Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не...

Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I...

  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006...

Въпроси на активната солидарност

Активната солидарност може да се дефинира като възможността една и съща престация да се дължи на двама или повече кредитори, като всеки един от...
Договорът за спогодба

Договорът за спогодба. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти

Автор: ЯСЕН НИКОЛОВ ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” Уредбата на договора за спогодба, в едно от значенията си, се намира в чл....

Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договор в...

(доклад, изнесен на Научна конференция „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ при УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при...