Определение № 122/14.03.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 171 ЗЗД

чл. 4, б. „л“ ПВ

чл. 16, ал. 1 ТЗ

[чл. 171 ЗЗД] Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да имат действие трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър.

[чл. 4, б. „л“ ПВ] Вписват се всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

[чл. 16, ал. 1 ТЗ] Прехвърлянето на предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Следва ли да бъде извършено вписване в имотния регистър, на основание чл. 171 ЗЗД, при прехвърляне по реда на чл. 15 ТЗ на търговско предприятие, включващо в себе си обезпечено с ипотека вземане на отчуждителя, и кой е актът, който подлежи на вписване?

 

Мотиви:

1.1. В случай че търговското предприятие, в качеството му на годен предмет на разпоредителна сделка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ТЗ, включва като актив вземания на отчуждителя, които са обезпечени с ипотека, за да има действие прехвърлянето на последните спрямо трети лица, е необходимо самото прехвърляне като правен акт да се впише в имотния регистър (чл. 171 ЗЗД).

В цитираната норма на чл. 171 ЗЗД са изброени правните сделки относно обезпечените с ипотека вземания, които подлежат на вписване в имотния регистър, като […]:

! не се визират удостоверенията за вписване в други публични регистри на обстоятелства във връзка с тези сделки; а

! съгласно чл. 17, ал. 2 във вр. с ал. 1 ПВ вписването се извършва въз основа на документ, който обективира правната сделка за промяна с обезпеченото вземане.

1.2. Хипотезите на вписване в имотния регистър въз основа на актове, които представляват удостоверения за вписване в друг публичен регистър, са изрично уредени и сред тях не е удостоверението за прехвърляне на търговско предприятие по чл. 16, ал. 1 ТЗ:

актовете относно залог върху търговско предприятие – чрез подреждане в книгата по чл. 33, б. „д“ ПВ на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания (чл. 22а, ал. 1 ПВ);

преобразуването на търговско дружество, когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот – чрез вписване на удостоверението за вписване на преобразуване на търговско дружество в търговския регистър (чл. 263и, ал. 6 във вр. с чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 ТЗ).

 

Отговор:

При прехвърляне на търговско предприятие, елемент от което е обезпечено с ипотека вземане на отчуждителя, на основание чл. 171 ЗЗД във вр. с чл. 4, б. „л“ ПВ на вписване в имотния регистър подлежи договорът за продажба на търговското предприятие, а не издадените удостоверения от Агенция по вписванията – търговски регистър, за вписване на основание чл. 16, ал. 1 ТЗ в търговския регистър на извършеното прехвърляне на търговско предприятие по делото на отчуждителя и на правоприемника.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Определение № 701/21.12.2016 г. по ч. гр. д. № 746/2016 г. на ОС – Пазарджик;

Определение № 200/02.11.2016 г. по ч. гр. д. № 357/2016 г. на ОС – Видин;

Определение № 785/07.12.2016 г. по ч. гр. д. № 199/2016 г. на ОС – Кърджали;

Определение № 851/07.12.2016 г. по ч. гр. д. № 631/2016 г. на ОС – Враца.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.