Димитър Топузов

Димитър Топузов

редактор, Пловдив

Димитър Топузов е доктор по гражданско и семейно право и гл. ас. в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на редица научни статии, на една самостоятелна монография – „Нищожност на брачния договор“ (2016) и съавтор на монографията, посветена на българското семейно и наследствено право, част от Международната енциклопедия по право на издателство Клувър (2019). Топузов е съавтор и на учебното помагало „Семейно и наследствено право. Казуси и съдебна практика“ (2017, 2019).

Научноизследователската дейност на Димитър Топузов се свързва с активна проектна дейност. През последните години той участва в три успешно приключили научни проекта на Пловдивския университет: „Свободният обмен на блага – правни и икономически проблеми“ (2013 – 2014), „Soft Law и значението му за българското право“ (2015 – 2016), „Динамиката на българското право в контекста на европейските правни семейства“ (2017–2018). Понастоящем Топузов е част от изследователския екип на международния научен проект “Developments in Family Law – Year by Year”, организиран от Университета „Еотвос Лоран“ (ELTE), Будапеща, и финансиран от Министерството на правосъдието на Унгария – https://www.ajk.elte.hu/content/developments-in-family-law-year-by-year.t.4531 .

През 2017 г. и 2018 г. по покана на фонд „Робърт Андерсън“ Димитър Топузов провежда сравнителноправно проучване по проблемите на имущественото брачно право в Института за висши правни изследвания към Лондонския университет.

Топузов участва в множество национални и международни конференции в страната и чужбина, сред които годишните конференции на Международното общество по семейно право, Асоциацията по европейско договорно право – СЕКОЛА, конференциите по проекта „Общата сърцевина на Европейското частно право“ и други.

Можете да се свържете с Димитър Топузов на следния електронен адрес: d.s.topuzov (at) gmail.com.

Списък с публикации:

Монографии:

На английски:

Republic of Bulgaria – In International Encyclopedia of Laws: Family and Succession Law, edited by Walter Pintens. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2019, ISBN 978-90-654-4888-0, 324 p. (в съавторство с доц. В. Тодорова и доц. Ст. Ставру).

На български:

Нищожност на брачния договор С.: Сиела, 2016, ISBN 978-954-28-1994-3, 352 стр.

Учебни помагала:

Семейно и наследствено право. Казуси и съдебна практика. Второ допълнено издание. С.: Сиела, 2019, ISBN 9789542830702, 352 стр. (в съавторство с доц. В. Тодорова)

Семейно и наследствено право. Казуси и съдебна практика. С.: Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2298-1, 352 стр. (в съавторство с доц. В. Тодорова)

Статии, студии, доклади:

На английски:

 1. Is post-divorce spousal maintenance in Bulgarian law obsolete? – In: Rogerson,, J. Miles, P. Parkinson, M. Antoskolskaia (еds.) Family Law and Family Realities. Conference book – 16th World Conference of the International Society of Family Law. Eleven International Publishing, 2019; ISBN 978-94-6236-927-6;
 2. Bulgarian Family Law. National report. – In: Szeibert, (ed.) Development of Family Law – Year by Year I (2018), Budapest, ELTE University Press, 2019;
 3. Bulgarian Family Law. National report. – In: Szeibert, O. and others (eds.) Development of Family Law – Year by Year II, Budapest, ELTE University Press (in press).

На български:

 1. Проблеми на завещателната дееспособност. – Ius Romanum, 2020, ISSN: 2367-7007 (приета за печат);
 2. Преглед на подбрани решения от най-новата практика на ВКС по въпроси на семейното право. – Електронно издание „Предизвикай правото!“, 14.07.2019, достъпна на https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/pregled-vks-2018-semeino-pravo/. ISSN: 1314-7854;
 3. De lege ferenda за защитата на наето семейно жилище. – Правна мисъл, 2018, кн. 4, ISSN 1310-7348;
 4. Остаряла ли е уредбата на издръжката между бивши съпрузи по българското право? – Правна мисъл, 2017, кн. 4, ISSN 1310-7348;
 5. Представителството между съпрузи в светлината на Принципите на Европейското семейно право. – Studia Iuris, бр. 1/2017 г., достъпно на http://studiaiuris.com/, ISSN 2367-5314;
 6. Значението на Принципите на Европейското семейно право за усъвършенстване на защитата на семейното жилище. – В: Soft law и развитието на съвременното право. С.: 2017, 169-187, ISBN 978-619-226-005-7;
 7. Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор. – Собственост и право, 2017, кн. 4, 34-42, ISSN 1312-9473;
 8. Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост? Практически въпроси при липса на уговорка за съотношението на дяловете. – Собственост и право, 2016, кн. 6, 41-47, ISSN 1312-9473;
 9. Частична нищожност на брачния договор. – Studia Iuris, бр. 2/2015 г., достъпно на http://studiaiuris.com/, ISSN 2367-5314;
 10. Симулацията при брачния договор. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. Под ред. на В. Тодорова, Гр. Григоров, А. Шопов. С.: Сиби, 2014, 246-260;
 11. За противоречието на някои уговорки в брачния договор с принципа за равенство на съпрузите. – Правна мисъл, 2014, кн. 2, 33-54, ISSN 1310-7348;
 12. Уговорки относно отговорността на съпрузите пред техните кредитори за задължения, поети за нужди на семейството. – Собственост и право, 2013, кн. 4, 39-50, ISSN 1312-9473;
 13. Уговорки относно издръжката в брачния договор. – Собственост и право, 2012, кн. 8, 45-52, ISSN 1312-9473;
 14. За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи. – В: Сборник „Правото – изкуство за доброто и справедливото”. Трудове от Научна конференция по случай 20 години ЮФ в ПУ „Паисий Хилендарски”. Под ред. на Д. Зиновиева. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2013, 374-382; допълнена и преработена редакция на статията е публикувана и в професионален правен сайт „Предизвикай правото!“, http://challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/obogatiavane-sapruzi/.
 15. За някои недействителни клаузи на брачния договор. – В: Сборник „Актуални правни проблеми”, Научни трудове на ИДП при БАН, том. VII. Под ред. на Цв. Каменова. С.: ИПН при БАН, 2012, 169-179; статията е публикувана и в професионален правен сайт „Предизвикай правото!“, https://challengingthelaw.com/ semeino-i-nasledstveno-pravo/nedeistvitelni-klauzi/;
 16. Уредба на брачния договор в българската и други правни системи. – В: Сборник „Правната наука – традиции и актуалност”. Трудове от Научна конференция по случай петдесетата годишнина на ПУ „Паисий Хилендарски”. Под ред. на В. Мръчков, Д. Зиновиева, В. Стоянов. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2012, 398-411; статията е публикувана и в професионален правен сайт „Предизвикай правото!“, https://challengingthelaw.com/semeino-i-nasledstveno-pravo/brachen-dogovor/.

Съставителство и/или участие в редколегии на сборници:

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“, съставители Ст. Ставру, Д. Топузов, Н. Павлевчев, под ред. П. Голева, Кр. Митев, Ст. Ставру. С.: Сиела, 2019 г. ISBN: 978-954-28-2937-9 ;

Soft law и развитието на съвременното право. С.: Сиби, 2017, ISBN 978-619-226-005-7