Национален конкурс за студенти (2019)

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

 

ОБЯВА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

1. Димитър Илиев Илиев, семестриално завършил, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица – нетърговци    

2. Мария-Магдалена Мартинова Маркова, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“, Александър Руменов Лешев, семестриално завършил, СУ „Св. Климент Охридски“

Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267 ДФЕС 

3. Иван Илиев Геров, III курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Съществува ли „относителноправо на собственост? 

4. Красимир Атанасов Русев, IV курс, Бургаски свободен университет  

Клаузата за справедливост при присъждане на обезщетение в застрахователния договор

5. Благовест Николов Илчевски, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Спортно правосъдие и арбитраж във футбола – публичноправни и гражданскоправни аспекти, съдебен контрол (чл. 19, ал. 1 ЗФВС)

6. Илияна Илиянова Тодорова, III курс, СУ „Св. Климент Охридски“

Отговорност на държавата за вреди, настъпили в резултат на неизпълнение на задължение на съд, действащ в качеството му на администратор на лични данни

7. Панайот Васков Йотов, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„Проблемът за правното качество на държавата и общините в хипотезата на чл. 11 от ЗН. Получаването от общината на отделни вещи и имоти“

8. Моника Лалева Станчева, III курс, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

„Обявяване на относителна недействителност на договор за покупко-продажба на недвижими имоти“

9. Ивета Кирилова Викторова, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„Павлов иск“

10. Даниел Станимиров Михалев, V курс, СУ „Св. Климент Охридски“

„За винкулираните акции и някои въпроси, които възникват във връзка с тях“

и

Веселина Пламенова Лекова, IV курс, УНСС

„Правото на ползване на земята от суперфициарния собственик по чл. 64 от Закона за собствеността“

 

Уважаеми колеги,

Щастливи сме да Ви съобщим, че Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюзът на съдиите в България и Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“

ОБЯВЯВАТ
девети по ред

Национален конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право.

Право на участие имат всички студенти от специалност „Право“ в Юридическите факултети в страната.

В разработката следва да бъдат посочени трите имена на автора, курсът, факултетът, факултетният номер и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите по-долу. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа.

Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция. Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали.

Оформяне на страниците: формат: А4; шрифт: Times New Roman, 12 pt, Regular; подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines; полета: Top, Bottom, Left и Right по 2.5 см; номериране на страниците: долу, вдясно.

Крайният срок за участие е 30 септември 2019 г.

За участие изпратете своята разработка на: saccl2019@abv.bg

Интернет страници:
https://sites.google.com/site/cicolawco2012/home
https://www.challengingthelaw.com

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 1. Съдържателни – общо: 60 т., разпределени, както следва:
  – Цялостно структуриран и последователен подход при анализа – 20 т.;
  – Задълбочен и подробен анализ на поставените правните проблеми – 15 т.;
  – Обосноваване на правни изводи и разглеждане на свързани проблеми – 10 т.;
  – Изграждане на самостоятелни и оригинални тези и тяхното обосноваване – 15 т.;
 2. Юридическа техника – общо: 80 т., разпределени, както следва:
  а) основни (30 т.):
  – Тълкуване на правната уредба и подробен анализ на нейното прилагането – 10 т.;
  – Езикова и юридическа култура – 5 т.;
  – Практическата приложимост на поставения проблем и представените изводи – 10 т.;
  – Достъпност (разбираемост) на изложението – 5 т.;
  б) допълнителни (50 т.):
  – Цитиране на становища на правната литература и тяхното обсъждане – 10 т.;
  – Анализ на съдебна практика и извеждане на аргументите – 10т.;
  – Предложения de lege ferenda във връзка с обсъдените тези – 5 т.;
  – Привеждане на практически примери, които да допълват аргументите на тезата – 15 т.;
  – Сравнителноправен и/или исторически анализ – 10 т.;
 3. Структурни – общо: 20 т., разпределени, както следва:
  – Оригинална тема – 5 т.;
  – Поставяне на ясни цели на изследването – 5 т.;
  – Изграждане на систематическа структура на изложението – 5 т.;
  – Ясно структурирано заключение – 5 т.

Максимален брой точки: 160 т.