Решение № 237/20.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК

[чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК] Писменият отговор на ответника трябва да съдържа възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Следва ли потребителят, който се позовава на неравноправен характер на клауза от договора, да конкретизира твърденията си, като посочи с коя от хипотезите, предвидени в чл. 143 ЗЗП, е налице противоречието?

 

Мотиви:

1.1. В практиката на Съда на Европейския съюз последователно се застъпва становището, че за да извърши външна намеса и служебно да провери клауза от потребителски договор, националният съд преценява само дали по делото са налице фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на договорната клауза.

1.2. Възпроизведеният в чл. 143, т. 1–18 ЗЗП списък, който следва модела на приложението към чл. 3, § 3 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, е неизчерпателен (арг. и от чл. 143, т. 19).

Неравноправна би била клауза, която отговаря на посочените условия, независимо дали има за предмет или постига някой от изброените в разпоредбата на чл. 143, т. 1–18 ЗЗП конкретни резултати, като ограничаването на проверката за неравноправен характер единствено до тези основания е в нарушение както на т. 19 („… поставя други подобни условия“), така и на Директивата. В тази връзка общите критерии за преценка на евентуално неравноправния характер на клауза в потребителски договор:

– уговорка във вреда на потребителя; която

– не отговаря на изискването за добросъвестност; и

– води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя,

обуславят и процесуалноправните аспекти както на служебната проверка на съда, така и на съдържанието на заявеното от потребителя възражение.

1.3. Възражението на потребителя за неравноправен характер на клауза в потребителски договор следва да се основава на твърдения за фактически и/или правни обстоятелства, които налагат проверката на договорната клауза за: 1) несъответствието й с правилата на добросъвестността; 2) равновестието между правата и задълженията на страните; и 3) защитата на потребителя като по-слаба страна в правоотношението.

Изискване за конкретизиране на някоя от хипотезите по чл. 143 ЗЗП не може да се изведе и от нормите, уреждащи упражняването на процесуалните права:

! изложението по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК на обстоятелствата, от които се извеждат възраженията, представлява именно посочване на фактически и/или правни основания за нищожност на договорната клауза като неравноправна;

! съдът сам определя правната квалификация на възраженията в доклада по делото (чл. 146, ал. 1, т. 2 ГПК);

! спецификата на потребителската защита изключва създаване на по-неблагоприятни или затрудняващи потребителя процесуални правила за осъществяване на правата му в сравнение с разписаните общи процесуални задължения.

 

Отговор:

Потребителят, който се позовава на неравноправен характер на клауза от договора, не следва да конкретизира твърденията си чрез посочване с коя от хипотезите, предвидени в чл. 143 ЗЗП, е налице противоречието.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

 

Решение № 23/07.07.2016 г. по т. д. № 3686/2014 г. на І т. о. на ВКС;

Решение по дело С–243/08 на СЕС;

Решение по дело С–397/11 на СЕС;

Решение по дело С–168/05 на СЕС;

Решение по дело С–40/08 на СЕС;

Решение по дело С–618/10 на СЕС;

Решение по дело С–472/11 на СЕС;

Решение по дело С–488/11 на СЕС;

Решение по дело С–143/13 на СЕС;

Решение № 149/28.05.2015 г. по в. гр. д. № 99/2015 г. на ОС – Ловеч;

Решение № 493/14.11.2014 г. по гр. д. № 1637/2013 г. на РС – Ловеч.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.