Срок на обучение: 3 семестъра (2016-2017)

Форма на обучение: редовна

Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма в България, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката.

Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основни философски дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Магистърската програма е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Успешното й завършване води до степента:

Магистър по Философия – Интегративна биоетика

Завършилите програмата имат необходимата квалификация за изследователска работа по широк кръг проблеми на биоетиката. Те могат да намерят професионална реализация като аналитични специалисти в държавни институции, неправителствени организации, лечебни заведения. Включването в програмата би било особено полезно за специалисти, срещащи етически проблеми в професионалната си практика в областта на здравеопазването, образованието, правото и социалните дейности.

В рамките на международен проект, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия, обучаващите се в програмата имат възможност да се включат в международно лятно училище по биоетика.

Предлагани курсове по семестри: 

Зимен семестър 2016/2017

Летен семестър 2016/2017

Зимен семестър 2017/2018

Екип на програмата: доц. д-р Валентина Кънева, проф. дфн Стилиян Йотов, проф. д-р Недялка Видева, проф. д-р Димитър Денков, доц. д-р Владимир Теохаров, гл. ас. д-р Васил Видински, доц. д-р Румяна Крумова-Пешева (Философски факултет на СУ), проф. д-р Христо Тодоров (HБУ), гл ас. д-р Меглена Китанова, чл. кор. проф. дбн Румен Панков (Биологически факултет на СУ), доц. Костадин Нушев (Богословски факултет на СУ), проф. дмн Силвия Александрова-Янкуловска (Медицински Университет-Плевен), доц. д-р Ина Димитрова (ПУ), гл. ас. д-р Ася Асенова (ФСлФ, СУ), д-р Стоян Ставру (хон. ас. в Юридически факултет, СУ), д-р Гергана Мирчева.

Подаване на документи:

от 15.07.2016 г. до 22.07.2016 г. и от 29.08.2016 г. до 02.09.2016 г.  

Моля, следете информацията за прием в магистърските програми за учебната 2016/2017 година на сайта на Философски факултет: линк.

За допълнителна информация:

доц. д-р Валентина Кънева

Е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.