Решение № 249/18.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2920/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 30, ал. 1, ал. 3, 5 и 6 ЗЛОД

чл. 27 ППЗЛОД

[чл. 30, ал. 1 ЗЛОД] Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини, учредяват ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.

[чл. 30, ал. 3 ЗЛОД] Ловните сдружения регистрират ловните дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства.

[чл. 30, ал. 5 ЗЛОД] Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

[чл. 30, ал. 6 ЗЛОД] Една ловна дружина може да учредява, съответно членува, само в едно ловно сдружение.

[чл. 27 ППЗЛОД] (1) Лицата от две или повече ловни дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча вземат решение за учредяване на ловно сдружение.

(2) Решението за учредяване на ловно сдружение се взема на общо събрание на ловните дружини. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на дружината, регистрирани в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(3) Решенията по ал. 1 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, за което се съставят протоколи от общите събрания на ловните дружини.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Коя правна норма е приложима при определяне на кворума за вземане на решение от ловна дружина, член на определено ловно сдружение, за прекратяване на членството й в ловното сдружение и преминаването й към друго ловно сдружение – разпоредбите на устава на сдружението или разпоредбата на чл. 27 ППЗЛОД?

 

Мотиви:

1.1. Българските граждани, придобили право на лов и обединени в ловна дружина, имат право да учредят ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство (чл. 30, ал. 1 ЗЛОД). Учреденото ловно сдружение е юридическо лице, което се регистрира при условията и по реда на ЗЮЛНЦ. Разпоредбата на чл. 27 ППЗЛОД:

регламентира начина и мнозинството за вземане на решение за учредяване на ловно сдружение; но

– не и за последващо напускане на ловното сдружение и членуване в друго, вече учредено ловно сдружение.

1.2. Предвид обстоятелствата, че:

! лицата, обединени в ловни дружини, са приели устава при учредяване на ловното сдружение, чието съдържание е израз на свободата при осъществяване на правото на сдружаване; и

! липсва изрична императивна законова разпоредба,

се налага изводът, че решението за прекратяване на членуването в сдружението и преминаването на ловната дружина в друго ловно сдружение следва да бъде взето с предвиденото в устава мнозинство.

1.2.1. Единствено в случай, че в устава не е предвидено мнозинството за приемане на решение за прекратяване на членуването в ловното сдружение и преминаване на дружината в друго ловно сдружение, правилото на чл. 27 ППЗЛОД би могло да намери приложение по аналогия на закона.

 

Отговор:

При определяне на мнозинството за вземане на решение от лицата по чл. 29 ЗЛОД, обединени в ловна дружина и членуващи като такива в определено ловно сдружение, за прекратяване на членуването в ловното сдружение и преминаването на дружината към друго ловно сдружение, при спазване на изискването на чл. 30, ал. 6 ЗЛОД приложение намират разпоредбите на устава на сдружението, а не разпоредбата на чл. 27 ППЗЛОД. Разпоредбата на чл. 27 ППЗЛОД намира приложение в хипотезата, в която уставът не урежда мнозинството за приемане на това решение.

 

Свързани решения:

(посочени от съда)

Решение № 51/19.06.2015 г. по в. т. д. № 108/2015 г. на Апелативен съд – Бургас;

Решение № 458/24.02.2015 г. по гр. д. № 576/2013 г. на Окръжен съд – Бургас.

 

Забележка:

Представянето на решението на ВКС се придържа в максимална степен до оригинала на неговия текст. Промените са свързани с форматирането на текста: добавяне на болд, италик, нови абзаци, „изброителни“ тирета, както и със заличаване (спестяването) на някои думи, изрази или изречения, които не са толкова значими с оглед въпроса, по който е допуснато касационно обжалване.

За пълното разбиране на даденото от ВКС тълкуване е необходимо решението да бъде прочетено в неговата цялост на официалния сайт на ВКС.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.