Становище по к. д. № 1/2022 г. на КС

  (становище по к. д. № 1/2022 г. на КС, депозирано в деловодството на съда под вх. № 91/29.03.2022 г. от „Предизвикай правото!“ чрез д-р...

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, кн. 7/2016 г.) На 22.06.2015 год. беше постановено Тълкувателно решение № 5/2015...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и...

(сигнал № 30 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 15505/08.11.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай...