Договор за спогодба

Договор за спогодба

(статията е публикувана като приложение към сп. Пазар и право, 2005, № 8, I-XX) Терминът “спогодба” се използва веднъж като източник на...

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС - 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията....

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...
Aleatornostta-na-dogovorite-v-balgarskoto-grajdansko-pravo

Алеаторността на договорите в българското гражданско право

1. Защо на договорите? Неопределеността, несигурността, шансът по отношение на престацията могат да присъстват и при едностранните сделки. Например: завещава се наследство, като приобретателят...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...

Класически поглед върху границите на гражданската отговорност

  Учението за облигациите на френския цивилист Робер-Жозеф Потие е основата, върху която е изградено съвременното френско облигационно право. Авторите на ФГК са използвали този...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...