Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 г. УНСС-"Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба ", проведена на 24.11.2016 г.)     1. Във фактическия...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на...

                                (сигнал № 18 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (д-р Васил Петров, Константин Кунчев) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано...

Кратки бележки по нищожността на “липсващите решения”

  Конкретен повод за следващите редове са два съдебни акта и две статии, публикувани в юридическата периодика, и занимаващи се с въпроса за “липсващите решения”...

Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики

  I. Въведение Тази статия се явява своеобразно продължение на скорошното изследване, което имаше за предмет общите материалноправни и процесуалноправни аспекти на чл. 216 ДОПК. Стъпвайки...

Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства

(рецензент: доц. д-р Мирослав Димитров)       (статията е публикувана за пръв път в сп. "Съвременно право",  2015, No 3)   1. Ще се опитам да изложа вижданията...

Запрещение и идентичност: философия по време на право

  (статията е публикувана за пръв път в  сп. Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218)   Настоящата статия е провокирана от Законопроекта за физическите лица и мерките за...

По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда...

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена на 19-20 септември 2017 г.) § 1.  Уводни бележки Сделките, сключвани от нееманципирани непълнолетни,...