Определение № 122/14.03.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 163/2017 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 171 ЗЗД

чл. 4, б. „л“ ПВ

чл. 16, ал. 1 ТЗ

[чл. 171 ЗЗД] Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да имат действие трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър.

[чл. 4, б. „л“ ПВ] Вписват се всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

[чл. 16, ал. 1 ТЗ] Прехвърлянето на предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Следва ли да бъде извършено вписване в имотния регистър, на основание чл. 171 ЗЗД, при прехвърляне по реда на чл. 15 ТЗ на търговско предприятие, включващо в себе си обезпечено с ипотека вземане на отчуждителя, и кой е актът, който подлежи на вписване?

 

Мотиви:

1.1. В случай че търговското предприятие, в качеството му на годен предмет на разпоредителна сделка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ТЗ, включва като актив вземания на отчуждителя, които са обезпечени с ипотека, за да има действие прехвърлянето на последните спрямо трети лица, е необходимо самото прехвърляне като правен акт да се впише в имотния регистър (чл. 171 ЗЗД).

В цитираната норма на чл. 171 ЗЗД са изброени правните сделки относно обезпечените с ипотека вземания, които подлежат на вписване в имотния регистър, като […]:

! не се визират удостоверенията за вписване в други публични регистри на обстоятелства във връзка с тези сделки; а

! съгласно чл. 17, ал. 2 във вр. с ал. 1 ПВ вписването се извършва въз основа на документ, който обективира правната сделка за промяна с обезпеченото вземане.

1.2. Хипотезите на вписване в имотния регистър въз основа на актове, които представляват удостоверения за вписване в друг публичен регистър, са изрично уредени и сред тях не е удостоверението за прехвърляне на търговско предприятие по чл. 16, ал. 1 ТЗ:

актовете относно залог върху търговско предприятие – чрез подреждане в книгата по чл. 33, б. „д“ ПВ на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания (чл. 22а, ал. 1 ПВ);

преобразуването на търговско дружество, когато в имуществото на преобразуващото се дружество има вещно право върху недвижим имот – чрез вписване на удостоверението за вписване на преобразуване на търговско дружество в търговския регистър (чл. 263и, ал. 6 във вр. с чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 ТЗ).

 

Отговор:

При прехвърляне на търговско предприятие, елемент от което е обезпечено с ипотека вземане на отчуждителя, на основание чл. 171 ЗЗД във вр. с чл. 4, б. „л“ ПВ на вписване в имотния регистър подлежи договорът за продажба на търговското предприятие, а не издадените удостоверения от Агенция по вписванията – търговски регистър, за вписване на основание чл. 16, ал. 1 ТЗ в търговския регистър на извършеното прехвърляне на търговско предприятие по делото на отчуждителя и на правоприемника.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Определение № 701/21.12.2016 г. по ч. гр. д. № 746/2016 г. на ОС – Пазарджик;

Определение № 200/02.11.2016 г. по ч. гр. д. № 357/2016 г. на ОС – Видин;

Определение № 785/07.12.2016 г. по ч. гр. д. № 199/2016 г. на ОС – Кърджали;

Определение № 851/07.12.2016 г. по ч. гр. д. № 631/2016 г. на ОС – Враца.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук