Проф. д.ю.н. Георги Пенчев, Юридически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Цялата студия може да бъде прочетена тук в pdf формат.

Правната защита на водите е един от най-значимите екологични проблеми на нашата съвременност, особено в контекста на изменението на климата. Европейският съюз (ЕС) обръща особено внимание на този проблем, вкл. в контекста на историческото развитие на водната му политика, като за целта са приети редица правни актове със задължителен характер за държавите членки (регламенти, директиви, решения).

Съдържанието на настоящото изследване включва: Увод; І. Управление на дейности с по-общо значение за опазването на водите; ІІ. Опазване на водите от замърсяване с определени вредни вещества (замърсители); ІІІ. Опазване на водите от замърсяване, причинено от отделни източници; ІV. Опазване на повърхностните води, предназначени за къпане; V. Опазване на качеството на повърхностните води, необходими за питейно-битови нужди или за развитието на хранително-вкусовата промишленост; VІ. Опазване на качеството на водите като среда за живот на рибите и другите водни животни (организми); VII. Опазване на подземните води; VIII. Защита срещу наводнения; IX. Участие на ЕС в международното сътрудничество по опазване на водите (международни реки и езера); Заключение; Използвана литература; Приложения; Приложение I. Действащи правни актове и документи на Европейския съюз по опазване на водите; Приложение II. Правни актове на Европейския съюз по опазване на водите, които не са в сила или са загубили значение; Приложение III. Селективна съдебна практика на Европейския съюз в областта на опазване на водите; Приложение IV. Международни споразумения по опазване на водите (международни реки и езера) с участието на Европейския съюз.

Основната цел на научното изследване е подпомагането на учени, практикуващи специалисти-еколози и обучавани лица в изучаването и анализа на вторичното европейско екологично право в разглежданата област. Основните задачи на изследването са: а) анализ на правните мерки за опазване на водите, уредени в съответните правни актове на ЕС; б) анализ на съдебната практика на ЕС в разглежданата област; в) изтъкване на международните договори по опазване на водите с участието на ЕС. От систематична гледна точка екологичното право на ЕС може да бъде обособено в 2 части – обща и специална. За разлика от общата част, специалната част на европейското екологично право е посветена на опазването на отделните природни ресурси, в случая на водите (повърхностни и подземни), както и на дейности, оказващи значително въздействие върху околната среда. В контекста на тази систематика настоящото научно изследване може да се окачестви като отделен том (подразделение) на специалната част на европейското екологично право.

По-нататък е необходимо да бъдат направени и някои уточнения. В настоящото изследване ще бъдат разгледани предимно правните актове със задължителен характер за държавите членки, приети от неговите институции, а именно регламенти, директиви и решения. Разглеждането им ще става във връзка със съответната тематика и в хронологична последователност.

Допълнителна информация за законодателството на ЕС, включително в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване и за измененията и допълненията на съответните правни актове, може да бъде получена на следната интернет страница на Комисията: www.eur-lex.europa.eu. Освен това информация за провежданите дейности в ЕС по опазване на околната среда и за прилагането на екологичното му законодателство може да бъде получена съответно на следните интернет страници на Комисията: www.ec.europa.eu/environment и www.ec.europa.eu/environment/impel.

Спрямо редица правните актове, посочени в основния текст или приложенията, не са отбелязани неколкократните им изменения и допълнения, като само се изтъква обстоятелството, че те са изменяни и допълвани чрез съкращението изм. и доп.“.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияОрестия [МАЙЦЕУБИЙСТВО]
Следваща статияДеяния
Проф. д.ю.н. Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор на юридическите науки в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по учебната дисциплина „Екологично право“ в същия факултет, както и в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е същата дисциплина и в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет. Автор е на 11 книги и над 300 статии и студии предимно в областта на екологичното право.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.