Съдържание на сайта

Настоящият списък на публикациите, съдържащи се в сайта, има за цел да улесни читателя в желанието му да се запознае с конкретно интересуващите го теми.

Именно поради това използваният при подредбата критерий е тематичен.

Може да използвате и категориите, в които са обособени статиите, разположени в дясната странична лента на сайта.

I. Теми в областта на вещното, гражданското и търговското право:

246. Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на договорите (автор: Добри Тенев) – 15 септември 2019

245. Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с.) (автор: д-р Васил Петров) – 12 септември 2019

244. Преглед на подбрани решения от най-новата практика на ВКС по въпроси на семейното право (автор: д-р Димитър Топузов) – 14 юли 2019

243. Бележки по правната уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел (автор: Стефан Тихолов) – 7 юли 2019

242. Правото на строеж и правото на собственост върху постройката – 23 юни 2019

241. Бележки по някои въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на наследство (автор: д-р Делян Недев) – 16 юни 2019

240. Сигнал за противоречива съдебна практика по приложението на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК (обн., ДВ, бр. 77/2018 г.) (автор: д-р Васил Петров) – 9 юни 2019

239. Завет на поземлен сервитут – 26 май 2019

238. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019) (автор: д-р Борислав Ганчев) – 19 май 2019

237. Завещателно разпореждане с международен елемент – коментар на съдебна практика (автор: Лидия Пенева) – 12 май 2019

236. Още веднъж за контрола в Столичния градски транспорт (равносметката (повече) от 3 години по-късно) (автор: Георг Шиков) – 5 май 2019

235. Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса (автор: д-р Васил Петров) – 28 април 2019

234. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества (автор: Николай Павлевчев) – 7 април 2019

233. Корабът като особена движима вещ – 31 март 2019

232. Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213, ал. 1, т. 3 и т. 5 ДОПК (автор: Румен Неков) – 24 март 2019

231. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на задължения поради погасяването по давност на вземанията (автори: д-р Васил Петров и Константин Кунчев) – 10 март 2019

230. Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право (автор: Светослав Иванов) – 3 март 2019

229. Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН) (автор: д-р Васил Петров) – 17 февруари 2019

228. Библиография на сп. „Юридически архив“ – от година VII до година XI (автор: д-р Васил Петров) – 10 февруари 2019

227. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на съществуването и законосъобразното упражняване на правото на уволнение на работодателя по Кодекса на труда (автори: д-р Васил Петров, Филип Савов) – 27 януари 2019

226. Библиография на сп. „Юридически архив“ – от година I до година VI (автори: Мартин Пенчев, д-р Васил Петров) – 20 януари 2019

225. Понятието „застрахователно посредничество“ според Съда на Европейския съюз (автор: д-р Живка Стоилова-Николова) – 6 януари 2019

224. Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове? (автор: д-р Васил Петров) – 30 декември 2018

223. За изискуемостта, падежа и забавата при задължението за връщане на дадено при начална липса на основание (автор: д-р Златка Вангелова) – 16 декември 2018

222. Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити (автор: д-р Борислав Ганчев) – 2 декември 2018

221. Изключването на съдружника в актуалната съдебна практика (автор: д-р Нели Маданска) – 11 ноември 2018

220. Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още няколко размисли) (автор: Румен Неков) – 28 октомври 2018

219. Правомощия на заповедния съд при плащане (автор: д-р Васил Петров) – 21 октомври 2018

218. Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и социално подпомагане? (автор: доц. д-р Ярослава Генова) – 14 октомври 2018;

217. Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд ембрион – 7 октомври 2018;

216. Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 ЗЗД (автор: д-р Делян Недев) – 30 септември 2018;

215. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство и на погасителната давност при заповедно производство (автори: Константин Кунчев и д-р Васил Петров) – 23 септември 2018;

214. Изпълнение на нравствен дълг – 15 юли 2018;

213. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ? (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 8 юли 2018;

212. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 74, ал. 3 ТЗ (автори: Добри Тенев и Георг Шиков) – 1 юли 2018;

211. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част V) (автори: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 20 юни 2018;

210. Дарение в полза на наследник с уговорка за привнасяне в наследството на дарителя (автор: д-р Васил Петров) – 17 юни 2018;

209. Дискриминация в трудовите отношения. Практика на Европейския съд за правата на човека (автор: Стефан Станев) – 14 юни 2018;

208. Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС) (автор: д-р Стоян Ставру) – 10 юни 2018;

207. По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си (автор: д-р Делян Недев) – 3 юни 2018;

206. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част IV) (автор: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 27 май 2018;

205. Ограничената отговорност на наследника, приел наследството по опис (автор: д-р Васил Петров) – 20 май 2018;

204. Вещното право на ползване като предмет на непарична вноска при капиталовите търговски дружества (автор: д-р Атанас Петров) – 6 май 2018;

203. Библиография на сп. „Правна мисъл“ (1935-1941) (автор: д-р Васил Петров) – 29 април 2018;

202. Предложение за допълване на тълк. д. № 8/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС (автори: Теофана Евгениева и Румен Неков) – 22 април 2018;

201. В търсене на lex sportiva (автор: Кирил Гигов) – 15 април 2018;

200. Следи ли съдът за неравноправни и нищожни клаузи в заповедното производство (автор: Константин Кунчев) – 8 април 2018;

199. Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти (автори: д-р Стоян Ставру и д-р Делян Недев) – 1 април 2018;

198. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част III) (автор: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 25 март 2018;

197. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (автор: Борислав Ганчев) – 18 март 2018;

196. Сигнал за противоречива съдебна практика относно местната подсъдност на молбите за разкриване на банкова и друга защитена от закона тайна (автор: д-р Васил Петров) – 11 март 2018;

195. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? (автори: Теофана Евгениева и Румен Неков) – 18 февруари 2018;

194. Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договор в полза на трето лице (автор: Сюлейман Башов) – 11 февруари 2018;

193. Балансова или пазарна е стойността на дела в хипотезите на чл. 97, ал. 2 ТЗ и чл. 125, ал. 3 ТЗ? (автор: Стефан Тихолов) – 4 февруари 2018;

192. Косвено представителство, породено от спедиционен договор (автор: д-р Жана Колева) – 21 януари 2018;

191. Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от осъдено лице? (автор: д-р Васил Петров) – 14 януари 2018;

190. Правните предизвикателства в прилагането на новите презумпции за неплатежоспособност в чл. 608 ТЗ (автор: Силвия Кръстева) – 7 януари 2018;

189. По повод тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната давност за имоти – частна държавна и общинска собственост) (автор: д-р Делян Недев) – 31 декември 2017;

188. Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост) – 24 декември 2017;

187. Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС (автор: Румен Неков) – 17 декември 2017;

186. Запрещението в практиката на европейските конституционни съдилища (автор: Радослава Янкулова) – 3 декември 2017;

185. Стопанисване и управление (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 26 ноември 2017;

184. Може ли въззивният съд да отмени определението си по чл. 423 ГПК? (автор: Димитър Пеков) – 19 ноември 2017;

183. Юридическо действие на изпратената по пощата искова молба (автор: Игнат Тимофеев) – 12 ноември 2017;

182. Проблемни моменти при упражняване правото на законен залог на спедитора (автор: Жана Колева) – 5 ноември 2017;

181. За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на едно съдебно решение) (автор: д-р Васил Петров) – 29 октомври 2017;

180. Влияние на понятието intuitu personae върху приложното поле на встъпването в права по чл. 29, ал. 2 ТЗ (автори: Мартин Пенчев, Стоил Сотиров) – 22 октомври 2017;

179. Актуални въпроси във връзка със съдебната практика на СЕС и ВКС по договорите за кредит, предоставени в швейцарски франкове (автор: Константин Кунчев) – 18 октомври 2017;

178. Кратки бележки по нищожността на “липсващите решения” (автор: Стефан Тихолов) – 1 октомври 2017;

177. Въпроси на активната солидарност (автор: Добри Тенев) – 24 септември 2017;

176. Фантазията в правото (автор: проф. д-р Хайнрих Дернбург; в превод на д-р Петър Данчов) – 17 септември 2017;

175. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 16 юли 2017;

174. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност (автори: д-р Нели Маданска и Румен Неков) – 2 юли 2017;

173. Относно отметнината (автор: Добри Тенев) – 11 юни 2017;

172. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II) (автори: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 28 май 2017;

171. Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона (автор: Делян Недев) – 21 май 2017;

170. Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка? (автор: Васил Петров) – 14 май 2017;

169. Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар (автор: Димитър Иванов) – 23 април 2017;

168. Договорът за наем на земеделска земя и въпросът за конверсия на аренден договор в наемно съглашение – предмет на тълкувателно дело № 2/2015 г., ОСГТК на ВКС (автор: Ивайло Кънев) – 9 април 2017;

167. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки (автор: Добри Тенев) – 2 април 2017;

166. Проблеми, свързани с отговорността на цедента (автор: Мартин Пенчев) – 12 март 2017;

165. Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика (автор: Константин Кунчев) – 5 март 2017;

164. Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България (автор: Румен Неков) – 26 февруари 2017;

163. За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците (автор: Стефан Тихолов) – 12 февруари 2017;

162. Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в гражданското право? (автор: Маргарита Балабанова) – 5 февруари 2017;

161. Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство (автор: Димо Хаджиев) – 29 януари 2017;

160. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД (Теофана Евгениева, Румен Неков) – 26 януари 2017;

159. Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, Софийски градски съд и понятието ни за религия – 15 януари 2017;

158. По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика  (автор: Делян Недев) – 8 януари 2017;

157. Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни  (автор: Добри Тенев) – 1 януари 2017;

156. Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС. Проблеми при отпадането с обратна сила на придобивното основание  (автор: Георги Стоев) – 18 декември 2016;

155. Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл. 507 и чл. 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ?  (автор: Димитър Иванов, Делян Николов, Румен Неков, Веселин Янев) – 11 декември 2016;

154. Правосубектността между интереса, волята и паметта – 20 ноември 2016;

153. Бакшишът  (автор: Рудолф фон Йеринг; превод: Маргарита Павлова) – 13 ноември 2016;

152. Право на едностранно прекратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му  (автор: Георг Шиков) – 6 ноември 2016;

151. За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ  (автор: Симеон Гройсман) – 23 октомври 2016;

150. Избирателни права и за хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми?  (автор: Радослава Янкулова) – 16 октомври 2016;

149. За нищожността на индивидуалните административни актове, обуславящи развитието на гражданските правоотношения  (автор: Валери Петков) – 9 октомври 2016;

148. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юни 2016 г.  (автор: Добри Тенев) – 2 октомври 2016;

147. Подобрения, извършени от наемател  (автор: Деян Петров) – 25 септември 2016;

146. Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми – 18 септември 2016;

145. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки  (автор: Румен Неков) – 15 септември 2016;

144. По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител  (автор: Румен Неков) – 14 август 2016;

143. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност  (автор: Васил Петров) – 7 август 2016;

142. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г.  (автор: Добри Тенев) – 31 юли 2016;

141. За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот  (автор: Валери Петков) – 24 юли 2016;

140. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания  (автор: Васил Петров) – 17 юли 2016;

139. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори  (автор: Добри Тенев) – 10 юли 2016;

138. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства  (автор: Делян Недев) – 3 юли 2016;

137. Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН?  – 23 юни 2016;

136. Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.  (автор: Васил Петров) – 16 юни 2016;

135. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ  (автор: Делян Недев) – 12 юни 2016;

134. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността  (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 9 юни 2016;

133. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД  (автор: Ивайло Димитров) – 15 май 2016;

132. Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост  (автор: Николай Стоянов) – 8 май 2016;

131. Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ?  (автор: Васил Петров) – 1 май 2016;

130. Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане  (автор: Светослав Иванов) – 24 април 2016;

129. Теоретични и пректически въпроси, свързани с развалянето на договорите по реда на чл. 87 и следващите от ЗЗД  (автори: Иван Колев и Никола Маринов) – 3 април 2016;

128. Последици от прехвърляне на наетия имот  (автор: Николай Стоянов) – 27 март 2016;

127. Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната регулация чрез морални понятия  (автор: Симеон Гройсман) – 20 март 2016;

126. Същност на заложното и ипотечното право  (автор: Добри Тенев) – 21 февруари 2016;

125. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили  (автор: Борис Царчински) – 7 февруари 2016;

124. Размисли върху съставите на безвиновна отговорност и отговорност за чуждо поведение по ЗЗД  (автор: Злати Ангелов) – 31 януари 2016;

123. Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание  (автор: Делян Недев) – 3 януари 2016;

122. Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС)  (автор: Делян Недев) – 6 декември 2015;

121. Грешката в договорното право – значение и проблематика  (автор: Мартин Пенчев) – 8 ноември 2015;

120. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?  (автор: Делян Недев) – 1 ноември 2015;

119. Относно субективната страна на договора за дарение – 18 октомври 2015;

118. Служещите вещи – 4 октомври 2015;

117. Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община (автор: Георг Шиков) – 20 септември 2015;

116. Искове за признаване за установено, че длъжниикът не дължи поради погасяване по давност на вземането (автор: Васил Петров) – 13 септември 2015;

115. Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД (автор: Делян Недев) – 6 септември 2015;

114. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II) (автор: Делян Недев) – 2 август 2015;

113. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I) (автор: Делян Недев) – 26 юли 2015;

112. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015 г. (автор: Васил Петров) – 19 юли 2015;

111. За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки (автор: Стефан Тихолов) – 12 юли 2015;

110. Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор (автор: Ивайло Димитров) – 28 юни 2015;

109. Проблеми на пренаемното отношение (автор: Николай Павлевчев) – 21 юни 2015;

108. За конверсията на нищожните сделки (автор: Ивайло Кънев) – 14 юни 2015;

107. Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност (автор: Константин Кунчев) – 31 май 2015;

106. Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики (автор: Ивайло Димитров) – 24 май 2015;

105. Спортната федерация – административен орган?” (автор: Богдан Млъчков) – 17 май 2015;

104. Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес” (автор: Ивайло Василев) – 10 май 2015;

103. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част втора – проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (автор: Делян Недев) – 3 май 2015;

102. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част първа – гражданско право обща част, вещно и облигационно право (автор: Делян Недев) – 26 април 2015;

101. Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти (автор: Ивайло Димитров) – 12 април 2015;

100. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец Януари 2015 г. (автор: Васил Петров) – 5 април 2015;

99. Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство (автор: Румен Неков) – 15 март 2015;

98. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Януари 2015 г. (автор: Делян Недев) – 8 март 2015;

97. Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? (автор: Петър Топуров) – 22 февруари 2015;

96. Правни последици при придобиване на нает недвижим имот (автор: Николай Павлевчев) – 15 февруари 2015;

95. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове (автор: Васил Петров) – 8 февруари 2015;

94. Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. “г” от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. ОСГТК на ВКС по тълк. д. 4/2013 г.” (автор: Румен Неков) – 4 януари 2015;

93. За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави” (автор: Ивайло Василев) – 14 декември 2014;

92. Преупълномощаването” – 23 ноември 2014;

91. Класически поглед върху границите на гражданската отговорност” (автор: Тихомир Рачев) – 16 ноември 2014;

90. Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно?” (автор: Васил Петров) – 9 ноември 2014;

89. Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества” (автор: Николай Колев) – 31 август 2014;

88. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege и de lege ferenda” (автор: Васил Петров) – 10 август 2014;

87. Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители” (автор: Светослав Иванов) – 27 юли 2014;

86. За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок” (автор: Калина Филипова) – 20 юли 2014;

85. Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?” – 13 юли 2014;

84. Придобиване на имоти, частна държавна и общинска собственост” – 22 юни 2014;

83. Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица?” – 15 юни 2014;

82. Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?” (автор: Румен Неков) – 18 май 2014;

81. Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл. 52 ЗС” (автор: Васил Петров) – 11 май 2014;

80. Юридически бележки върху студентската окупация” (автор: Делян Недев) – 4 май 2014;

79. Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор” – 27 април 2014;

78. Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК”  (автор: Васил Петров) – 30 март 2014;

77. Вътрешно убеждение на съда в модерната правова държава”  (автор: Изабела Стоянова) – 9 март 2014;

76. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?”  (автор: Николай Павлевчев) – 2 март 2014;

75. Особености на недействителността на трудовия договор”  (автор: Калина Филипова) – 16 февруари 2014;

74. Правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок”  (автор: Ивайло Василев) – 9 февруари 2014;

73. За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи”  (автор: Димитър Топузов) – 26 януари 2014;

72. Делба ли е продажбата на идеална част?  – 12 януари 2014;

71. Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите  – 1 декември 2013; 

70. Особености при работа на повече от един трудов договор”  (автор: Калина Филипова) – 17 неомври 2013; 

69. Разграничение между авторското право въру произведението и правото на собственост върху вещта”  – 3 неомври 2013; 

68. Бюджет на етажната собственост”  – 14 юли 2013;

67. Носи ли строителят гаранционна отговорност по отношение на придобилия построеното по давност?” (автор: Делян Недев) – 9 юни 2013;

66. За отказа от наследство при наследствена трансмисия” (автор: Васил Петров) – 19 май 2013;

65. Съществува ли “относително” право на собственост?” – 12 май 2013;

64. Въпроси на заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките” (автор: Мирослав Димитров) – 28 април 2013;

63. Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан” (автор: Румен Неков) – 14 април 2013;

62. Добрите нрави в договорното право – идеология на границата”  – 17 март 2013;

61. За образуването на маса по чл. 31 ЗН” (автор: Васил Петров) – 10 март 2013;

60. Кога е налице непризнателност от страна на дарения?” (автор: Делян Недев) – 03 март 2013;

59. Обхват на алеаторността”  – 24 февруари 2013;

58. За някои недействителни клаузи на брачния договор” (автор: Димитър Топузов) – 3 февруари 2013;

57. Отказ от субективно право”  – 27 януари 2013;

56. Алеаторността на договорите в българското гражданско право” (автор: Делян Недев) – 10 януари 2013;

55. За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 466, ал. 1 ГПК” (автор: Румен Неков) – 30 декември 2012;

54. Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване” – 2 декември 2012;

53. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот” (автор: Васил Петров) – 14 октомври 2012;

52. Договор за спогодба” – 16 септември 2012;

51. Пазарни цени при изчисляване на обезщетение за принудително отчуждаване в полза на общината” – 15 юли 2012;

50. За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител” (автор: Румен Неков) 12 юли 2012;

49. Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане” – 01 юли 2012;

48. Договорът за замяна” – 17 юни 2012;

47. Право на строеж за изграждане на съоръжения” – 10 юни 2012;

46. Фактическото съпружеско съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди”  – 20 май 2012;

45. Уредба на брачния договор в българската и други правни системи”  (автор: Димитър Топузов) – 17 май 2012;

44. Задължение за осигуряване на надзор върху детето” – 6 май 2012;

43. Експериментална архитектура” – 22 април 2012;

42. Пазарен фундаментализъм” – 15 април 2012;

41. Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност” – 8 април 2012;

40. Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял” – 5 април 2012;

39. Естествено” право на строеж?” – 25 март 2012;

38. Гражданската” конфискация – дърво или желязо?” – 11 март 2012;

37. Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС” – 12 февруари 2012;

36. Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти” (автор: Делян Недев) – 1 февруари 2012;

35. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание”  (автор: Васил Петров)– 29 януари 2012;

34. Нотариален акт под условие?” – 22 януари 2012;

33. Спортното право като правен отрасъл!”  (автор: Румен Неков) – 8 януари 2012;

32. За мястото на безвъзмездността в Света на парите!”  – 25 декември 2011;

31. Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство”  (автор: Иван Георгиев) – 18 декември 2011;

30. За разделянето на придобивните способи на първични и производни”  (автор: Делян Недев) – 27 ноември 2011;

29. Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора”  – 20 ноември 2011;

28. Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик”  (автор: Румен Неков) – 13 ноември 2011;

27. Попълване на масата на несъстоятелността – практически проблеми”  – 30 октомври 2011;

26. Изваждане на етажен собственик по чл. 45, ал. 1, б. “а” ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него самостоятелен обект”  (автор: Румен Неков) – 16 октомври 2011;

25. Строеж във водата” – 2 октомври 2011;

24. Режими и форми на управление на етажната собственост – след промените в ЗУЕС (2011)” – 20 септември 2011;

23. Права и задължения на ползвателите след промените в ЗУЕС (2011)” – 12 септември 2011;

22. Как се управляват съсобствени налични акции?” – 10 юли 2011;

21. Право на собственост върху растение в чужд недвижим имот?” – 12 юни 2011;

20. Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?” – 5 юни 2011;

19. Възможно ли е принудително изпълнение срещу общината за събиране на обезщетение за отчуждаване?” – 22 май 2011;

18. Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип? – 19 май 2011;

17. Обем на завършеност при “груб строеж – 8 април 2011;

16. Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност – 1 април 2011;

15. Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество? – 21 април 2011;

14. Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката? – 17 април 2011;

13. Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение – 10 април 2011;

12. Още веднъж за завета на владение – 27 март 2011;

11. Завет на владение – 24 март 2011;

10.Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.) – 20 март 2011;

9. Завет на наследство – 10 март 2011;

8. Органичната архитектура и вещното право – 6 март 2011;

7. Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law)? – 21 февруари 2011;

6. Роторен” сервитут при ветрогенератор?” – 17 февруари 2011;

5. Правни средства за придобиване на „паркомясто” – 06 февруари 2011;

4. Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?” – 25 януари 2011;

3. ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути” – 16 януари 2011;

2. Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда – 4 януари 2011;

1. За физическите граници на вещните права – 27 декември 2010;

II. Теми в областта на биоправото, медицинското право и киберправото:

116. Каква е етическата стойност на вирусите?“ (автор: Кристиян Найденов) – 2 юни 2019;

115. Правото на пациента „да не знае“ и правото на информация: последствия и отговорност“ (автор: д-р Атанас Анов) – 17 март 2019;

114. Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация като инструмент за организационно развитие“ (автори: д-р Антония Григорова, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.) – 3 февруари 2019

113. Сурогатното майчинство – актуални социални измерения и правни аспекти“ (автор: Вяра Савова) – 13 януари 2019;

112. Генетичната информация като вид собственост“ (автор: д-р Любослава Костова) – 9 декември 2018;

111. Свободни до самия край: случаят Енгларо“ (автор: Полина Петкова) – 18 ноември 2018;

110. За разликите между клиничното изпитване и лечението“ (автор: Теодор Тотев) – 5 юли 2018;

109. Платежно средство ли е виртуалната валута биткойн според Закона за платежните услуги и платежните системи?“ (автор: Анелия Цветанова-Минчева) – 4 март 2018;

108. Евтаназията – производно право на достойна смърт?“ (автор: Цветомир Тодоров) – 15 октомври 2017;

107. Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната необходимост“ (автор: Христо Кутиев) – 8 октомври 2017;

106. Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност“ – 7 май 2017;

105. Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС“ (автор: Цветомир Тодоров) – 30 април 2017;

104. Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи“ (превод: Полина Петкова) – 26 март 2017;

103. Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти“ (автори: Александра Цветкова и Мария Петрова) – 19 март 2017;

102. Връзката бедност-здравен статус на жените пенсионери в България“ (автор: Мария Спасова) – 22 януари 2017;

101. Rights of nature – is there a place for them in the legal theory and practice?“ – 25 декември 2016;

100. Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal?“ – 25 декември 2016;

99. Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?“ – 25 декември 2016;

98. Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?“ – 19 юни 2016;

97. Върху правото на пациента “да не знае”“ (автор: Атанас Анов) – 5 юни 2016;

96. Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите по етика в България“ (автор: Антония Григорова) – 10 април 2016;

95. Една история за липсващите 50 грама“ – 18 март 2016;

94. Права на природата – решението, което променя правилата на играта“ (автор: Свилен Ташев) – 13 март 2016;

93. Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги“ (автор: Александър Бандеров) – 28 февруари 2016;

92. Грижата и нейните юридически пространства“ – 14 февруари 2016;

91. Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване“ (автор: Маргарита Габровска) – 24 януари 2016;

90. Етиката в предверието на правото“ – 27 декември 2015;

89. Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти“ – 29 ноември 2015;

88. За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция“ (автор: Мария П. Петрова) – 7 юни 2015;

87. Все още Алис“ – живот след идентичността?“ – 29 март 2015;

86. Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма“ (автор: Маргарита Габровска) – 22 март 2015;

85. Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак“ – 1 февруари 2015;

84. Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение“ (автор: Христо Кутиев) – 25 януари 2015;

83. Трябва ли да преодолеем телата си?“ – 21 декември 2014;

82. Смяната на пола – право на болния или претенция на различния?“ (автор: Яна Борисова) – 30 ноември 2014;

81. Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност“ (автор: Делян Недев) – 24 август 2014;

80. Телесната модификация и тялото – камикадзе“ – 17 август 2014;

79. Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла“ – 29 юни 2014;

78. Телесност и идентичност. Телесни митове и митници: за митовете и митата, които се събират за и около границите на тялото“ – 8 юни 2014;

77. Не признава ли нуждата закони?“ (автор: Стилиян Йотов) – 25 май 2014;

76. Човешко достойнство и самоуважение“ (автор: Стилиян Йотов) – 20 април 2014;

75. От лекционната зала към болничната стая“ (автор: Силвия Александрова) – 13 април 2014;

74. Проблемът за лекарската грешка“ (автор: Лили Владимирова) – 23 март 2014;

73. Тероризмът като патология?“ (автор: Стилиян Йотов) – 16 март 2014;

72. Подход за клинична етична консултация при случай на сурогатство в семейството“ (автори: Радина Велчева и Силвия Александрова-Янкуловска) – 23 февруари 2014;

71. Съдебното производство за смяна на пола“ (автори: Цветелина Кържева и Иван Георгиев) – 2 февруари 2014;

70. Пътят на Пандора – от епруветката до кошера“ – 19 януари 2014;

69. Кой кой е – от генетична и от правна гледна точка?“ (автор: Мария Петрова) – 5 януари 2014;

68. Дните ми са в твоите ръце“ (автор: Стилиян Йотов) – 29 декември 2013;

67. Представлението на органите – правото в търсене на човешката идентичност“ – 22 декември 2013;

66. От “бебете по поръчка”  към “родители по поръчка”: проблемът за “възможно най-доброто” родителство“ (автор: Ина Димитрова) – 8 декември 2013;

65. Защо е незаконосъобразно изискването за задължителен минимален престой на пациента?“ (автор: Мария Шаркова) – 24 ноември 2013;

64. Употребата на тялото в секса и брака според Имануел Кант“ (автор: Стилиян Йотов) – 10 ноември 2013;

63. Биоетически и биоправни проблеми на един заплетен случай (заместващо майчинство)“ (автор: Явор Спасов) – 7 юли 2013;

62. Някои аспекти на заместващото майчинство в България според проекта на закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс“ (автор: Мария Петрова) – 30 юни 2013;

61. Нероденото дете като самостоятелен правен субект от момента на своето зачеване.“ (автор: Изабела Христова) – 23 юни 2013;

60. Съдебната експертиза и нейната травматичност“ – 16 юни 2013;

59. Човешкото тяло като медия“ – 2 юни 2013;

58. Нормативната сила на психическото: Законът за магьосничеството от 1971 г.“ (автор: Делян Недев) – 26 май 2013;

57. Нова страница в превантивната медицина?“ – 16 май 2013;

56. Биошизофрения – човешкият живот като висша ценност и като вреда“ – 21 април 2013;

55. Селективен аборт и родителски дълг“ (част втора) (автор: Ина Димитрова) – 7 април 2013;

54. До къде може да стигне науката?“ (интервю) – 31 март 2013;

53. Селективен аборт и родителски дълг“ (част първа) (автор: Ина Димитрова) – 17 февруари 2013;

52. Правото е реакция на живота!“ (интервю) – 10 февруари 2013;

51. Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията)“ (автор: Иван Георгиев) – 20 януари 2013;

50. Предварителните указания за лечение – пътуване в бъдещето?“ – 13 януари 2013;

49. За Кораба и за Морето (за съотношението между правото и морала)“ – 23 декември 2012;

48. Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от такова) и наличието на алгоритми на клинични пътеки в Приложение № 16 от НРД за медицинските дейности за 2012 г.“ (автор: Мария Шаркова) – 16 декември 2012;

47. Генетична собственост?“ – 8 декември 2012;

46. Биоколониализъм и бионационализъм“ – 18 ноември 2012;

45. Притежаваме ли телата си?“ – 7 октомври 2012;

44. Етика на ограниченията при ползването на природата“ – 8 юли 2012;

43. Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък“ – 24 юни 2012;

42. “Невидимият пациент” – 3 юни 2012;

41. “Асистираната репродукция – лечение или услуга” – 27 май 2012;

40. “Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение” – 13 май 2012;

39.Правна уредба на голотата на човешкото тяло и лице” – 29 април 2012;

38. Замразени “пациенти” (криопациенти)“ – 1 април 2012;

37. Предсмъртно” донорство– 18 март 2012;

36. ЕПИгенно модифициран спорт“ (автор: Христо Кутиев) – 8 март 2012;

35. Франкенфуд и информираното хранене“ – 4 март 2012;

34. Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?“ – 26 февруари 2012;

33. Генно модифициран спорт!“ – 19 февруари 2012;

32. Наказателна отговорност за противоправно прекъсване на бременността (криминален аборт)“ (автор: Иван Георгиев) – 16 февруари 2012;

31. Имат ли хората право да се превърнат в животни?“ – 5 февруари 2012;

30. Тяло под наем“ – 15 януари 2012;

29. Екошик или екоцинизъм?“ – 1 януари 2012;

28. За вещноправния ефект на погребението при някои “нововъведения“ – 11 декември 2011;

27. Право на живот, право на смърт“ – 4 декември 2011;

26. Въпросът за правната регулация на смяната на пола“ – 1 декември 2011;

25. Правомерно ли е поведението на фрийганите?“ – 6 ноември 2011;

24. 12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство“ – 03 ноември 2011;

23. Информирано съгласие за следене в интернет“ – 23 октомври 2011;

22. Естествени” права на животните?“ – 9 октомври 2011;

21. Правните предизвикателства на информационното общество – Част III-та“ – 28 септември 2011;

20. Правните предизвикателства на информационното общество – Част II-ра“ – 25 септември 2011;

19. Правните предизвикателства на информационното общество – Част I-ва – 15 септември 2011;

18. Право на полово самоопределение? – 15 юли 2011;

17. Законопроект за евтаназията, Евтаназия за Законопроекта? – 3 юли 2011;

16. Биоправо – за пръв път в България! – 30 юни 2011;

15. Мозъчна смърт – мозъчен живот! – 26 юни 2011;

14. Мъртво ли е “живото” донорство? – 19 юни 2011;

13. Наследяване в облака? – 29 май 2011;

12. Правото на самоусъвършенстване и случайността – 15 май 2011;

11. Какво представляват пластинатите? – 24 април 2011;

10. Съгласието при лечение и при телесна модификация – 3 април 2011;

9. Право на собственост върху човешкото тяло – 13 март 2011;

8. Органичната архитектура и вещното право – 6 март 2011;

7. Правни изявления, “обективирани” чрез мозъчни вълни – 1 март 2011;

6. Юридическото начало на човешкия живот“ – 13 февруари 2011;

5. Бъдещите юристи – свръхспециалисти или енциклопедисти?“ – 01 февруари 2011;

4. Критерий за правосубектност?“ – 20 януари 2011;

3. Нутрицевтиката – бъдещото име на фармацевтиката? – 12 януали 2011;

2. Мета” Плацебо ефект“ – 8 януари 2011;

1. Интелигентните агенти – нов правен субект или алгоритъм за генериране на волеизявления – 24 декември 2010.

III. Теми областта на публичното право:

33. Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)” (автор: Стефан Тихолов) – 24 февруари 2019;

32. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1 ЗНАП” (автори: Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан) – 25 ноември 2018;

31. Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ОСК на ВАС и последвалите законодателни промени” (автор: Стефан Тихолов) – 24 юни 2018;

30. Нужна ли е промяна в концепцията за прилагане на давността за данъчни задължения?” (автор: Стефан Тихолов) – 13 май 2018;

29. Сигнал за за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 172, ал. 1, т. 1 ДОПК” (автори: Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан) – 25 февруари 2018;

28. Сигнал за противоречива съдебна практика на ВАС по въпроси на давността по ДОПК (автор: Тюркер Моллахасан) – 28 януари 2018;

27. За служебното прилагане на давността за данъчни задължения – принципи на ДОПК или аналогия на ЗЗД? (автор: Стефан Тихолов) – 9 юли 2017;

26. За изменението на наказателното постановление от касационната инстанция”  (автор: Валери Раданов) – 16 април 2017;

25. Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел (автор: Радослава Янкулова) – 19 февруари 2017;

24. Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт (автор: Стефан Тихолов) – 4 декември 2016;

23. Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове”  (автор: Валери Петков) – 27 ноември 2016;

22. Касационното решение като източник на сила на пресъдено нещо в административнонаказателния процес”  (автор: Валери Раданов) – 30 октомври 2016;

21. За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита”  (автор: Васил Петров) – 26 юни 2016;

20. Същност на задължението за подаване на данъчна декларация (автор: Стефан Тихолов) – 29 май 2016;

19. Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт”  (автор: Васил Петров) – 22 май 2016;

18. За някои проблеми при декларирането на данъците, установени в ЗМДТ (автор: Стефан Тихолов) – 17 април 2016;

17. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс”  (автор: Васил Петров) – 6 март 2016;

16. Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела (автор: Стефан Тихолов) – 10 януари 2016;

15. Мълчанието на некомпетентния административен орган”  (автор: Васил Петров) – 20 декември 2015;

14. Право и справедливост. Юридическа и философска трактовка в българската доктрина (автор: Симеон Книжаров) – 13 декември 2015;

13. Относно понятието „платец на дохода” за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ (автор: Стефан Тихолов) – 22 ноември 2015;

12. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК?”  (автор: Васил Петров) – 15 ноември 2015;

11. Бележки върху законопроекта от 24.09.2015 г. за изменение и допълнение на АПК в частта за касационното производство (автор: Валери Раданов) – 25 октомври 2015;

10. Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК) (автор: Стефан Тихолов) – 27 септември 2015;

9. За подсъдността по исковете за защита срещу дискриминация по чл. 71 ЗЗДискр. с публичноправен ответник”  (автор: Васил Петров) – 5 юли 2015;

8. Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”) – 18 януари 2015;

7. Принципът nulla poena sine lege в практиката на Конституционния съд. По повод Решение 1 от 2007 г. на Конституционния съд” (автор: Васил Петров) – 11 януари 2015;

6. Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия” (автор: Васил Петров) – 7 септември 2014;

5. Гражданското неподчинение като правоприлагане” (автор: Делян Недев) – 6 юли 2014;

4. First Bulgarian Constitution – the Legal-Political Foundation of a Free Independent State” (автор: Иван Кьосев) – 1 юни 2014;

3. Юридически бележки върху студентската окупация” (автор: Делян Недев) – 4 май 2014;

2. Sivil Society, Parliamentary Democracy and Political Parties in a Transition Period” (автор: Иван Кьосев) – 6 април 2014;

1. Тормоз на етническа основа чрез публикация” (автор: Васил Петров) – 18 декември 2013;

IV. Теми областта на философията и социологията:

12. Кукувиче яйце” (автор: проф. д-р Стилиян Йотов) – 11 юли 2019

11. (Без)погрешни интерпретации” (автор: Румен Неков) – 30 юни 2019

10. Компютрите правят същото с общуването, каквото оградите са направили с пасищата, а машините с пътищата” (автор: Иван (Айвън) Илич; в превод на доц. д-р Божидар Ивков) – 4 ноември 2018

9. “I have a drone!” Война на дронове” – 16 септември 2018

8. Запрещение и идентичност – философия по време на право” – 14 септември 2017;

7. Космополитизъм и правата на другите” (автор: Стилиян Йотов) – 25 юни 2017;

6. Развитие в моралната доктрина” (автор: Джон Т. Нунан син; в превод на Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров) – 18 юни 2017;

5. Еврофобията и постмодерната аисторичност” – 4 май 2017;

4. Относителност и абсолютност на злото в разбирането за тоталитаризма” (автор: Стилиян Йотов) – 11 октомври 2015;

3.  Донорите” (автор: Делян Недев) – 28 декември 2014;

2. За добрите нрави – с непосилна лекота” (автор: Стилиян Йотов) – 7 декември 2014;

1. Декарт и любовта към геометрията” (автор: Стилиян Йотов) – 1 август 2014;

V. Други:

16. Митари и фарисеи” (автор: Стилиян Йотов) – 8 юни 2017;

15. Ферма за лица в света на съвършените тела – 25 май 2017;

14. Списък на книги в областта на биоетиката и биоправото” – 8 май 2017;

13. Към Кракауер (Детективския роман. Служителите) (автор: Стилиян Йотов) – 14 юли 2016;

12. Лудост.” Лудите, лудите, те да са живи!” – 4 февруари 2016;

11. Завинаги само твоя” – инвестицията да бъдеш жена” – 07 януари 2016;

10. Бъдеще” – да отменим смъртта?” – 3 декември 2015;

9. Да дойдеш на света – канонът за майчинство” – 17 септември 2015;

8. Спомените: животът е упорството да завършиш един спомен” – 30 август 2015;

7. Старият крал и неговото изгнание” – 27 август 2015;

6. Никога не ме оставяй” – 21 август 2015;

5. Споделен живот” – причините да създадеш дете” – 30 юли 2015;

4. Десетият кръг” на Джоди Пико – безкраят на една спирала” – 23 юли 2015;

3. Резервен живот” – за трептенията на човешкостта” – 25 юни 2015;

2. Хора и животни, напълно изгубили себе си” – 18 юни 2015;

1. Все още Алис” – живот след идентичността” – 29 март 2015;