Трета национална конференция “Предизвикай правото!” 2017

Професионален сайт  Предизвикай  правото!“

и

Съюзът на съдиите в България

 

Ви канят за участие в

 

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикай: ПРАВОТО!“

на тема

 

Предизвикай: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА!

 

ПРОГРАМА

РЕЗЮМЕТА

27 октомври 2017 г.

гр. София, Съдебна палата

Конферентна зала на ВКС

Представяне на конференцията:

Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на производството по несъстоятелност, както и на новосъздадената Част пета на Търговския закон, уреждаща производството по стабилизация.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България на тема „Предизвикай: Несъстоятелността!“, са:

– проблеми на търговската несъстоятелност, които са поставени в тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС;

проблеми на търговската несъстоятелност, свързани с последните изменения и допълнения на Търговския закон, направени с ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.;

проблеми, свързани с производството по стабилизация на търговец, уредено в Част пета от Търговския закон (нова, ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 01.07.2017 г.);

фигурата на синдика в производството по несъстоятелност: видове синдик, упражняване на правомощията и осъществяване на функциите на синдика като орган по несъстоятелността и като представител на предприятието на длъжника;

проблеми, свързани с фазата по разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност: изисквания по отношение молбата, активна и пасивна легитимация, предпоставки за откриване на производството, действия на решението;

проблеми, свързани с фазата по предявяване и приемане на вземанията на кредиторите: срокове за предявяване, изготвяне и обявяване на списъци с приети и неприети вземания, предявяване на установителен иск по чл. 694 ТЗ и участието на синдика в производството, провеждане на събрание на кредиторите и право на глас на кредитор с оспорено вземане;

проблеми, свързани с възможността за оздравяване на предприятието на търговеца;

проблеми, свързани с фазата по осребряване на имуществото, част от масата на несъстоятелността и извършване на разпределение между кредиторите;

прекратяване и възобновяване на производството по несъстоятелност – хипотези и правни последици;

конкуренция между производството по несъстоятелност и други производства – индивидуално принудително изпълнение по ГПК, принудително изпълнение по ДОПК, отношение между производството по несъстоятелност и изпълнението по Закона за особените залози след промените, направени с ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.;

проблеми, свързани с производството по несъстоятелност на банка;

проблеми, свързани с производството по несъстоятелност на застраховател.

 

Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и (не)традиционните въпроси, поставяни от производството по търговска несъстоятелност и производството по несъстоятелност по ЗБН и КЗ.

 

Заповядайте и участвайте в третата съвместна национална конференция на Професионален сайтПредизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

 

Документи за конференцията:

Обява на конференцията – тук (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Важни срокове:

до 10 октомври 2017 г.: подаване на Заявление за участие по образец и резюме (вж. документите по-горе);

до 20 октомври 2017 г.: изпращане по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

confchallengingthelawssb@gmail.com

 

За да заявите участие, моля попълнете следната форма:

(за участието не се дължи такса, но е необходима предварителна регистрация)