Договор за замяна

Договорът за замяна

(статията е публикувана като приложение към сп. "Собственост и право", 2010, № 9)   1. Предмет на договора за замяна   1.1. Замяна на...

За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки

    § 1. Постановка на проблема. С уредбата на опрощаването на задълженията, възникнали в сферата на частното право, се държи сметка за свободната воля на страните...
Договор за спогодба

Договор за спогодба

(статията е публикувана като приложение към сп. Пазар и право, 2005, № 8, I-XX) Терминът “спогодба” се използва веднъж като източник на...

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС - 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията....

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...
Aleatornostta-na-dogovorite-v-balgarskoto-grajdansko-pravo

Алеаторността на договорите в българското гражданско право

1. Защо на договорите? Неопределеността, несигурността, шансът по отношение на престацията могат да присъстват и при едностранните сделки. Например: завещава се наследство, като приобретателят...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...