Сигнализирай: Правото!

Водещ рубриката: Румен Неков

Като естествен резултат на всяка абстракция, правилата за поведение провокират различни становища в правоприлагането, които подтикват юриста към творческо мислене и опит за постигане на възможните най-справедливи разрешения. Едно неслучайно предизвикателство. Неслучайно, защото фактическите ситуации са много по-богати и по-разнообразни дори от най-детайлно сътворения правен ред и защото обществените отношения обикновено изпреварват правото.

В такава една обстановка на натрупани различия в изводите, предпоставена и от многообразието на участниците, последващото тълкуване има двояка отговорна задача:

! да изчисти от многозначителността на резултата от всяка една мисловна дейност, базирана на текст,

! и да даде необходимия тласък на разумното, доброто и справедливото.

Отговорността на задачата е потвърдена от вместването на последните три (разумното, доброто и справедливото) в контекста на равенството пред закона, разбирано като равнопоставеност на всички граждани пред всички нормативни актове и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт (Решение № 14 от 10.11.1992 г. на КС по к. д. № 14/1992 г.).

Именно за да реализираме тази отговорност на практика, депозирахме настоящите сигнали до компетентните държавни органи.

Специфичен акцент на инициативата е противоречивата съдебна практика като основание за образуване на тълкувателни дела пред върховните съдилища на Република България.

А защо го правим заедно? ЗАЩОТО обединението прави силата. 🙂

1. Спорни въпроси на несъстоятелността

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 5798/03.06.2016 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Николай Павлевчев.

Развитие по подадения сигнал:

 • Предложение от 22.12.2016 г. на заместник-председателя на ВКС (виж тук);
 • Разпореждане от 24.01.2017 г. на председателя на ВКС за образуване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС (виж тук);
 • Становище по първите шест въпроса от тълкувателното дело, депозирано под вх. № 4223/13.04.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Николай Павлевчев (вж. Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 61–82);
 • Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС по тълк. д. № 1/2017 г. (виж тук).

2. Таксите за налагане на запор върху вземания по банкови сметки

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 5889/06.06.2016 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков.

Развитие по подадения сигнал

 • Предложение на заместник-председателите на ВКС (виж тук);
 • Разпореждане от 28.11.2016 г. на председателя на ВКС за допълване на тълк. д. № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС (виж тук);
 • Тълкувателно решение № 3/10.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 3/2015 г., т. 5 (виж тук)

3. Правнозадълженият субект за цената на доставената топлинна енергия

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 7057/11.07.2016 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

Развитие по подадения сигнал:

 • Предложение на заместник-председателя на ВКС (виж тук);
 • Разпореждане от 03.05.2017 г. на председателя на ВКС за образуване на тълк. д. № 2/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС (виж тук);
 • Тълкувателно решение № 2/17.05.2018 г. на ОСГК на ВКС по тълк. д. № 2/2017 г. (виж тук)

4. Противоконституционност на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 ДОПК

Сигнал: депозиран от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков:

 • в деловодството на омбудсмана (вх. № 6804/09.08.2016 г.);
 • в деловодството на президента (по електронен път на 08.2016 г.);
 • в деловодството на Комисията по вероизповеданията и правата на човека (по електронен път на 08.2016 г.);
 • в деловодството на Висшия адвокатски съвет (по електронен път на 03.2017 г.);
 • в деловодството на Върховния административен съд (вх. № 17321/14.12.2021 г.).

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор с изх. № КВПЧ-6194-Р-2 от 14.09.2016 г. на председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека (виж тук);
 • Отговор с изх. № 92-00-88/3 от 23.02.2017 г. на главния секретар на президента (виж тук).
 • Отговор с изх. № 6804/22.03.2017 г. на омбудсмана (виж тук);
 • Решение № 2580/10.07.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което не е прието да бъде отклонено искането за упражняване правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 4 КРБ за отправяне на искане за противоконституционност на разпоредбите на чл. 191, ал. 1, 5, 6 и 7 ДОПК, и Решение № 2581/10.07.2020 г. преписката с вх. № 1652/2019 г. да се върне на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет за изготвяне на подробно становище (виж тук).
 • Решение № 2978/09.10.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е прието да бъде възложено на Румен Неков да изготви проект на искане от Висшия адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 КРБ за прогласяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 191, ал. 5-7 ДОПК съобразно отправеното от него искане до Висшия адвокатски съвет. (виж тук);
 • Решение № 3056/20.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е прието да бъде отклонен сигнала във връзка със становище на адв. Сибила Игнатова с вх. № 2647, тъй като не са изложени съображения за противоконституционност (виж тук);
 • Отговор с изх. № 473/30.05.2022 г. на председателя на ВАС (виж тук).

5. Павловият иск и поръчителят

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 922/25.01.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Румен Неков.

Развитие по подадения сигнал:

 • Становище на заместник-председателите на ВКС (виж тук) и
 • Разпореждане от 01.06.2017 г. на председателя на ВКС за образуване на тълк. д. № 2/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС (виж тук);
 • Становище по първия въпрос от тълкувателното дело, депозирано под вх. № 12846/28.11.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Румен Неков (виж тук).
 • Тълкувателно решение № 2/09.07.2019 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2017 г., т. 1 (виж тук).

6. Спорни въпроси на несъстоятелността (II част)

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 6201/02.06.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Николай Павлевчев.

Развитие по подадения сигнал:

 • Предложение на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Търговска колегия (виж тук) и
  • Разпореждане от 30.05.2019 г. на председателя на ВКС за допълване на тълк. д. № 2/2018 г. по описа на ОСТК на ВКС (виж тук).
 • Тълкувателно решение № 2/13.07.2020 г. на ОСТК на ВКС по тълк. д. № 2/2018 г., т. 2 (виж тук).

7. Чл. 78 от Наредбата за топлоснабдяването

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 7322/28.06.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

Развитие по подадения сигнал:

 • Искане за допълване на председателя на ВКС (виж тук);
 • Разпореждане от 12.07.2017 г. на председателя на ВКС за допълване на тълк. д. № 2/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС (виж тук);
 • Тълкувателно решение № 2/17.05.2018 г. на ОСГК на ВКС по тълк. д. № 2/2017 г. (виж тук)

8. Банковите тайни

Сигнал: Депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 9465/01.09.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

9. Спорни въпроси на изпълнителния процес

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 11965/03.11.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков.

10. Въпроси на давността по ДОПК

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 18556/11.12.2017 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Тюркер Моллахасан.

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор с изх. № 1222/03.12.2019 г. на председателя на ВАС (виж тук).

11. Спиране на давността по ДОПК

Сигнал: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 19453/22.12.2017 г.  от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан.

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор с изх. № 1223/03.12.2019 г. на председателя на ВАС (виж тук).

12. Противоконституционност на Закон за изменение на ЗС (обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) и на § 1 ЗДЗС

Сигнал: депозиран от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Стоян Ставру, д-р Делян Недев:

 • в деловодството на Върховния касационен съд (вх. № В-268/05.02.2018 г.);
 • в деловодството на Висшия адвокатски съвет (вх. № 365/05.02.2018 г.);
 • искане, депозирано на 22.07.2021 г. от Висшия адвокатски съвет, въз основа на което е образувано к. д. № 16/2021 г. на КС (виж тук);
 • Решение № 3/24.02.2022 г. по к. д. № 16/2021 г. на КС (виж тук).

13. Въпроси на заповедното производство и предсрочната изискуемост

Сигнал с изх. № 00201-С:П!/12.03.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 2645/14.03.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Теофана Евгениева и Румен Неков.

14. Встъпването на съдружник или акционер като трето лице – помагач на страната на ответното търговско дружество (чл. 74 ТЗ)

Сигнал с изх. № 00305-П:СП!/06.06.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-977/06.06.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Добри Тенев и Георг Шиков.

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор от 26.06.2018 г. на заместник-председателя на ВКС (виж тук).

15. Въпроси на заповедното производство и на погасителната давност при заповедно производство

Сигнал с изх. № 00202-С:П!/20.07.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1270/24.07.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров и Константин Кунчев.

16. Чл. 12 ЗНАП

Сигнал с изх. № 00203-С:П!/31.07.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 13267/07.08.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан.

17. Въпроси на уволненията по Кодекса на труда

Сигнал с изх. № 00205-С:П!/06.11.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1757/06.11.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров и Филип Савов.

18. Въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на задължения поради погасяването по давност на вземанията

Сигнал с изх. № 00206-С:П!/30.11.2018 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 10454/04.12.2018 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров и Константин Кунчев.

19. Спорни въпроси на принудителното изпълнение

Сигнал с изх. № 00207-С:П!/02.03.2019 г.: депозиран по електронен път до Върховния касационен съд от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Добри Тенев.

Допълнителен сигнал с изх. № 00217-С:П!/04.12.2019 г.: депозиран на 4 декември 2019 г. по електронен път до Върховния касационен съд от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Добри Тенев и Злати Ангелов.

20. Въпроси на темпоралната важимост на решенията на Конституционния съд

Сигнал с изх. № 00209-С:П!/16.04.2019 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 6698/16.04.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Константин Кунчев и д-р Васил Петров.

Развитие по подадения сигнал:

 • Решение № 3/28.04.2020 г. на КС по к. д. № 5/2019 г., т. 2 (виж тук).

21. За приложението на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК (обн., ДВ, бр. 77/2018 г.)

Сигнал с изх. № 00211-С:П!/15.05.2019 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 8360/15.05.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

22. За критериите, по които се определя дали едно дело е гражданско или търговско по смисъла на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК

Сигнал с изх. № 00213-С:П!/26.07.2019 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 6736/26.07.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Константин Кунчев и Румен Неков.

23. Относно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС

Сигнал с изх. № 00214-С:П!/01.10.2019 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16024/01.10.2019 г.  от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан.

Развитие по подадения сигнал:

  • Искане за допълване на председателя на ВАС (виж тук);
 • Разпореждане от 29.11.2019 г. на председателя на ВАС за допълване на тълк. д. № 7/2019 г. по описа на ВАС, ОСС от I и II колегия (виж тук);
 • Тълкувателно решение № 4/10.05.2022 г. по тълк. д. № 2/2020 г. на ВАС, ОСС от I и II колегия (виж тук).

24. По въпроса за процесуалната легитимация на съдружника в ООД сам да заяви заличаването си от търговския регистър

Сигнал с изх. № 00216-С:П!/19.11.2019 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1824/19.11.2019 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Георг Шиков и Теофана Евгениева.

Развитие по подадения сигнал:

 • Разпореждане от 06.03.2020 г. на председателя на ВКС за образуване на тълк. д. № 1/2020 г. на ВКС, ОСТК, въпрос № 5 (виж тук)

25. Спорни въпроси на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

Сигнал с изх. № 00217-С:П!/15.01.2020 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-54/15.01.2020 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Константин Кунчев и д-р Делян Недев.

26. Спорни въпроси на института на прихващането на вземания

Сигнал с изх. № 00218-С:П!/22.01.2020 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-102/22.01.2020 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Константин Кунчев и Румен Неков.

27. По въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК

Сигнал с изх. № 00220-С:П!/04.06.2020 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-707/04.06.2020 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Борислав Ганчев.

28. За спора съставлява ли лицензираната спортна федерация „административен орган“ по смисъла на § 1, т. 1 ДР АПК

Сигнал с изх. № 00222-С:П!/17.11.2020 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 16517/19.11.2020 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков и Стефан Тихолов.

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор с изх. № 621/11.06.2021 г. на председателя на ВАС (виж тук).

29. За правните последици на oтмяната на административен акт от органа, който го е издал, в хода на съдебното му оспорване

Сигнал с изх. № 00223-С:П!/05.10.2021 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 13916/05.10.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

Развитие по подадения сигнал:

 • Отговор с изх. № 221/10.03.2022 г. на председателя на ВАС (виж тук).

30. Подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален или общ административен акт?

Сигнал с изх. № 00224-С:П!/08.11.2021 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 15505/08.11.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

 • Отговор с изх. № 480/30.05.2022 г. на председателя на ВАС (виж тук).

31. Приемане на наследство от непълнолетни и запретени (становище)

Становище с изх. № 00225-С:П!/03.12.2021 г.: депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 69354/06.12.2021 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

32. Отговорността на общината за наследствени задължения

Сигнал с изх. № 00226-С:П!/05.01.2022 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-5/05.01.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

33. Подведомственост на спорове за законността на актовете и действията на административните органи (к. д. № 1/2022 г. на КС) (становище)

Становище с изх. № 00227-С:П!/29.03.2022 г.: депозирано в деловодството на Конституционния съд под вх. №91/29.03.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

34. Правно основание за възстановяване на незаконосъобразно събрана такса по чл. 35а ЗЕВИ (становище по тълк. д. № 1/2022 г. на ВКС, ОСГТК)

Становище с изх. № 00228-С:П!/11.10.2022 г.: депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 508169/11.10.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

35. Местната подсъдност на молбите за защита от домашно насилие

Сигнал с изх. № 00229-С:П!/09.11.2022 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-1714/10.11.2022 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

36. Спиране на дело за нарушени права върху интелектуална собственост при висящо производство пред административен съд (становище по тълк. д. № 2/2022 г. на ВКС, ОСТК)

Становище с изх. № 00230-С:П!/10.01.2023 г.: депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 500126/10.01.2023 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

37. Момент, от който се дължи данък върху недвижими имоти за построени сгради, които не са въведени в експлоатация

Сигнал с изх. № 00231-С:П!/27.03.2023 г.: депозиран в деловодството на Върховния административен съд под вх. № 50-139/28.03.2023 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков и Стефан Тихолов.

38. Преклузиите и спирането поради преюдициални спорове в делбеното производство

Сигнал с изх. № 00232-С:П!/23.05.2023 г.: депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-967/23.05.2023 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Тихомир Р. Рачев.

39. Нищожност на завещателно разпореждане, чийто мотив са положени грижи за завещателя (становище по тълк. д. № 2/2023 г. на ВКС, ОСГК)

Становище с изх. № 00233-С:П!/21.11.2023 г.: депозирано в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 504478/21.11.2023 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез д-р Васил Петров.

 

Първият документ, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № 12915/01.12.2015 г. от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ чрез Румен Неков, е становище по първите два въпроса от тълк. д. № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС (вж. Неков, Р. Институтът на въвода срещу трети лица. Постановлението за разноските – мит или реалност? За новото предизвикателство на изпълнителния процес – тълкувателно дело № 3/2015 г., ОСГТК на ВКС. // Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб., съст. Ставру, Ст., В. Петров. С.: Сиела, 2016, 82-96).