Български законник, 2004, № 7.

Найденов, Б. Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2018, № 1.

Найденов, Б. Кредитори на масата на несъстоятелност. – Пазар и право, 2002, № 10.

Найденов, Б. Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 2003, № 1.

Найденов, Б. Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2018, № 2.

Начев, Дилян. Относно личния фалит на физическите лица. – Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014.

Недев, Делян. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец. –В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 31-48.

Недкова, Костадинка. Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията (доброволно или по реда на ГПК, ДОПК или ЗОЗ). – Търговско и облигационно право, 2017, № 5.

Недкова, Костадинка. Нови презумпции за неплатежоспособност при търговската несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 2.

Неков, Румен, Стефан Тихолов. Опрощаване на публични държавни и общински вземания в производството по несъстоятелност. В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 211-234.

Николов, Тихомир. Изключения от правилото за откриване на производство по стабилизация по отношение на търговци. – Търговско право, 2019, № 3, 73-80.

Николова, Бистра. Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 9.

Николова, Бистра. Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 5.

Николова, Бистра. Предявяване вземанията на чуждестранни кредитори в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2019, № 11, 67-79.

Николова, Бистра. Предявяване и установяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество. – Търговско и облигационно право, 2013, № 8.

Николова, Бистра. Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2013, № 7.

Николова, Бистра. Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 11.

Николова, Бистра. Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност. Проблеми и тенденции. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 11.

Николова, Бистра. Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност спрямо банкова институция. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Николова, Бистра. Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2011, № 7.

Николова, Бистра. Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност: компетентен съд, вторично и частично производство, „център на основните интереси на длъжника“. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 8.

Николова, Бистра. Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност – приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 9.

Николова, Бистра. Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 2.

Николова, Бистра. Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 12.

Николова, Е. Закон за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които БНБ е поискала откриване на производство по обявяване в несъстоятелност. – Финанси и право, 1996, № 7.

Орсов, Златимир. За придобиването на вещни права по аналогия [критика на т. 10 от Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г., ОСТК, за съдбата на недвижимите имоти, останали непродадени в производство по несъстоятелност]. – Търговско право, 2019, № 3.

Орсов, Златимир. Отмяна по чл. 647 от Търговския закон на сделки на заложния кредитор по Закона за особените залози. – Търговско право, 2005, № 5-6.

Орсов, Златимир. Правомощия на органите за управление на търговско дружество в несъстоятелност. – Търговско право, 1999, № 5.

Павлевчев, Николай. За приложението на погасителната давност от синдика в производството по чл. 686 ТЗ. – В: „Предизвикай: Давността!“. Съст. Стоян Ставру и Делян Недев. С., Сиела, 2017.

Павлевчев, Николай. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 147-170, също в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 7 април 2019 г., достъпна на адрес https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/posledici-opn-chlenstvo/.

Парушева, Д. Приемане и утвърждаване на план за оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност – предпоставки и последици. – Пазар и право, 1999, № 6.

Пенчев, Мартин. Искове, попълващи масата на несъстоятелността, през призмата на Регламент (ЕС) № 2015/848. Сравнителноправно изследване. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 349-362.

Петров, Васил. Библиография на български публикации по несъстоятелност до 1951 г. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 363-372.

Петров, Васил. Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода 1990-2017 г. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 373-398.

Попов, Константин. Масата на несъстоятелността и попълването й. – Български законник, 1995, № 2.

Попов, Константин. Обявяване на длъжника в несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 1.

Попов, Константин. Откриване на производство по несъстоятелност и действие на съдебното решение. – Български законник, 1995, № 1.

Попов, Петко. Промени в правната уредба на дружествата и на несъстоятелността по Търговския закон. – Търговско право, 2000, № 6.

Попова, Валентина. Актът, с който съдът назначава синдик в производството по несъстоятелност. – Български законник, 1997, № 2.

Попова, Валентина. Важи ли § 2 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон за вземанията на длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност. – Български законник, 1998, № 8, също в Пазар и право, 1998, № 9.

Попова, Валентина. Възможности за осребряване на имуществото на длъжника, когато е постановено решение за обявяване в несъстоятелност по реда на чл. 630, ал. 2 ТЗ. – Български законник, 1997, № 5.

Попова, Валентина. Въпроси на несъстоятелността в практиката на Върховния съд. – Търговско право, 1997, № 4.

Попова, Валентина. За действието на прихващането по отношение на обезпечено с особен залог вземане във връзка с производството по несъстоятелност на банка. – Норма, 2017, № 8.

Попова, Валентина. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията. – Норма, 2018, № 5.

Попова, Валентина. Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и противоречията на неговите разпоредби с Конституцията. – Норма, 2018, № 6(продължение).

Попова, Валентина. Избрани съчинения. Том втори. Несъстоятелност. С., Сиела, 2010.

Попова, Валентина. Изискуемост на задълженията на търговеца, за когото е открито производство по несъстоятелност. – Пазар и право, 1996, № 1.

Попова, Валентина. Изменение на режима на обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност (ЗИДГПК, ДВ, бр. 64 от 16.07.1999 г.). – Пазар и право, 1999, № 9.

Попова, Валентина. Измененията, засягащи фазата за откриване на производството по несъстоятелност. – Български законник, 2001, № 8, 2001, № 9.

Попова, Валентина. Как следва да бъдат включвани в списъка на одобрените вземания валутните вземания към длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност? – Пазар и право, 1998, № 6.

Попова, Валентина. Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл. 59, ал. 3 и чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност. – Норма, 2019, № 6.

Попова, Ваелнтина. Коментар на Търговския закон. Част четвърта. Несъстоятелност. Том първи. Глава 34. С., Фенея, 1996.

Попова, Валентина. Материалноправни и процесуални проблеми на компенсацията в производството по несъстоятелност(сравнителен преглед на швейцарското, немското, френското право и българския законопроект за несъстоятелността). – Правна мисъл, 1994, № 1.

Попова, Валентина. Може ли синдикът да упълномощава адвокат по делата, които той води на основание чл. 658, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 649, ал. 1 ТЗ. – Пазар и право, 1999, № 11.

Попова, Валентина. Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобряване на списъка на приетите от съда вземания, постановено по реда на чл. 692 ТЗ. – Търговско право, 1998, № 4.

Попова, Валентина. Някои проблеми във връзка с прекратяването на производството по несъстоятелност на основание чл. 707 ТЗ. – Български законник, 1998, № 3.

Попова, Валентина. Някои проблеми на производството по несъстоятелност за застраховател във връзка с последните изменения на Закона за застраховането (изм. ДВ, бр.58 от 22.07.1997 г., влязъл в сила на 22.07.1997г.). – Пазар и право, 1998, № 1.

Попова, Валентина. За някои проблеми във връзка с реализирането на отговорността на членовете на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, както и на прокуристите на банка, изпаднала в неплатежоспособност. – Пазар и право, 1997, № 8.

Попова, Валентина. Някои проблеми във връзка с употребата на легалните термини, установени в част ІV на Търговския закон. – Пазар и право, 1997, № 4.

Попова, Валентина. Обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 1998, № 12.

Попова, Валентина. Общ преглед на организацията на производството по несъстоятелност. – Пазар и право, 1997, № 3.

Попова, Валентина. Обявяване на несъстоятелност по действащата у нас правна уредба. – Търговско право, 1992, № 2.

Попова, Валентина. Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка. – Български законник, 1997, № 6, 1997, № 7, 1997, № 8.

Попова, Валентина. Относителната нищожност по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ на изпълнението на парично задължение на длъжника. – Норма, 2012, № 10.

Попова, Валентина. Относителната нищожност по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ на изпълнението на парично задължение на длъжника, възникнало преди откриването на производството по несъстоятелност във връзка с въпросите за процесуалната легитимация за предявяване на осъдителния иск за връщане на сумата, дадена по това изпълнение, и правната квалификация на този иск. – Liber Amicorum. Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им. С., Фенея, 2013.

Попова, Валентина. Правни схеми за преструктуриране и закриване на губещи предприятия. Производство по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 8.

Попова, Валентина. Проблеми на продължаването на производствата по несъстоятелност за банка, образувани по искане на БНБ по време на действието на отменения ЗБКД. – Пазар и право, 1997, № 9.

Попова, Валентина. Проблеми във връзка с производството по несъстоятелност на банка и гарантирането на влоговете в търговските банки. – Български законник, 1997, № 9.

Попова, Валентина. Продължаване на започналите по време действието на Указ №56 производства по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 11.

Попова, Валентина. Производството по несъстоятелност на банка, уредено в Закона за банките. – Български законник, 1997, № 10, 1997, № 11.

Попова, Валентина. Производство по несъстоятелност за застраховател. – Пазар и право, 1997, № 5.

Попова, Валентина. Производството по несъстоятелност и приватизационната процедура. – Търговско право, 1996, № 5-6.

Попова, Валентина. Производството и решението за обявяване на несъстоятелността в бъдещото ни законодателство. – Търговско право, 1993, № 4.

Попова, Валентина. Процесуалното положение на синдика по делата по жалбите срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност. – Български законник, 1999, № 11.

Попова, Валентина. Решение за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 1995, № 6, 1996, № 1.

Попова, Валентина. Срок за обнародване на решението за откриване производство по несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 1.

Попова, Валентина, Методи Марков. Относно предпоставките на иска по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност. – Норма, 2017, № 10.

Попова, Валентина, Камелия Ефремова, Пепа Лалева, Седвалин Божиков. Търговска несъстоятелност. С., НЦЮО, 2004.

Попхлебарова, Елица. Искът по чл. 60а ЗБН – гранична точка между защитата на кредиторите и здравия разум. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 195-210.

Предизвикай: Несъстоятелността!“.Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018. 400 с.

Радев, Емил. Някои въпроси на способите за оздравяване в производството по несъстоятелност по Търговския закон. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Радев, Емил. Оздравителният план. С., Труд и право, 2018. 264 с.

Рачев, Филип. Правни средства за подобряване на платежоспособността на публичните предприятия. – Правна мисъл, 1996, № 4.

Рачев, Филип. Предпоставки на производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2004, № 5.

Рачев, Филип. Търговска несъстоятелност. С., Фенея, 1998.

Рачев, Филип, Любен Караниколов, Т. Иванов, П. Пенчев (ред.). Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия. Сб. Доклади от научна конференция, София, 14-15 май 1996 г. С., УНСС, 1996.

Решения на Върховния касационен съд по дела за несъстоятелност. Сборник съдебна практика 2005-2008. С., Апис, 2009.

Розанис, Соломон. Институтът на прихващането в производството за търговска несъстоятелност. – Български законник, 1996, № 2.

Розанис, Соломон. Предпазен конкордат. – Български законник, 1994, № 7, 1994, № 8, 1994, № 9.

Розов, Филко. Несъстоятелност и свързаните с нея престъпления в чужди правни системи. – Търговско право, 2002, № 6.

Розов, Филко. Престъпления против кредиторите (чл. 227б НК). – Адвокатски преглед, 2000, № 10.

Русев, В., Д. Банчева. Правен статут на синдика. Български счетоводител, ISSN 1310-7186,2001,бр. 22.

Русчев, Иван. Несъстоятелност на скрит съучастник ЮЛНЦ по чл. 609 ТЗ, прикриващ търговска дейност. Проблеми на съответното прилагане на правилата за търговска несъстоятелност при юридическите лица с нестопанска цел. – Във: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и студии. С., НИП, 2015.

Ръководство по производство по несъстоятелност. С., Американска асоциация на юристите и Правна инициатива за Централна и Източна Европа. 1998.

Савова, В. Наказателна отговорност за умишлен и непредпазлив банкрут. – Общество и право, 2009, № 5.

Симеонов, Енчо, Мартин Захариев. Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – някои практически проблеми. – Търговско и облигационно право, 2014, № 9.

Спасов, Георги. Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 от Търговския закон. – Търговско право, 1997, № 2.

Ставру, Стоян. Наследяване на неплатежоспособността на починал едноличен търговец. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 171-194.

Ставру, Стоян. Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 30октомври 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/popalvane-masa-na-nesastoiatelnostta/).

Ставру, Стоян. Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 8април 2012 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/iskove-sled-nesastoiatelnost/).

Ставру, Стоян. Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 1май 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/priznavane-grajdanska-nesastoiatelnost/).

Ставру, Стоян. Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN 1314-7854, публикация от 20 март 2011 г. (https://www.challengingthelaw.com/targovsko-pravo/promeni-nesastoiatelnost/).

Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Несъстоятелността като финансова терапия (предговор). – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 15-17.

Сталев, Живко, Огнян Герджиков. Материалноправни и процесуални проблеми на нищожността по чл. 646 ТЗ. – Търговско право, 2002, № 3.

Станева, Анна. Търговска несъстоятелност и съпружеска имуществена общност. – Търговско право, 1995, № 4.

Стефанов, Георги. Неплатежоспособността и спиране на плащанията като предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 2005, № 3.

Стефанов, Георги. По някои въпроси на приключването и възобновяването на производство по несъстоятелност. – Търговско право, 2010, № 1.

Стефанов, Георги. Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност. – Търговско право, 2006, № 3.

Стефанов, Георги. Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд. – Търговско и облигационно право, 2020, № 3.

Стефанов, Георги. Сключване на извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2008, № 6.

Стефанов, Георги. За търговското качество на физическите лица. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 12.

Стефанов, Георги. Търговска несъстоятелност. Велико Търново, Абагар. 2 изд. 2009. 4 изд. 2014.

Стефанов, Георги, Тихомир Николов. Непосредствената опасност от неплатежоспособност като предпоставка за отриване на производство по стабилизация. – Търговско право, 2018, № 3, 51-60.

Стефанов, Георги, Тихомир Николов. Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2020, № 2.

Стефанов, Стефан. Активна легитимация при някои искове за попълване на масата на несъстоятелността. – Търговско право, 2010, № 2.

Стефанов, Стефан. По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Търговския закон. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 11.

Стефанов, Стефан. Критичен анализ на промените в чл. 645-649 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2013, № 4.

Стефанов, Стефан. Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 6.

Стефанов, Стефан. Особености на исковете за попълване на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел. – Търговско право, 2010, № 4.

Стефанов, Стефан. Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския регистър. – Пазар и право, 2004, № 4.

Стефанов, Стефан. Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския регистър. – В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. С., Сиби, 2005.

Стефанов, Стефан. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността (чл. 645, ал. 3 и 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4-6 от Търговския закон). С., Сиби, 2011.

Стефанов, Стефан, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова. Актуални въпроси на производството по несъстоятелност. С., Труд и право, 2013. Второ прераб. и доп. изд. С., Труд и право, 2015.

Стоева, Незабравка. За проблеми при някои сделки на синдика при осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност по ТЗ. – Търговско право, 2013, № 1.

Сърбинова, Дафина. Приложимо право в производството по несъстоятелност с международен елемент – новости в правната уредба и в практиката на съдилищата. – Търговско право, 2017, № 4.

Таджер, Витали. Банкова несъстоятелност. – Финанси, 1997, № 11.

Таджер, Витали. Квесторът – нов субект на търговското право. – Съврменно право, 1997, № 2.

Таджер, Витали. Ликвидация или несъстоятелност? – Български законник, 1995, № 11.

Таджер, Витали. Несъстоятелност по Търговския закон. С., Труд и право, 1996.

Таджер, Витали. Новата уредба на търговската несъстоятелност. – Български законник, 1994, № 12.

Таджер, Витали. Оздравяване на предприятието в производството по несъстоятелност. – Съвременно право, 1995, № 1.

Таджер, Витали. Откриване на производство по несъстоятелност. – Финансово-данъчен контрол, 1998, № 1.

Таджер, Витали. Правно положение на синдика според Търговския закон. – Финансово-данъчен контрол, 1996, № 6.

Таджер, Витали, А. Делчев, Цв. Джигански, Н. Христов, ГеоргиХорозов, Б. Славков, Е. Банова. Производство по несъстоятелност и работническо-мениджърска приватизация. С., Труд и право, 1997.

Терзиева, Мариана. За правния интрес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исково производство по чл. 694 от Търговския закон. – Търговско и облигационно право, 2016, № 12.

Тодорова, Велина. Търговска несъстоятелност и прекратяване на съпружеска имуществена общност: конфликтът между интересите на кредиторите и семейството. – Правна мисъл, 1999, № 1.

Токушев, Виктор, Станимир Добрев. Новата хипотеза за неплатежоспособност като основание за откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговец – приложение и проблеми. – Търговско право, 2018, № 3, 61-75.

Топуров, Петър. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежспособността и/или свръхзадължеността. – Търговско право, 2019, № 4, 47-60.

Топуров, Петър. Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ. – В: „Предизвикай: Несъстоятелността!“. Съст. Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. С., Сиела, 2018, 276-292.

Топчиева, Ралица. Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника. – Търговско и облигационно право, 2013, № 1, 2013, № 2.

Топчиева, Ралица. Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 5.

Топчиева, Ралица. Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2015, № 6.

Тянкова, Янка. Възобновяване на производството по несъстоятелност в специалната хипотеза на чл. 741а ТЗ. – Търговско право, 2016, № 2.

Тянкова, Янка. Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство. – Търговско и облигационно право, 2016, № 6.

Тянкова, Янка. Задължително съдържание на плана за стабилизация – срокове, условия и начини за плащане на кредиторите. – Търговско и облигационно право, 2019, № 12.

Тянкова, Янка. Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност и споразумението в медиацията. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят.Юбилеен сборник по случай 100-годишнинита от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнина от рождението на проф.дюн Витали Таджер.С.,Фенея, 2013.

Тянкова, Янка. Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност – кратък сравнителен анализ. – Търговско и облигационно право, 2013, № 3.

Тянкова, Янка. Извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност. С., Сиби, 2013.

Тянкова, Янка. Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 1.

Тянкова, Янка. Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 4.

Тянкова, Янка. Несъстоятелност на лица – нетърговци. С., Сиела, 2010.

Тянкова, Янка. Общ преглед на ранната превенция на несъстоятелността: от предпазния конкордат до европейските препоръки за преструктуриране на предприятията. – В: Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Велико Търново,УИ „Св.св.Кирил и Методий“, 2016.

Тянкова, Янка. Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки. – Търговско и облигационно право, 2015, № 4.

Тянкова, Янка. Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия. – В: сб. „Iusestarsboni et aequi“ отЮбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2012.

Тянкова, Янка. Откриване на производство по несъстоятелност за неограничено отговорен съдружник. – Търговско право, 2008, № 2.

Тянкова, Янка. Откриване на производство по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец. – Търговско право, 2008, № 3.

Тянкова, Янка. Потребителска несъстоятелност. – Търговско право, 2009, № 1.

Тянкова, Янка. Потребителска несъстоятелност. – Съвременно право, 2013, № 5.

Тянкова, Янка. Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новия Кодекс за застраховане. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право.Сб. от юбилейна международна научна конференция „25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България“, 6 и 7 октомври 2016 г. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017.

Тянкова, Янка. Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 ТЗ. – Търговско и облигационно право, 2014, № 5.

Тянкова, Янка. Приложение на медиацията в пред-несъстоятелните производства – кратък сравнителноправен анализ. – В: сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и алтернативната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз. 09-10 ноември 2018 г.“. Велико Търново, Фабер, 2019, с. 246-255.

Тянкова, Янка. Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. – De Jure, 2012, № 1.

Тянкова, Янка. Приложение на медиацията в производството по несъстоятелност. – В: Сборник от международна научна конференция на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна, УИ ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012.

Тянкова, Янка. Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел. – De Jure, 2010, № 1.

Тянкова, Янка. Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 12.

Тянкова, Янка. Промени в новия Кодекс за застраховане относно производството по несъстоятелност. – De Jure, 2016, № 2.

Тянкова, Янка. Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа. – В: IUS ROMANUM: Commercium.2016 (1). С., Сиела, 2016.

Тянкова, Янка. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков.Съст. гл. ас. д-р В. Л. Петров, гл. ас. д-р В. Токушев. Научни ред. проф. д.ю.н. Ек. Матеева, проф. д.ю.н. Ив. Русчев. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 246-257.

Тянкова, Янка. Скрито съучастие в производството по несъстоятелност. – Търговско право, 2008, № 6.

Тянкова, Янка. Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност. –Търговско и конкурентно право, 2010, № 7.

Узунов, Антон. Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността. – Търговско и облигационно право, 2013, № 9, 2013, № 11, 2013, № 12.

Узунов, Антон. Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност. – Търговско и конкурентно право, 2010, № 5.

Узунов, Антон. Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 7.

Узунов, Антон. Прихващането по Закона за банковата несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2014, № 12.

Хорозов, Георги. Последните промени в Търговския закон. – Български законник, 2003, № 7.

Хорозов, Георги. За правото на синдика да прекрати неизпълнен договор, по който длъжникът е страна (чл. 644 ТЗ). – Съвременно право, 1996, № 2.

Цачев, Владимир. Начална дата на неплатежоспособността. – Общество и право, 2009, № 7.

Чочова, Маргарита. Казусът „Корпоративна търговска банка“. – Общество и право, 2015, № 1.

Чочова, Маргарита. Решението на Съда на ЕС и въпросителните за отговорността на държавата по казуса „КТБ“. – Общество и право, 2018, № 8.

 

Бележки под линия:

* В библиографията са отразени само публикации на български автори на български език относно действащата в периода у нас нормативна уредба или по принципни въпроси на несъстоятелността и сродни правни институти (но по моя преценка не са включени публикации, посветени на ликвидацията на търговски дружества и кооперации). По тази причина са пропуснати преводни публикации. Съзнателно не са индексирани и общи курсове по търговско право, систематически прегледи на цялото търговско право или сборници с анотирана съдебна практика по цялото търговско право. Изоставени са и някои публикации в неюридически периодични издания с научнопопулярен характер. Уредба на несъстоятелност на фирми съдържа обн. в ДВ, бр. 4 от 13 януари 1989 г. Указ № 56 за стопанската дейност, но първата публикация по несъстоятелност при действието на този нормативен акт е от 1990 г., поради което и тази година е избрана за начална на библиографията.

 

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.