Пекулиумът като средство за ограничаване на отговорността на господаря в Древен Рим. Съпоставка с...

  Въведение Пекулиумът е специфичен за римското право инструмент, чрез който господарят или pater familias е предоставял дадено имущество на своя роб или подвластен. Той е...

Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I...

  Решение № 239/15.05.2018 г. на ВКС по т. д. № 986/2017 г., ТК, I т. о.   Тълкувани разпоредби: (2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006...

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор...

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговската колегия на ВКС през...

Бел. от автора: Прегледът обхваща двадесет и шест решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през месец юни 2016 г. От съображения за прегледност...

Спорни въпроси във връзка с намаляването на капитала (относно „кадуцирането“ на акции при изключване...

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, бр. № 2/2023 г.; публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от целева субсидия за...

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“,...

Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица-нетърговци

  (научното съчинение е класирано на първо място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...