Определение № 2/05.01.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 5112/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.)

[чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.)] Третото лице, което претендира самостоятелни права върху имущество, по отношение на което са наложени обезпечителни мерки, може да поиска отмяна на тези мерки.

Към искането по ал. 2 се прилага декларация относно източниците на средствата, основанието за придобиване на имуществото и доказателствата за това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Възниква ли правото на отмяна на обезпечителната мярка по чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.) за купувача по влязлото в сила конститутивно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, когато продавачът по предварителния договор е ответникът по иска с правна квалификация чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), а исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана след вписване на възбраната?

 

Мотиви:

1.1. Разпоредбата на чл. 24, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) признава право на третото лице, което претендира самостоятелни права върху имуществото, по отношение на което са наложени обезпечителни мерки по иска с правна квалификация чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), да поиска тяхната отмяна. Правата на третото лице са самостоятелни по смисъла на цитираната норма, когато имуществото е придобито […]:

– на оригинерно основание; или

преди проверявания период (арг. от противното от чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.));

от лице, различно от проверяваното и от лицата по чл. 5–10 ЗОПДИППД (отм.); или

от тези субекти, но способът е възмезден, третото лице е добросъвестно, изплатило е действителната стойност на имуществото (чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)) и неговите права са противопоставими на българската държава (чл. 401 във вр. с чл. 452, ал. 1 и 2 и чл. 453 ГПК).

Единствено в тези хипотези обезпечителната мярка неоправдано засяга правната сфера на третото лице, а законът му признава право на отмяна на определението за допускане на обезпечението върху имуществото, което не подлежи на отнемане в полза на държавата.

1.2. Ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е титуляр на правото по чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.), когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу ответника по иска по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) е вписана след вписване на обезпечителната възбрана:

! текстът на чл. 453, т. 2 ГПК, към който препраща новелата на чл. 401 ГПК, решава конкуренцията на правата на държавата от обезпечения иск и тези на купувача от влязлото в сила конститутивно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД; като

! на държавата са непротивопоставими правата на купувача по предварителния договор, когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана след вписване на възбраната.

1.3. Ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД няма право на отмяна на обезпечителната мярка и поради факта, че неговото право на собственост върху имота, обект на обезпечителната възбрана, не е самостоятелно по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.).

 

Отговор:

Когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу ответника по иска по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) е вписана след вписване на обезпечителната възбрана, ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е титуляр на правото на отмяна на обезпечителната мярка, предвидено в чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.).

 

Свързани определения:

(посочени от съда)

Определение № 2263/30.06.2016 г. по ч. гр. д. № 4995/2015 г. на САС;

Определение от 01.10.2015 г. по гр. д. № 4222/2011 г. на СГС;

Определение № 3726/21.12.2015 г. по ч. гр. д. № 4279/2015 г. на САС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук