Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през...

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има...
особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти

Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна...

1. Уводни бележки   Акционерните дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ)1 участват активно на българския пазар повече от осем години....
Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производство по несъстоятелност

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се...
Pazaren-fundamentalizam

Пазарен фундаментализъм

(или за границите на договорната автокрация) (публикацията е част от книгата "Биоправо. Видения в кутията на Пандора. Книга втора", 2014, § 40,...

Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)   I. Въведение (1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната...
liability_company_transformation

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.) 1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества...

Правните предизвикателства в прилагането на новите презумпции за неплатежоспособност в чл. 608 ТЗ

Промените в Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) имат широк обхват, като акцентът на тези промени преди всичко е по отношение...