Румен Неков

 

Румен Неков

коадминистратор и отговорен редактор на „Предизвикай правото!“

 

Винаги ми е представлявало трудност да говоря за себе си. Ако трябва да се опиша в едно изречение, бих казал, че съм едновременно две неща: жизнерадостно стриктен и стриктно жизнерадостен.

Радвам се, вярвам и желая.

Радвам се, че от октомври 2011 г. (още докато бях студент по право в Юридически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“) имам прекрасната възможност да съм автор в уебсайта, а от година по-късно до днес – и негов коадминистратор. Радвам се, че животът направи така да се срещна с хора, с които споделям едни и същи идеали.

Вярвам в това, че сами трябва да търсим истината, а последната винаги се открива в детайлите. Вярвам, че най-доброто тепърва предстои.

Желая – на себе си и на тези, с които общувам – творческо настроение, защото една от многото ни същности (тази на юристи) не само че иманентно го предразполага, но и перманентно го изисква.

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: rnekov (at) gmail.com.

 

Книги:

11. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2019 – 290-ник (електронна книга), Сиела, 2020, ISBN: 978-954-28-3327-7, 687 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

10. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2019 – 290-ник (електронна книга), Сиела, 2020, ISBN: 978-954-28-3326-0, 482 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

9. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2019 – 290-ник (електронна книга), Сиела, 2020, ISBN: 978-954-28- 3255-3, 380 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

8. Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019 – тълковник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-3244-7, 224 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

7. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II: Трудово и търговско право – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2921-8, 432 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

6. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I: Облигационно право – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2855-6, 392 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

5. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018 – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2854-9, 720 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

4. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018 – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2825-9, 720 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

3. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2569-2, 772 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

2. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2547-0, 488 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

1. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2544-9, 704 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

 

Списък с публикации:

36. Спиране и прекратяване на изпълнението по искане на първоначалния взискател в случаите на присъединяване на взискатели в изпълнителното производство (по повод въпрос № 2 по тълк. д. № 2/2023 г. на ВКС, ОСГТК). // Търговско и облигационно право, № 10, 2023; Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (14 януари 2024 г.).

35. Представлява ли таксата „битови отпадъци“ привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД. // Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (27 февруари 2022 г.).

34. За правомощията на съда след отмяна на разпределението (чл. 463 ГПК). // Търговско и облигационно право, № 2, 2022.

33. Ползват ли се с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но незаплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство? // Норма, № 11, 2021, 25–35.

32. Ограничен ли е съдът от посоченото в частната жалба при проверка на законосъобразността на разпределението (чл. 463 ГПК)? // Правна мисъл, № 3-4, 2021, 153–160.

31. Неоснователно обогатяване на член на съвета на директорите с получено възнаграждение при начална липса на основание. – В: Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, сб., съст. Ставру, Ст., Д. Топузов, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2019, 377–415, както и в Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (14 ноември 2021 г.) (в съавторство със Стефан Тихолов).

30. Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още няколко размисли). // Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (28 октомври 2018 г.).

29. Опрощаване на публични държавни и общински вземания в производството по несъстоятелност. – В: Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, 211–234 (в съавторство със Стефан Тихолов).

28. Предложение за допълване на тълк. д. № 8/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС. // Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (22 април 2018 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева).

27. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? // Търговско и облигационно право, 2018, № 1, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18 февруари 2018 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева).

26. Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (17 декември 2017 г.).

25. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност (втора част). // Търговско и облигационно право, 2017, № 4 (в съавторство с д-р Нели Маданска).

24. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. // Търговско и облигационно право, 2017, № 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 юли 2017 г.) (в съавторство с д-р Нели Маданска).

23. Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 февруари 2017 г.).

22. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 януари 2017 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева).

21. Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки. // Търговско и облигационно право, 2016, № 8, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 септември 2016 г.).

20. По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител. // Търговско и облигационно право, 2016, № 5, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (14 август 2016 г.).

19. Проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 329–347 (в съавторство със Стефан Тихолов).

18. Наддавателните предложения (чл. 489 ГПК) в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 141–195 (в съавторство с д-р Стоян Ставру).

17. Институтът на въвода срещу трети лица. Постановлението за разноските – мит или реалност? За новото предизвикателство на изпълнителния процес – тълкувателно дело № 3/2015 г., ОСГТК на ВКС. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 82–96.

16. Сила на изпълнено нещо в контекста на правното действие на възбраната. Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 54–69.

15. За някои проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. // Счетоводство, данъци и право, 2015, № 11, 21–38 (в съавторство със Стефан Тихолов).

14. Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. // Търговско и облигационно право, 2015, № 11.

13. Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. „г“ от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (4 януари 2015 г.), както и в Съдийски вестник, 2014, № 1, 113–125.

12. Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство. // Търговско и облигационно право, 2014, № 9, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 март 2015 г.).

11. Наддавателните предложения по чл. 489 от Гражданския процесуален кодекс в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан (в съавторство с д-р Стоян Ставру). // Собственост и право, 2014, № 7, приложение.

10. Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение? // Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (18 Май 2014 г.).

9. Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан. // Търговско и облигационно право, 2013, №7, 44–55, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (14 Април 2013 г.).

8. Обща характеристика на нестанала публична продан. // Търговско и облигационно право, 2013, № 6, 44–53.

7. За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 446, ал. 1 ГПК. // Съдийски вестник, 2012, № 4, 168–178, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (30 Декември 2012 г.).

6. За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител. // Търговско и конкурентно право, 2012, № 3, 35–42, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (12 Юли 2012 г.).

5. General Characteristics of Sports Law in Bulgaria (joint authorship with Boris Kolev). // Global Sports Law and Taxation Reports, 2012, Volume 3, Nolot BV, p. 19–23

4. Спортното право като правен отрасъл. // Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (8 Януари 2012 г.).

3. Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик. // Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (13 Ноември 2011 г.).

2. Изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1, б. „а“ ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него обект. // Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN: 1314-7854 (16 Октомври 2011 г.).

1. Спортно право – възникване, обща характеристика и особености. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. С.: Сиби, 2011.