Фантазията в правото

Сказка, държана на 21 март 1894 г. във Виенското юридическо дружество от професор д-р Хайнрих Дернбург превод д-р Петър Данчов   Когато ми дойде почетната покана на вашия...

Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти

(за първи път статията е публикувана в сп. Търговско и облигационно право, 2015, № 2) I. ВЪВЕДЕНИЕ   Нормативната регламентация на принудителното изпълнение на публични вземания в...

Naturalis obligatio и признаването на вземане, погасено по давност

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. № 10/2015 г.)   „По-точно том 93 от Коментарите. Самите Наредби...

Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част I)

  Напоследък в българска съдебна практика все по-често се поставя въпросът дали последиците на давността намират приложение, когато са налице обективни причини за бездействието на...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство...

(сигнал № 15 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на...

Грешката в договорното право – значение и проблематика

Уводни бележки Институтът на унищожаемостта на сделките1 е не е достатъчно изследван в новата цивилистична книжнина2.На него се отделя внимание като част от недействителността на...

Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни

1. Въведение Юристът е свикнал да мисли в една система от правни норми, в един юридически свят. За да се осъществи това упражнение сполучливо, обаче,...