Ivaylo_Kanev_Pravna_konversia

 

Предварителни бележки

 

Конверсията на нищожните сделки като правно явление de lege lata няма обща регламентация у нас[1]. Първоначално терминът конверсия е уреден като легален в чл. 381 ЗГС от 1892 г. (отм.)[2], а понастоящем е използван като такъв в чл. 188 ГПК, разпоредбата на който урежда конверсията на официален документ в частен[3]. У нас съществува и законово уредена конверсия, когато действието на сделката се определя от императивно правило прекратителният срок при завещанието му придава значение на завет за плодоползване (чл. 17, ал. 2 ЗН)[4]. При все това и теорията, и съдебната практика беспорно приемат допустимостта на конверсията на нищожните сделки в гражданския и търговския оборот. Основание за съществуването ? би могло да се търси в три принципа на действащото право:

а) принципът за автономия на волята на страните (чл. 9 ЗЗД);

б) принципът за тълкуване на сделките с оглед на действителната обща воля на страните (чл. 20 ЗЗД);

в) принципът, че недействителността е изключение и тежка санкция, която не цели ограничаването на гражданския оборот въобще, а само да го освободи от сделки, несъвместими с неговите основни изисквания[5].

 

1. Цел на правната конверсия

 

Средството, което контрахентите използват за задоволяване на определени техни интереси, би могло да се окаже в противоречие с императивни правни норми на закона. Правната конверсия позволява да се удовлетворят страните, които са търсели постигането на определени икономически резултати посредством сделка, която правният ред не признава, чрез трансформирането ? в друга допустима сделка. Така би се стигнало легитимно частично или изцяло до същите преследвани от страните цели, като се използва вече осъщественият фактически състав[6].

 

2. Приложно поле на конверсията

 

Конверсията намира приложение не само в отношенията между физическите лица, но и в тези между юридическите лица – най-вече при нищожните сделки поради противоречие със закона по чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД[7] и при тези, нищожни на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД (липса или неспазена forma ad substantiam)[8]. Поначало е неприложима при унищожаемите сделки[9].

 

3. Правна същност на конверсията

 

Конверсията представлява превръщане на една нищожна сделка в друга действителна сделка, когато първата съдържа нейните съществени елементи или притежава нейните признаци[10]. С други думи, чрез конверсията при наличието на една нищожна сделка се признават правните последици на друга сделка, чиито фактически състав и съдържание са запълнени от действителните елементи на нищожната сделка[11]. Правната конверсия не е акт на валидиране на недействителната сделка[12]. Чрез конверсията се установяват правни последици, породени от друга сделка, между същите страни, т.е. последици, различни от непосредствено целените от контрахентите.

 

4. Относно предпоставките за прилагане на конверсията

 

В теорията е прието, че фигурата на конверсията ще бъде приложима при кумулативно наличие на следните предпоставки:

а) недействителната сделка трябва да съдържа съществените елементи на друга действителна сделка и

б) страните по недействителното съглашение трябва да желаят да се позоват на действителността на втората сделка, т.е. те следва да искат настъпването на правните последици на действителната сделка[13].

Първата предпоставка може да се означи още като обективна, а втората – като субективна[14]. Конверсията не настъпва ipso iure, а само по волята на страните[15]. Според проф. Таджер, за да няма каквото и да било съмнение за прилагането на конверсията, е необходимо страните да се съгласят относно действието на конвертираната сделка[16]. Проф. Павлова с основание критикува този възглед, като счита, че постигнатото съгласие на страните в такъв случай ще бъде равнозначно на нова сделка[17]. Според нея, за да не настъпят правните последици на конвертираната сделка, е необходимо изрично изявление, че те не се желаят от контрахентите[18]. Следователно за прилагането на конверсията ще трябва да се разкрие чрез тълкуване предполагаемата воля на страните и само ако се стигне до извода, че те биха приели последиците от конвертираната сделка, последната би породила действието си. Струва ми се, че това разбиране следва да се подкрепи, като се почерпи и аргумент по аналогия от чл. 26, ал. 4, пр. 2 ЗЗД за частичната недействителност на договора. Посочената разпоредба не изисква волеизявление на страните, за да запази действието си договора в незасегнатите от нищожността негови части, ако може да се предположи, че сделката би била сключена от контрахентите и без недействителните ? части. С други думи, ще бъде достатъчно, за да се приложи конверсията, в конкретния случай да се направи основателно предположение за наличие на желание у страните за настъпване на действието ?, и то при извършване (сключване) на нищожната сделка (договор), т.е. ще трябва да се разкрие действителната им обща воля към този момент. От изложеното дотук могат да бъдат направени няколко извода:

а) Страната, която при възникнал спор твърди липсата на желание за конверсия, следва да докаже този факт в процеса[19].

б) При висящ съдебен спор, съдът ще следва да съобрази последиците на конвертираната сделка и без да има изрично искане от страните, ако намери, че са налице предпоставките за прилагане на фигурата на конверсията.

в) Освен съдът, който може да допусне превръщането на нищожната сделка, на още по-силно основание тази възможност следва да се признае и на страните по нея.

 

5. Случаи на недопустимост на конверсията

 

Конверсията следва да бъде отречена, ако страните със сключената първоначално сделка преследват противни на добрите нрави цели или когато целят заобикаляне на законни забрани[20]. В случай че обектът на съглашението е несъществуващ, не може да бъде реализиран или когато сделката е с невъзможен предмет, то договорът е изначално нищожен, като възможността за конверсия е изключена[21].

 

6. Относно някои хипотези на конверсия, приложими в практиката

 

6.1. За конверсията на нищожен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Като пример за конверсия в доктрината се посочва договорът за покупко-продажба на недвижим имот, който е извършен в частна писмена форма. Тази продажба ще бъде нищожна на основание чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД във вр. с чл. 18 ЗЗД, поради липса на forma ad solemnitatem, и не следва да породи желаното от страните действие. Ex nihilo nihil fit. При все това е възможно в случая да не бъдем изправени пред „правно нищо“, понеже нищожната продажба може да съдържа съществените елементи на предварителен договор по чл. 19, ал. 1 ЗЗД и да се конвертира в такъв, ако страните предполагаемо желаят това[22].

 

6.2. За конверсията на нищожен предварителен договор

В практиката на ВС се поддържа, че поначало нищожният предварителен договор не поражда действие и не може да бъде конвертиран, освен ако е нарушено изискването за форма или страните са сключили заедно с него и друго действително съглашение[23]. Разгледан е от съдебната практика и случаят, когато нищожен поради липса на форма предварителен договор се конвертира във валиден окончателен договор с различен предмет, а съдът е признал право на купувача да владее предмета на договора[24].

 

6.3. За конверсията на нередовен на запис на заповед

В доктрината е прието, че когато едно лице подпише запис на заповед на друго с клауза за лихва, ако записът не съдържа някой от необходимите реквизити по чл. 535 ТЗ, поради което се окаже нищожен, би могло да се приеме конвертирането му в договор за заем на пари с уговорена лихва по чл. 240, ал. 2 ЗЗД, при условие издателят на записа действително да е получил пари от ремитента[25]. В константната си практика ВКС приема, че когато нередовният запис на заповед съдържа елементите на действителен договор за заем, е приложима конверсията на недействителния откъм формата си менителничен ефект в действителен облигационен договор по чл. 240 ЗЗД[26]. В нея правилно ВКС поддържа, че нередовният запис на заповед, в който не е посочено основанието, поради което е издаден, поето е безусловно обещание за плащане на определена сума и не е налице признание за получаването на сумата от издателя, не следва да служи като доказателство за установяване на каузални правоотношения между страните, а самият документ не притежава характер на разписка по чл. 77, ал. 1 ЗЗД. Разписката като частен свидетелстващ документ не е равнозначна на договор за заем по чл. 240 ЗЗД, но доказва сключването му, тъй като удостоверява получаването на заетата сума и признанието на поетото задължение да бъде върната в определен срок от длъжника. Следователно, toto genere, фактът на получаване на сумата от издателя не може да се презумира и при направено от него възражение в тази насока това обстоятелство ще бъде factum probandum, който следва да бъде установен (доказан) от ищеца с всички допустими от ГПК доказателствени средства. На практика при липса на други доказателства по делото, с изключение на представен единствено запис на заповед, в който издателят е заявил безусловно задължението си да заплати на ремитента определена парична сума, менителничният ефект ще представлява само негово едностранно изявление. Записът на заповед няма да обективира сам по себе си възникнало и съществуващо между страните заемно правоотношение, т.е. основанието на вземането на ремитента не би могло да се изведе от ценната книга. Освен това следва да се отбележи, че не всяко плащане на суми от едно лице на друго става въз основа на сключен договор за заем по чл. 240 ЗЗД[27]. То може да следва от договор за дарение, да представлява уреждане на сметки между страните. Ето защо поето едностранно задължение от издателя за плащане на определена сума не може да се презумира като дължимо по договор за заем, а следва да бъде несъмнено установено с допустимите от закона доказателствени средства, за което върху ищеца (ремитента) ще лежи onus probandi[28]. Без съмнение не би могло безрезервно и във всички случаи да се допусне конверсия на нередовен запис на заповед в разписка по чл. 77, ал. 1 ЗЗД. Струва ми се, че подходът за това следва да се диференцира с оглед порока на ефекта, водещ до нищожността му, като се съобрази наличието в него на евентуалното признание от страна на издателя, че паричната сума по записа действително е получена от последния, и се изследва въпросът, дали е налице поето задължение за връщането на сумата.

 

6.4. За допустимостта на конверсията при договор за аренда в наемен договор

Възможно е сключен в частна писмена форма договор за наем, по своята правна характеристика, да съдържа реквизитите на договор за аренда по чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, тъй като видът на договора се определя не от даденото от страните наименование, а от съдържанието му съобразно материалния закон. Посочената разпоредба съдържа изискване за forma ad solemnitatem на арендния договор писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Като че ли в случая следва да се приложи принципът „non observata forma, infertur adnullatio actus, т.е. частната писмена форма да доведе до нищожност на арендния договор secundum regulam на чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД във вр. с чл. 3, ал. 1 ЗАЗ. В съдебната практика противоречиво е разрешаван въпросът за възможността нищожен договор за аренда на земеделска земя да се конвертира в договор за наем. Според едното застъпено разбиране на въпроса „за наличие на правна възможност при действието на специален ЗАЗ да бъде сключен договор за ползване на земеделска земя срещу заплащане, подчинен на общите правила за наемния договор по ЗЗД, и при недействителност на договора за аренда на земеделска земя, поради липса на изискуемата от чл. 3, ал. 1 ЗАЗ форма, да бъде допусната конверсията му в договор за наем, когато притежава съществените признаци на последния“, ВКС е дал разрешение, че „наличието на специална законова регламентация относно реда и начина за отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 ЗАЗ, изключва възможността за сключване на друг вид договор, освен аренден, включително и наемен, който да не е подчинен на специалния ЗАЗ, а на общите правила по ЗЗД“[29]. В същата практика се приема още, че поради това е правно ирелевантно дали сключеното между страните съглашение притежава белези, квалифициращи го като наемен или друг вид договор по ЗЗД, тъй като конвертиране на недействителната арендна сделка в последния е недопустима. С по-нови решения се застъпва друго становище от ВКС, в което се поддържа, че земеделска земя може да бъде предмет на договор за наем и следователно пречка за конвертиране на нищожен, поради липса на форма, договор за аренда в наемен договор не съществува[30]. При наличието на такава задължителна и противоречива практика на ВКС по реда на чл. 290 ГПК съставите на първа и втора инстанция разполагат със свобода да споделят онова схващане, което отговаря на вътрешното им убеждение в съответствие с разпоредбата на чл. 12 ГПК. Докато не бъде постановено ТР, съгласно чл. 292 ГПК по този противоречиво разрешаван в съдебната практика въпрос[31], de mea sententia подкрепа заслужава виждането, което допуска сключването на договор, различен от арендния по чл. 3, ал. 1 ЗАЗ, да има за предмет земеделска земя. Това схващане съответства изцяло на принципа за свободата на договарянето по чл. 9 ЗЗД, а същевременно позволява и по-пълното и всеобхватно обслужване на конкретните потребности и интереси на контрахентите, както и съобразяване с тяхната действителна обща воля. То дава и възможност необработваемата земеделската земя да не се използва за земеделие, при което не би попаднала в предметния обхват на чл. 1, ал. 1 ЗАЗ, но би била годен обект на други допустими в частното право сделки. Безспорно е, че не би могло a priori да се приеме настъпването ipso iure на конверсия на недействителен аренден договор в наемен такъв, а би следвало при всеки конкретен случай сделката да се тълкува съобразно действителната обща воля на страните по нея. Понякога може да се стигне до заключение, че между страните ще бъде налице наемно правоотношение, отстъпване на право на ползване или кондикционно правоотношение[32].

 

6.5. Допустима ли е конверсията на договор за влог в публичен склад в договор за обикновен влог?

Съдебната практика приема, че не е възможно договор за влог в публичен склад по ТЗ, по отношение на който не са изпълнени специалните законови изисквания, да се конвертира в договор за обикновен влог по ЗЗД[33]. Като аргумент се сочи, че съществуването на правоотношение по договор за влог с предмет зърно следва да бъде преценявано единствено с оглед изискванията на ЗСТЗ, респективно на глава XXXIV на ТЗ, с оглед изричното препращане на чл. 15 ЗСТЗ, но не и с оглед общите гражданскоправни разпоредби на чл. 250 и сл. ЗЗД“. Струва ми се, че тази практика на ВКС е правилна, тъй като договорът за съхранение на зърно в публичен склад представлява по своята правна същност договор за влог в публичен склад по чл. 573 ТЗ и като такъв трябва да отговаря на специфичните изисквания за действителност, предвидени в чл. 574 ТЗ – да бъде сключен в писмена форма, да бъде вписан в складов регистър и да съдържа изрична уговорка за заплащане на възнаграждението на влогоприемателя.

 

6.6. Относно конверсията на договор за прехвърляне на право на собственост върху реални части от терен („паркоместа“) в договор за прехвърляне на съответни по размер идеални части от същия терен[34]

Съдебната практика приема, че договорите за прехвърляне на право на собственост върху реални части от терен, които не са обособени като самостоятелни имоти и не притежават самостоятелни кадастрални номера, са нищожни поради противоречие със закона (чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД)[35]. В доктрината обосновано се поддържа схващането, че би следвало да се допусне възможността подобни договори да се конвертират в договори за прехвърляне на съответни по размер идеални части от същия терен[36]. Съществува и практика на ВКС, която допуска възможността за конверсия на договорите с предмет „паркомясто“ в договори за прехвърляне на идеални части от правото на собственост върху целия недвижим имот, реална част от който представлява прехвърляното „паркомясто“[37].

 

6.7. За допустимостта на конверсия при договор за заместване в дълг по чл. 102 ЗЗД в договор за поемане на изпълнението

Интерес предизвиква въпросът за последиците на договор за заместване в дълг, сключен между стария и новия длъжник, в случай че кредиторът не одобри това съглашение. В доктрината се поддържа разбирането, че липсата на одобрение от кредитора не води по необходимост и във всички случаи до конверсия на договора по чл. 102 ЗЗД в договор за поемане на изпълнението[38]. Като довод в подкрепа на тази теза се сочи, че задължителна конверсия ще е налице само по силата на изрична правна норма, каквато например е тази на § 415, ал. 3 ГГЗ. Според посочения параграф на ГГЗ валидността на сделката, в която се конвертира нищожната сделка, се иска от страните при знание на нищожността. Конверсията при договор за заместване в дълг в договор за поемане на изпълнението обаче не е уредена от ЗЗД. Съществува и схващане, според което, когато кредиторът не даде съгласието си, съглашението между стария и новия длъжник ще има действие на поемане на изпълнението[39]. Струва ми се, че първото разбиране заслужава подкрепа, тъй като конверсията ще се приложи само ако недействителната сделка съдържа съществените елементи на друга позволена от закона сделка и ако е налице желание на страните относно действието на конвертираната сделка. Договорът за поемане на изпълнението е ненаименуван, т.е. няма изрична правна уредба у нас. Поради това е налице една неяснота и неопределеност относно същественото съдържание на този договор, което противоречи на предпоставките за конверсия (вж. т. 4). Следователно може да се заключи, че при липса на одобрение от страна на кредитора, договорът по чл. 102 ЗЗД би могъл да се конвертира в договор за поемане на изпълнението, но конверсията няма да настъпи ipso iure, а само като се тълкува наличната действителна обща воля на страните във всеки отделен случай. Обратното ще значи deductio in absurdumда се натрапят правни последици, за които има вероятност да не се желаят от контрахентите.

 

6.8. Допустима ли е конверсия при договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?

При договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане в доктрината се посочва като пример за конверсия трансформирането на задължението за издръжка и гледане в задължение за паричен еквивалент на издръжката и грижите от страна на приобретателя на имота, т.е. трансформацията на натуралното задължение в парично[40]. Струва ми се, че в посочения пример haut dubio не става въпрос за класическа хипотеза на конверсия на нищожна сделка в друга действителна сделка. В случая е налице промяна в предмета на договора, която обаче не може да се извърши едностранно, а само по съдебен ред, когато по обективни причини праводателят не е в състояние да приема натуралната престация от длъжника или неоправдано отказва да му се престира в натура от приобретателя на имота.

 

7. Вместо заключение

 

Въпреки липсата на изрична обща нормативна регламентация на правната конверсия в нашето законодателство, уреждането на възникналите в съдебната практика въпроси в редица случаи става на принципа на тази правна фигура. Явлението конверсия на нищожната сделка е средство за икономия в сферата на частното право, което позволява да бъдат ограничени и рационализирани иначе тежките последици на нищожността. По този начин легитимно се съхраняват тези правни последици, които са съвместими както с желанието и намерението на страните, така и с изискванията, които поставя законът. Конверсията спомага и за запълване с реално съдържание на разпоредбата на чл. 20а, ал. 1 ЗЗД[41]. На практика конверсията има ограничено приложно поле в сферата на частното право, а би трябвало да се разшири обемът на хипотезите, в които тя се прилага, като се използват възможностите, които предлага, посредством тълкуването на действителната обща воля на контрахентите.

 

Бележки под линия:

[1] Относно уредбата на конверсията на нищожните сделки в чуждите законодателства, включително и в римското право – вж. Zimmermann, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, Wetton, Johannesburg: Juta & Co, Ltd., 1992, 683–686 и цитираните там под линия автори, Димитров, М. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С.: Сиби, 2013, 266–267 и посочената там под линия литература – Koziol, H., R. Welser. Grundriss des B?rgerlichen Rechts (Band 1, Allgemeiner Teil und Schuldrecht), Wien: Manz’sche Verlag, 1979, 131–132.

[2] Съгласно посочената разпоредба на ЗГС „Актъ, който няма значение на официаленъ, като извършенъ отъ некомпетентно или неспособно за извършването му лице, или по причина, че не са спазени формите, има значение на домашенъ актъ, ако само той е подписанъ отъ страните.”

[3] По-нататък в изложението под конверсия (превръщане) се има предвид явлението конверсия на нищожната сделка в друга действителна. Относно конверсията по чл. 188 ГПК вж. Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. С.: Сиела, 2012, с. 277, Сталев, Ж. Нотариалният акт. С.: Фенея, 2004, 210–211 и опр. 1191–2011–ІІІ ГО на ВКС.

[4] По-подробно вж. Тасев, Хр. Българско наследствено право. Нова редакция от С. Тасев и Г. Петканов. С.: Сиела, 2013, с. 79. Относно някои конверсионни правни норми по ЗТСУ (отм.), вж. Запрянов, А. Въпроси на правната конверсия. – В: Режим и ограничения на вещни права по ЗТСУ. С.: Сиби, 2000, 126–132.

[5] Така Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II. С.: Софи-Р, с. 585.

[6] В същия смисъл вж. Джеров, Ал. Гражданско право. Обща част. С.: ИК „Труд и право“, 2012, с. 529.

[7] В тази връзка Димитров, М. Цит. съч., с. 268, дава пример за конверсия на нищожен договор за банков депозит в действителен договор за заем при същите срок, лихва и др., когато едно АД изгуби правното си качество на банка и поради нарушаването на чл. 2, ал. 5 ЗКИ, банковата сделка се окаже нищожна.

[8] Така Василев, Л. Гражданско право. Обща част. Нова редакция от акад. Чудомир Големинов. Варна: „ТедИна“, 1993, с. 340. Неправилно според мен Запрянов, А. Цит. съч., 125–126, посочвайки, че „недействителната сделка може да има валидност на друг вид съглашение, ако задоволява изискванията за такъв вид сделки“, квалифицира това явление като относителна недействителност и поставя въпроса за евентуално приложение на конверсията. Струва ми се, че авторът е допуснал смесването на две различни правни явления – на конверсията и относителната недействителност. Относно фигурата на относителната недействителност вместо всички вж. Рачев, Ф. Гражданско право. С.: УИ „Стопанство“, 2003, с. 392.

[9] В теорията се приема, че унищожаването на волеизявлението не оставя в сила никаква друга воля за пораждане на други правни последици, вън от тези на унищоженото волеизявление. Относно недопустимостта на конверсията при унищожаемите сделки вместо всички вж. Таджер, В. Цит. съч., с. 586. При все че в доктрината авторите почти единодушно се обединяват около идеята за неприложимост на конверсията при повечето от основанията за унищожаване на сделките (напр. поради измама, грешка, заплашване), струва ми се, че във всеки конкретен случай би следвало да се преценява въпросът за нейната допустимост. Не би трябвало a priori теоретично да се отрече приложимостта ? при унищожаема сделка, на основание извън посочените, а би следвало да се вземе индивидуално решение за всеки отделен случай.

[10] Така Рачев, Ф. Цит. съч., с. 429. В доктрината е изказано и становище, че само несъществуващата сделка подлежи на конверсия, но не и нищожната – вж. Герджиков, О. Към понятието за нищожна сделка. – ГСУ/ЮФ, 1983, том 74, № 2, с. 173. Немската теория и съдебна практика също приемат, че за да е налице конверсия, съставките на конвертираната сделка трябва да се съдържат в недействителната сделка.

[11] Същото определение вж. в Тасев, С., М. Марков. Гражданско право. Обща част. Modus studendi. Пето преработено и допълнено издание. С.: Сиби, с. 235. В подобен смисъл вж. и Корню, Ж. Юридически речник (превод на авт. колектив). Осмо преработено и допълнено издание. С.: Софи-Р, с. 331.

[12] Така Василев, Л. Цит. съч., с. 341. Вж. и Диков, Л. Лекции по гражданско право. Том III. Облигационно право. Обща част. С.: Печатница „Независимост”, 1932, с. 202, според когото „когато се касае до абсолютно нищожни сделки, всички модерни законодателства възпроизвеждат римския принцип, че нищожността не може да се отстрани чрез потвърждение по чл. 35 ЗЗД (доб. моя – Ив. К.) на сделката“.

[13] Така Рачев, Ф. Цит. съч., с. 429 и Стефанов, Г. Гражданско право. Обща част. С.: Софи-Р, 1995, с. 167. Според Диков, Л. Курс по гражданско право. Облигационно право. Обща част. С.: Придворна печатница, 1938, с. 366, би следвало да се установи само хипотетичната, предполагаемата воля на страните, като се има предвид, че те „държат повече на стопанския резултат, който преследват със сделката“, но не следва да се поставя въпросът, дали те желаят последиците на конвертираната сделка. Тук трябва да се отбележи, че хипотетичната воля, когато се определя от трети лица, може да бъде преценена несъответно на търсеното от страните. Ако контрахентите са държали точно на определен вид сделка, тогава конверсията ще бъде недопустима. За повече аргументи вж. Джеров, Ал. Цит. съч., с. 529.

[14] Така Тасев, С., М. Марков. Цит. съч., с. 235.

[15] Относно това разбиране съдебната практика е като че ли единодушна вж. р. 1147–2008–ІІ ГО на ВКС, опр. 89–2008–V ГО на ВКС, р. 1131–2008–ІІ ГО на ВКС. Според р. 1147–2008–ІІ ГО на ВКС конверсията не може да бъде наложена против волята на контрахентите от трето лице, тъй като по този начин би се подменил предметът на договора. В доктрината Димитров, М. Цит. съч., с. 267 обосновано поддържа, че „конверсията не настъпва по право, тъй като чрез нея правният ред цели да не затормозява оборота и да го рационализира, но не и да натрапва правни последици, които не са желани от страните по сделката“. Така и Павлова, М. Гражданско право. Обща част. С.: Софи-Р, 2002, с. 582. За обратното виждане, че конверсията има сила по право, вж. Василев, Л. Цит. съч., с. 341.

[16] Така Таджер, В. Цит. съч., с. 586. Обратно Димитров, М. Цит. съч., с. 268.

[17] Вж. Павлова, М. Цит. съч., с. 582, а в този смисъл е и р. 316–2014–III ГО на ВКС.

[18] Пак там.

[19] В същия смисъл вж. Димитров, М. Цит. съч., с. 268. Вж. също бел. под линия № 13 от настоящото изложение.

[20] Така Джеров, Ал. Цит. съч., с. 530.

[21] В този смисъл е р. 1104–2009–ІІ ГО на ВКС

[22] За повече аргументи вж. р. 631–1961–IV ГО на ВС. Допустимостта на конверсията е призната и в р. 1372–1962–I ГО на ВС. В ТР 94–1970–ОСГК на ВС обаче се приема, че сключен устен договор за продажба на недвижим имот, в който не е постигнато съгласие за друга сделка, предвидена в закона, или ненаименувано съглашение, не поражда права и задължения за страните, а конверсията не се прилага.

[23] Така р. 869–1965–I ГО на ВС, цитирано по Кънев, Ив. Субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, бел. под линия № 14 – достъпна на https://www.challengingthelaw.com/grajdanski-proces/subektivnoto-pravo-po-19-al3-zzd/, ISSN: 1314–7854 (5 октомври 2014 г.). Съществува и съдебна практика, която изцяло отрича възможността за конверсия на нищожен предварителен договор в ненаименуван договор – вж. р. 731–1970–I ГО на ВС, а също и цитираното ТР 94–1970–ОСГК на ВС.

[24] В този смисъл вж. р. 1840–1978–I ГО на ВС.

[25] Така Василев, Л. Цит. съч., с. 341, Таджер, В. Цит. съч., с. 587 и Стефанов, Г. Цит. съч., с. 168. Според Павлова, М. Цит. съч., с. 583, нищожният поради липса на форма запис на заповед не би могъл да се конвертира в договор за паричен заем, тъй като последният е каузален, докато менителничният ефект представлява едностранна абстрактна сделка. Освен това „със записа на заповед издателят се задължава да плати определена парична сума, но ремитентът не поема задължение да върне получената сума“.

[26] В този смисъл вж. р. 78–2009–І ТО на ВКС, р. 21–2012–І ТО на ВКС. В р. 557–2007–ТК на ВКС се приема, че е приложима конверсията на недействителен запис на заповед в договор по чл. 240 ЗЗД, ако в менителничния ефект липсва дата на издаване, която е задължителен реквизит според чл. 535, т. 6 ТЗ.

[27] Според р. 37–1969–ОСГК на ВС „не може да се презумира, че предаването на суми или вещи от едно лице на друго става на основание договор за заем, сключен между тях. Необходимо е този, който твърди, че предаването е извършено въз основа на заем, да установи това с допустими от закона доказателства“. В този смисъл е и съдебната практика на ВКС – напр. р. 52–2009–І ТО, р. 141–2010–ІІ ТО. Договорът за заем е реален и предоставената сума е негов съществен елемент, а установяването на предаването на сумата с поето задължение за връщането ? ще бъде доказване на договора.

[28] Така р. 187–2009–ІV ГО на ВКС. В решението правилно не са приети мотивите на р. 729–2003–ГО на ВКС, тъй като в последното е взето предвид обстоятелството, че освен представен менителничен ефект е било направено и признание от издателя, че сумата по ефекта е била реално получена от него.

[29] В този смисъл са р. 145–2010–ІІ ТО на ВКС и р. 222–2011–II ТО на ВКС.

[30] В този смисъл вж. р. 59–2009–I ТО на ВКС, р. 703–2011–IV ТО на ВКС, р. 541–2012–IV ТО на ВКС, както и преобладаващата незадължителна съдебна практика напр. р. 146–2009–ІV ГО на ВКС, а също р. 532 от 06.11.2002 г. на ПАС и р. 427 от 16.07.2003 г. на ПАС.

[31] Съобразно дадените указания в т. 2 на ТР 2–2010–ОСГТК на ВКС.

[32] Така вж. цитираното вече р. 222–2011–II ТО на ВКС, също и р. 496 от 02.12.2014 г. на ОС–София.

[33] В този смисъл изрично е разрешен поставеният в т. 6.5. въпрос с р. 102–2009–ІІ ТО на ВКС.

[34] В предмета на настоящата разработка няма да попадне въпросът, по който е допуснато касационно обжалване с опр. 312–2014–I ГО на ВКС по гр. д. № 1543/2014 г., а именно „дали в хипотезата, при която несамостоятелни реални части от един апартамент са продадени на различни собственици, настъпва придобиване на идеални части от вещта и дали в този случай съдът може да признае правото на собственост върху идеалната част?“. Посоченото дело към момента е спряно, тъй като с разпореждане от 20.05.2014 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 3/2014 г. на ОСГК на ВКС относно въпроса „нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД – поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?“. За да говорим за конверсията на договор за прехвърляне на реални части от един имот, трябва последният да е нищожен, а този въпрос е предмет на посоченото тълкувателно дело, тълкувателно решение по което при справка в сайта на ВКС (http://www.vks.bg/vks_p10_02.htm) и към настоящия момент все още не е постановено.

[35] По-подробно вж. Димитров, М. Цит. съч., с. 269. Съществува и практика, която ги квалифицира като нищожни на основание чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД напр. р. 53–2009–I ГО на ВКС.

[36] Пак там.

[37] В този смисъл вж. р. 1159–2008–III ГО на ВКС.

[38] Така Калайджиев, А. Облигационно право – обща част. Четвърто издание. С.: Сиби, 2007, с. 505.

[39] Вж. Кожухаров, Ал. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Нова редакция от проф. П. Попов. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, 498–499, също и р. 484–1955–IV ГО на ВС.

[40] Така Запрянов, А. Цит. съч., 129–130. В тази връзка според р. 1169–1986–II ГО на ВС задължение за издръжка по договор може да се трансформира в паричен еквивалент само при временни причини, осуетяващи изпълнението в натура, докато тези причини са налице. Вж. и ТР 96–1966–ОСГК на ВС.

[41] В същия смисъл Димитров, М. Цит. съч., с. 269.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.