Брачен договор - правен режим

Уредба на брачния договор в българската и други правни системи

(статията е публикувана в сборника "Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски",...

Мотиви и законодателно обсъждане на Закона за наследството от 1949 г.

  Бележка, д-р Васил Петров: През последните няколко години у нас е налице бурно развитие както на наследственоправната доктрина, така и на съдебната практика по...

Завет на поземлен сервитут

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2007, № 3, с. 33–48; допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено...

Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението за прехвърляне на...

(публ. за пръв път в сп. „Собственост и право“, бр. 8/2023 г.) Понастоящем множество граждани на Руската федерация, придобили недвижими имоти в България (по Черноморието,...

Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis)

  От първото издание (1953 г.) до своето дванадесето издание (2016 г.) учебникът по наследствено право на Христо Тасев е единственият, написан по действащия Закон...

Съдебното разрешение за разпореждане с имот на ненавършило пълнолетие лице се издава в полза...

  1. Кому дава разрешение районният съд по чл. 130, ал. 3 СК и чл. 130, ал. 4, изр. 2 СК?   Режимът на сделките на ненавършилите...

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели

(публикувана за първи път в сп. „Собственост и право“, 2022, № 6)   1. Увод Теоретичните схващания за същността на задължението за издръжка и за неговото определяне...