Румен Неков

Румен Неков

коадминистратор и отговорен редактор в

Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“

Винаги ми е представлявало трудност да говоря за себе си. Ако трябва да се опиша в едно изречение, бих казал, че съм едновременно две неща: жизнерадостно стриктен и стриктно жизнерадостен.

Радвам се, вярвам и желая.

Радвам се, че от октомври 2011 г. (още докато бях студент по право в Юридически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“) имам прекрасната възможност да съм автор в уебсайта, а от година по-късно до днес – и негов коадминистратор. Радвам се, че животът направи така да се срещна с хора, с които споделям едни и същи идеали.

Вярвам в това, че сами трябва да търсим истината, а последната винаги се открива в детайлите. Вярвам, че най-доброто тепърва предстои.

Желая – на себе си и на тези, с които общувам – творческо настроение, защото една от многото ни същности (тази на юристи) не само че иманентно го предразполага, но и перманентно го изисква.

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: rnekov (at) gmail.com.

Книги:

7. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II: Трудово и търговско право – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2921-8, 432 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

6. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I: Облигационно право – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2855-6, 392 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

5. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018 – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2854-9, 720 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

4. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018 – 290-ник, Сиела, 2019, ISBN: 978-954-28-2825-9, 720 стр. (съставителство заедно с доц. д-р Стоян Ставру)

3. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2569-2, 772 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

2. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2547-0, 488 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

1. Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017 – 290-ник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2544-9, 704 стр. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру)

Списък с публикации:

29. Подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан? (още няколко размисли) – Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (28 октомври 2018 г.)

28. Предложение за допълване на тълк. д. № 8/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС – Електронно издание „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (22 април 2018 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева)

27. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? – Търговско и облигационно право, 2018, № 1, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (18 февруари 2018 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева)

26. Предложение за допълване на тълк. д. № 4/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (17 декември 2017 г.)

25. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност (втора част). – Търговско и облигационно право, 2017, № 4 (в съавторство с д-р Нели Маданска)

24. За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност. – Търговско и облигационно право, 2017, № 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 юли 2017 г.) (в съавторство с д-р Нели Маданска)

23. Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 февруари 2017 г.)

22. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 януари 2017 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева)

21. Към въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки. – Търговско и облигационно право, 2016, № 8, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 септември 2016 г.)

20. По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител. – Търговско и облигационно право, 2016, № 5, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (14 август 2016 г.)

19. Проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 329-347 (в съавторство със Стефан Тихолов)

18. Наддавателните предложения (чл. 489 ГПК) в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 141-195 (в съавторство с д-р Стоян Ставру)

17. Институтът на въвода срещу трети лица. Постановлението за разноските – мит или реалност? За новото предизвикателство на изпълнителния процес – тълкувателно дело № 3/2015 г., ОСГТК на ВКС. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 82-96

16. Сила на изпълнено нещо в контекста на правното действие на възбраната. Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 54-69

15. За някои проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 11, 21-38 (в съавторство със Стефан Тихолов)

14. Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г. – Търговско и облигационно право, 2015, № 11

13. Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. „г” от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (4 януари 2015 г.), както и в Съдийски вестник, 2014, № 1, 113-125

12. Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство. – Търговско и облигационно право, 2014, № 9, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 март 2015 г.)

11. Наддавателните предложения по чл. 489 от Гражданския процесуален кодекс в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан (в съавторство с д-р Стоян Ставру). – Собственост и право, 2014, № 7, приложение

10. Ползват ли се от несеквестируемостта по чл. 446, ал. 1 ГПК обезщетенията по трудовото правоотношение?Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (18 Май 2014 г.)

9. Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан. – Търговско и облигационно право, 2013, № 7, 44–55, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (14 Април 2013 г.)

8. Обща характеристика на нестанала публична продан. – Търговско и облигационно право, 2013, № 6, 44–53

7. За минималната работна заплата като императивна граница по чл. 446, ал. 1 ГПК. – Съдийски вестник, 2012, № 4, 168–178, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (30 Декември 2012 г.)

6. За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител. – Търговско и конкурентно право, 2012, № 3, 35–42, както и в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (12 Юли 2012 г.)

5. General Characteristics of Sports Law in Bulgaria (joint authorship with Boris Kolev). – Global Sports Law and Taxation Reports, 2012, Volume 3, Nolot BV, p. 19–23

4. Спортното право като правен отрасъл.Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (8 Януари 2012 г.)

3. Изпълнение на решението на общото събрание за изваждане на етажен собственик. Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (13 Ноември 2011 г.)

2. Изваждане на собственик по чл. 45, ал. 1, б. „а” ЗС, който допуска неправомерно поведение в притежавания от него обект. – Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (16 Октомври 2011 г.)

1. Спортно право – възникване, обща характеристика и особености. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции, С.: Сиби, 2011