Публикации Автори Статии от Атанас Петров

Атанас Петров

1 Публикации 0 Коментари
Здравейте! Казвам се Атанас Петров. Завършил съм Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2007 г. От февруари 2009 г. съм адвокат в Софийска адвокатска колегия, практикуващ в областта на частното право. В периода март 2014 г. – февруари 2018 г. бях докторант в Катедра „Частноправни науки“ при Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. В края на м. февруари 2018 г. защитих дисертационен труд на тема „Частноправни аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества“. Списък на публикациите: 1. „Рискове за сигурността на гражданския оборот при апорта на недвижим имот в капиталово търговско дружество“, „Научни трудове на Института за държавата и правото“, Том X, Българска академия на науките, София 2015 г.; 2. „Специалната уредба на непаричната вноска в капитала на търговско дружество в светлината на гаранционната функция на капитала“, „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“, Сборник с доклади, том 1, Издателски комплекс – УНСС, София, 2015 г.; 3. „Историческо развитие на апорта в търговските дружества“, „Върховенство на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“, Издателски комплекс – УНСС, София, 2016 г.; 4. „Същност на задължението за вноска в капитала при капиталовите търговски дружества“, „Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“, Сборник доклади, Издателски комплекс – УНСС, София, 2016 г.; 5. „Вещното право на ползване като предмет на непарична вноска при капиталовите търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2016 г.; 6. „Гаранционната функция на капитала в светлината доброто корпоративно управление“, сп. „Правна мисъл“, бр. 2/2017 г.