Пълен списък статии

автор: Стоян Ставру

 

283. „Владението като защитен факт– Във: Фаденхехт, Й. Система на българското вещно право. Част I. Увод. Владение. С., ИК “Петко Венедиков”, 2024, с. 7-41;

282. Револвираща” собственост: притежанието между ян и ин собствеността– Философия, 2024, № 1, с. 39-51;

281. „Собствеността и остатъкът: между приобщаващо докосване и завладяващото хващане– Философски алтернативи, 2024, № 1, с. 106;

280. „Разказът за нашия дом: екологията, философията и силата на местата– Философия, 2023, № 4, с. 355-372;

279. Метафизика на боклука: онтологичното насилие върху онова, което отпада – Етически изследвания, 2023, № 2, с. 111-120;

278. „Управление на етажната собственост при спор между етажните собственици– Собственост и право, 2023, № 11, с. 14-26;

277. Опаковане на частното: светообразуването, боклукът и безгрижният живот– Предизвикай правото, 2023, 12 ноември 2023;

276. „Надживяванията и сложността на живота, който живеем– Философия, 2023, № 2, с. 232-237;

275. „Отмяна на завет с преработването или с промяната за завещаната вещ (чл. 41, ал. 2 ЗН)– Собственост и право, 2023, № 6, с. 25-35;

274. „Отмяна на завет с „отчуждението“ на завещаната вещ (чл. 41, ал. 1 ЗН)– Собственост и право, 2023, № 4, с. 37-49;

273. „Свикване и провеждане на паралелни общи събрания на етажните собственици– Собственост и право, 2023, № 1, с. 5-18;

272. Разказ(и) за климата: етически метаморфози– Социологически проблеми, 2022, № 2, водещ на броя: Стоян Ставру, с. 415-432;

271. Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица”– Собственост и право, 2022, № 12, с. 60-72;

270. “Интернет на нравите”: неща, мрежи и убеждения –  Етически изследвания, 2022, Година VI, брой 7,  кн. 2, с. 126-143;

269. Построяване на сграда върху няколко съседни имота– Собственост и право, 2022, № 9, с. 5-19;

268. Отказ от изтекла придобивна давност– Собственост и право, 2022, № 8, с. 5-18;

267. Представляване на етажните собственици спрямо трети лица и пред съда– Собственост и право, 2022, № 5, с. 13-30;

266. Участие на съсобствениците в ползите от общата вещ при “транформиране” на естествени в граждански плодове– В: Марчева, Д. (съст.) Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков. С., Нов български университет. 2022, с. 447-464;

265. Представителство в общото събрание на етажните собственици– Собственост и право, 2022, № 4, с. 5-17;

264. Въглеродната” етика: идва ли страшният климатичен съд? –  В: Градинаров, Б. (съст.) Новите предизвикателства пред Европейския съюз и България. С. Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2022, с. 75-95;

263. Страшния съд над текста в правото (два “литературни” вектора към добрия съдия и успешния прокурор) –  В: Макариев, Пл., В. Дафов (съст.) Битие и присъствие. Сборник в памет на доцент д-р Стоян Асенов. С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 134-157;

262. Може ли с брачния договор да се правят завещателни разпореждания с дяловете, които съпрузите ще получат при прекратяване на СИО? В подкрепа на утвърдителния отговор” –  В: Ставру, Ст., Д. Топузов (съст.) Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, с. 276-292;

261. Закони за смет”: грижи през есента на живота (Българският контекст)” –  Критика и хуманизъм, 2021, брой 2,  кн. 55, с. 187-202;

260. Бъдещето на етиката и краят на огъня –  Етически изследвания, 2021, Година VI, брой 6,  кн. 2, с. 121-134;

259. Давностно владение между приобретатели от един и същ собственик– Собственост и право, 2021, № 12, с. 5-13;

258. Вещно действие на дворищната регулация до приемането на ЗУТ В: Шопов, Ан., А. Александров (съст.) Пролетни правни дни 2020. Том 1, 2021, Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, с. 152-166;

257. Новото поколение човешки права: право на промяна на пола – Свет, 2021, № 5;

256. Да притежаваш ент! Време и собственост – Пирон, 2021, № 21, с. 1-17;

255. Възможни ли са разпоредителни действия от името на етажната собственост – Собственост и право, 2021, № 7, с. 5-21;

254. Новият щаб на управление: грижата и нейната рутина– В: Ставру, Ст., Т. Карамелска (съст.) Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм. С., Издателство Фондация “Медийна демокрация”, 2021, с. 9-14;

253. Вещното право и стоящата на корен дървесина: еко-ресусцитация на „Един институт от областта на вещното право (право на посаждения върху чужда земя)“ на Никола Христов Попов, студент през 1901 г.– Предизвикай правото!, 2021.

252. Упражняване на правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността от няколко съсобственика– Собственост и право, 2021, № 5, с. 31-45;

251. Космически ценности и право: морално-религиозни измерения на срещата с извънземния живот– Панайотов, Пл., Я. Стоилов, С. Гройсман, Кр. Манов (съст.) Сборник Научни четения на тема “Право и религия”, С. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 222-244;

250. Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността– Собственост и право, 2021, № 3, с. 5-22;

249. Вписване на съдебните решения в производството по съдебна делба (предизвикателство)(в съавторство с Румен Неков) – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Вписванията!, С. 2021, с. 106-117;

248. Въпроси, свързани с вписването на договора за наем (чл. 237, ал. 1 ЗЗД)” – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Вписванията!, С. Сиела, 2021, с. 60-90;

247. Administrative law, the problem of “will” and do we get the rights wrong” –  Ноосферные Исследования, 2020, кн. 2, Тема: Трудный век гуманитаристики, с. 12-28;

246. Разширен” режим на лични контакти между детето и родителя, който не упражнява родителските права: “битката” за ежедневието на детето в практиката на Върховния касацинен съд” –  Адвокатски преглед, 2020, кн. 12, с. 12-28;

245. Да дресираш облак или как “облачето бяло” се превърна в урагана “Катрина” –  Етически изследвания, 2020, Година V, брой 5,  кн. 3, с. 178-195;

244. Диви” вируси и хора без край –  Хетеродоксия. Списание за критическа теория и нова хуманитаристика. Социоанализа на симптома. Семинар COVID-19 ETC., 2020, № 1-2, с. 421-446;

243. Роботът – новият “Друг” в междините на правото –  В: Маринова, Е. (съст.) Другостта като морално предизвикателство (българският контекст). Велико Търново, Фабер, 2020, с. 249-267;

242. Оборване на презумпцията за равен дял в съсобствеността (член 30, ал. 2 от Закона за собствеността в практиката на ВКС) – Собственост и право, 2020, № 11, с. 5-19;

241. Поредност при провеждане на исковете по чл. 135, ал. 1, изр. 1 и по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите – Собственост и право, 2020, № 10, с. 5-20;

240. Въпросът за нищожните решения в етажната собственост“ – Адвокатски преглед, 2020, № 7, с. 52-66;

239. Излишъците в юридическите текстове: литературни остеофити в ставите на закона?“ – Социологически проблеми, 2020, № 1, с. 101-120;

238. Защита на неживата природа: съюзът между красотата и екологичната етика“ – Етически изследвания, 2020, бр. 5, кн. 2, с. 84-112;

237. Собственост върху постройка без право на строеж –Собственост и право, 2020, № 7, с. 5-20;

236. Преброяване на понятията: вариации на извънредност в българското законодателство (към 9 май 2020)“ – Пирон, 2020, Брой № 19 “Извънредната 2020”, с. 1-8;

235. Аграрният рефлукс: социалистическата собственост и земеделските земи в НРБ“ – В: Колева, А., В. Калинов, Ст. Ставру (съст.) Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея на проф. Стилиян Йотов. С., 2020, ИК “Критика и хуманизъм”, с. 191-208;

234. За вирусите с любов (?) – биологичното разнообразие като предизвикателство пред биоетиката (българският контекст)“ – Етически изследвания, 2020, бр. 5, кн. 1, с. 3-26;

233. Думи срещу неутрони“ – Етически изследвания, 2019, бр. 4, кн. 2, с. 173-189;

232.Херкулес и битката за средната земя“ – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Вписвания: 2008-2018. ЗС, Глава ХI. С., 2019, с. xix-xc;

231. Добрият текст и добрият съдия“ – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: съдебната практика! Вещно право: 1961 – 2019. Закон за собствеността, Сборник, съставителство, С., 2019, с. xix-xxxii;

230. Обещанието 2020: закони за онези, които напускат Омелас“ – Социологически проблеми, 2019, № 1, с. 115-139;

229. Нашата памет е нашата крепост: биологична и дигитална памет в битка за субекта!“ – Етически изследвания, 2019, бр. 4, кн. 1, с. 51-61;

228. Право на пресмятане при увеличено наследство: потестативни измерения на неоснователното обогатяване в наследственото право“ – В: Ставру, Ст., Топузов, Д., Н. Павлевчев, Предизвикай: Неоснователното обогатяване! С., 2019, с. 309-364;

227. Вариации на пола в българската съдебна практика“ – Социологически проблеми, 2018, № 2, с. 566-588;

226. За богатствата на правото“ – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Вещни права върху чужда вещ: 2008-2018. ЗС, Глава VI. С., 2019, с. xvii-xxxv;

225. Апортът и апокалипсисът на вещите“ – В: Петров, А. Апортът в капиталовите търговски дружества. С., 2018, с. xiii-xxxviii;

224. Етично завещание – нови измерения на волята в случай на смърт“ – Етически изследвания, 2018, бр. 3, кн. 2, с. 158-179;

223. Поетика на съдебния текст“ – В: Ставру, Ст. (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Етажна собственост: 2008-2018 (с 32 тематични карти). ЗС, Глава IV, Том I и Том II. С., 2018, с. xix-xxxiii;

222. Наследяване на неплатежоспособността на починал едноличен търговец“ – В: Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев (съст.) Предизвикай: Несъстоятелността! С., 2018, с. 171-194;

221. Дължа – следователно имам право на воля“ – В: Евгениева, Т., Н. Павлевчев (съст.) Производството по несъстоятелност в практиката на Върховния касационен съд (2012-2017). С., 2018, с. 9-20;

220. Разви(нт)ване на правото: опити за реконструкция“ – В: Ставру, Ст., Р. Неков (съст.) Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право/Облигационно и търговско право/Гражданско процесуално право: 2017. С., 2018, с. 9-18;

219. Някои особености на съвместното общо събрание по чл. 18 ЗУЕС“ – В: Койчева, Р., Д. Маринова, П. Марков (съст.) Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том I. Частно право. С., ИК-УНСС, 2017, с. 174-189;

218.Електронни лица –  нови “употреби” на правосубектността“ – В: Вълчев, Д., П. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов (съст.) Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена на 15 май 2017 г. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 494-510;

217. „“Началото” на човешкото тяло и бременността” – В: Паницидис, Х., Д. Божков, П. Горанов (съст.) Тялото: вариации, спекулации, доктрини (тематичен сборник). С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2018, с. 333-357;

216. „Отново за “мораториума” върху давността за придобиване на държавни и общински имоти” (в съавторство с Делян Недев) – Норма, 2018, № 2, с. 34-48;

215. „Сандра, животните и бъдещето на правата” – Етически изследвания, 2017, бр. 2, кн. 2, с. 8-53;

214. „Има ли алтернатива запрещението като законодателен подход към недееспособността на физическите лица?” – Правна мисъл, 2017, № 2, с. 28-50;

213. „Към една невъзможна микрофизика на правото (на собственост)” – В: Недев, Д. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права. С., 2017, с. 17-48;

212. „Под жицата (или за Пътя, за спедиционния договор и за белите лястовици в правото – В: Колева, Ж. Спедиционният договор. С., 2017, с. 13-21;

211. „Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС) – Собственост и право, 2017, № 10, с. 5-17;

210. „Още за трансформиране на държането във владение” – Собственост и право, 2017, № 7, с. 19-25;

209. „Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта” – Собственост и право, 2017, № 6, с. 18-26;

208. „Спиране на придобивната давност” – В: Ставру, Ст., Д. Недев (съст.) Предизвикай: Давността!, 2017, С., с. 371-468;

207. „Лесли Грийн – за сексуално (полово) неутралния брак – Общество и право, 2017, № 2, с. 65-79;

206. „Брачният договор като основание за установяване на добросъвестно владение – Цанкова, Ц., Е. Матеева, А. Станева. Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова. С., 2017, с. 267-282;

205. „Запрещение и идентичност: философия по време на право – Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218;

204. „Административното право, проблемът “воля” и бъркат ли (се) правата? – В: Петров, В. Общият административен акт. С., 2017, с. 13-39;

203. Справедливостта и моралът в българското законодателство – В: Маринова, Е., М. Мизов (съст.) Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. С., 2017, с. 226-244;

202. Вертикална, хоризонтална и … “диагонална” етажна собственост” – Собственост и право, 2017, № 3, с. 5-18;

201. Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност – В: Ставру, Ст., М. Станкова, П. Михова (съст.) Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето. Сборник доклади от IV Национална конференция 21-22 Октомври 2016 г. С., 2017, с. 21-32;

200. Първичен способ ли е придобиването на движима вещ по чл. 24, ал. 5 , изр. 1 от Семейния кодекс? – Собственост и право, 2017, № 1, с. 43-53;

199. Болното лице – тяло, което не се търпи – В: Колева, Д. (съст.)  Тялото при социализма. Режими и репрезентации. С., Център за академични изследвания, 2016, с. 156-181;

198. Правото, което взема страна –  Етически изследвания, 2016, бр. 2, с. 120-133;

197. Правосубектността между интереса, волята и паметта – В: Гройсман, С. (съст.)  Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2016, с. 142-170;

196. Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката – разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД) – Собственост и право, 2016, № 8, с. 5-15;

195. Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория? – Социологически проблеми, 2016, № 1-2, с. 146-166;

194. Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС. Практически проблеми – Собственост и право, 2016, № 6, с. 12-21;

193. Метаномия на толерантността – Етически изследвания, 2016, бр. 1, с. 96-112;

192. “I have a drone!” Война на дронове – Критика и хуманизъм (Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: Подчинение и критика), 2015, № 1 (44), с. 137-157;

191. Изпълнение върху вещи в съпружеска общност – В: Ставру, Ст., В. Петров (съст.) Предизвикай: Изпълнителния процес! С., 2016, с. 196-252;

190. „Относно правното действие на решенията на Общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност. Преглед на съдебната практика Собственост и право, 2016, № 5, с. 5-17;

189. „За слабостта на правото като сила на човешкото – В: Топузов, Д. Нищожност на брачния договор. С., 2016, с. 15-32;

188. „Солидарността и границите на правата – възможни ли са права на природата – В: Маринова, Е., М. Мизов (съст.) Морал и етика на солидарността в съвременното общество. С., 2016, с. 341-354;

187. „Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността“ Философски алтернативи, 2016, № 1, с. 49-61;

186. „Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа” – Собственост и право, 2016, № 1, с. 42-55;

185. „Отстраняване на извършител на домашно насилие от жилище, което обитава с пострадалия. Има ли вещноправно действие заповедта за отстраняване на извършителя на домашно насилие от жилището, което той обитава съвместно с пострадалото лице?“ – Общество и право, 2015, № 10, с. 35-44;

184. „Грижата и нейните юридически пространства – В: Кънева, В., Ст. Ставру (съст.) Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С. Университетско издателство, “Св. Климент Охридски”, 2015, с. 11-35;

183. „Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила – шанс или заплаха “ – Собственост и право, 2015, № 12, с. 28-37;

182. „Етиката в преддверието на правото – В: Маринова, Е. (съст.) Етика и развитие: българският контекст. Сборник студии. Велико Търново, 2015, с. 211-258 (pdf);

181. „Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?” – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2015, Volume 2 № 1-2, с. 80-91;

180. „Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)” – Собственост и право, 2015, № 11, с. 32-43;

179. „Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС” – Собственост и право, 2015, № 10, с. 5-15;

178. „Изпълнение на путативен кредитор (чл. 75, ал. 2, изр. 1 и 2 ЗЗД)” Търговско и облигационно право, 2015, № 9, с. 21-32;

177. „Възможно ли е “договаряне” по рефлексното действие на договора за наем, проявяващо се при пренаемане на вещта? – Търговско право, 2015, № 2, с. 59-74;

176. „Давностно владение (паралелно) “със самия себе си” – Собственост и право, 2015, № 7, Приложение, с. 5-36;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

175. „Екология на тялото – когато екзоскелетите станат импланти – В: Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263;

174. „Установяване на произхода на дете, заченато “ин витро”, при погрешно имплантиране на чужд ембрион – Норма, 2015, № 5, с. 5-25;

173. „Екологията и етиката имаха свой общ дом – Х-та национална конференция по етика” Философски алтернативи, 2015, № 2;

172. „Ипотека върху незастроен имот – практиката на ВКС, 7 години по-късно” – Собственост и право, 2015, № 3, с. 5-13;

171. „Хора и животни. Напълно изгубили себе си – в. Култура, 24 април 2015, № 16 (2808),  с. 2;

170. „Частична недействителност при неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител (чл. 146, ал. 5 ЗЗП) – като особен случай на накърняване на добрите нрави” – Норма, 2015, № 2;

169. „Словото и неговата сянка – предговор към книгата на Васил Петров: Публичноправни проблеми на трудовото право, С., 2015, с. 11-18;

168. „Какво става с владението за право на строеж след изграждането на сградата в груб строеж?” – В: Годишна научна конференция 2014. Проблеми на законодателството, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа. Сборник с доклади. Том 1. Посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров. УНСС, С., 2015, с. 211-216;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

167. „Тялото като управлявана ситуация – Социологически проблеми, 2014, № 3-4, с. 125-144;

166. „Правото на живот на “неродените” живи човешки организми и неговата наказателноправна защита – Теза, 2014, № 9, с. 61-68;

165. „Важни обстоятелства, които налагат разкриване на тайната на осиновяване” – Собственост и право, 2015, № 1, с. 36-45;

164. „Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”)” – В: Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., 2014, с. 367-376;

163. „Право на изкупуване и съпружеска имуществена общност“ – Норма, 2014, № 10, с. 5-20;

162. „Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор“ – Собственост и право, 2014, № 11, с. 18-26.

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

161. „Пластинацията – танатоестетика и вещно право (разговор)“ (в съавторство с Ина Димитрова) – Семинар_БГ, 2014, № 11 “От биоетика към биоестетика” (публикувана в интернет – тук);

160. „Демонстриращото тяло“ – Семинар_БГ, 2014, № 11 “От биоетика към биоестетика” (публикувана в интернет – тук);

159. „Безобидната” телесна модификация и тялото-камикадзе – към границите на прехода от Биоетика към Биоестетика“ – Семинар_БГ, 2014, № 11 “От биоетика към биоестетика” (публикувана в интернет – тук);

158. „Измамливи действия в гражданското и търговското право. Правни гаранции срещу тях“ – Общество и право, 2014, № 4, с. 46-68;

157. „Давностно владение върху картини – случай от практиката“ – Собственост и право, 2014, № 9, с. 63-74;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

156. „Взаимните отстъпки при договора за спогодба (преглед на съдебната практика)“ – Търговско и облигационно право, 2014, № 9, с. 31-39;

155. „Животът е любов, не експертиза. Биобюрокрацията и юридическата дефиниция на родеността“ – в. Култура, 2014, бр. 29 (2778), 12.09.2014, с. 8;

154. „Отказът от погасителна давност – приложно поле и правни последици“ – Търговско и облигационно право, 2014, № 8, с. 28-42;

153. „Какво става с владението върху една постройка след нейното унищожаване“ – Собственост и право, 2014, № 8, с. 5-13;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

152. „Осъществяване на отделно управление по чл. 8, ал. 2 ЗУЕС – въпроси от практиката“ – Норма, 2014, № 7, с. 26-39;

151. „Изваждане на етажен собственик от сградата (чл. 45 ЗС)“ – Съдийски вестник, 2013, № 4, с. 69-77;

150. „За границите на тялото – предмодерно, модерно и свръхмодерно“ – Социологически проблеми, 2014, № 1-2, с. 389-390;

149. „Наддавателните предложение по чл. 489 ГПК в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан“ (в съавторство с Румен Неков) – приложение към Собственост и право, 2014, № 7, с. 1-40, както и (допълнена) В: Ставру, Ст., В. Петров (съст.) Предизвикай: Изпълнителния процес! С., 2016, с. 141-195;

148. „Особености на правоприемството във вземания и в задължения при прехвърляне на търговско предприятие“ – Норма, 2014, № 6, с. 30-44;

147. „Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)“ – Собственост и право, 2014, № 6, с. 28-39;

146. „Договорът за цесия и договорът за факторинг“ – Търговско и облигационно право, 2014, № 4, с. 17-28;

145. „Владение “срещу самия себе си”“ – В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев. Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. С., Издателски комплекс УНСС, 2014, с. 325-332;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

144. „Даване на задатък – вещноправни последици“ – приложение към Собственост и право, 2014, № 2, с. 1-28;

143. „Член 52 ЗЗД в практиката на ВКС и ВАС през 2013 г.“ – Търговско и облигационно право, 2014, № 2, с. 34-45;

142. „Ограничаване и моделиране на вещнопридобивното действие на придобивната давност (давностно владение – “срещу” или “в полза”)“ – Търговско право, 2013, № 4, с. 31-51;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

141. „Тежестта като право и като задължение“ – Собственост и право, 2013, № 11, с. 38-50;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

140. „Въпросът за промяната на пола в практиката на българските съдилища“ – Теза, 2013, № 7, с. 124-143;

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548.

139. „Преживява ли ипотеката имота, върху който е учредена?“ – Норма, 2013, № 10, с. 5-18;

138. „Мъртвото човешко тяло в науката и в изкуството – правната гледна точка“ – Социологически проблеми, 2013, № 3-4, с. 249-270;

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

137. „Оставяне в наследството на целия завещан или дарен недвижим имот при упражняване на правото на запазена част“ – Правна мисъл, 2013, № 3, с. 45-72;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

136. „Оставане в наследството на целия завещан или дарен недвижим имот при упражняване на правото на запазена част /чл. 36, ал. 1, изр. 1 ЗН/. – Европейско бъдеще в България. Правни аспекти. Сб. Годишна научна конференция. 2012, С., Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 123-130;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

135. „Полуавтоматично” давностно владение. Някои бележки към Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2012 г. на ВКС“, приложение към Собственост и право, 2013, № 7, с. 1-20;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

134. „Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут (чл. 64 ЗЕ)“, приложение към Собственост и право, 2013, № 6, с. 1-20;

133. „Бюджет на етажната собственост“ – В: Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер “Развитието на правото в глобализиращия се свят”, С., 2013, с. 411-427;

132. „Човешкото тяло като медия“ – Медии и обществени комуникации, 2013 (Април), № 16 (публикувана и в интернет – тук);

131. „Memento mori. Пластинацията, сетивата и смъртта“, в. Култура, 2013, № 19 (2725), с.  8 (публикувана и в интернет – тук);

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

130. „Наследственоправното положение на държавата по чл. 11 ЗН при наследствена трансмисия“ – Норма, 2013, № 3, с. 68-83, в съавторство с Васил Петров;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

129. „Външно управление на етажната собственост“ – Собственост и право, 2013, № 3, с. 1-20;

128. „Правото на изкупуване по чл. 33 ЗС при свързани сделки, първата от които е сключена при условията на относителна симулация“ – В: Юбилеен сборник от Международната научна конференция “Право, управление и медии рлез ХХI век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, 16-17 май 2012 г. Том І. Благоевград, с. 214-219;

127. „Изпълнение на нравствен дълг“ – Съдийски вестник, 2012, № 4, с. 125-136;

126. „Попълване на масата на несъстоятелност – някои практически въпроси“ – Съдийски вестник, 2012, № 3, с. 120-130  (свързана статия в блога: тук);

125. „Наказателноправно значение на деяния с предмет мъртво човешко тяло“ – Теза, 2012, № 4, с. 64-73, в съавторство с Ива Пушкарова;

124. „Липсата на кворум като липса на решение“ – Търговско и конкурентно право, 2012, № 11, с. 5-15;

123. „Придобиване на естествени плодове“ – Собственост и право, 2012, № 11, с. 5-16;

122. „Правно действие на вписването на апорта в имотния регистър“, приложение към Търговско и конкурентно право, 2012, № 10, I-XXIV;

121. „Патент върху ГМО – патент върху живота?“ – Общество и право, 2012, № 7, с. 27-47;

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548.

120. „Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване“ – Собственост и право, 2012, № 9, с. 48-63;

119. „Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)“ – Правна мисъл, 2012, № 3, с. 22-39;

118. „Правни и етични аспекти на ограничението “максимална възраст” на жената при асистирана репродукция“ – Съдийски вестник, 2012, № 2, с. 95-107 (свързана статия в блога: тук);

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

117. „Противопоставимост на договора за аренда“, приложение към Собственост и право, 2012, № 8, с. I-XX;

116. „Основания за отказ за издаване на препис от съдебно решение, с което се уважава иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД“ – Собственост и право, 2012, № 7, с. 5-12;

115. „Наказателноправна защита на живота в утробния му стадий“ – Теза, 2012, № 3, с. 117-124;

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548.

114. „Етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация“ – в: Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г. (организирана от Юридически факултет), Мръчков, В., Д. Зиновиева, В. Стоянов – отг. ред.; Генова, Яр. – съставител. Пловдив, 2012, с. 297-306;

113. „Вещноправни отношения при изграждането на водноелектрически централи“, приложение към Собственост и право, 2012, № 5, с. I-ХХIV, в съавторство с Петър Илиев;

112. „Съществува ли авторско право върху изкуствено създаден език и върху програмен код?“ – Съдийски вестник, 2012, № 1, с. 57-64;

111. „Прехвърляне на вещни права върху недвижим имот под отлагателно условие“ – Собственост и право, 2012, № 4, с. 5-13  (статия в блога: тук );

110. „Форми на експлоатация на човешкото тяло“ – Общество и право, 2012, № 3, стр. 60-70 (свързана статия в блога: тук );

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548.

109. „Изключване на съдружник в търговско дружество“, приложение към Търговско и конкурентно право, 2012, № 3, стр. I-XVI;

108. „Правна възможност за погребение на човешки ембрион“ – Юридическо списание на НБУ, 2012, № 1, с. 37-49;

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

107. „Възбрана върху несеквестируем имот“ – сборник “Научни трудове”, том. 50, серия 7, Правни науки, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2011, с. 110-115;

106. „Правни последици при промяна на пола“ – Общество и право, 2011, № 10, стр. 70-81 (свързана статия в блога: тук);

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548.

105. „Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност“ – Търговско и конкурентно право, 2011, № 12, стр. 44-52;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

104. „Тази новост – сурогатното майчинство. При заместващо майчинство не може да има заместен баща“ – Правен свят, 2011, № 9, с. 49-57 (свързана статия в блога: тук );

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

103. „Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство“ – Теза, 2011, кн. 1, с. 94-104 (свързана статия в блога: тук );

Допълнена и доразвита в сборника „Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора”, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532.

102. „Въпросът за правната регулация на смяната на пола“ – Общество и право, № 8, 2011, стр. 49-63 (свързана статия в блога: тук);

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

101. „Възможно ли е принудително изпълнение  на обезщетението при принудително отчуждаване?“ – Административно правораздаване, 2011, № 3, с. 38-47 (свързана статия в блога: тук);

100. „Интелигентните агенти – нов правен субект или  специфична форма за изразяване на воля“ – Правна мисъл, 2011, № 3, с. 102-111 (свързана статия в блога: тук );

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

99. „Пробиотично право“ – Правен свят, 2011, № 7, с. 106-108;

98. „Новите правомощия на общото събрание и уравителните органи на  етажната собственост“ – Собственост и право, 2011, № 3, с. 5-15;

97. „Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост“ – Собственост и право, 2011, № 8, с. 5-15 (свързани статии в блога: тук и тук);

96. „Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността“ – Собственост и право, 2011, № 7, с. 5-17;

95. „Още веднъж за завета на владение (в отговор на проф. д.ю.н. Владимир Петров)“ – Съвременно право, 2011, № 3, с. 45-53;

94. „Реципрочно предварително влизане във владение при принудително отчуждаване“ – Собственост и право, 2011, № 6, с. 22-29;

93.Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството“ – Собственост и право, 2011, № 4, с. 10-21;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

92.Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидация“ – Търговско и конкурентно право, 2011, № 3, с. 5-15;

91.Сервитутно право и право на строеж“ – Собственост и право, 2011, № 2, с. 5-15;

90.Вещноправно действие на брачния договор“ – Общество и право, 2011, № 1, с. 101-119;

89.Предпоставки и правно действие на отменителния иск по чл. 37 от Закона за наследството“ – Правна мисъл, 2011, № 1, с. 15-31;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

88.Владение въз основа на предварителен договор“, приложение към Собственост и право, 2010, № 11, с. I-XXVIII;

87.Договорът за замяна“, приложение към Собственост и право, № 9, 2010, с. І-ХХХVІ;

86.Произход на дете при асистирана репродукция“ – Общество и право, 2010, № 7, с. 36-47;

85.Недостойнство за наследяване“ – Съвременно право, 2010, № 2, с. 22-39;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

84.Завет на владение“ – Собственост и право, 2010, № 6, с. 37-46;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

83.Възникване на жилищен комплекс от затворен тип“ – Собственост и право, 2010, № 5, с. 5-15;

82. Бракът и придобивната давност“ – Общество и право, 2010, № 2, с. 28-39;

81.За правосубектността и бъдещето на вещите“ – Съвременно право, 2010, № 3, с. 22-42;

80.Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?“ – Търговско и конкурентно право, 2010, № 2, с. 5-14;

79.Конкуренция между владелчески искове“ – Собственост и право, 2010, № 2, с. 9-19;

78.Съобщаване, вписване и отказ от обезпечения при суброгация“ – Търговско и конкурентно право, 2010, № 1, с. 20-28;

77.Едноличният търговец и съпружеската имуществена общност“ – Търговско право, 2009, № 4, с. 31-45 (разгледай в pdf);

76.Истинност и актуалност на кадастъра“ – Собственост и право, 2009, № 12, с. 24-33;

75.Наследяване на дружествен дял в ООД“ – Правна мисъл, 2009, № 4, с. 67-82;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

74.Блокиране на имущество по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма“ – Административно правосъдие, 2009, № 5, с. 25-43;

73.Предоставяне за ползване от единия съпруг на съсобствено семейно жилище след развода“ – Общество и право, 2009, № 9, 2009, с. 10-23;

72.Самозащита на правото на собственост“ – Собственост и право, 2009, № 11, с. 5-12;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, стр. 896;

71.Завет на търговското предприятие“ – Търговско и конкурентно право, 2009, № 9, с. 11-18;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

70.Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота“ – Собственост и право, 2009, № 8, с. 53-60;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, стр. 896;

69.Разпределение на ползването на съсобствена вещ“ – Съвременно право, 2009, № 6, с. 7-34;

68.Присъединяване и приемство в съвладение“ – Правна мисъл, 2009, № 2, с. 3-12;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

67.Заем за послужване“ – приложение към сп. „Търговско и конкурентно право“, 2009, № 7, с. I-XL, рецензент проф. Огнян Герджиков;

66.Сервитутните права по Закона за електронните съобщения” – приложение към Собственост и право, 2009, № 6, с. I-XX;

65.Завет на наследство” – Собственост и право, 2009, № 4, с. 34-42;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

64.Приемство във фактическите отношения при прехвърляне на идеална част от търговското предприятие” – Търговско и конкурентно право, 2009, № 4, с. 11-18;

63.Управление на етажната собственост в жилищни комплекси от затворен тип” – Търговско право, 2008, № 6, с. 31-49 (разгледай в pdf);

Включена като част от „Въпроси на етажната собственост”, София, ИК Сиби, 2009, стр. 282;

62. Отрицателният установителен иск за защита на правото на собственост” – Съвременно право, 2008, № 2, с. 26-39 (свързана статия в блога: тук );

61.Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права” – приложение към Собственост и право, 2009, № 2, и приложение към сп. “Търговско и конкурентно право”, 2009, № 2, с. 1-40,

Препечатана в Сборник съдебни практики „Принудително изпълнение“, 2009, № 1, с. 49-85;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 643-676.

60. Давностното съвладение като специфичен юридически факт” – Правна мисъл”, 2009, № 1, с. 9-22;

Осъвременена и актуализирана в сборника “Владението. Юридически фрагменти”, София, Сиела, 2015, 388 сс.

59.Правен режим на съгласието за лечение” – Медицинско право, 2008, № 4, с. 34-61, публикувана и в Кънева, В. (съст.) Автономия и биоетика. Втора част. Студии. С. 2011, с. 78-118 – свързана статия тук;

58.Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика на вещта (сравнително правен анализ на българското и немското законодателство)” – Общество и право, 2008, № 10, с. 54-69, в съавторство с Ивайло Кацаров;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 461-474.

57. Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял” – Собственост и право, 2008, № 11, с. 37-44;

56.Заем за потребление на движима вещ” – приложение към Търговско и конкурентно право, 2008, № 11, с. І-XXXVІ;

55.Преживяване” на предварителния договор след сключване на окончателния” – Търговско и конкурентно право, 2008, № 10, с. 25-33;

54.Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята” – Собственост и право, 2008, № 10, с. 5-15;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 329-337.

53. Физическите граници на вещните права – Съвременно право, 2007, № 4, с. 22-37;

52.Началото на човешкия живот и неговото вещно правно значение (проблеми на собствеността върху човешкия ембрион)” – Медицинско право, 2008, № 2, с. 12-41;

Инкорпорирана в „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението”, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328.

51.Прехвърлянето на търговското предприятие и неговият вещноправен ефект” – Собственост и право, 2008, № 6, с. 5-13;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 748-756.

50.Съдбата на обезпеченията, дадени от трети лица, при изменения в главния дълг” – Търговско и конкурентно право, 2008, № 6, с. 26-34;

49.Правото на строеж и правото на собственост върху постройката” – Правна мисъл, 2008, № 2, с. 40-56;

48.Правни средства за придобиване на “паркомясто” – Общество и право, 2008, № 4, с. 54-70 (свързана статия тук );

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 499-516.

47.Публичното обещание за награда” – приложение към Търговско и конкурентно право, 2008, № 4, с. І-ХХІV, рецензент проф. Огнян Герджиков;

46.Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение” – Съвременно право, 2007, № 2, с. 43-59;

45.Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване” – приложение към “Собственост и право, 2008, № 2, с. І-ХVІ;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 629-642.

44.Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация” – Собственост и право, 2008, № 1, с. 62-70;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 489-498.

43.Вещни права при застрояване над и под открити пространства” -Общество и право, 2007, № 10, с. 35-46;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 361-373.

42.Покривът и неговото вещно правно значение и режим” – Собственост и право, 2007, № 11, с. 5-13;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 102-111.

41. Завет на поземлен сервитут” – Правна мисъл, 2007, № 3, с. 33-48;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

40. Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност” – Собственост и право, 2007, № 8, с. 5-14;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 575-586.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040.

39.Законовите ограничения на собствеността” – две приложения към Собственост и право, 2007, № 7, с. І-ХХІV, и 2007, № 8, с. І-ХХІV, рецензент Благовест Пунев;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 169-217.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

38.Поземлени сервитути при множество пространствено свързани недвижими имоти” – Съвременно право, 2006, № 4, с. 7-24;

37.За правната същност на концесията. Отграничение от сервитутните права” – Собственост и право,  2007, № 4, с. 22- 32;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 338-350.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

36.Гражданското дружество като общност” – приложение към Търговско и конкурентно право, 2007, № 3, с. І-XXIV;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 141-168.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

35.Служещите вещи” – Правна мисъл, 2007, № 1, с. 31-51;

34.Гражданското дружество като договор” – приложение към Търговско и конкурентно право, 2007, № 2, с. I-ХVІ;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 126-140.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

33.Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица” – Търговско право, 2006, № 6, с. 81-103 (разгледай в pdf);

32.Правни отношения във връзка със загубената и намерената вещ” – Съвременно право, 2006, № 3, с. 7-27;

31. Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда” – Собственост и право, 2007, № 1, с. 5-12;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 319-328.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

30.Корабът като особена движима вещ” – Правна мисъл, 2006, № 4, с. 55-69;

29.Особена владелческа защита по чл.38а ЗЖСК” – Собственост и право, 2006, № 11, с. 5-14;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 772-782.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

28. Относно правната същност на апорта на вещно право в търговско дружество” – Пазар и право, 2006, № 11, с. 5-12;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 737-747.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

27.Съществува ли “относително” право на собственост?” – Търговско право, 2006, № 4, с. 87-112 (разгледай в pdf);

26.Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (чл. 78 ЗС)” – приложение към Собственост и право, 2006, № 9, с. І-XXXVI, рецензент Благовест Пунев;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 526-565.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

25.За границите на поземлените имоти” – Собственост и право, 2006, № 8, с. 24-32;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 112-125.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

24.Относно “проникващата” отговорност на член-кооператорите” – Пазар и право, 2006, № 7, с. 5-10;

23.Отговорност на държателя и владелеца при погиване на вещта” – Собственост и право, 2006, № 7, с. 10-18;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 783-792.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

22.Косвеното представителство” – Търговско право, 2006, № 3, с. 85-103 (разгледай в pdf);

21.Преупълномощаването” – Съвременно право, 2005, № 6, с. 27-47;

20.Договорът за влог” – приложение към Пазар и право, 2006, № 3, с. І-ХХVІІІ – рецензент: проф. Огнян Герджиков;

19.Вещни правоотношения при договора за изработка” – Собственост и право, 2006, № 3, 2006, с. 5-13;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 517-525.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

18. Приращението” – приложение към Собственост и право, 2006, № 2, с. І-ХХVІІІ, рецензент: Благовест Пунев;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 600-628.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

17.Премахване на подобрения в чужд имот за сметка на владелеца – подобрител” – Собственост и право, 2006, № 1, с. 5-13;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 793-803.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

16.Дружество в процес на учредяване” – Пазар и право, 2006, № 1, с. 5-12;

15.Условието и тежестта като модалитети на вещноправното действие” – Собственост и право, 2005, № 12, с. 14-19;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 425-460.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

14.Относно субективната страна на договора за дарение” – Съвременно право, 2005, № 4, с. 81-98;

13.Ипотеката (особености във връзка с нейния учредител, съдържание, видове и прекратяване)” – приложение към Собственост и право, 2005, № 11, с. І-ХХVІІІ, рецензент: Благовест Пунев;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 259-318.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

12.Отказ от субективно право” – Търговско право, 2005, № 4, с. 49-79 (разгледай в pdf);

11.Ипотеката (особености във връзка с нейния характер, предмет и обезпечено вземане)” – приложение към Собственост и право, 2005, № 10, с. І-ХХІV, рецензент: Благовест Пунев;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 259-318.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

10.Договор за спогодба” – приложение към Пазар и право, 2005, № 8, с. І-ХХ, рецензент: проф. Огнян Герджиков;

9. Срокът като модалитет на вещноправното действие” – Собственост и право, 2005, № 8, с. 13-19;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 425-460.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

8.За някои специфични разновидности на правото на строеж” – Собственост и право, 2005, № 7, с. 5-12;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 351-360.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

7.Правен режим на рекламно-информационните елементи съгласно Закона за устройството на територията” – Собственост и право, 2005, № 6, с. 47-54;

6.Сервитутните права според българското законодателство” – приложение към Собственост и право, 2005, № 4, с. І-ХХІІ, рецензент: Благовест Пунев;

5.Сделки с бъдещи вещи” – Собственост и право, 2005, № 3, с. 12-20;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 77-84.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

4Правен режим на бъдещите вещи” – Собственост и право, 2005, № 2, с. 5-9;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 70-76.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

3. Правен статус на заветника като особен кредитор на наследството”, приложение към Собственост и право, 2004, № 11, с. І-ХVІІІ – рецензент: проф. Цанка Цанкова;

Допълнена и доразвита в сборника „Дискусии в българското наследствено право. Книга първа”, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422.

2.Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост” – Собственост и право, 2004, № 10, с. 18-25;

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 94-101.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2008, 1040 с.

1.Ефектът на вписването при прехвърлянето на спорно вещно право върху недвижим имот (чл. 121, ал. 3 ГПК)” – Собственост и право, 2004, № 9, с. 13-22.

Осъвременена и актуализирана в сборника „Въпроси на българското вещно право”, София, ИК Фенея, 2010, с. 860-870.