Признаване на съдебно решение по гражданска несъстоятелност

Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност

Във връзка с огромния интерес към публикуваната статия „Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)“ и коментарите към нея, бих искал да...
VKS_Pregled_obligacii_veshtno

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през...

                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за...
Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?

(статията е публикувана в сп. „Търговско и конкурентно право“, кн. 2, 2010, стр. 5-14) За да бъде отговорено на този въпрос, е необходимо да бъдат...

Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност

                    1. Правна характеристика на ООД   Теоретичният анализ на уредбата на дружеството с ограничена отговорност (ООД) му отрежда междинно място между капиталовите и персоналните търговски...
Как се управляват съсобствени налични акции?

Как се управляват съсобствени налични акции?

Триединната природа на акцията   Относно акциите традиционно се посочва, че те могат да бъдат разглеждани в три различни аспекта: - като част от капитала (от гледна...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м....

  Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г. От съображения за...
Относителна недействителност по чл. 646 ТЗ

Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси

На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси...