Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Ordonnance n° 2016-131 du 10 f?vrier 2016 portant r?forme du droit des contrats, du r?gime g?n?ral et de...

По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда...

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена на 19-20 септември 2017 г.) § 1.  Уводни бележки Сделките, сключвани от нееманципирани непълнолетни,...

Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 6, с. 81-103)   Процесът на формиране на волята и на нейното изразяване е тясно свързан с...

Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства

(рецензент: доц. д-р Мирослав Димитров)       (статията е публикувана за пръв път в сп. "Съвременно право",  2015, No 3)   1. Ще се опитам да изложа вижданията...
Алеаторността на договорите

Обхват на алеаторността

  (началото на книгата Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С., ИК Фенея, 2013, 340 сс., с автори: Стоян Ставру, Делян Недев и Мирослав...

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2...

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС...

Библиография на български юридически публикации по въпросите на домашното насилие

(актуална към 29 април 2020 г.)   Велчев, Борис. Престъплението по чл. 144а НК. // Съвременно право, 2019, № 2. Викторова, Десислава. Домашното насилие като...