Национален конкурс за студенти (2019)

 

Уважаеми колеги,

Щастливи сме да Ви съобщим, че Кръжокът по „Гражданско и търговско право“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“, Съюзът на съдиите в България и Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“

ОБЯВЯВАТ
девети по ред

Национален конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право.

Право на участие имат всички студенти от специалност „Право“ в Юридическите факултети в страната.

В разработката следва да бъдат посочени трите имена на автора, курсът, факултетът, факултетният номер и областта, в която пише. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 25 страници. Критериите за оценка може да видите по-долу. В журито на конкурса ще участват изтъкнати преподаватели от няколко Юридически факултета и утвърдени юристи от практиката, които ще дадат своите рецензии за всяка една работа.

Победителите, класирани на първите места, ще получат награди на официалната церемония по награждаване и ще имат възможност да защитят своите тези на специално организираната за целта конференция. Авторите на научните съчинения, класирани на първите 10 места в настоящия конкурс, могат да ги предложат за публикуване в електронно издание „Предизвикай правото!“ на следния електронен адрес: predizvikaipravoto@gmail.com, при спазване изискванията на изданието за публикуване на материали.

Оформяне на страниците: формат: А4; шрифт: Times New Roman, 12 pt, Regular; подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines; полета: Top, Bottom, Left и Right по 2.5 см; номериране на страниците: долу, вдясно.

Крайният срок за участие е 30 септември 2019 г.

За участие изпратете своята разработка на: saccl2019@abv.bg

Интернет страници:
https://sites.google.com/site/cicolawco2012/home
https://www.challengingthelaw.com

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 1. Съдържателни – общо: 60 т., разпределени, както следва:
  – Цялостно структуриран и последователен подход при анализа – 20 т.;
  – Задълбочен и подробен анализ на поставените правните проблеми – 15 т.;
  – Обосноваване на правни изводи и разглеждане на свързани проблеми – 10 т.;
  – Изграждане на самостоятелни и оригинални тези и тяхното обосноваване – 15 т.;
 2. Юридическа техника – общо: 80 т., разпределени, както следва:
  а) основни (30 т.):
  – Тълкуване на правната уредба и подробен анализ на нейното прилагането – 10 т.;
  – Езикова и юридическа култура – 5 т.;
  – Практическата приложимост на поставения проблем и представените изводи – 10 т.;
  – Достъпност (разбираемост) на изложението – 5 т.;
  б) допълнителни (50 т.):
  – Цитиране на становища на правната литература и тяхното обсъждане – 10 т.;
  – Анализ на съдебна практика и извеждане на аргументите – 10т.;
  – Предложения de lege ferenda във връзка с обсъдените тези – 5 т.;
  – Привеждане на практически примери, които да допълват аргументите на тезата – 15 т.;
  – Сравнителноправен и/или исторически анализ – 10 т.;
 3. Структурни – общо: 20 т., разпределени, както следва:
  – Оригинална тема – 5 т.;
  – Поставяне на ясни цели на изследването – 5 т.;
  – Изграждане на систематическа структура на изложението – 5 т.;
  – Ясно структурирано заключение – 5 т.

Максимален брой точки: 160 т.