Съдържание на сайта

Настоящият списък на публикациите, съдържащи се в сайта, има за цел да улесни читателя в желанието му да се запознае с конкретно интересуващите го теми.

Именно поради това използваният при подредбата критерий е тематичен.

Може да използвате и категориите, в които са обособени статиите, разположени в дясната странична лента на сайта.

 

I. Теми в областта на вещното, гражданското и търговското право:

 

355. Някои особености на съвместното общо събрание по чл. 18 ЗУЕС – 29 януари 2024

354. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2022–2023) (автор: гл. ас. д-р Борислав Ганчев) – 21 януари 2024

353. Спиране и прекратяване на изпълнението по искане на първоначалния взискател в случаите на присъединяване на взискатели в изпълнителното производство (по повод въпрос № 2 по тълк. д. № 2/2023 г. на ВКС, ОСГТК) (автор: Румен Неков) – 14 януари 2024

352. Отговорността на наследника по закон или по завещание за плащане на заветите (автор: проф. Йосиф Фаденхехт) – 31 декември 2023

351. Спорни въпроси във връзка с намаляването на капитала (относно „кадуцирането“ на акции при изключване на акционер и момента, в който намаляването на капитала поражда действие) (автор: гл. ас. д-р Златка Вангелова) – 31 декември 2023

350. Библиография на български юридически публикации по въпросите на домашното насилие (автор: д-р Васил Петров) – 17 декември 2023

349. Действително ли е завещателно разпореждане с уговорка облагодетелстваното лице да гледа или издържа завещателя или трето лице преди откриване на наследството? Към допустимостта на т.нар. „възмездни“ завещания (автор: д-р Васил Петров) – 3 декември 2023

348. Доказване на устен трудов договор и на правни последици, свързани с него (автор: д-р Васил Петров) – 29 октомври 2023

347. Увеличение на иска без предварително заплащане на допълнителна държавна такса (автор: д-р Васил Петров) – 15 октомври 2023

346. Ползва ли се със сила на пресъдено нещо влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител? (автор: Румен Неков) – 8 октомври 2023

345. Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението за прехвърляне на имота собственост на дете чужденец? (автор: д-р Васил Петров) – 1 октомври 2023

344. Приложимост на правилото на чл. 17, ал. 2 ЗЗД при нищожност на прикритата сделка (автор: д-р Делян Недев) – 24 септември 2023

343. Противопоставимост на договора за наем на приобретателя на наетата вещ – същност и последици (автор: Деян Петров) – 2 юли 2023

342. Преобразуване на лично имущество по сделки с участието на единия от съпрузите (автор: Петър Топуров) – 25 юни 2023

341. Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството? (автор: д-р Васил Петров) – 18 юни 2023

340. Подсъдност от последна степен, или за правомощието на ВКС да определя компетентния съд по чл. 123 ГПК (автор: д-р Васил Петров) – 11 юни 2023

339. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за преклузиите и спирането поради преюдициални спорове в делбеното производство (автор: Тихомир Р. Рачев) – 4 юни 2023

338. Хипотези за назначаване и представителна власт на управителя на наследство (автор: д-р Васил Петров) – 14 май 2023

337. За лихвата в правото и финансите (автор: Тервел Гърчев) – 16 април 2023

336. Кой може и кой не може да бъде инструментарен свидетел при нотариално завещание? Коментар към едно спорно решение на Върховния касационен съд (автор: д-р Васил Петров) – 2 април 2023

335. Вписване на волеизявление на починало лице – два казуса от съдебната практика (автор: д-р Васил Петров) – 5 март 2023

334. Два процесуални аргумента за отговорността на наследника, приел по опис (автор: д-р Васил Петров) – 19 февруари 2023

333. Потенциална жизнеспособност, раждане и аборт в светлината на новия медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (автор: д-р Делян Недев) – 12 февруари 2023

332. Спиране на дело за нарушени права върху интелектуална собственост при висящо производство пред административен съд (становище по тълк. д. № 2/2022 г. на ВКС, ОСТК) (автор: д-р Васил Петров) – 9 февруари 2023

331. Прекъсване на спряла давност (автор: д-р Делян Недев) – 29 януари 2023

330. За правото на име (автор: д-р Делян Недев) – 15 януари 2023

329. Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица (чл. 10а ЗН) – 25 декември 2022

328. Трансформация на паричен влог на единия съпруг при действието на Семейния кодекс от 2009 г. (автор: Тихомир Р. Рачев) – 18 декември 2022

327. Относно конверсията на нищожен договор за кредит в съглашение за заем (автор: д-р Ивайло Кънев) – 11 декември 2022

326. От кой вид е нормата на чл. 10а ЗН? (автор: д-р Делян Недев) – 4 декември 2022

325. За правомощията на съда след отмяна на разпределението (чл. 463 ГПК) (автор: Румен Неков) – 20 ноември 2022

324. Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели (автор: д-р Васил Петров) – 13 ноември 2022

323. Апортирана власт (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 30 октомври 2022

322. Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 ЗС) – 23 октомври 2022

321. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2021–2022) (автор: д-р Борислав Ганчев)– 16 октомври 2022

320. Производството по замяна и вдигане на запрещението (автор: д-р Делян Недев)– 18 септември 2022

319. Мотиви и законодателно обсъждане на Закона за наследството от 1949 г. – 7 юли 2022

318. Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост? – 3 юли 2022

317. Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част II) (автор: Тихомир Рачев) – 26 юни 2022

316. Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г. (автор: д-р Светослав Иванов) – 12 юни 2022

315. Принципът „срещу онзи, който не може да действа, давност не тече“ (част I) (автор: Тихомир Рачев) – 29 май 2022

314. Давностно владение между приобретатели от един и същ собственик – 15 май 2022

313. Издръжка на дете в брачен договор (автор: д-р Васил Петров) – 8 май 2022

312. Положение на засегнатите от нарушението лица, които не са предявили иска, в производството по колективни искове (автор: Делян Джуров) – 24 април 2022

311. Практиката на Спортния арбитражен съд по футболни и други спортни дела (автор: Богдан Млъчков) – 17 април 2022

310. Правният режим на исковете за защита на колективните интереси на потребителите съгласно Директива 2020/1828 на ЕС в светлината особените искови производства в ГПК (автор: Деян Драгиев) – 27 март 2022

309. Подсъдността на исковете за наследство (автор: Никола Ников) – 20 март 2022

308. Може ли общината да приеме наследство по опис в хипотезата на чл. 11 in fine ЗН? Критични бележки към определение № 60154 от 07.12.2021 г. по ч. гр. д. № 4506/2021 г., ВКС, I г.о. (автор: д-р Васил Петров) – 6 март 2022

307. Представлява ли таксата „битови отпадъци“ привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД? (автор: Румен Неков) – 27 февруари 2022

306. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за отговорността на общината за наследствени задължения (автор: д-р Васил Петров) – 20 февруари 2022

305. Библиография на българската наследственоправна литература след 1949 г. (автор: д-р Васил Петров) – 30 януари 2022

304. Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на сделките – предмет на тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС (автор: д-р Ивайло Кънев) – 2 януари 2022

303. За съотношението между производствата по чл. 51 ЗН и тези по приемане и отказ от наследство (автор: д-р Васил Петров) – 26 декември 2021

302. Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК? (автор: д-р Васил Петров) – 16 декември 2021

301. Неоснователно обогатяване на член на съвета на директорите с получено възнаграждение при начална липса на основание (автори: Стефан Тихолов и Румен Неков) – 14 ноември 2021

300. Институтът на въвода срещу трети лица. Постановлението за разноските – мит или реалност? (автор: Румен Неков) – 31 октомври 2021

299. За владението по предварителен договор и придобивната давност (автор: д-р Делян Недев) – 3 октомври 2021

298. Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК за отказа от наследство на деца (автор: д-р Васил Петров) – 26 септември 2021

297. Вещното право и стоящата на корен дървесина: еко-ресусцитация на „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на Никола Христов Попов, студент през 1901 г. – 13 юни 2021

296. Новият ГПК и призоваването на страна за разпит (автор: Валери Раданов) – 6 юни 2021

295. Пекулиумът като средство за ограничаване на отговорността на господаря в Древен Рим. Съпоставка с дружеството с ограничена отговорност (автор: Елислав Атанасов) – 23 май 2021

294. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2020–2021) (автор: гл. ас. д-р Борислав Ганчев) – 16 май 2021

293. Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя) (автор: Никола Попов) – 9 май 2021

292. Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа без възлагане според българското облигационно право? (автор: д-р Светослав Иванов) – 25 април 2021

291. Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето (автор: гл. ас. д-р Делян Недев) – 11 април 2021

290. Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 ЗЗД и по чл. 19, ал. 3 ЗЗД – 28 март 2021

289. Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността (чл. 30, ал. 2 ЗС в практиката на ВКС) – 7 март 2021

288. Преглед на подбрани решения от практиката на Върховния касационен съд за 2019-2020 г. по въпросите на родителското отчуждение и личните отношения на детето с баби и дядовци (автор: гл. ас. д-р Димитър Топузов) – 21 февруари 2021

287. Собственост върху постройка без право на строеж – 7 февруари 2021

286. Кражбата на електричество (автор: проф. Хайнрих Дернбург; в превод на Стефан Тихолов) – 31 януари 2021

285. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика (автор: Теофана Евгениева) – 24 януари 2021

284. Исторически аргументи за обосноваване отговорността на наследника, приел наследството по опис (cum viribus hereditatis) (автор: Стефан Тихолов) – 17 януари 2021

283. Отговорност за вреди, причинени от трето лице (автор: д-р Стефан Радев) – 10 януари 2021

282. Нищожни ли са сделките на хората с психически заболявания и интелектуални дефицити? Бележки по Решение № 143 от 16.12.2019 г. по гр. д. № 2729/2018 г., ВКС, III г. о. (автор: д-р Васил Петров) – 3 януари 2021

281. Действие на заличаването от търговския регистър – ex nunc или ex tunc? (автор: доц. д-р Николай Колев) – 15 ноември 2020

280. Някои проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица (автор: Деян Петров) – 1 ноември 2020

279. Етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация – 11 октомври 2020

278. Спиране на гражданско дело при разкриване на престъпно обстоятелство (чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК) (автор: д-р Васил Петров) – 27 септември 2020

277. Библиография на български юридически публикации по въпросите на домашното насилие (автор: д-р Васил Петров) – 19 юли 2020

276. Някои проблеми на обезщетяването на неимуществени вреди при юридически лица (автор: Никол Кривулева) – 5 юли 2020

275. Въпросът за срока по чл. 345, ал. 1 КТ в контекста на тълк. д. № 3/2019 г. на ВКС, ОСГК (автор: д-р Николета Лазарова) – 7 юни 2020

274. Ново решение на Съда на ЕС ще се отрази на работата на застрахователите (автор: д-р Живка Стоилова-Николова) – 31 май 2020

273. Противопоставимост на договора за аренда – 24 май 2020

272. Правно естество на домашното насилие (автор: д-р Васил Петров) – 17 май 2020

271. Начална невъзможност на предмета – проблеми и перспективи (автор: Деян Петров) – 26 април 2020

270. Ново издание на „Система на българското наследствено право“ на проф. Венедиков (автор: д-р Васил Петров) – 19 април 2020

269. Обезпечителна мярка „временно отстраняване от длъжността „изпълнителен директор на АД (автор: Николай Павлевчев) – 5 април 2020

268. Naturalis obligatio и признаването на вземане, погасено по давност (автор: Стефан Тихолов) – 22 март 2020

267. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроси на института на прихващането на вземания (автори: Константин Кунчев и Румен Неков) – 15 март 2020

266. Могат ли децата да се отказват от наследство? (автор: д-р Васил Петров) – 1 март 2020

265. Добросъвестността във вещното право – сравнителноправни бележки (автор: д-р Делян Недев) – 23 февруари 2020

264. Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството банка, за предявяване на иска по чл. 422, респ. чл. 415 ГПК, при осъществено частно правоприемство след издаване на заповедта за изпълнение? (автор: гл. ас. д-р Борислав Ганчев) – 16 февруари 2020

263. Някои проблеми на защитата срещу незаконосъобразно пристъпване към изпълнение върху търговско предприятие по реда на ЗОЗ (автор: Мартин Якимов) – 9 февруари 2020

262. Спорни въпроси на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) (автори: Константин Кунчев и д-р Делян Недев) – 2 февруари 2020

261. „Търговска“ и „предприемаческа“ дейност и съотношението им с участието в търговско дружество (автор: Николай Павлевчев) – 19 януари 2020

260. Библиография на български публикации по несъстоятелност в периода 1990-2019 г. (автор: д-р Васил Петров) – 5 януари 2020

259. Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 ГПК (автор: Сюлейман Башов) – 29 декември 2019

258. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за началния момент на перемпцията (чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК) (автори: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 22 декември 2019

257. Възобновяване на отменени завещателни разпореждания (автор: доц. д-р Васил Берон) – 15 декември 2019

256. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за процесуалната легитимация на съдружника в ООД сам да заяви заличаването си от търговския регистър (автори: Георг Шиков и Теофана Евгениева) – 1 декември 2019

255. Принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания в светлината на тълкувателно дело № 7/2017 г. на ОСГТК на ВКС (автор: Мартин Бъбаров) – 24 ноември 2019

254. Библиография на българската наследственоправна литература (1949–2019) (автор: д-р Васил Петров) – 10 ноември 2019

253. Липсата на съгласие като основание за нищожност на договорите (автор: Добри Тенев) – 3 ноември 2019

252. Има ли надежда за свободата на установяване в международното икономическо право: уроци от Европейския съюз (автор: Виктор Радев) – 27 октомври 2019

251. Sutor, ne supra crepidam! (Обущарю, не по-високо от обувките) Отговор на публикация от 12.09.2019 г. със заглавие „Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с.)“ (автор: доц. д-р Михаил Малчев) – 24 октомври 2019

250. Отговорност за чужди действия: френска перспектива (автор: д-р Клер Макивор; в превод на д-р Васил Петров, Теофана Евгениева, Добри Тенев и Сюлейман Башов) – 20 октомври 2019

249. Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)– 6 октомври 2019

248. Исторически бележки върху проблема относно вземането за лихва (автор: Светослав Пиронев) – 29 септември 2019

247. Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение в производството по събиране на публични вземания, разгледани в съдебната практика (автор: Стефан Тихолов) – 22 септември 2019

246. Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на договорите (автор: Добри Тенев) – 15 септември 2019

245. Разочароващ научен труд по наследствено право (Малчев, М. Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване. С., Сиела, 2019. 266 с.) (автор: д-р Васил Петров) – 12 септември 2019

244. Преглед на подбрани решения от най-новата практика на ВКС по въпроси на семейното право (автор: д-р Димитър Топузов) – 14 юли 2019

243. Бележки по правната уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел (автор: Стефан Тихолов) – 7 юли 2019

242. Правото на строеж и правото на собственост върху постройката – 23 юни 2019

241. Бележки по някои въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на наследство (автор: д-р Делян Недев) – 16 юни 2019

240. Сигнал за противоречива съдебна практика по приложението на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК (обн., ДВ, бр. 77/2018 г.) (автор: д-р Васил Петров) – 9 юни 2019

239. Завет на поземлен сервитут – 26 май 2019

238. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019) (автор: д-р Борислав Ганчев) – 19 май 2019

237. Завещателно разпореждане с международен елемент – коментар на съдебна практика (автор: Лидия Пенева) – 12 май 2019

236. Още веднъж за контрола в Столичния градски транспорт (равносметката (повече) от 3 години по-късно) (автор: Георг Шиков) – 5 май 2019

235. Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса (автор: д-р Васил Петров) – 28 април 2019

234. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества (автор: Николай Павлевчев) – 7 април 2019

233. Корабът като особена движима вещ – 31 март 2019

232. Към въпроса за съотношението между несеквестируемостта по чл. 213, ал. 1, т. 3 и т. 5 ДОПК (автор: Румен Неков) – 24 март 2019

231. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на отрицателните установителни искове за несъществуване на задължения поради погасяването по давност на вземанията (автори: д-р Васил Петров и Константин Кунчев) – 10 март 2019

230. Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право (автор: Светослав Иванов) – 3 март 2019

229. Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН) (автор: д-р Васил Петров) – 17 февруари 2019

228. Библиография на сп. „Юридически архив“ – от година VII до година XI (автор: д-р Васил Петров) – 10 февруари 2019

227. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на съществуването и законосъобразното упражняване на правото на уволнение на работодателя по Кодекса на труда (автори: д-р Васил Петров, Филип Савов) – 27 януари 2019

226. Библиография на сп. „Юридически архив“ – от година I до година VI (автори: Мартин Пенчев, д-р Васил Петров) – 20 януари 2019

225. Понятието „застрахователно посредничество“ според Съда на Европейския съюз (автор: д-р Живка Стоилова-Николова) – 6 януари 2019

224. Допустим ли е косвен контрол за процедурна законосъобразност на нормативни административни актове? (автор: д-р Васил Петров) – 30 декември 2018

223. За изискуемостта, падежа и забавата при задължението за връщане на дадено при начална липса на основание (автор: д-р Златка Вангелова) – 16 декември 2018

222. Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити (автор: д-р Борислав Ганчев) – 2 декември 2018

221. Изключването на съдружника в актуалната съдебна практика (автор: д-р Нели Маданска) – 11 ноември 2018

220. Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още няколко размисли) (автор: Румен Неков) – 28 октомври 2018

219. Правомощия на заповедния съд при плащане (автор: д-р Васил Петров) – 21 октомври 2018

218. Ще сбъдне ли ХХІ век мечтата на лорд Беверидж – да няма бедност и социално подпомагане? (автор: доц. д-р Ярослава Генова) – 14 октомври 2018;

217. Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд ембрион – 7 октомври 2018;

216. Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 ЗЗД (автор: д-р Делян Недев) – 30 септември 2018;

215. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство и на погасителната давност при заповедно производство (автори: Константин Кунчев и д-р Васил Петров) – 23 септември 2018;

214. Изпълнение на нравствен дълг – 15 юли 2018;

213. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ? (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 8 юли 2018;

212. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 74, ал. 3 ТЗ (автори: Добри Тенев и Георг Шиков) – 1 юли 2018;

211. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част V) (автори: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 20 юни 2018;

210. Дарение в полза на наследник с уговорка за привнасяне в наследството на дарителя (автор: д-р Васил Петров) – 17 юни 2018;

209. Дискриминация в трудовите отношения. Практика на Европейския съд за правата на човека (автор: Стефан Станев) – 14 юни 2018;

208. Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС) (автор: д-р Стоян Ставру) – 10 юни 2018;

207. По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си (автор: д-р Делян Недев) – 3 юни 2018;

206. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част IV) (автор: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 27 май 2018;

205. Ограничената отговорност на наследника, приел наследството по опис (автор: д-р Васил Петров) – 20 май 2018;

204. Вещното право на ползване като предмет на непарична вноска при капиталовите търговски дружества (автор: д-р Атанас Петров) – 6 май 2018;

203. Библиография на сп. „Правна мисъл“ (1935-1941) (автор: д-р Васил Петров) – 29 април 2018;

202. Предложение за допълване на тълк. д. № 8/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС (автори: Теофана Евгениева и Румен Неков) – 22 април 2018;

201. В търсене на lex sportiva (автор: Кирил Гигов) – 15 април 2018;

200. Следи ли съдът за неравноправни и нищожни клаузи в заповедното производство (автор: Константин Кунчев) – 8 април 2018;

199. Отново за „мораториума“ върху давността за придобиване на държавни и общински имоти (автори: д-р Стоян Ставру и д-р Делян Недев) – 1 април 2018;

198. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част III) (автор: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 25 март 2018;

197. Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (автор: Борислав Ганчев) – 18 март 2018;

196. Сигнал за противоречива съдебна практика относно местната подсъдност на молбите за разкриване на банкова и друга защитена от закона тайна (автор: д-р Васил Петров) – 11 март 2018;

195. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? (автори: Теофана Евгениева и Румен Неков) – 18 февруари 2018;

194. Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договор в полза на трето лице (автор: Сюлейман Башов) – 11 февруари 2018;

193. Балансова или пазарна е стойността на дела в хипотезите на чл. 97, ал. 2 ТЗ и чл. 125, ал. 3 ТЗ? (автор: Стефан Тихолов) – 4 февруари 2018;

192. Косвено представителство, породено от спедиционен договор (автор: д-р Жана Колева) – 21 януари 2018;

191. Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от осъдено лице? (автор: д-р Васил Петров) – 14 януари 2018;

190. Правните предизвикателства в прилагането на новите презумпции за неплатежоспособност в чл. 608 ТЗ (автор: Силвия Кръстева) – 7 януари 2018;

189. По повод тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната давност за имоти – частна държавна и общинска собственост) (автор: д-р Делян Недев) – 31 декември 2017;

188. Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост) – 24 декември 2017;

187. Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС (автор: Румен Неков) – 17 декември 2017;

186. Запрещението в практиката на европейските конституционни съдилища (автор: Радослава Янкулова) – 3 декември 2017;

185. Стопанисване и управление (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 26 ноември 2017;

184. Може ли въззивният съд да отмени определението си по чл. 423 ГПК? (автор: Димитър Пеков) – 19 ноември 2017;

183. Юридическо действие на изпратената по пощата искова молба (автор: Игнат Тимофеев) – 12 ноември 2017;

182. Проблемни моменти при упражняване правото на законен залог на спедитора (автор: Жана Колева) – 5 ноември 2017;

181. За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на едно съдебно решение) (автор: д-р Васил Петров) – 29 октомври 2017;

180. Влияние на понятието intuitu personae върху приложното поле на встъпването в права по чл. 29, ал. 2 ТЗ (автори: Мартин Пенчев, Стоил Сотиров) – 22 октомври 2017;

179. Актуални въпроси във връзка със съдебната практика на СЕС и ВКС по договорите за кредит, предоставени в швейцарски франкове (автор: Константин Кунчев) – 18 октомври 2017;

178. Кратки бележки по нищожността на “липсващите решения” (автор: Стефан Тихолов) – 1 октомври 2017;

177. Въпроси на активната солидарност (автор: Добри Тенев) – 24 септември 2017;

176. Фантазията в правото (автор: проф. д-р Хайнрих Дернбург; в превод на д-р Петър Данчов) – 17 септември 2017;

175. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 16 юли 2017;

174. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност (автори: д-р Нели Маданска и Румен Неков) – 2 юли 2017;

173. Относно отметнината (автор: Добри Тенев) – 11 юни 2017;

172. Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II) (автори: Добри Тенев и Злати Ангелов) – 28 май 2017;

171. Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона (автор: Делян Недев) – 21 май 2017;

170. Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка? (автор: Васил Петров) – 14 май 2017;

169. Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар (автор: Димитър Иванов) – 23 април 2017;

168. Договорът за наем на земеделска земя и въпросът за конверсия на аренден договор в наемно съглашение – предмет на тълкувателно дело № 2/2015 г., ОСГТК на ВКС (автор: Ивайло Кънев) – 9 април 2017;

167. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юли 2016 г.: търговски сделки (автор: Добри Тенев) – 2 април 2017;

166. Проблеми, свързани с отговорността на цедента (автор: Мартин Пенчев) – 12 март 2017;

165. Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика (автор: Константин Кунчев) – 5 март 2017;

164. Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България (автор: Румен Неков) – 26 февруари 2017;

163. За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците (автор: Стефан Тихолов) – 12 февруари 2017;

162. Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в гражданското право? (автор: Маргарита Балабанова) – 5 февруари 2017;

161. Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство (автор: Димо Хаджиев) – 29 януари 2017;

160. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД (Теофана Евгениева, Румен Неков) – 26 януари 2017;

159. Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, Софийски градски съд и понятието ни за религия – 15 януари 2017;

158. По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика  (автор: Делян Недев) – 8 януари 2017;

157. Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни  (автор: Добри Тенев) – 1 януари 2017;

156. Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС. Проблеми при отпадането с обратна сила на придобивното основание  (автор: Георги Стоев) – 18 декември 2016;

155. Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл. 507 и чл. 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ?  (автор: Димитър Иванов, Делян Николов, Румен Неков, Веселин Янев) – 11 декември 2016;

154. Правосубектността между интереса, волята и паметта – 20 ноември 2016;

153. Бакшишът  (автор: Рудолф фон Йеринг; превод: Маргарита Павлова) – 13 ноември 2016;

152. Право на едностранно прекратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му  (автор: Георг Шиков) – 6 ноември 2016;

151. За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ  (автор: Симеон Гройсман) – 23 октомври 2016;

150. Избирателни права и за хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми?  (автор: Радослава Янкулова) – 16 октомври 2016;

149. За нищожността на индивидуалните административни актове, обуславящи развитието на гражданските правоотношения  (автор: Валери Петков) – 9 октомври 2016;

148. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец юни 2016 г.  (автор: Добри Тенев) – 2 октомври 2016;

147. Подобрения, извършени от наемател  (автор: Деян Петров) – 25 септември 2016;

146. Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми – 18 септември 2016;

145. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки  (автор: Румен Неков) – 15 септември 2016;

144. По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител  (автор: Румен Неков) – 14 август 2016;

143. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност  (автор: Васил Петров) – 7 август 2016;

142. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г.  (автор: Добри Тенев) – 31 юли 2016;

141. За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот  (автор: Валери Петков) – 24 юли 2016;

140. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания  (автор: Васил Петров) – 17 юли 2016;

139. Правни аспекти на форуърдните и фючърсните договори  (автор: Добри Тенев) – 10 юли 2016;

138. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства  (автор: Делян Недев) – 3 юли 2016;

137. Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН?  – 23 юни 2016;

136. Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.  (автор: Васил Петров) – 16 юни 2016;

135. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ  (автор: Делян Недев) – 12 юни 2016;

134. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността  (автори: Теофана Евгениева и Николай Павлевчев) – 9 юни 2016;

133. Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД  (автор: Ивайло Димитров) – 15 май 2016;

132. Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост  (автор: Николай Стоянов) – 8 май 2016;

131. Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ?  (автор: Васил Петров) – 1 май 2016;

130. Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане  (автор: Светослав Иванов) – 24 април 2016;

129. Теоретични и пректически въпроси, свързани с развалянето на договорите по реда на чл. 87 и следващите от ЗЗД  (автори: Иван Колев и Никола Маринов) – 3 април 2016;

128. Последици от прехвърляне на наетия имот  (автор: Николай Стоянов) – 27 март 2016;

127. Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната регулация чрез морални понятия  (автор: Симеон Гройсман) – 20 март 2016;

126. Същност на заложното и ипотечното право  (автор: Добри Тенев) – 21 февруари 2016;

125. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили  (автор: Борис Царчински) – 7 февруари 2016;

124. Размисли върху съставите на безвиновна отговорност и отговорност за чуждо поведение по ЗЗД  (автор: Злати Ангелов) – 31 януари 2016;

123. Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание  (автор: Делян Недев) – 3 януари 2016;

122. Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС)  (автор: Делян Недев) – 6 декември 2015;

121. Грешката в договорното право – значение и проблематика  (автор: Мартин Пенчев) – 8 ноември 2015;

120. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?  (автор: Делян Недев) – 1 ноември 2015;

119. Относно субективната страна на договора за дарение – 18 октомври 2015;

118. Служещите вещи – 4 октомври 2015;

117. Правни проблеми, възникващи при осъществяването на контрола върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт на територията на Столична община (автор: Георг Шиков) – 20 септември 2015;

116. Искове за признаване за установено, че длъжниикът не дължи поради погасяване по давност на вземането (автор: Васил Петров) – 13 септември 2015;

115. Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД (автор: Делян Недев) – 6 септември 2015;

114. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II) (автор: Делян Недев) – 2 август 2015;

113. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I) (автор: Делян Недев) – 26 юли 2015;

112. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015 г. (автор: Васил Петров) – 19 юли 2015;

111. За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки (автор: Стефан Тихолов) – 12 юли 2015;

110. Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор (автор: Ивайло Димитров) – 28 юни 2015;

109. Проблеми на пренаемното отношение (автор: Николай Павлевчев) – 21 юни 2015;

108. За конверсията на нищожните сделки (автор: Ивайло Кънев) – 14 юни 2015;

107. Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност (автор: Константин Кунчев) – 31 май 2015;

106. Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики (автор: Ивайло Димитров) – 24 май 2015;

105. Спортната федерация – административен орган?” (автор: Богдан Млъчков) – 17 май 2015;

104. Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес” (автор: Ивайло Василев) – 10 май 2015;

103. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част втора – проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (автор: Делян Недев) – 3 май 2015;

102. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част първа – гражданско право обща част, вещно и облигационно право (автор: Делян Недев) – 26 април 2015;

101. Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти (автор: Ивайло Димитров) – 12 април 2015;

100. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец Януари 2015 г. (автор: Васил Петров) – 5 април 2015;

99. Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство (автор: Румен Неков) – 15 март 2015;

98. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Януари 2015 г. (автор: Делян Недев) – 8 март 2015;

97. Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство? (автор: Петър Топуров) – 22 февруари 2015;

96. Правни последици при придобиване на нает недвижим имот (автор: Николай Павлевчев) – 15 февруари 2015;

95. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове (автор: Васил Петров) – 8 февруари 2015;

94. Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. “г” от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. ОСГТК на ВКС по тълк. д. 4/2013 г.” (автор: Румен Неков) – 4 януари 2015;

93. За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави” (автор: Ивайло Василев) – 14 декември 2014;

92. Преупълномощаването” – 23 ноември 2014;

91. Класически поглед върху границите на гражданската отговорност” (автор: Тихомир Рачев) – 16 ноември 2014;

90. Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно?” (автор: Васил Петров) – 9 ноември 2014;

89. Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества” (автор: Николай Колев) – 31 август 2014;

88. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege и de lege ferenda” (автор: Васил Петров) – 10 август 2014;

87. Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители” (автор: Светослав Иванов) – 27 юли 2014;

86. За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок” (автор: Калина Филипова) – 20 юли 2014;

85. Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?” – 13 юли 2014;

84. Придобиване на имоти, частна държавна и общинска собственост” – 22 юни 2014;

83. Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица?” – 15 юни 2014;

82. Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?” (автор: Румен Неков) – 18 май 2014;

81. Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл. 52 ЗС” (автор: Васил Петров) – 11 май 2014;

80. Юридически бележки върху студентската окупация” (автор: Делян Недев) – 4 май 2014;

79. Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор” – 27 април 2014;

78. Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК”  (автор: Васил Петров) – 30 март 2014;

77. Вътрешно убеждение на съда в модерната правова държава”  (автор: Изабела Стоянова) – 9 март 2014;

76. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?”  (автор: Николай Павлевчев) – 2 март 2014;

75. Особености на недействителността на трудовия договор”  (автор: Калина Филипова) – 16 февруари 2014;

74. Правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок”  (автор: Ивайло Василев) – 9 февруари 2014;

73. За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи”  (автор: Димитър Топузов) – 26 януари 2014;

72. Делба ли е продажбата на идеална част?  – 12 януари 2014;

71. Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите  – 1 декември 2013; 

70. Особености при работа на повече от един трудов договор”  (автор: Калина Филипова) – 17 неомври 2013; 

69. Разграничение между авторското право въру произведението и правото на собственост върху вещта”  – 3 неомври 2013; 

68. Бюджет на етажната собственост”  – 14 юли 2013;

67. Носи ли строителят гаранционна отговорност по отношение на придобилия построеното по давност?” (автор: Делян Недев) – 9 юни 2013;

66. За отказа от наследство при наследствена трансмисия” (автор: Васил Петров) – 19 май 2013;

65. Съществува ли “относително” право на собственост?” – 12 май 2013;

64. Въпроси на заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките” (автор: Мирослав Димитров) – 28 април 2013;

63. Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан” (автор: Румен Неков) – 14 април 2013;

62. Добрите нрави в договорното право – идеология на границата”  – 17 март 2013;

61. За образуването на маса по чл. 31 ЗН” (автор: Васил Петров) – 10 март 2013;

60. Кога е налице непризнателност от страна на дарения?” (автор: Делян Недев) – 03 март 2013;

59. Обхват на алеаторността”  – 24 февруари 2013;

58. За някои недействителни клаузи на брачния договор” (автор: Димитър Топузов) – 3 февруари 2013;

57. Отказ от субективно право”  – 27 януари 2013;

56. Алеаторността на договорите в българското гражданско право” (автор: Делян Недев) – 10 януари 2013;

55. За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 466, ал. 1 ГПК” (автор: Румен Неков) – 30 декември 2012;

54. Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване” – 2 декември 2012;

53. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот” (автор: Васил Петров) – 14 октомври 2012;

52. Договор за спогодба” – 16 септември 2012;

51. Пазарни цени при изчисляване на обезщетение за принудително отчуждаване в полза на общината” – 15 юли 2012;

50. За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител” (автор: Румен Неков) 12 юли 2012;

49. Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане” – 01 юли 2012;

48. Договорът за замяна” – 17 юни 2012;

47. Право на строеж за изграждане на съоръжения” – 10 юни 2012;

46. Фактическото съпружеско съжителство – квазибрак или факт на нормативни стероиди”  – 20 май 2012;

45. Уредба на брачния договор в българската и други правни системи”  (автор: Димитър Топузов) – 17 май 2012;

44. Задължение за осигуряване на надзор върху детето” – 6 май 2012;

43. Експериментална архитектура” – 22 април 2012;

42. Пазарен фундаментализъм” – 15 април 2012;

41. Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност” – 8 април 2012;

40. Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял” – 5 април 2012;

39. Естествено” право на строеж?” – 25 март 2012;

38. Гражданската” конфискация – дърво или желязо?” – 11 март 2012;

37. Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС” – 12 февруари 2012;

36. Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, по които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти” (автор: Делян Недев) – 1 февруари 2012;

35. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание”  (автор: Васил Петров)– 29 януари 2012;

34. Нотариален акт под условие?” – 22 януари 2012;

33. Спортното право като правен отрасъл!”  (автор: Румен Неков) – 8 януари 2012;

32. За мястото на безвъзмездността в Света на парите!”  – 25 декември 2011;

31. Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство”  (автор: Иван Георгиев) – 18 декември 2011;

30. За разделянето на придобивните способи на първични и производни”  (автор: Делян Недев) – 27 ноември 2011;

29. Последно пълномощно за възрастни и социално слаби хора”  – 20 ноември 2011;

28. Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик”  (автор: Румен Неков) – 13 ноември 2011;

27. Попълване на масата на несъстоятелността – практически проблеми”  – 30 октомври 2011;

26. Изваждане на етажен собственик по чл. 45, ал. 1, б. “а” ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него самостоятелен обект”  (автор: Румен Неков) – 16 октомври 2011;

25. Строеж във водата” – 2 октомври 2011;

24. Режими и форми на управление на етажната собственост – след промените в ЗУЕС (2011)” – 20 септември 2011;

23. Права и задължения на ползвателите след промените в ЗУЕС (2011)” – 12 септември 2011;

22. Как се управляват съсобствени налични акции?” – 10 юли 2011;

21. Право на собственост върху растение в чужд недвижим имот?” – 12 юни 2011;

20. Прекъсва ли отрицателният установителен иск придобивната давност?” – 5 юни 2011;

19. Възможно ли е принудително изпълнение срещу общината за събиране на обезщетение за отчуждаване?” – 22 май 2011;

18. Къде се вписва договорът за управление на жилищен комплекс от затворен тип? – 19 май 2011;

17. Обем на завършеност при “груб строеж – 8 април 2011;

16. Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност – 1 април 2011;

15. Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество? – 21 април 2011;

14. Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката? – 17 април 2011;

13. Вещноправна стабилност на принудителното изпълнение – 10 април 2011;

12. Още веднъж за завета на владение – 27 март 2011;

11. Завет на владение – 24 март 2011;

10.Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.) – 20 март 2011;

9. Завет на наследство – 10 март 2011;

8. Органичната архитектура и вещното право – 6 март 2011;

7. Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law)? – 21 февруари 2011;

6. Роторен” сервитут при ветрогенератор?” – 17 февруари 2011;

5. Правни средства за придобиване на „паркомясто” – 06 февруари 2011;

4. Как възниква жилищният комплекс от затворен тип?” – 25 януари 2011;

3. ВКС потвърди съществуването на квазилични сервитути” – 16 януари 2011;

2. Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда – 4 януари 2011;

1. За физическите граници на вещните права – 27 декември 2010;

 

II. Теми в областта на биоетиката, биоправото, медицинското право и киберправото:

 

134. Кой се страхува от Грета Тунберг, или към една екология на детството“ (автор: гл. ас. д-р Любослава Костова) – 26 май 2024

133. Синтетични човешки ембриони: морални предизвикателства и статус“ (автор: Констанс Хесапчиева) – 5 май 2024

132. Човекът и природата в ерата на изкуствения интелект и високите технологии. Измерения и перспективи“ (автор: Добрин Добрев) – 25 март 2024

131. Мъртвото човешко тяло в науката и в изкуството – правната гледна точка“ – 26 ноември 2023

130. Етичните аспекти при инвитро технологията“ (автор: Никол Цанова) – 28 май 2023

129. Родителство и прокреация. Биотехнологиите като терапия, „подобрение“ и риск в „съ-творяването“ на човешки живот“ (автор: Констанс Хесапчиева) – 21 май 2023

128. Етична дискусия относно повторно освобождаване на генетично модифицирани комари Aedes aegypti в Калифорния, САЩ“ (автор: д.н. Мария Велева) – 7 май 2023

127. Бебета по дизайн – надеждата за по-здраво(то) дете“ (автор: Гергана Пенджурова) – 23 април 2023

126. Култивираното месо: морални предизвикателства по пътя“ (автор: гл. ас. д-р Маргарита Габровска) – 9 април 2023

125. За съществуването на право на възпроизводство и достъпа до асистирани репродуктивни технологии“ (автор: Йорданка Николова) – 12 март 2023

124. За формата на електронната поща като средство за комуникация със съда“ (автори: Радослав Ангелов и Александър Кирков) – 27 ноември 2022

123. Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата?“ – 5 юни 2022

122. Хомеопатията в България: прекалено строго регулиране или разумни предпазни мерки? Опит на чужди държави?“ (автор: Ивона Маринова) – 4 юли 2021

121. Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по реда на Закона за гражданската регистрация промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален?“ (автор: д-р Васил Петров) – 20 декември 2020;

120. Тяло и правосубектност“ (автор: д-р Делян Недев) – 25 октомври 2020;

119. Кутиите с плячка“ (loot boxes) във видеоигрите: хазарт или не?“ (автор: Жени Гутева) – 10 май 2020;

118. Здравето като социална и статистическа норма“ (автор: д-р Александра Трайкова) – 8 март 2020;

117. Идеята за отговорността“ (автор: Иван Иванов) – 8 декември 2019;

116. Каква е етическата стойност на вирусите?“ (автор: Кристиян Найденов) – 2 юни 2019;

115. Правото на пациента „да не знае“ и правото на информация: последствия и отговорност“ (автор: д-р Атанас Анов) – 17 март 2019;

114. Етично консултиране в медицинската практика. Клиничната етична консултация като инструмент за организационно развитие“ (автори: д-р Антония Григорова, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.) – 3 февруари 2019

113. Сурогатното майчинство – актуални социални измерения и правни аспекти“ (автор: Вяра Савова) – 13 януари 2019;

112. Генетичната информация като вид собственост“ (автор: д-р Любослава Костова) – 9 декември 2018;

111. Свободни до самия край: случаят Енгларо“ (автор: Полина Петкова) – 18 ноември 2018;

110. За разликите между клиничното изпитване и лечението“ (автор: Теодор Тотев) – 5 юли 2018;

109. Платежно средство ли е виртуалната валута биткойн според Закона за платежните услуги и платежните системи?“ (автор: Анелия Цветанова-Минчева) – 4 март 2018;

108. Евтаназията – производно право на достойна смърт?“ (автор: Цветомир Тодоров) – 15 октомври 2017;

107. Атипичните деликтни искове за нежелано зачеване и увреждане – между социалната реалност и правната необходимост“ (автор: Христо Кутиев) – 8 октомври 2017;

106. Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност“ – 7 май 2017;

105. Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС“ (автор: Цветомир Тодоров) – 30 април 2017;

104. Решение на Съда по настойничество в Алгеро по случая Нуволи“ (превод: Полина Петкова) – 26 март 2017;

103. Медицинските социални мрежи като модерни практики в бъдещето – биоетични и правни аспекти“ (автори: Александра Цветкова и Мария Петрова) – 19 март 2017;

102. Връзката бедност-здравен статус на жените пенсионери в България“ (автор: Мария Спасова) – 22 януари 2017;

101. Rights of nature – is there a place for them in the legal theory and practice?“ – 25 декември 2016;

100. Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal?“ – 25 декември 2016;

99. Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?“ – 25 декември 2016;

98. Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?“ – 19 юни 2016;

97. Върху правото на пациента “да не знае”“ (автор: Атанас Анов) – 5 юни 2016;

96. Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите по етика в България“ (автор: Антония Григорова) – 10 април 2016;

95. Една история за липсващите 50 грама“ – 18 март 2016;

94. Права на природата – решението, което променя правилата на играта“ (автор: Свилен Ташев) – 13 март 2016;

93. Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги“ (автор: Александър Бандеров) – 28 февруари 2016;

92. Грижата и нейните юридически пространства“ – 14 февруари 2016;

91. Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване“ (автор: Маргарита Габровска) – 24 януари 2016;

90. Етиката в предверието на правото“ – 27 декември 2015;

89. Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти“ – 29 ноември 2015;

88. За правото на установен произход и служебната тайна при асистираната репродукция“ (автор: Мария П. Петрова) – 7 юни 2015;

87. Все още Алис“ – живот след идентичността?“ – 29 март 2015;

86. Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма“ (автор: Маргарита Габровска) – 22 март 2015;

85. Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак“ – 1 февруари 2015;

84. Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение“ (автор: Христо Кутиев) – 25 януари 2015;

83. Трябва ли да преодолеем телата си?“ – 21 декември 2014;

82. Смяната на пола – право на болния или претенция на различния?“ (автор: Яна Борисова) – 30 ноември 2014;

81. Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност“ (автор: Делян Недев) – 24 август 2014;

80. Телесната модификация и тялото – камикадзе“ – 17 август 2014;

79. Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла“ – 29 юни 2014;

78. Телесност и идентичност. Телесни митове и митници: за митовете и митата, които се събират за и около границите на тялото“ – 8 юни 2014;

77. Не признава ли нуждата закони?“ (автор: Стилиян Йотов) – 25 май 2014;

76. Човешко достойнство и самоуважение“ (автор: Стилиян Йотов) – 20 април 2014;

75. От лекционната зала към болничната стая“ (автор: Силвия Александрова) – 13 април 2014;

74. Проблемът за лекарската грешка“ (автор: Лили Владимирова) – 23 март 2014;

73. Тероризмът като патология?“ (автор: Стилиян Йотов) – 16 март 2014;

72. Подход за клинична етична консултация при случай на сурогатство в семейството“ (автори: Радина Велчева и Силвия Александрова-Янкуловска) – 23 февруари 2014;

71. Съдебното производство за смяна на пола“ (автори: Цветелина Кържева и Иван Георгиев) – 2 февруари 2014;

70. Пътят на Пандора – от епруветката до кошера“ – 19 януари 2014;

69. Кой кой е – от генетична и от правна гледна точка?“ (автор: Мария П. Петрова) – 5 януари 2014;

68. Дните ми са в твоите ръце“ (автор: Стилиян Йотов) – 29 декември 2013;

67. Представлението на органите – правото в търсене на човешката идентичност“ – 22 декември 2013;

66. От “бебете по поръчка”  към “родители по поръчка”: проблемът за “възможно най-доброто” родителство“ (автор: Ина Димитрова) – 8 декември 2013;

65. Защо е незаконосъобразно изискването за задължителен минимален престой на пациента?“ (автор: Мария Шаркова) – 24 ноември 2013;

64. Употребата на тялото в секса и брака според Имануел Кант“ (автор: Стилиян Йотов) – 10 ноември 2013;

63. Биоетически и биоправни проблеми на един заплетен случай (заместващо майчинство)“ (автор: Явор Спасов) – 7 юли 2013;

62. Някои аспекти на заместващото майчинство в България според проекта на закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс“ (автор: Мария П. Петрова) – 30 юни 2013;

61. Нероденото дете като самостоятелен правен субект от момента на своето зачеване.“ (автор: Изабела Христова) – 23 юни 2013;

60. Съдебната експертиза и нейната травматичност“ – 16 юни 2013;

59. Човешкото тяло като медия“ – 2 юни 2013;

58. Нормативната сила на психическото: Законът за магьосничеството от 1971 г.“ (автор: Делян Недев) – 26 май 2013;

57. Нова страница в превантивната медицина?“ – 16 май 2013;

56. Биошизофрения – човешкият живот като висша ценност и като вреда“ – 21 април 2013;

55. Селективен аборт и родителски дълг“ (част втора) (автор: Ина Димитрова) – 7 април 2013;

54. До къде може да стигне науката?“ (интервю) – 31 март 2013;

53. Селективен аборт и родителски дълг“ (част първа) (автор: Ина Димитрова) – 17 февруари 2013;

52. Правото е реакция на живота!“ (интервю) – 10 февруари 2013;

51. Правото на смърт (юридически аспекти на евтаназията)“ (автор: Иван Георгиев) – 20 януари 2013;

50. Предварителните указания за лечение – пътуване в бъдещето?“ – 13 януари 2013;

49. За Кораба и за Морето (за съотношението между правото и морала)“ – 23 декември 2012;

48. Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от такова) и наличието на алгоритми на клинични пътеки в Приложение № 16 от НРД за медицинските дейности за 2012 г.“ (автор: Мария Шаркова) – 16 декември 2012;

47. Генетична собственост?“ – 8 декември 2012;

46. Биоколониализъм и бионационализъм“ – 18 ноември 2012;

45. Притежаваме ли телата си?“ – 7 октомври 2012;

44. Етика на ограниченията при ползването на природата“ – 8 юли 2012;

43. Мъртвородените деца – човешки същества или биологичен отпадък“ – 24 юни 2012;

42. “Невидимият пациент” – 3 юни 2012;

41. “Асистираната репродукция – лечение или услуга” – 27 май 2012;

40. “Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение” – 13 май 2012;

39.Правна уредба на голотата на човешкото тяло и лице” – 29 април 2012;

38. Замразени “пациенти” (криопациенти)“ – 1 април 2012;

37. Предсмъртно” донорство– 18 март 2012;

36. ЕПИгенно модифициран спорт“ (автор: Христо Кутиев) – 8 март 2012;

35. Франкенфуд и информираното хранене“ – 4 март 2012;

34. Казусът “Мур” или защо не притежаваме тялото си?“ – 26 февруари 2012;

33. Генно модифициран спорт!“ – 19 февруари 2012;

32. Наказателна отговорност за противоправно прекъсване на бременността (криминален аборт)“ (автор: Иван Георгиев) – 16 февруари 2012;

31. Имат ли хората право да се превърнат в животни?“ – 5 февруари 2012;

30. Тяло под наем“ – 15 януари 2012;

29. Екошик или екоцинизъм?“ – 1 януари 2012;

28. За вещноправния ефект на погребението при някои “нововъведения“ – 11 декември 2011;

27. Право на живот, право на смърт“ – 4 декември 2011;

26. Въпросът за правната регулация на смяната на пола“ – 1 декември 2011;

25. Правомерно ли е поведението на фрийганите?“ – 6 ноември 2011;

24. 12 конкретни предложения във връзка със заместващото майчинство“ – 03 ноември 2011;

23. Информирано съгласие за следене в интернет“ – 23 октомври 2011;

22. Естествени” права на животните?“ – 9 октомври 2011;

21. Правните предизвикателства на информационното общество – Част III-та“ – 28 септември 2011;

20. Правните предизвикателства на информационното общество – Част II-ра“ – 25 септември 2011;

19. Правните предизвикателства на информационното общество – Част I-ва – 15 септември 2011;

18. Право на полово самоопределение? – 15 юли 2011;

17. Законопроект за евтаназията, Евтаназия за Законопроекта? – 3 юли 2011;

16. Биоправо – за пръв път в България! – 30 юни 2011;

15. Мозъчна смърт – мозъчен живот! – 26 юни 2011;

14. Мъртво ли е “живото” донорство? – 19 юни 2011;

13. Наследяване в облака? – 29 май 2011;

12. Правото на самоусъвършенстване и случайността – 15 май 2011;

11. Какво представляват пластинатите? – 24 април 2011;

10. Съгласието при лечение и при телесна модификация – 3 април 2011;

9. Право на собственост върху човешкото тяло – 13 март 2011;

8. Органичната архитектура и вещното право – 6 март 2011;

7. Правни изявления, “обективирани” чрез мозъчни вълни – 1 март 2011;

6. Юридическото начало на човешкия живот“ – 13 февруари 2011;

5. Бъдещите юристи – свръхспециалисти или енциклопедисти?“ – 01 февруари 2011;

4. Критерий за правосубектност?“ – 20 януари 2011;

3. Нутрицевтиката – бъдещото име на фармацевтиката? – 12 януали 2011;

2. Мета” Плацебо ефект“ – 8 януари 2011;

1. Интелигентните агенти – нов правен субект или алгоритъм за генериране на волеизявления – 24 декември 2010.

 

III. Теми областта на публичното право:

 

78. „Правна защита на водите по вторичното право на Европейския съюз (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 1 юли 2024

77. „Относно една особена хипотеза на разширяване на предмета (обективно разпростиране) на силата на пресъдено нещо в административния процес (автор: Валери Раданов) – 23 юни 2024

76. „Правна защита на биологичното разнообразие по вторичното право на Европейския съюз (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 12 май 2024

75. „Жестокост към гръбначно животно – престъпление по българския Наказателен кодекс (автор: д-р Лидия Пенва) – 15 април 2024

74. „Правна защита на атмосферния въздух от замърсяване по вторичното право на Европейския съюз (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 9 април 2024

73. „Действа ли незаконният нормативен административен акт в промеждутъка от влизането му в сила до отмяната му като незаконен? Косвеният контрол за законност според актуалната съдебна практика (автор: д-р Васил Петров) – 4 февруари 2023

72. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за момента, от който се дължи данък върху недвижими имоти за построени сгради, които не са въведени в експлоатация” (автори: Румен Неков и Стефан Тихолов) – 30 април 2023

71. Една полезна книга за съвременната теория на международното публично право” (автор: проф. д.ю.н. Георги Пенчев) – 5 февруари 2022

70. Практически въпроси при проверката на подсъдността от съдията-докладчик след образуването на производството пред първата инстанция” (автор: Христо Кутиев) – 6 ноември 2022

69. Кой е българин и как се доказва български произход?” (автор: д-р Васил Петров) – 9 октомври 2022

68. Бележки върху Решение № 5 от 14.06.2022 г. по к.д. № 13 от 2021 г. на Конституционния съд на Република България” (автор: проф. д.ю.н. Георги Пенчев) – 2 октомври 2022

67. Системи за предаване на обвиняемия на съд – исторически преглед и съвременни тенденции” (автор: Христо Кутиев) – 25 септември 2022

66. Отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт” (автор: Христо Кутиев) – 19 юни 2022

65. Проблеми на научната обоснованост на доказателствата в наказателния процес” (автор: Христо Кутиев) – 1 май 2022

64. Директива за предоставяне на временна закрила за бежанците: механизмът на ЕС за подкрепа на Украйна във войната с Русия” (автор: гл. ас. д-р Александра Вълчева) – 3 април 2022

63. Становище по к. д. № 1/2022 г. на КС” (автор: д-р Васил Петров) – 31 март 2022

62. Правен режим на информацията за околната среда в нейната цялост по вторичното право на Европейския съюз” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 13 март 2022

61. Бележки върху Решение № 14 от 12.10.2021 г. по к.д. № 14 от 2020 г. на Конституционния съд на Република България” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 6 февруари 2022

60. Наказателноправен поглед към поведение в нарушение на мерките срещу Ковид-19″ (автор: доц. д-р Ива Пушкарова) – 23 януари 2022

59. Интересно научно изследване относно българската държавност в светлината на международното право” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 16 януари 2022

58. Правен режим на предотвратяването и отстраняването на екологични щети по вторичното право на Европейския съюз” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 19 декември 2021

57. Правен режим на достъпа до информация по вторичното право на Европейския съюз: общи проблеми с косвено значение за опазването на околната среда” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 28 ноември 2021

56. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса подлежи ли на пряк съдебно-административен контрол и в кои хипотези актът, с който се възобновява производство по издаване на индивидуален или общ административен акт” (автор: д-р Васил Петров) – 21 ноември 2021

55. Правен режим на екологичната оценка на планове и програми по вторичното право на Европейския съюз” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 7 ноември 2021

54. Защо казусът с гражданството на г-н Кирил Петков е по-сложен, отколкото изглежда” (автор: Симеон Стойчев) – 27 октомври 2021

53. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за правните последици на oтмяната на административен акт от органа, който го е издал, в хода на съдебното му оспорване” (автор: д-р Васил Петров) – 24 октомври 2021

52. Правен режим на оценката на въздействието върху околната среда по вторичното право на Европейския съюз” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 17 октомври 2021

51. Някои въпроси при възмездното разпореждане с дружествени дялове или акции от местни физически лица по ЗДДФЛ” (автор: Тюркер Моллахасан) – 10 октомври 2021

50. Отново за екологоправния статус на българските граждани” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 11 юли 2021

49. Съдебна практика на Конституционния съд на Република България по опазване на околната среда” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 27 юни 2021

48. Отмяната на незаконния административен акт и отговорността за вреди” (автор: д-р Васил Петров) – 20 юни 2021

47. Селективна съдебна практика на Република България по опазване на околната среда” (автор: проф. дюн Георги Пенчев) – 2 май 2021

46. За голямата и малката беля – като за малката и голямата правда (коментар по повод Решение на КС № 10 от 23 юли 2020 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 7 август 2020 г.)” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 14 февруари 2021

45. Въпроси на делегирането и заместването в контекста на § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията” (автор: Стефан Тихолов) – 13 декември 2020

44. Принципите на легалитет и опортюнитет в административния процес” (автор: Валери Петков) – 6 декември 2020

43. Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса съставлява ли лицензираната спортна федерация „административен орган“ по смисъла на § 1, т. 1 ДР АПК” (автори: Румен Неков и Стефан Тихолов) – 29 ноември 2020

42. Дискусионни въпроси относно недействителността на административните актове” (автор: Валери Петков) – 22 ноември 2020

41. Бележки по Решение № 11/2018 г. на КС по к. д. № 8/2018 г.” (автор: Валери Петков) – 18 октомври 2020

40. За правомощието на прокуратурата по чл. 127, т. 5 КРБ” (автор: Валери Петков) – 20 септември 2020

39. Въпроси за обхвата на чл. 120 КРБ” (автор: Валери Петков) – 12 юли 2020

38. Понятието за „административен акт“ по смисъла на чл. 120, ал. 2 КРБ” (автор: Валери Петков) – 14 юни 2020

37. Може ли кметът на община да въвежда вечерен час?” (автор: Стефан Тихолов) – 12 април 2020

36. Учение за населеното място” (автор: доц. Бончо Бончев) – 12 януари 2020

35. Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове” (автор: Стефан Тихолов) – 17 ноември 2019

34. Сигнал oтносно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС” (автори: Тюркер Моллахасан и Стефан Тихолов) – 13 октомври 2019;

33. Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)” (автор: Стефан Тихолов) – 24 февруари 2019;

32. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1 ЗНАП” (автори: Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан) – 25 ноември 2018;

31. Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ОСК на ВАС и последвалите законодателни промени” (автор: Стефан Тихолов) – 24 юни 2018;

30. Нужна ли е промяна в концепцията за прилагане на давността за данъчни задължения?” (автор: Стефан Тихолов) – 13 май 2018;

29. Сигнал за за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 172, ал. 1, т. 1 ДОПК” (автори: Стефан Тихолов и Тюркер Моллахасан) – 25 февруари 2018;

28. Сигнал за противоречива съдебна практика на ВАС по въпроси на давността по ДОПК (автор: Тюркер Моллахасан) – 28 януари 2018;

27. За служебното прилагане на давността за данъчни задължения – принципи на ДОПК или аналогия на ЗЗД? (автор: Стефан Тихолов) – 9 юли 2017;

26. За изменението на наказателното постановление от касационната инстанция”  (автор: Валери Раданов) – 16 април 2017;

25. Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел (автор: Радослава Янкулова) – 19 февруари 2017;

24. Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт (автор: Стефан Тихолов) – 4 декември 2016;

23. Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове”  (автор: Валери Петков) – 27 ноември 2016;

22. Касационното решение като източник на сила на пресъдено нещо в административнонаказателния процес”  (автор: Валери Раданов) – 30 октомври 2016;

21. За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита”  (автор: Васил Петров) – 26 юни 2016;

20. Същност на задължението за подаване на данъчна декларация (автор: Стефан Тихолов) – 29 май 2016;

19. Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт”  (автор: Васил Петров) – 22 май 2016;

18. За някои проблеми при декларирането на данъците, установени в ЗМДТ (автор: Стефан Тихолов) – 17 април 2016;

17. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс”  (автор: Васил Петров) – 6 март 2016;

16. Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела (автор: Стефан Тихолов) – 10 януари 2016;

15. Мълчанието на некомпетентния административен орган”  (автор: Васил Петров) – 20 декември 2015;

14. Право и справедливост. Юридическа и философска трактовка в българската доктрина (автор: Симеон Книжаров) – 13 декември 2015;

13. Относно понятието „платец на дохода” за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ (автор: Стефан Тихолов) – 22 ноември 2015;

12. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК?”  (автор: Васил Петров) – 15 ноември 2015;

11. Бележки върху законопроекта от 24.09.2015 г. за изменение и допълнение на АПК в частта за касационното производство (автор: Валери Раданов) – 25 октомври 2015;

10. Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК) (автор: Стефан Тихолов) – 27 септември 2015;

9. За подсъдността по исковете за защита срещу дискриминация по чл. 71 ЗЗДискр. с публичноправен ответник”  (автор: Васил Петров) – 5 юли 2015;

8. Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”) – 18 януари 2015;

7. Принципът nulla poena sine lege в практиката на Конституционния съд. По повод Решение 1 от 2007 г. на Конституционния съд” (автор: Васил Петров) – 11 януари 2015;

6. Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия” (автор: Васил Петров) – 7 септември 2014;

5. Гражданското неподчинение като правоприлагане” (автор: Делян Недев) – 6 юли 2014;

4. First Bulgarian Constitution – the Legal-Political Foundation of a Free Independent State” (автор: Иван Кьосев) – 1 юни 2014;

3. Юридически бележки върху студентската окупация” (автор: Делян Недев) – 4 май 2014;

2. Sivil Society, Parliamentary Democracy and Political Parties in a Transition Period” (автор: Иван Кьосев) – 6 април 2014;

1. Тормоз на етническа основа чрез публикация” (автор: Васил Петров) – 18 декември 2013;

 

IV. Теми областта на философията и социологията:

 

39. Кант на разходка” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 2 юни 2024

38. Тялото като управлявана ситуация” – 24 декември 2023

37. Правен и философски поглед върху процеса срещу Иисус Христос” (автор: Димитър Ст. Стоянов) – 26 март 2023

36. Евтаназията – между правото на живот и съхраняването на човешкото достойнство” (автор: проф. дн Борислав Градинаров) – 19 март 2023

35. Трансхуманизъм – сега!” (автор: д-р Свилен Спасов) – 26 февруари 2023

34. Тяло, желание, регрес: назад, непременно назад” (автор: доц. д-р Петър Горанов) – 22 януари 2023

33. Едно ексцесивно ограничение на свободата на действие” (автор: проф. д.ф.н. Стилиян Йотов) – 1 януари 2023

32. Частното като проекция на извънредното: кризата като възможност” (автор: д-р Любослава Костова) – 22 април 2022

31. Раждането на суператлета и залезът на спорта” (автор: Васил Лозанов) – 10 април 2022

30. Криза на духа и тялото: нравствени и екзистенциални измерения на болестта във феноменология на медицината” (автор: гл. ас. д-р Александра Трайкова) – 9 януари 2022

29. За кризата в информираността на медицинските сестри и акушерки в България за стандартите на публикационната етика” (автори: ас. Милена Сълева и проф. дмн Силвия Александрова-Янкуловска) – 12 декември 2021

28. Защитата на основни права в условията на пандемична извънредна ситуация” (превод на проф. дфн Стилиян Йотов от J. Habermas, „Grundrechtsschutz in der pandemischen Ausnahmesituation. Zum Problem der gesetzlichen Verordnung staatsbuergerlicher Solidaritaet”. В: Blaetter fuer deutsche und internationale Politik, 9/2021, 65-78.) – 5 декември 2021

27. Шмит, Бенямин и Агамбен за извънредното положение” (проф. дфн Стилиян Йотов) – 30 май 2021

26. Инфекцията като абсолютна метафора” (проф. дфн Стилиян Йотов) – 18 април 2021

25. В Дания не всичко е гнило” (проф. дфн Стилиян Йотов) – 4 април 2021

24. Живот по време на пандемия: граници на личните истории” (д-р Любослава Костова) – 21 март 2021

23. Спътници навред” (проф. дфн Стилиян Йотов) – 14 март 2021

22. Философията по време на холера” (заглавие, превод, бележки и коментар: проф. дфн Стилиян Йотов) – 28 януари 2021

21. Бъдещето на медицината през моите очи” (автор: Красимира-Ан Валери Петрова) – 27 декември 2020

20. Брак: същност и практика” (автор: Мартин Томов) – 8 ноември 2020

19. Що е това обезщетяване „по справедливост“?” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 4 октомври 2020

18. Пет минути философия на правото (1945)” (автор: проф. Густав Радбрух; в превод от английски на Теофана Евгениева и д-р Васил Петров) – 28 юни 2020

17. Правова държава, справедливост и правна сигурност” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 21 юни 2020

16. Когато правото на локално (преференциално) паркиране загърби същността на гражданската незаменимост” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 25 май 2020

15. Законово неправо и надзаконово право” (автор: проф. Густав Радбрух; в превод от английски на д-р Васил Петров и Теофана Евгениева) – 25 май 2020

14. Делиберативната демокрация и интернет” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 3 май 2020

13. Нормите: йерархия и конфликти” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 26 януари 2020

12. Кукувиче яйце” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 11 юли 2019

11. (Без)погрешни интерпретации” (автор: Румен Неков) – 30 юни 2019

10. Компютрите правят същото с общуването, каквото оградите са направили с пасищата, а машините с пътищата” (автор: Иван (Айвън) Илич; в превод на доц. д-р Божидар Ивков) – 4 ноември 2018

9. “I have a drone!” Война на дронове” – 16 септември 2018

8. Запрещение и идентичност – философия по време на право” – 14 септември 2017;

7. Космополитизъм и правата на другите” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 25 юни 2017;

6. Развитие в моралната доктрина” (автор: Джон Т. Нунан син; в превод на Теофана Евгениева, Добри Тенев, Васил Петров) – 18 юни 2017;

5. Еврофобията и постмодерната аисторичност” – 4 май 2017;

4. Относителност и абсолютност на злото в разбирането за тоталитаризма” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 11 октомври 2015;

3.  Донорите” (автор: Делян Недев) – 28 декември 2014;

2. За добрите нрави – с непосилна лекота” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 7 декември 2014;

1. Декарт и любовта към геометрията” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 1 август 2014;

 

V. Други:

 

19. Хуманитаристиката и Новият климатичен режим” – 10 декември 2023;

18. В памет на Родолфо Сако. Приносът му за правното познание” (автор: доц. д-р Ангел Шопов) – 5 ноември 2023;

17. За кризата в психичното здраве и обещанията на терапията с психеделични вещества: биоетични перспективи” (автор: д-р Маргарита Габровска) – 13 февруари 2022;

16. Митари и фарисеи” (автор: проф. дфн Стилиян Йотов) – 8 юни 2017;

15. Ферма за лица в света на съвършените тела – 25 май 2017;

14. Списък на книги в областта на биоетиката и биоправото” – 8 май 2017;

13. Към Кракауер (Детективския роман. Служителите) (автор: Стилиян Йотов) – 14 юли 2016;

12. Лудост.” Лудите, лудите, те да са живи!” – 4 февруари 2016;

11. Завинаги само твоя” – инвестицията да бъдеш жена” – 07 януари 2016;

10. Бъдеще” – да отменим смъртта?” – 3 декември 2015;

9. Да дойдеш на света – канонът за майчинство” – 17 септември 2015;

8. Спомените: животът е упорството да завършиш един спомен” – 30 август 2015;

7. Старият крал и неговото изгнание” – 27 август 2015;

6. Никога не ме оставяй” – 21 август 2015;

5. Споделен живот” – причините да създадеш дете” – 30 юли 2015;

4. Десетият кръг” на Джоди Пико – безкраят на една спирала” – 23 юли 2015;

3. Резервен живот” – за трептенията на човешкостта” – 25 юни 2015;

2. Хора и животни, напълно изгубили себе си” – 18 юни 2015;

1. Все още Алис” – живот след идентичността” – 29 март 2015;