Съдебното разрешение за разпореждане с имот на ненавършило пълнолетие лице се издава в полза...

  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...

Правосубектността между интереса, волята и паметта

(статията е публикувана за пръв път в "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев" Съставител: Симеон Гройсман. С., 2016, с....

Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част I)

  Напоследък в българска съдебна практика все по-често се поставя въпросът дали последиците на давността намират приложение, когато са налице обективни причини за бездействието на...

Проблеми на пренаемното отношение

I. Въведение Участието на субекта в гражданския и търговския оборот е мотивирано предимно от неговите имуществени интереси. Интервенцията в оборота може да бъде пряка или...

Кражбата на електричество

(проф. Хайнрих Дернбург) (в превод на Стефан Тихолов) * Dernburg, Heinrich, Diebstahl an Elektrizitaet, Deutsche Juristen-Zeitung 1 (1896), S. 473. ** Съществува и друг превод...
"Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

  Автор: ДЕЯН ДРАГИЕВ Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Квалификация 1. Квалификацията на неоснователното обогатяване в различните правни системи 1.1. Континенталната (романогерманска) правна доктрина достига до сравнително хармонизирано и...