Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

Няколко предварителни бележки Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се...

Законната раздяла и в България?

    Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“     I. Увод   Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона...

Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г.

(допълнен вариант на публикувания в „Правна мисъл“, бр. № 1/2019 г.) (настоящата библиография е актуална към 22.08.2020 г.; същата се актуализира периодично –...
Nedev_D_Pregled_February_2

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения...

За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция

Статията е публикувана в Сборника 50 години Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. Юбилейна...

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?

(за пръв път публикувана в сп. „Собственост и право“, 2023, № 5)   1. Двете становища в практиката на ВКС Според едното становище в практиката на ВКС,...

Съдебното разрешение за разпореждане с имот на ненавършило пълнолетие лице се издава в полза...

  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите...