(публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, 2019, № 3)

 

През 2019 г. Законът за наследството навърши почтената възраст от 70 години. Въпреки обстоятелството, че е приет в коренно различна обществено-политическа и икономическа система, той, прочистен от идеологически натоварени разпореби, продължава успешно да служи за решаване на конфликтите в областта на наследяването и в епохата на пазарни икономически отношения, голяма емиграция, смесени бракове[1].

Какъв по-голям подарък по повод годишнината за българската наследственоправна наука, а и съдебната практика, от ново издание на класическия учебник по наследствено право, издаден при действието на отменения Закон за наследството от 1890 г. – „Система на българското наследствено право“ на проф. Петко Венедиков[2]?

Преди да посоча достойнствата на Системата, припомням няколко факта за автора. Проф. Венедиков става редовен асистент на 25 години, редовен доцент на 27 години, а редовен професор на 36 години. За три поредни години, още ненавършил 40 години дава на българската правна наука три големи, сериозни, завършени курса по фундаментални дисциплини на частното правото – „Система на българското вещно право“ (1937), „Ипотеки, залог и привилегии“ (1938) и „Система на българското наследствено право“ (1939). Постижение, което никой друг автор не е повторил. Няма нужда да се изброяват множеството „малки“ монографични трудове с безценна полезност за практиката.

Системата на българското наследствено право“ претърпява две издания приживе на автора – през 1939 г. и през 1945 г., като при второто авторът коригира няколко редакционни грешки и съобразява промените в законодателството за изравняване правата на двата пола и на незаконородените деца с децата, родени в брак. Работата[3] представлява цялостен учебен курс по всички институти на българското наследствено право, с богат критически апарат и със задълбочен анализ на контроверсите във френско-италианската доктрина и съдебна практика, от които държави е реципиран и действащият тогава Закон за наследството. По всеки отбелязан в работата проблем авторът взема лично становище, което старателно обосновава.

Новото трето издание явно е замислено от самия автор в началото на 90-те години, но той не е успял да направи редакция и да го издаде. При работата си за преиздаване на Системата, дъщерята на проф. Венедиков г-жа Теодора Венедикова и редакторът на третото издание г-н Светослав Иванов[4] попадат на екземпляр на второто издание на Системата с глоси от самия проф. Венедиков[5]. Третото издание предава второто издание на Системата заедно с глосите на проф. Венедиков (стигащи до около половината от текста), както и авторови и редакторски препратки към разпоредби на сега действащия Закон за наследството. В допълнение към оригиналните показалец на разпоредбите от закони, цитирани в текста, предметен показалец и списък на основна цитирана литература, третото издание публикува и текста на двата закона за наследството.

Извън моето научно равнище е да давам оценка на научните качества на труда на проф. Венедиков. Достатъчно е да посоча няколко „сухи“ факта – работата разглежда всички институти на българското наследствено право по Закона за наследството от 1890 г. в 32 раздела, има 681 бележки под линия и са цитирани 26 основни курса/монографии по наследсвено право, както и десетки други монографии, студии и статии по наследствено право, публикувани до издаването на второто издание на труда. В третото издание авторът и редакторът са направили препратки към разпоредби от действащия Закон за наследството и към съдебна практика и литература (учебника на Христо Тасев) в периода 1949 г. – 1989 г. Цялото това научно богатство ме кара да мисля, че книгата ще даде тласък на развитието на съвременната доктрина в областта на наследственото право.

Със сигурност мисля, че Системата ще бъде от полза и за съдебната практика. Защо е така? В наследственото право у нас властва все още едноучебничеството. Поколения практикуващи юристи и съдии са завършвали, знаейки само постановките и тезите в учебника на Христо Тасев, претърпял множество издания и последващи редакции. Това способства не непременно за единство на правните възгледи в съдебната практика и в оборота, а по-скоро за липсата на остри противоречия в тях – бедността или еднообразието на аргументите не благоприятства за раждането на остри различия в правните становища. За липсата на твърде много противоречия в съдебната практика допринасяше и сравнително бедният граждански оборот по времето на комунизма. Сега обаче това е преодоляно. Наследственоправните спорове се умножават и усложняват. Двете делбени отделения на ВКС (първо и второ гражданско) вече нямат монопол в развиването на практиката по ЗН. Наследственоправни казуси възникват в рамките на множество облигационни казуси на трето и четвърто гражданско отделение на ВКС, както и на Търговската колегия на ВКС. Причината за това е развитието на потребителското кредитиране и изобщо на гражданския и търговския оборот.

Именно в тази обстановка появата на един нов, цялостен и богато мотивиран систематичен труд по наследствено право, в който освен това се анализира и съдебната практика, макар и по отменения Закон за наследството, няма как да не обогати и съдебната практика и да не облекчи работата на съдилищата.

На добър час на новата книга!

 

Бележки под линия:

[1] Вж. бел. на проф. Цанкова, Ц. Промените в наследственото право. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 1994, 21-30.

[2] Венедиков, П. Система на българското наследствено право. 3 допълнено издание с бележки на автора върху второто издание и с редакторски бележки към третото издание и препратки към актуалния закон. Ред. Светослав Иванов. С., ИК „Петко Венедиков“, 2019. 501 с.

[3] Вж. рецензията на проф. Диков в сп. Юридически архив, г. XI (1940/1941), № 1, 105-106, и рецензията на редакцията на сп. „Правна мисъл“ V (1939), 643-644.

[4] Докторант в катедра „Частноправни науки“ на ЮФ на УНСС, младши съдия в ОС-Велико Търново.

[5] В някои от глосите проф. Венедиков цитира 4-тото издание на учебника на Христо Тасев, Българско наследствено право (1987), което позволява датировката, че глосите са правени след 1987 г.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.