Стефан Тихолов

Стефан Тихолов

редактор, Ловеч

.

Стефан Тихолов Тихолов е завършил специалност „право“ в СУ Свети Климент Охридски. Има петнадесет години юридически стаж като адвокат по данъчни и търговски дела. Интересите му са основно в областта на материалното и процесуално данъчно право, търговско и облигационно право. Има редица публикации в областта на прякото и косвеното данъчно облагане, счетоводното законодателство, регистърното производство по ЗТР, процеса по ЗАНН, данъчния процес, проблеми на гражданското и облигационното право. Участвал е като лектор в семинари по материално и процесуално данъчно право.

Можете да се свържете със Стефан Тихолов на следния електронен адрес: stefan_tiholov (at) mail.bg.

.

Списък с публикации:

1. За приложението на сроковете по чл. 25, ал. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Адвокатски преглед, 2001,9;

2. Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс след изменението от 17 март 2000 год. Адвокатски преглед, 2001, 10;

3. Предмет на договора за поръчителство. Адвокатски преглед, 2001, 3-4;

4. Данъчно третиране по ЗДДС на строеж на сграда в чужд поземлен имот. Финанси и право, 2010, № 3;

5. Данъчно третиране на новацията по ЗДДС. Финанси и право, 2010, 9;

6. Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС. Финанси и право, 2011, 1;

7. Присъждане на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела. Финанси и право, 2011, 8;

8. За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела. – Финанси и право, 2011, 9;

9. Доставка на услуга по международен морски транспорт на стоки. – Финанси и право, 2011, 11;

10. Промени в процедурата за публикуване на финансовите отчети на предприятията в търговския регистър от 01.01.2012 г. – Счетоводство, данъци и право, 2012, № 1;

11. Приложен коментар на Закона за счетоводството. Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети. Административно-наказателни разпоредби. Т. 5 и т. 6 от коментара. В: Книга-годишник Счетоводство 2012 г. С.: ИК „Труд и право“, 66-93 (в съавторство с д.е.с. и регистриран одитор Велин Филипов);

12. Поредни промени в Закона за търговския регистър. – Счетоводство, данъци и право, 2012, 4, с. 18 и следв.;

13. Относно правото на преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО за физическо лице, регистрирано като земеделски производител по чл. 29а ЗДДФЛ. – Счетоводство, данъци и право, 2012, 5, с. 25 и следв.;

14. Укриването на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК. – Счетоводство, данъци и право, Приложение, 2012, 7, с. 88 и следв.;

15. Начисляване на ДДС при кражба на стоки, за които е ползван данъчен кредит. – Счетоводство, данъци и право, 2012, № 9, с. 33 и следв.;

16. Относно облагането на адвокатските дружества с корпоративен данък. – Счетоводство, данъци и право, 2012, № 10, с. 18 и следв.;

17. Установяване и обжалване на данъчни задължения по данни от декларация. – Счетоводство, данъци и право, 2012, № 11, с. 58 и следв.;

18. Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна. – Счетоводство, данъци и право, 2012, № 12, с. 43 и следв.;

19. Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка. – Счетоводство, данъци и право, 2013, № 2, с. 74 и следв.;

20. Относно понятието „платец на дохода“ за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ. – Счетоводство, данъци и право, 2014, № 6, с. 27 и следв.; също и в Професионален правен сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (22 ноември 2015 г.);

21. Задължение за подаване на данъчни декларации. – Адвокатски преглед, 2014, № 6, с. 3 и следв.;

22. Данъчно задължение и данъчен дълг. – Счетоводство, данъци и право, 2014, № 7, с. 31 и следв.;

23. Правна същност на данъчната декларация. – Адвокатски преглед, 2014, № 7-8, с. 40 и следв.;

24. Видове данъчни декларации. – Адвокатски преглед, 2014, № 11, с. 3 и следв.;

25. За нуждата от допълнително регулиране в сферата на организацията на счетоводната дейност и съставянето на финансовите отчети на предприятията. – Счетоводство плюс данъци, социални отношения, 2015, № 1 (в съавторство с Росица Николаева);

26. Проблеми на имущественото санкциониране по ЗАНН и задължителната сила на тълкувателните актове на ВАС – Коментар на Тълкувателно решение № 3 от 2014 г. на ВАС. – Счетоводство, данъци и право, Приложение, 2015, № 3;

27. За данъчните аспекти на понятието „опрощаване на задължения“. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 5, 57-71;

28. Върху основните схващания за същността на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите в българската правна теория след 1947 година. – Адвокатски преглед, 2015, № 4-5, с. 36 и следв.;

29. За някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (12 юли 2015 г.); Някои въпроси и разграничения при опрощаването на задължения, възникнали от сделки.Адвокатски преглед, 2015, 11, 31-46;

30. Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 8, 56-65;

31. Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК). Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (27 септември 2015 г.);

32. За някои проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. – Счетоводство, данъци и право, 2015, № 11, 2138 (в съавторство с Румен Неков);

33. За естествените задължения и признаването на вземане. – Адвокатски преглед, 2015, № 10, 2055;

34. Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела – някои критични бележки по формиращата се напоследък съдебна практика. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (10 януари 2016 г.); Още веднъж за възнагражденията за процесуално представителство по данъчни дела (някои критични бележки по формиращата се напоследък съдебна практика). Адвокатски преглед, 2015, № 12, 5058;

35. За някои проблеми при декларирането на данъците, установени в ЗМДТ.Административно правосъдие, 2015, № 3, 28-48; също и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (17 април 2016 г.);

36. Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества. – Счетоводство, данъци и право, Приложение, 2016, № 5;

37. Същност на задължението за подаване на данъчна декларация. Данъчно задължение и данъчен дълг. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (29 май 2016 г.);

38. Проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС. – В: Предизвикай: Изпълнителния процес!, сб. съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 329-347 (в съавторство с Румен Неков);

39. За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците. – Счетоводство, данъци и право, 2016, № 6, 5-13; също и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (12 февруари 2017 г.)

40. Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт. – Счетоводство, данъци и право, 2016, № 7, 65-75; също и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (4 декември 2016 г.);

41. Три юридически есета – погасителна давност, имуществено санкциониране, данъчна нищожност. Ловеч: Инфовижън, 2016, 208 с., ISBN 978-954-8105-76-7;

42. Компетентност за издаване на ревизионни актове. – Счетоводство, данъци и право, 2016, № 11, 5260;

43. Спорни хипотези на спирането и прекъсването на давността по ДОПК. – Административно правосъдие, 2016, 6.