Национален конкурс за студенти 2013

Имаме удоволствието да обявим статиите, класирани до финал в Националния конкурс за студенти 2013 г., организиран от Кръжокът по Гражданско и семейно право към СУ "Св. Климент Охридски", Студентско сдружение "Гражданско и търговско право" и Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com. В състезанието взеха участие 28 съчинения от 5 юридически факултета в страната. Високото качество и задълбочеността на предтавените изследвания убедиха организаторите да проведат конференция в края на м. Септември 2013 г., на която посочените по-долу статии бяха представени от техните автори.

 

Оценяващата комисия включва едни от най-добрите специалисти и преподаватели по гражданско и търговско право:

доц. д-р Кристиан Таков – преподавател в Софийския университет;

доц. д-р Таня Йосифова – преподавател в УНСС;

гл. ас. д-р Виктор Токушев – преподавател в Софийския университет;

гл. ас. Ангел Шопов – преподавател в Пловдивския университет;

д-р Стоян Ставру – преподавател в Софийския университет и в Нов български университет;

съдия Иван Георгиев – специалист в областта на гражданското право и процес;

Ясен Николов – първенец от Националния конкурс за студенти от 2011 г.

 

Ето и класацията:

 

1-во място:

За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА БАЙРАКТАРОВА, III КУРС, СУ

 

2-ро място:

Проблемите свързани с придобивната давност и упражняването на правата на длъжника по чл. 134 ЗЗД, в светлината на Тълкувателно решение № 4/ 2012 г., ОСГК на ВКС

БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА, V КУРС, СУ

 

3-то място:

 

Относно някои дискусионни приложни полета на Павловия иск в гражданското право

АНТОНИЙ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ, III КУРС, СУ

 

Към проблематиката на морския протест

ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, V КУРС, СУ

 

Поемането на дълг, чл. 101, 102 ЗЗД

ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ, III КУРС, СУ

 

4-то място:

Изработвам или продавам? Разграничение между договора за изработка и договора за продажба в българското гражданско право

НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА, IV КУРС, СУ

СВЕТОСЛАВ ДИАНОВ ЖЕЛЕВ, IV КУРС, СУ

 

5-то място:

Отговорност за нарушаване на чуждо облигационно отношение

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ПАВЛЕВЧЕВ, ІІІ КУРС, СУ

 

6-то място:

Обективен критерий като основа на института на заобикалянето на закона в международното частно право

ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ, V КУРС, СУ

 

7-мо място:

Неделимост. Правна същност. Неделимостта в светлината на договора за издръжка и гледане

ЕЛИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ, III КУРС, СУ

 

8-мо място:

Прехвърляне на арбитражната клауза при договор за цесия

МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА, V КУРС, ВТУ

 

9-то място:

За възможността унищожаемостта на договор сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия да се релевира по пътя на възражението

ИВАН ЛЮБЕНОВ КОЛЕВ, III КУРС, СУ

 

10-то място:

Causa и consideration – исторически и сравнителноправни догадки

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, КУРС V, УНСС

 

11-то място:

Оздравяване на предприятието. Проблеми и тенденции

МИХАЕЛА МИЛЕНОВА ПЕНЧЕВА, ІV КУРС, ВСУ

 

ПП: Не са публикувани статиите, чиито автори изрично са поискали те да не бъдат споделяни на страницата на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.