Решение № 186/30.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2410/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 74 ТЗ

[чл. 74, ал. 1–4 ТЗ] Всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява срещу дружеството.

Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Искът се разглежда по реда на глава тридесет и трета „Производство по колективни искове“ от Гражданския процесуален кодекс, когато се оспорва решение на общото събрание на акционерно дружество с издадени акции на приносител или на инвестиционно дружество от отворен тип. В този случай не се допуска изключване от участие.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Допустимо ли е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на дружеството да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател?

 

Мотиви:

1.1. Конститутивният иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ е предоставен на всеки съдружник, респективно акционер, не само за защита на неговите отделни членствени права (имуществени и неимуществени), а и за охраняване интересите на останалите съдружници/акционери и на обществения интерес, който изисква в правния мир да не съществуват и да не се изпълняват решения на общи събрания, които противоречат на императивни законови разпоредби, съответно на учредителния договор или на устава.

Съгласно възприетото в съдебната практика на Върховния касационен съд задължително казуално тълкуване, на служебна проверка в рамките на производството по чл. 74 ТЗ подлежи наличието на активна легитимация на ищеца, изразяваща се в притежаване на качеството „съдружник“ или „акционер“ в търговското дружество, чиито решения на общото събрание се атакуват с процесния иск за отмяна, като […]:

– това правно качество следва да е налице към момента на провеждане на общото събрание, взело оспорваните решения; а

– прекратяването на членството в хода на съдебното производство посредством изключване няма за правна последица загуба на легитимация за ищеца и недопустимост на иска.

1.2. Даденото разрешение, че отпадането на членственото правоотношение в хода на висящ процес по чл. 74 ТЗ няма за процесуалноправна последица недопустимост на предявения иск, следва да се приложи и в хипотезата на смърт на ищеца – съдружник в дружество с ограничена отговорност (чл. 125, ал. 1, т. 1, пр. 1 ТЗ). В този смисъл искът по чл. 74 ТЗ може да се разгледа при участието на наследниците на починалия ищец, които на основание чл. 227 ГПК се конституират вместо него.

1.2.1. Процесуалното правоприемство обаче не е безусловно. Доколкото чрез иска по чл. 74, ал. 1 ТЗ се защитава членственото правоотношение на ищеца, съществувало към момента на приемане на атакуваните решения, от значение за възможността да бъдат конституирани наследниците му във висящото съдебно производство е дали чрез конститутивния иск се защитават права, които са наследими, тъй като […]:

! по правило при смърт на съдружник се наследява дружественият дял на починалия съдружник, но не и членственото правоотношение (чл. 129, ал. 1, изр. 1, пр. 2 ТЗ); и

! наследникът не замества, нито встъпва в членственото правоотношениe на своя наследодател, а би могъл да придобие права на съдружник на собствено основание след решение на общото събрание.

1.2.2. Притежаването на дялове по наследство обуславя правото на наследника да получи равностойността им по реда на чл. 125, ал. 3 ТЗ, ако не заяви желание да бъде приет като съдружник или ако общото събрание не го приеме за съдружник.

1.3. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала (чл. 127 ТЗ). Това основно имуществено право, което е включено в съдържанието на членственото правоотношение, може да бъде засегнато от решение на общото събрание. Щом законът допуска материално правоприемство по отношение на това имуществено право, е допустимо и процесуално правоприемство при настъпила в хода на процеса за защитата му по чл. 74 ТЗ смърт на ищеца.

Същото разрешение следва да се приложи и по отношение на други наследими имуществени права на съдружника:

– право на дивидент;

– право на връщане на допълнителна парична вноска;

– право на лихва при направени допълнителни парични вноски, ако такова е уговорено.

 

Отговор:

Допустимо е наследниците на починал в хода на съдебния процес ищец по иск с правно основание чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност да бъдат конституирани като ищци на мястото на починалия наследодател, ако с този иск се защитава нарушено право на съдружника, което е наследимо.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 195/21.03.2008 г. по т. д. № 781/2007 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 443/06.03.2015 г. по в. т. д. № 4027/2013 г. на САС, т. о., IX състав;

Решение № 889/13.05.2013 г. по т. д. № 3305/2010 г. на СГС, т. о., VI-17 състав;

Тълкувателно решение № 1 от 6.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС, т. 4 и т. 5;

Решение № 128/19.11.2009 г. по т. д. № 269/2009 г. на ВКС, I т. о.;

Решение № 204/06.06.2012 г. по т. д. № 898/2010 г. на ВКС, II т. о.;

Решение № 46/22.04.2010 г. по т. д. № 500/2009 г. на ВКС, II т. о.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.