Проблеми на пренаемното отношение

I. Въведение Участието на субекта в гражданския и търговския оборот е мотивирано предимно от неговите имуществени интереси. Интервенцията в оборота може да бъде пряка или...
За мястото на безвъзмездността

За мястото на безвъзмездността в Света на парите!

Въпреки всеобщата комерсиализация на съвременното общество все по-често ставаме свидетели на различни форми на безмъзмездност, особено що се касае до услугите, предоставяни в интернет пространството. Метаморфозите...

Последици от прехвърляне на наетия имот

Същност и правна характеристика Предоставяне на ползването на наетия имот по смисъла на чл. 228 ЗЗД не води до прехвърляне на собствеността, а само дава...

Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в...

1. Проблем Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, се разделя на топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, топлинна енергия за отопление на...

Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор

                     (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право”, 2015, No 5)   I. ВЪВЕДЕНИЕ Правните проблеми, свързани с надзора върху банковата дейност и...
Договор за замяна

Договорът за замяна

(статията е публикувана като приложение към сп. "Собственост и право", 2010, № 9)   1. Предмет на договора за замяна   1.1. Замяна на...

За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки

    § 1. Постановка на проблема. С уредбата на опрощаването на задълженията, възникнали в сферата на частното право, се държи сметка за свободната воля на страните...