Неравноправни ли са клаузи от потребителски договор за кредит, с които всички вреди от...

  За да се отговори правилно на поставения въпрос, ще изхождам от следните конкретно формулирани договорни клаузи:   Примерна клауза 1: Погасяването на кредита се извършва...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство...

(сигнал № 15 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на...