Предизвикай: Съдебната практика!

 

ПОРЕДИЦА

Предизвикай: Съдебната практика!

 

 

Поредицата “Предизвикай: Съдебната практика!” стартира през 2018 г. и включва два вида сборници със съдебна практика: годишни сборници („годишници“) и тематични сборници („тематичници“). И двата вида представят актове (решения и определения) на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Това е и причината да бъдат обозначавани и като „290-ници“ („двеста-и-деветдесетници“). Ако годишните сборници предлагат времеви разрез на съдебната практика в рамките на една календарна година, тематичните сборници систематизират актовете на ВКС, постановени по определена тема в периода от приемането на действащия ГПК (ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.) до посочения в тях конкретен момент, предшестващ издаването им (през 2018 или следваща година).

Всеки един от актовете на ВКС е обработен по модел, който включва следните компоненти:

– индивидуализация на съдебния акт,

– тълкувани разпоредби,

– формулиран въпрос,

– мотиви,

– отговор на ВКС и

– кратко представяне на свързаните съдебни актове – актове, които са цитирани или обсъдени от съответния състав на ВКС при отговора на въпросa.

Водещ за структурата както на конкретния съдебен акт, така и на книгата като цяло, е правният въпрос, по който е допуснато касационното обжалване. Текстът е форматиран по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит. Всички типографски характеристики са внимателно подбрани, за да направят по-пълноценно взаимодействието на читателя с практиката на ВКС. По този начин, дори и когато актовете не са „пълнотекстови“, те остават „пълносмислови“.

Книгите в двете линии от сборници образуват отделни библиотеки: по години (при годишниците) и по закони (при тематичниците). Към настоящия момент (октомври 2018) са издадени:

– три годишника, съставляващи библиотека „Годишници 2017“, и

– един тематичник (в два тома) „Предизвикай: Етажната собственост!“, който е част от библиотеката „Закон за собствеността“.

Символ на поредицата е спиралата. По траекторията на спиралата правото може както да се „развива“ – по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, така и да се „натяга и разтяга“ – подобно на пружина, даваща импулс за движение. Пружината е общ орнамент в кориците на всички сборници от поредицата, който кореспондира и със спираловидната черупка на охлюва – основен символ на общността „Предизвикай правото!“. Спиралата включва в себе си движение, което може да бъде насочено (буквално и метафорично) или нагоре, или надолу. Оставяме преценката на тази посока при разглеждането на практиката на ВКС да бъде направена от читателя – по негово вътрешно убеждение.

 

ГОДИШНИЦИ

 

Годишниците си поставят за цел да обхванат всички актове на ВКС, постановени през съответната година по реда на чл. 290 ГПК, касационното обжалване по които е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – с оглед решаването на правен въпрос, който е „от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото“. По преценка на съставителите са включени и някои от по-важните решения и определения на ВКС по въпроси, които попадат в другите хипотези на чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК, включително по въпроси, „решавани противоречиво от съдилищата“  (чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК), а след промяната от ДВ бр. 86 от 2017 – и по въпроси, решени „в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз“.

Съдебните актове за всяка календарна година (от 2017) са групирани в три библиотеки:

Гражданско право“ (червен цвят) – в структурно отношение книгата включва четири части: Източници, Субекти, Собственост и Семейно и наследствено право,

Облигационно и търговско право“ (светлосин цвят) – в структурно отношение книгата включва три части: Облигационно право, Трудово право и Търговско право, и

Гражданско процесуално право“ (жълт цвят) – в структурно отношение книгата включва седем части, които отговарят на седемте части на Гражданския процесуален кодекс, както и допълнителни части, обхващащи други специални закони, които имат процесуално значение.

Тематичната структурата на всяка една от трите книги е унифицирана и се прилага за всяка календарна година, но е възможно – в зависимост от постановените през съответната календарна година актове, да съществува известна динамика в законите, по които е извършено систематизирането. В страничните колонтитули са отбелязани абревиатурите на законите, които са били предмет на тълкуване от страна на ВКС в публикувания на съответната страница съдебен акт.  В края на всеки годишник е поместен указател на съдебните актове, който подрежда актовете на ВКС по водещите закони – съобразно правния въпрос, по който е налице произнасяне.

 

ТЕМАТИЧНИЦИ

Тематичниците си поставят за цел да проследят и систематизират съдебните актове, постановени в производства по реда на чл. 290 ГПК по определена тема през време на действие на ГПК, като в определени случаи са включени и ключови тълкувателни решения и постановления, издадени при действието на отменения ГПК. Без значение е в коя от хипотезите на чл. 280 ГПК е допуснато касационното обжалване.

Разнообразието от теми в гражданското и търговското право е огромно и на практика необхватно. Усилията за развитието на тематичниците към настоящия момент са насочени към библиотекатаЗакон за собствеността“, , структурирана съобразно главите на закона.

 

 

Предвид обема на съществуващата съдебна практика по чл. 290 ГПК и необходимостта от по-добре структурирано взаимодействие с текста на представените съдебни актове, някои от тематичниците се състоят от няколко тома. Именно такъв е сборникът „Предизвикай: Етажната собственост!“. Текстът на съдебните актове в отделните томове следва непрекъсната номерация с арабски цифри на страниците и номерация с римски цифри на останалите, обслужващи текстове в сборника: съдържание, използвани съкращения, списък на включените актове, въвеждащ текст и указател на съдебните актове.

Структурата на всеки тематичник следва вътрешната логика на представения в нея правен институт или институти, като стремежът е подразделенията на текста да помагат, като ориентират практически читателя. С тази ключова функция са натоварени и страничните колонтитули в сборника, които посочват тълкуваната разпоредба и страницата от сборника, на която може да бъде открит нейния текст. В края на всеки годишник е поместен указател на съдебните актове, който подрежда актовете на ВКС съобразно допълнително тълкуваните в тях правни разпоредби. Съдебните актове със задължителна сила – тълкувателни решения и тълкувателни постановления, са представени преди останалите актове на ВКС, като в някои случай са обособени като отделна част в структурата на сборника.

 

КАРТИ

Към част от сборниците, създадохме пакет от тематични карти. Те са последователно номерирани, а цветът и темата на картите съвпадат с цвета и темата на сборника.

Картите имат унифицирана структура. На лицето на всяка е формулиран въпрос, по който ВКС се е произнесъл. Това е и причината да наричаме картите „290-ки“. В горния десен ъгъл на лицето на картата се намира разпоредбата, която е била предмет на тълкуване, а решението (определението), с което се е произнесъл ВКС, е посочено в долната част.

На гърба на картата може да бъде открит даденият от ВКС отговор в два формата:

– първо като максимално кратък отговор („ДА“, „НЕ“ или отговор с няколко думи), а непосредствено след това

– в малко по-разгърнат и описателен вариант.

 

 

В горната лява част на гърба на всяка карта е посочена страницата в съответния сборник, на която се намират мотивите на акта на ВКС.

Във всяко тесте съществуват и карти „жокери“, при които е посочено констатирано противоречие или разминаване между актове на различни състави на ВКС. Жокерите се отличават със своето оформление и имат за цел да демонстрират съществуващото взаимодействие между отделните актове в практиката на ВКС – взаимодействие, което превръща тези актове в „съдебна практика“.

Картите са замислени така, че да могат да бъдат използвани по различен начин и с различно предназначение. Те могат да служат за разделители, осигуряващи бърз достъп до конкретна част (съдебен акт/страница) от книгата, включително чрез поставянето им на страницата, към която препращат, или към друг съдебен акт (в същия или в друг сборник), който е свързан с акта, представен в картата.

Картите могат да се използват и като карти за проверка на знания, като всеки читател може да провери доколко даденият от него отговор на поставения на лицето на карта въпрос съвпада с този на съответния състав на ВКС. Ако искате да прочетете мотивите на ВКС, мfже да ги откриете на  страницата от сборника, посочена на картата, където се намират и текстът на допълнително тълкуваните разпоредби и резюметата на свързаните съдебни актове. За читателите, които са готови да приемат игровия елемент в правото, няма ограничения относно начина на използване на картите – за забавление, за състезания, за любопитна информация, за взаимодействие с книгата и за всякаква друга форма на игра.

 

Огромни благодарности и на екипа, който прави възможна реализацията на поредицата: Николай Алексиев – отговорен редактор, и Фиделия Косева – художник.

 

доц. д-р Стоян Ставру

научен редактор на поредицата

Към онлайн рубриката “Предизвикай: Съдебната практика!” – последвай този линк.

Към интервю на Павлина Желева, озаглавено “290-ник! За измерване на пулса на правото” и публикувано в Lex News, Lex.bg (30 ноември 2018) – последвай този линк.

Настоящото представяне на поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ може да бъде прочетено при следване на QR-кода, поставен на задната корица на сборниците, публикувани след септември 2018 г.