(публикувана за първи път в сп. „Правна мисъл“, бр. № 1/2023 г.)

 

Настоящият текст идва малко късно, ако става дума само за загубата на именития учен. Тъкмо това породи известни колебания дали да бъде написан. Той обаче е предизвикан и от продължаващата вече десетилетия реформа в българското юридическо образование, която за съжаление нито е приключила, нито е постигнала високи резултати. Именно в тази насока се надявам да бъде навременен и полезен.

За нашето образование е нужно да имаме предвид опита на близка по светоусещане нация и общество. С оглед на най-новата ни история, българското обществено-политическо и икономическо развитие след 10 ноември 1989 г. донякъде е подобно на италианското от 50-те г. на миналия век до днес. Достатъчно е да посоча поредицата от парламентарни и правителствени кризи, на които периодично сме свидетели в двете държави – републики като форма на управление.

Опитът на близкото до нас общество е разгледан през призмата на идеите и биографията на учения, живял в интересни и (приел предизвикателството на) преломни времена.1

 

***

През пролетта на изминалата 2022 г. този свят напусна професор Родолфо Сако (Rodolfo Sacco) – виден италиански цивилист, теоретик на правото и компаративист със световна известност. Той беше на преклонна възраст – ако беше жив, през ноември 2023 г. щеше да навърши 100 г.

Проф. Сако е роден във Фосано – град в Северна Италия, провинция Кунео, регион Пиемонт. Започва своята кариера непосредствено след Втората световна война (в която взема участие от страната на Съпротивата) и дипломирането си по право в Университета в Торино през 1946 г.2 Този университет е сериозно свързан с неговия живот и кариера.

Първоначално остава в университета, по-точно – в неговия Правен институт (известен като Istituto Giuridico di via Po), под научното ръководство на проф. Марио Алара. До края на 50-те години изследва и публикува последователно монографии по ключови теми на частното право – за добросъвестността, ценните книги, суброгацията, неоснователното обогатяване и владението.3 От тогава датира и първият му интерес към чуждестранните правни системи публикува на италиански език след съвместен превод труда на Венедиктов за държавната социалистическа собственост.4

Преподава гражданско и търговско право първо в Торинския университет, после – и в университетите на Триест (1956-1961) и Павия (1961-1971). Именно в Павия той започва да преподава и по сравнително частно право. Влияние върху неговите следващи научни търсения оказва и работата му в Института по европейски изследвания (l’Istituto di Studi Europei) в Торино, където среща известните компаративисти Рене Давид, Йозеф Есер, Виктор Кнап. Асистент е за няколко години на Рене Давид.

В този период (1962 г.) е поканен да се присъедини към екипа от преподаватели на Международния факултет по сравнително право (Faculte internationale de droit compare), последователно базиран в Люксембург и Страсбург. Редовен преподавател там над 30 години, основно по сравнително (договорно) право. Този факултет е средище на интензивен обмен между учените от двете страни на Желязната завеса така те получават взаимна представа за развитието на ,,вражеската“ правна система. Включително и много български учени от онази епоха са били на специализации във факултета например акад. проф. дюн Чудомир Големинов.

По същото време проф. Сако решава да насочи научните си търсения към сравнителното право публикува статии в тази област, включително по аспекти от правните системи на социалистическото право.5 Заедно с Джино Горла и други известни учени реформират Италианската асоциация по сравнително право. Според Р. Сако вече не е възможно сравнението в правото да се основава само на текстовете на правните разпоредби, като се елиминира позоваването на историята, икономиката, етиката, както и на широко разпространеното правно мислене в съответната държава или общество. В допълнение, за Сако е много важно познаването на динамиката и на опита в други правни системи за разбирането и критичната оценка на случващото се на територията на правото.

От 1971 до 1999 г. проф. Сако се връща в Университета в Торино, където по-късно започва работа друг известен съвременен компаративист – проф. Уго Матей. Междувременно, през този период (1969-1975) проф. Сако е привлечен в ръководството на Правния факултет на Университета в Могадишу (Сомалия), както и в изработването на текстовете на гражданския кодекс на тази държава. Интересува се и изследва аспекти на правната антропология и на африканското право, пътува из други държави в Африка, публикува научни съчинения в посочените области.6 Насърчава юристите да се насочват към нови или немного перспективни (според общото мнение) области на изследване – например мюсюлманското право.

Родолфо Сако не престава да изследва въпроси на частното право до края на живота си. Привлечен е в редакционната колегия на едно от реномираните в тази област италиански списания Rivista di diritto civile, където остава до своята кончина. През 1975 г. се появява известният му труд в областта на договора, писан десетилетия – монографията от над хиляда страници Il contratto.7 Тя се окачествява като вододел в историята на изследванията по темата. До момента е претърпяла пет издания, основно благодарение на съавтора в следващите четири преиздавания Джорджо де Нова.8

Още през 60-те години, след прекъсване – от 80-те години на миналия век насетне, заедно с професорите Гроссо, Санторо Пасарели, Чику, Месинео и Менгони участва като автор или редактор, на авторитетни многотомни книжни поредици, наречени трактати, по гражданско и търговско право (Trattato di diritto civile e commerciale). Проф. Сако сам е автор (в по-новите издания – съавтор) на частта от тези трактати, която е посветена на владението.9 Той пренаписва анализа си на преди изследвана от него тема по забележителен сакиански начин – чрез широкото използване на задълбочените си познания по история и на сравнителния метод.10

Проф. Сако е като че ли неуморим през 80-те започва инициатива за обновяване на италианското юридическо образование. Първоначално, от 1979 г., въвежда в Торино изцяло нов университетски курс, посветен само на сравнителното право. Лансира идеята за сравнителноправно обучение и на вече дипломираните юристи (!). Паралелно публикува крупни изследвания в същата област, превеждани на много езици.

Инициативата за обновяване на образованието завършва с национален успех през 1994 г. от тогава сравнителното право (без значение дали е частно, или публично) се превръща в задължителна дисциплина, която трябва да е предвидена от учебните планове на всеки италиански юридически факултет. По-ясно казано, за да се дипломира, всеки студент юрист в Италия трябва да е имал лекции и издържал успешно изпит поне по една сравнителноправна дисциплина. Това постижение на проф. Сако, само по себе си, е сериозен повод за гордост. Любопитно е, че през 2022 г. в Университета в Торино предлаганите курсове по сравнително право са 29, а в Университета в Тренто 27 [специализирани в областите на сравнителното публично (конституционно, наказателно и др) и частно право, както и насочени към определена правна система или регион например право на Азия, на исляма, на common law]. Сериозно е неудобството, което изпитва българският юрист, при един бърз паралел с нашите държавни изисквания по специалност право. Действащата наредба в сектора, макар отскоро в сила, не предвижда като задължителна или избираема за ЮФ у нас никаква сравнителноправна дисциплина.11 Тази липса донякъде се компенсира с възможността, предоставена от чл. 8 от наредбата, всяко висше училище с ЮФ у нас да предвиди изучаването на сравнителноправни дисциплини в учебните си планове.

През 80-те г. на миналия век проф. Сако работи за откриването и утвърждаването на ЮФ на Университета в Тренто. След като прилага своите виждания за изследванията по право и подбира млад преподавателски екип, този ЮФ неотменно заема първите места сред италианските ЮФ и до момента. Не е случайно, че почти от този период (1993 г.) датира началото на един международен многогодишен научноизследователски проект, на който проф. Сако е идеен вдъхновител и в който активно участва. После е негов почетен председател. Проектът продължава да работи и днес – през 2023 г. отбелязваме неговата тридесета година (!). Едно от имената му е Проектът Тренто, макар да е повече известен като Общата сърцевина на европейското частно право (Common Core of European Private Law)12. Този проект е забележителен съвременен правен научен форум с междуконтинентален мащаб (най-често обединява усилия на учени от Европа, Северна и Южна Америка).

 

***

Тъкмо участието в проекта Общата сърцевина … ми предостави невероятната възможност да се запозная с проф. Сако през 2008 г., както и с множество водещи или утвърждаващи се учени юристи от Европа и други континенти. От българска страна, като участници (тогава – млади учени) в ежегодната конференция на проекта, бяхме заедно с колегата, сега доцент, Красимир Митев. Няколко пъти след това имах щастието да се срещна и разговарям с проф. Сако. Силно впечатление правеха неговите любопитни очи и отдаденост на правото. Не говореше много, повече слушаше. Няма да забравя спомените на проф. Сако. Като казах, че съм от България, той се сети за познанството си с проф. Ал. Кожухаров и проф. Ж. Сталев.

Въпреки напредналата си възраст, проф. Сако активно участваше в дискусиите по време на конференциите, с нескрит интерес присъстваше на различните тематични панели. Като изявен франкофон, той редовно участваше и в различни форуми, организирани от френски организации. Една от тях е Асоциацията на приятелите на френската правна култура ,,Анри Капитан”. Проф. Сако показва изумителна работоспособност – само преди 6 години е главен вдъхновител и заключителен докладчик на ежегодния международен конгрес на Асоциацията, посветен на тълкуването в позитивното право.13 Припомням, че от тази тематика той е привлечен още преди дипломирането си по право.

 

***

Що се отнася до приноса на проф. Сако към правната наука, на първо място трябва да се откроят съчиненията му по сравнително право. Едно от тях до момента има 7 издания на италиански език и пет – на чужди езици. Това е курсът му по Въведение в сравнителното право14. Планетарна известност има друго съчинение на проф. Сако от тази област. Става дума за мащабна студия, писана и редактирана през годините и публикувана на различни езици. Тя е посветена на правните компоненти (formanti del’ordinamento; legal formants), застъпена е и в курса му от по-горе.15 Така той нарича всички фактори, които оказват влияние върху правилата за поведение в определена правна система. Там е обоснована теорията за динамичния подход към сравнителното право. Друго съчинение от областта е книгата ,,Сравнени правни системи“. Тя е своеобразно продължение на ,,Въведение в …“ и претърпява четири издания на италиански, преведена е и на френски език. 16

Тук умишлено пропускам водещите му публикации от областта на частното право и антропологията на правото, тъй като повечето от тях вече посочих. Добавям, че проф. Сако е инициатор и редактор на поредици от книги, претърпели множество издания – това са томовете на трактатите по сравнително право (Trattato Sacco di diritto comparato), по гражданско право (Trattato Sacco di diritto civile), на т. нар. Дигести (Digesto) – енциклопедично правно издание на италиански език.

Трябва обаче да се добави и още един, немаловажен аспект от изследванията на бележития компаративист. Проф. Сако има сериозни интереси и приноси в областта на теорията на правните преводи. Те датират още от 70-те години на миналия век. Свидетелство за това са докладите и участията му на конгресите на Международната академия по сравнително право (МАСП), дейността му като директор на Института по анализи и преподаване на правото за наднационални дейности ISAIDAT (Istituto subalpino per l’analisi e l’insegnamento del diritto delle attivita transnazionali)17 със седалище в Торино, както и организирането на конференции по темата през 90-те години и по-късно. Приносите му могат да се откроят и с оглед подпомагането на по-ясното разбиране на правото на Европейския съюз.

На специална церемония през 2017 г. МАСП и френският Институт по сравнително право (l’Institut de droit compare) го удостояват с медал и почести заедно с други големи компаративисти.18 Почетен професор на Университета в Торино. Доктор хонорис кауза на множество университети – на Университета Париж 2; на Женевския университет; на Университета в Тулон; на Университета Макгил (Монреал), член на множество италиански и чуждестранни академични институции, включително на академиите на науките на Франция [l’Institut de France (Acad?mie de sciences morales et politiques)] и Италия (l’Accademia Nazionale dei Lincei).

 

***

В паметта на познаващите го професор Родолфо Сако остава една неуморна личност, която не щади себе си в работата, неспирно се интересува от света около себе си и всячески подпомага младите изследователи.

Многобройни са неговите следовници, богато е книжовното наследство, което той остави. То подпомага достигането до целта по-лесно да разберем другия, както и да узнаем представите му за правото. Защото само когато опознаем другия, по думите на професора, ще имаме и по-ясна представа за себе си19.

 

Бележки под линия:

1 Като основни източници на данни за живота и дейността на проф. Сако съм ползвал Pozzo, B. In memoriam Rodolfo Sacco. European Review of Private Law, 2022, Vol. 30 (Issue 5), 661-666; Gambaro, A. In ricordo di Rodolfo Sacco. Rivista di diritto civile, 2022, No 6, 1112-1121. Цитираните по-нататък научни трудове на проф. Сако са по-важните.

2 Дипломната му работа е посветена на тълкуването Sacco, R. Il concetto di interpretazione del diritto. Universita di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, Torino, Giappichelli, 1947; преиздадена по-късно Sacco, R. Il concetto di interpretazione del diritto. Torino, Giappichelli, 2003. Както ще се види по-нататък, въпросите на тълкуването в правото интригуват проф. Сако през целия му изследователски път. Това е впечатляващо постоянство в надграждането на научното познание.

3 Sacco, R. La buona fede. Universit? di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, Torino, Giappichelli, 1949; Sacco, R. L’ammortamento dei titoli di credito all’ordine, Milano, Giuffre 1950; Sacco, R. Il potere di procedere in via surrogatoria, Universita di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, Torino, Giappichelli, 1955; Sacco, R. L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, UTET, 1959; Sacco, R. Possesso. Denuncia di nuova opera e di danno temuto. – in: Grosso, G. e F. Santoro Passarelli (eds), Trattato di diritto civile. Milano, Vallardi, 1960.

4 Venediktov, A.V. La proprieta socialista dello Stato. Traduzione italiana Vera Dridso e Rodolfo Sacco, Torino, Einaudi, 1953.

5 Sacco, R. Definitions savantes et droit applique dans les systemes romanistes. – Revue internationale de droit compare, 1965, № 4, 827–837; Sacco, R. Il sustrato romanistico del diritto civile dei Paesi socialisti. – Rivista di diritto civile, 1969, No 1. Показателно е, че последната статия е публикувана още и на чешки, френски и английски език. Тук давам данни за най-късната й езикова версия – Sacco, R. The Romanist Substratum in the Civil Law of the Socialist Countries. – Review of Socialist Law, 1988, № 1, 65-87. Изследванията му на социалистическото право са доста повече, но тук няма как да бъдат посочени изчерпателно.

6 Sacco, R. Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Bologna, Il Mulino, 2007 преведена на други 2 езика; Sacco, R. Il diritto muto. – Rivista di diritto civile, 1993, 689-702 – преведена на 4 езика, от които посочвам Sacco, R. Mute Law, American Journal of Comparative Law, 1995, № 3, 455–467. Статията по-късно прераства в монография – Sacco, R. Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, Il Mulino, 2015. Относно африканското право може да се посочат Sacco, R. Introduzione al diritto privato somalo. Universitа di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico, Torino, Giappichelli, 1973; Sacco, R. Le grandi linee del sistema giuridico somalo, Milano, Giuffrе, 1985.

7 За библиографски данни и корица на първото издание вж. https://www.ibs.it/contratto-libri-vintage-rodolfo-sacco/e/2566893780521.

8 Библиографски данни на петото издание (но четвърто в съавторство) – Sacco, R., De Nova, G., Il contratto. IV ed. Torino, UTET, 2016. Корица – вж. https://www.lafeltrinelli.it/contratto-libro-rodolfo-sacco-giorgio-de-nova/e/9788859817246.

9 Данни за последното издание – Sacco, R., R. Caterina, Il possesso. 3 ed.in: Cicu, A., F. Messineo e L. Mengoni (eds), Trattato di diritto civile e commerciale. Milano, Giuffre, 2014.

10 Gambaro, A. Op. cit., p. 1117.

11 Срв. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ ДВ, бр. 55/15 юли 2022 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=71E156AB0E724E747984A5C1DA3DD66C?idMat=174854).

12 Повече данни за проекта и изданията, които са изработени в резултат на дълга колективна работа по определена тема в рамките на проекта и после – отпечатани от реномирани издателства – вж. https://common-core.org/. За използваните от проекта подходи вж. още Митев, Кр., ІV. Проектът „Общата сърцевина на Европейското частно право“. – В: Шопов, А., Кр. Митев. Сравнителното право и проекта „Общата сърцевина на Европейското частно право“. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. С., Сиби. 2011, 94-118. Позволявам си да изкажа най-добрите си пожелания за 30-годишнината на проекта към неговите двама ,,мотори“ – професорите Уго Матей и Марио Бусани.

13 Вж. неговите бележки по темата и повече на https://www.henricapitant.org/actions/concepts-interets-et-valeurs-dans-linterpretation-du-droit-positif/.

14 Данни за последното издание – SaccoR., P. Rossi, Introduzione al diritto comparato, 7. ed., Torino, Utet, 2019.

15 Sacco, R. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II). The American Journal of Comparative Law, Vol. 39, № 1 (Winter 1991), 1–34 (https://academic.oup.com/ajcl/article-abstract/39/1/1/2580938?redirectedFrom=fulltext); Sacco, R. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II of II). The American Journal of Comparative Law, Vol. 39, № 2 (Spring 1991), 343–401 (https://academic.oup.com/ajcl/article-abstract/39/2/343/2580959?redirectedFrom=fulltext). Повече (но накратко) за теорията на проф. Сако вж. Митев, Кр. Цит. съч.

16 Данни за последното издание Sacco, R., Gambaro, A. Sistemi giuridici comparati. 4 ed. Milano, UTET, 2018, на френски език със заглавие Traite de droit compare: le droit de l’Occident et d’ailleurs, P., LGDJ, 2011.

17 Вж. https://isaidat.org/en/. Институтът издава интересно списание по тези въпроси (https://isaidat.org/en/isaidat-law-review-en/).

18 Тук може да се проследи речта му от церемонията – https://aidc-iacl.org/the-academy-shares-with-great-sadness-the-news-of-the-passing-of-professor-rodolfo-sacco/.

19 Вж. Pozzo, B. Op. cit., p. 666.

СПОДЕЛЕТЕ:
Предишна статияБудителите
Следваща статияКоефициент на литературност
Доцент д-р Ангел Шопов води лекционни курсове в Юридическия факултет на ПУ по Гражданско право – обща част, Юридически лица с нестопанска цел и Правна защита на потребителите. Има редица специализации във водещи европейски университети и научни институти като Университета във Фрибург, Швейцария; Т. М.С. Асер Институт – Хага, Холандия; Универисета за чужденци в гр. Перуджа, Италия и др. Автор е на две монографии и множество студии и статии, посветени на разнообразни въпроси от областта на цивилистиката. Участва в различни колективни и индивидуални научни проекти в страната и чужбина. Владее френски, английски и италиански език. Ползва руски език.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.