Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица-нетърговци

  (научното съчинение е класирано на първо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Ново решение на Съда на ЕС ще се отрази на работата на застрахователите

I. Увод Въпросите, свързани с правото на отказ от сключен договор и неговото упражняване, не за пръв път са предмет на разглеждане от...

Клаузата за справедливост при присъждане на обезщетение в застрахователния договор

  (научното съчинение е класирано на четвърто място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Обезпечителна мярка „временно отстраняване от длъжността „изпълнителен директор на АД“

Настоящото съчинение представлява критичен коментар на конкретен случай от съдебната практика, в който съдът е допуснал обезпечение на бъдещи кумулативно обективно съединени...

Някои проблеми на защитата срещу незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху търговско предприятие по реда...

В настоящото изложение ще бъдат разгледани способите за защита от незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху заложено търговско предприятие, тяхната ефективност, както и...

„Търговска“ и „предприемаческа“ дейност и съотношението им с участието в търговско дружество

                          (публ. за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр....

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за процесуалната легитимация на съдружника в ООД...

  (Георг Шиков, Теофана Евгениева) (сигнал № 24 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) Със сигнал, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019...