Димитър Топузов

Димитър Топузов

редактор, Пловдив

 

Димитър Топузов е доктор по гражданско и семейно право и гл. ас. в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Дисертационният труд на д-р Топузов „Нищожност на брачния договор“ е публикуван през 2016 г. като част от поредицата „Предизвикай правото!“ – кн. 4.

Научно-изследователската дейност на Димитър Топузов се свързва и с работата му по два успешно приключили интердисциплинарни проекта, финансирани от фонд „Научни изследвания” на ПУ – „Свободният обмен на блага – правни и икономически проблеми“ (април 2013 г. – ноември 2014 г.) и „Soft Law и значението му за българското право“ (юни 2015 г. – ноември 2016 г.). Понастоящем д-р Топузов е координатор по научно-методическата част на нов изследователски проект – „Динамиката на българското право в контекста на европейските правни семейства“.

В края на април 2017 г. в съавторство с доц. д-р Велина Тодорова д-р Топузов издаде сборник с казуси и съдебна практика по семейно и наследствено право, който има за цел да запълни празнината в учебната литература по дисциплината.

През май 2017 г. по покана на фонд „Робърт Андерсън“ Димитър Топузов проведе изследване по въпросите на имуществените отношения между съпрузи в Института за висши правни изследвания към Лондонския университет.

Д-р Топузов е участник в национални и международни конференции и автор на редица публикации в периодичния правен печат.

Можете да се свържете с Димитър Топузов на следния електронен адрес: d.s.topuzov (at) gmail.com.

 

Списък с публикации:

 

Монографии

Нищожност на брачния договор С.: Сиела, 2016, 352 стр.;

 

Учебни помагала

Семейно и наследствено право. Казуси и съдебна практика. С.: Сиела, 2017, 352 стр. (в съавторство с доц. В. Тодорова);

 

Статии и студии:

1. Представителството между съпрузи в светлината на Принципите на Европейското семейно право. – Studia Iuris, 2017, № 1, достъпно на http://studiaiuris.com/;

2. Значението на Принципите на Европейското семейно право за усъвършенстване на защитата на семейното жилище, приета за печат в сборник „Soft law и развитието на съвременното право“ (http://www.sibi.bg/display.php?page=cat1&sub=18&id= 508);

3. Последици за съпрузите във връзка с имуществения режим при нищожност на брачния договор. – Собственост и право, 2017, 4, 34-42;

4. Може ли да се претендира частична трансформация при одобрено от бракоразводния съд споразумение за съсобственост? Практически въпроси при липса на уговорка за съотношението на дяловете. – Собственост и право, 2016, 6, 41-47;

5. Частична нищожност на брачния договор. – Studia Iuris, 2015, 2, достъпно на http://studiaiuris.com/;

6. Симулацията при брачния договор. – В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. Под ред. на В. Тодорова, Гр. Григоров, А. Шопов. С.: Сиби, 2014, 246-260;

7. За противоречието на някои уговорки в брачния договор с принципа за равенство на съпрузите. – Правна мисъл, 2014, 2, 33-54;

8. Уговорки относно отговорността на съпрузите пред техните кредитори за задължения, поети за нужди на семейството. – Собственост и право, 2013, 4, 39-50;

9. Уговорки относно издръжката в брачния договор. – Собственост и право, 2012, 8, 45-52;

10. За основанието при неоснователното обогатяване между съпрузи. – В: Сборник „Правото – изкуство за доброто и справедливото“. Трудове от Научна конференция по случай 20 години ЮФ в ПУ „Паисий Хилендарски”. Под ред. на Д. Зиновиева. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, 374-382; допълнена и преработена редакция на статията е публикувана и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 януари 2014 г.);

11. За някои недействителни клаузи на брачния договор. – В: Сборник „Актуални правни проблеми“, Научни трудове на ИДП при БАН, том. VII. Под ред. на Цв. Каменова. С.: ИПН при БАН, 2012, 169-179; както и Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 февруари 2013 г.);

12. Уредба на брачния договор в българската и други правни системи. – В: Сборник „Правната наука – традиции и актуалност“. Трудове от Научна конференция по случай петдесетата годишнина на ПУ „Паисий Хилендарски“. Под ред. на В. Мръчков, Д. Зиновиева, В. Стоянов. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2012, 398-411; както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (17 май 2012 г.).