Предизвикай: Съдебната практика!

ПОРЕДИЦА

Предизвикай: Съдебната практика!

[брошура]

Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ стартира през 2018 г. и включва два вида сборници със съдебна практика: годишни сборници („годишници“) и тематични сборници („тематичници“). И двата вида представят актове (решения и определения) на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Това е и причината да бъдат обозначавани и като „290-ници“ („двеста-и-деветдесетници“). Ако годишните сборници предлагат времеви разрез на съдебната практика в рамките на една календарна година, тематичните сборници систематизират актовете на ВКС, постановени по определена тема в периода от приемането на действащия ГПК (ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.) до посочения в тях конкретен момент, предшестващ издаването им (през 2018 или следваща година).

Всеки един от актовете на ВКС е обработен по модел, който включва следните компоненти:

– индивидуализация на съдебния акт,

– тълкувани разпоредби,

– формулиран въпрос,

– мотиви,

– отговор на ВКС и

– кратко представяне на свързаните съдебни актове – актове, които са цитирани или обсъдени от съответния състав на ВКС при отговора на въпросa.

Водещ за структурата както на конкретния съдебен акт, така и на книгата като цяло, е правният въпрос, по който е допуснато касационното обжалване. Текстът е форматиран по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит. Всички типографски характеристики са внимателно подбрани, за да направят по-пълноценно взаимодействието на читателя с практиката на ВКС. По този начин, дори и когато актовете не са „пълнотекстови“, те остават „пълносмислови“.

Книгите в двете линии от сборници образуват отделни библиотеки: по години (при годишниците) и по закони (при тематичниците). Към настоящия момент (октомври 2018) са издадени:

– три годишника, съставляващи библиотека „Годишници 2017“, и три годишника, съставляващи библиотека “Годишници 2018“, и

– два тематичника: „Предизвикай: Етажната собственост!“ (в два тома) и “Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ!” (в един том), които са част от библиотеката „Закон за собствеността“.

Символ на поредицата е спиралата. По траекторията на спиралата правото може както да се „развива“ – по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, така и да се „натяга и разтяга“ – подобно на пружина, даваща импулс за движение. Пружината е общ орнамент в кориците на всички сборници от поредицата, който кореспондира и със спираловидната черупка на охлюва – основен символ на общността „Предизвикай правото!“. Спиралата включва в себе си движение, което може да бъде насочено (буквално и метафорично) или нагоре, или надолу. Оставяме преценката на тази посока при разглеждането на практиката на ВКС да бъде направена от читателя – по негово вътрешно убеждение.

ГОДИШНИЦИ

Годишниците си поставят за цел да обхванат всички актове на ВКС, постановени през съответната година по реда на чл. 290 ГПК, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – с оглед решаването на правен въпрос, който е „от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото“. По преценка на съставителите са включени и някои от по-важните решения и определения на ВКС по въпроси, които попадат в другите хипотези на чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК, включително по въпроси, „решавани противоречиво от съдилищата“  (чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК), а след промяната от ДВ, бр. 86 от 2017 г. – и по въпроси, решени „в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз“.

Съдебните актове за всяка календарна година (от 2017) са групирани в три библиотеки:

Гражданско право“ (червен цвят) – в структурно отношение книгата включва четири части: Източници, Субекти, Собственост и Семейно и наследствено право,

Облигационно и търговско право“ (светлосин цвят) – в структурно отношение книгата включва три части: Облигационно право, Трудово право и Търговско право, и

Гражданско процесуално право“ (жълт цвят) – в структурно отношение книгата включва седем части, които отговарят на седемте части на Гражданския процесуален кодекс, както и допълнителни части, обхващащи други специални закони, които имат процесуално значение.

Тематичната структура на всяка една от трите книги е унифицирана и се прилага за всяка календарна година, но е възможно – в зависимост от постановените през съответната календарна година актове – да съществува известна динамика в законите, по които е извършено систематизирането. В страничните колонтитули са отбелязани абревиатурите на законите, които са били предмет на тълкуване от страна на ВКС в публикувания на съответната страница съдебен акт. В края на всеки годишник е поместен указател на съдебните актове, който подрежда актовете на ВКС по водещите закони – съобразно правния въпрос, по който е налице произнасяне.

ТЕМАТИЧНИЦИ

Тематичниците си поставят за цел да проследят и систематизират съдебните актове, постановени в производства по реда на чл. 290 ГПК по определена тема през време на действие на ГПК, като в определени случаи са включени и ключови тълкувателни решения и постановления, издадени при действието на отменения ГПК. Без значение е в коя от хипотезите на чл. 280 ГПК е допуснато касационното обжалване.

Разнообразието от теми в гражданското и търговското право е огромно и на практика необхватно. Усилията за развитието на тематичниците към настоящия момент са насочени към библиотекатаЗакон за собствеността“, структурирана съобразно главите на закона.

Предвид обема на съществуващата съдебна практика по чл. 290 ГПК и необходимостта от по-добре структурирано взаимодействие с текста на представените съдебни актове, някои от тематичниците се състоят от няколко тома. Именно такъв е сборникът „Предизвикай: Етажната собственост!“. Текстът на съдебните актове в отделните томове следва непрекъсната номерация с арабски цифри на страниците и номерация с римски цифри на останалите, обслужващи текстове в сборника: съдържание, използвани съкращения, списък на включените актове, въвеждащ текст и указател на съдебните актове.

Структурата на всеки тематичник следва вътрешната логика на представения в нея правен институт или институти, като стремежът е подразделенията на текста да помагат, като ориентират практически читателя. С тази ключова функция са натоварени и страничните колонтитули в сборника, които посочват тълкуваната разпоредба и страницата от сборника, на която може да бъде открит нейният текст. В края на всеки годишник е поместен указател на съдебните актове, който подрежда актовете на ВКС съобразно допълнително тълкуваните в тях правни разпоредби. Съдебните актове със задължителна сила – тълкувателни решения и тълкувателни постановления, са представени преди останалите актове на ВКС, като в някои случаи са обособени като отделна част в структурата на сборника.

 

КАРТИ

Към част от сборниците създадохме пакет от тематични карти. Те са последователно номерирани, а цветът и темата на картите съвпадат с цвета и темата на сборника.

Картите имат унифицирана структура. На лицето на всяка е формулиран въпрос, по който ВКС се е произнесъл. Това е и причината да наричаме картите „290-ки“. В горния десен ъгъл на лицето на картата се намира разпоредбата, която е била предмет на тълкуване, а решението (определението), с което се е произнесъл ВКС, е посочено в долната част.

На гърба на картата може да бъде открит даденият от ВКС отговор в два формата:

– първо като максимално кратък отговор („ДА“, „НЕ“ или отговор с няколко думи), а непосредствено след това

– в малко по-разгърнат и описателен вариант.

В горната лява част на гърба на всяка карта е посочена страницата в съответния сборник, на която се намират мотивите на акта на ВКС.

Във всяко тесте съществуват и карти „жокери“, при които е посочено констатирано противоречие или разминаване между актове на различни състави на ВКС. Жокерите се отличават със своето оформление и имат за цел да демонстрират съществуващото взаимодействие между отделните актове в практиката на ВКС – взаимодействие, което превръща тези актове в „съдебна практика“.

Картите са замислени така, че да могат да бъдат използвани по различен начин и с различно предназначение. Те могат да служат за разделители, осигуряващи бърз достъп до конкретна част (съдебен акт/страница) от книгата, включително чрез поставянето им на страницата, към която препращат, или към друг съдебен акт (в същия или в друг сборник), който е свързан с акта, представен в картата.

Картите могат да се използват и като карти за проверка на знания, като всеки читател може да провери доколко даденият от него отговор на поставения на лицето на карта въпрос съвпада с този на съответния състав на ВКС. Ако искате да прочетете мотивите на ВКС, може да ги откриете на  страницата от сборника, посочена на картата, където се намират и текстът на допълнително тълкуваните разпоредби и резюметата на свързаните съдебни актове. За читателите, които са готови да приемат игровия елемент в правото, няма ограничения относно начина на използване на картите – за забавление, за състезания, за любопитна информация, за взаимодействие с книгата и за всякаква друга форма на игра.

Огромни благодарности и на екипа, който прави възможна реализацията на поредицата: Николай Алексиев – отговорен редактор, и Фиделия Косева – художник.

доц. д-р Стоян Ставру

научен редактор на поредицата

Към онлайн рубриката „Предизвикай: Съдебната практика!“ – последвай този линк.

Към интервю на Павлина Желева, озаглавено „290-ник! За измерване на пулса на правото“ и публикувано в Lex News, Lex.bg (30 ноември 2018) – последвай този линк.

Към списък със забелязаните технически грешки в изданията от поредицата – последвай този линк.

Настоящото представяне на поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ може да бъде прочетено при следване на QR-кода, поставен на задната корица на сборниците, публикувани след септември 2018 г.

Няколко думи за поредицата от съставителите: