Решение № 247/02.03.2018 г.

на ВКС по т. д. № 1873/2016 г., ТК, II т. о.

 

Тълкувани разпоредби:

[чл. 103, ал. 1 и 3 ЗЗД] (1) Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.

(3) Ако длъжникът се е съгласил с прехвърлянето на вземането, той не може да прихване задължението си срещу свое вземане към предишния кредитор.

[чл. 154, ал. 1 ГПК] Всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Правото на длъжника при съобщена му по чл. 99, ал. 3 ЗЗД цесия да прихване по чл. 103, ал. 3 ЗЗД задължението си срещу свое вземане към цедента обусловено ли е от изразено от него несъгласие с цесията, или е достатъчно той да не е изразил съгласие с прехвърлянето на вземането от предишния кредитор, и как се разпределя тежестта на доказване?

 

Мотиви:

1. Наличието на специалното основание за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК е обосновано с

а) Решение № 72/08.06.2016 г. на БАС по в. т. д. № 123/2016 г.;

С обжалвания съдебен акт въззивният съд е приел, че съгласно чл. 103, ал. 3 ЗЗД, ако длъжникът се е съгласил с прехвърлянето на вземането, той не може да противопостави и прихване задължението си срещу свое вземане към цедента.

Направен е извод по аргумент на противното, че

! ако длъжникът се е противопоставил на прехвърлянето,

! тогава той би могъл да направи прихващане на задължението си към цесионера със свое вземане към цедента.

Въззивният съд е приел, че по делото не са представени доказателства, че след получаване на 20.07.2014 г. на уведомлението за извършената цесия длъжникът – ищец да е изразил несъгласие, въпреки че по думите му е имал годно за прихващане вземане.

б) Решение № 41/11.01.2016 г. на ОС – Пловдив по гр. д. № 2638/2015 г.

В цитирания съдебен акт е застъпено обратното становище, че за страната е налице правото да извърши прихващане с насрещни свои задължения към предишен кредитор,

! тъй като по делото няма данни тя да се е съгласила с прехвърлянето на вземането и

! е неоснователно поддържаното от насрещната страна, че незаявяване на възражение срещу прехвърлянето след узнаването му е равнозначно на съгласие.

2. Настоящият състав смята за правилна практиката, обективирана в акта, посочен в 1., б).

2.1. Съгласно чл. 103, ал. 3 ЗЗД, ако длъжникът се е съгласил с прехвърляне на вземането, той не може да прихване задължението си срещу свое вземане към предишен кредитор.

С разпоредбата се въвежда изключение от правилото на чл. 103, ал. 1 ЗЗД, според което една от предпоставките на прихващането е наличието на насрещност на вземанията, предмет на компенсацията.

2.2. В чл. 103, ал. 3 ЗЗД се установява правото на длъжника,

! независимо от настъпилата спрямо него след съобщаването на цесията по реда на чл. 99, ал. 3 ЗЗД смяна на титуляря на вземането,

да извърши прихващане на дълга си към новия кредитор (цесионера) с вземане, което има към стария кредитор (цедента).

Очертаното право на компенсация не възниква, съответно се погасява, ако длъжникът към момента на уведомяването му от прехвърлителя за цесията или по-късно изрази съгласие с нея.

! Законът не изисква противопоставяне на цесията от длъжника,

! нито приравнява липсата на такова противопоставяне на дадено от длъжника съгласие,

! като съгласието не се презюмира.

3. Съобразно правилото на чл. 154 ГПК, тежестта на доказване на дадено от длъжника съгласие с извършване на прехвърлянето на вземането се носи от лицето, което иска да се ползва от този факт.

Ако цесионерът или цедентът оспорват извършено от длъжника прихващане на дълга му с негово вземане към стария кредитор, основано на твърдение за наличие на съгласие на длъжника с цесията,

! в тежест на оспорващия правото на компенсация е да докаже наличието на съгласие по чл. 103, ал. 3 ЗЗД,

! и то при условията на пълно и главно доказване.

 

Отговор:

Правото на длъжника при съобщена му по чл. 99, ал. 3 ЗЗД цесия да прихване по чл. 103, ал. 3 ЗЗД задължението си към цесионера със свое вземане към цедента не е обусловено от изразяване на несъгласие с цесията от длъжника. За упражняването на това право на компенсация е достатъчно длъжникът да не е изразил съгласие с извършеното прехвърляне на вземането от предишния кредитор, като непротивопоставянето на длъжника на цесията не се приравнява от закона на изразено съгласие с нея. Тежестта на доказване на наличието на съгласие на длъжника по чл. 103, ал. 3 ЗЗД с прехвърлянето на вземането се носи от лицето, което иска да се ползва от този факт (от цедента, съответно цесионера).

 

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.