Определение № 2/05.01.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 5112/2016 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.)

[чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.)] Третото лице, което претендира самостоятелни права върху имущество, по отношение на което са наложени обезпечителни мерки, може да поиска отмяна на тези мерки.

Към искането по ал. 2 се прилага декларация относно източниците на средствата, основанието за придобиване на имуществото и доказателствата за това.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Възниква ли правото на отмяна на обезпечителната мярка по чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.) за купувача по влязлото в сила конститутивно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, когато продавачът по предварителния договор е ответникът по иска с правна квалификация чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), а исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана след вписване на възбраната?

 

Мотиви:

1.1. Разпоредбата на чл. 24, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) признава право на третото лице, което претендира самостоятелни права върху имуществото, по отношение на което са наложени обезпечителни мерки по иска с правна квалификация чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), да поиска тяхната отмяна. Правата на третото лице са самостоятелни по смисъла на цитираната норма, когато имуществото е придобито […]:

– на оригинерно основание; или

преди проверявания период (арг. от противното от чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.));

от лице, различно от проверяваното и от лицата по чл. 5–10 ЗОПДИППД (отм.); или

от тези субекти, но способът е възмезден, третото лице е добросъвестно, изплатило е действителната стойност на имуществото (чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)) и неговите права са противопоставими на българската държава (чл. 401 във вр. с чл. 452, ал. 1 и 2 и чл. 453 ГПК).

Единствено в тези хипотези обезпечителната мярка неоправдано засяга правната сфера на третото лице, а законът му признава право на отмяна на определението за допускане на обезпечението върху имуществото, което не подлежи на отнемане в полза на държавата.

1.2. Ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е титуляр на правото по чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.), когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу ответника по иска по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) е вписана след вписване на обезпечителната възбрана:

! текстът на чл. 453, т. 2 ГПК, към който препраща новелата на чл. 401 ГПК, решава конкуренцията на правата на държавата от обезпечения иск и тези на купувача от влязлото в сила конститутивно решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД; като

! на държавата са непротивопоставими правата на купувача по предварителния договор, когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана след вписване на възбраната.

1.3. Ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД няма право на отмяна на обезпечителната мярка и поради факта, че неговото право на собственост върху имота, обект на обезпечителната възбрана, не е самостоятелно по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.).

 

Отговор:

Когато исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу ответника по иска по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) е вписана след вписване на обезпечителната възбрана, ищецът по конститутивното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не е титуляр на правото на отмяна на обезпечителната мярка, предвидено в чл. 24, ал. 2 и 3 ЗОПДИППД (отм.).

 

Свързани определения:

(посочени от съда)

Определение № 2263/30.06.2016 г. по ч. гр. д. № 4995/2015 г. на САС;

Определение от 01.10.2015 г. по гр. д. № 4222/2011 г. на СГС;

Определение № 3726/21.12.2015 г. по ч. гр. д. № 4279/2015 г. на САС.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.