Етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация

(публикувана за пръв път в сборника „Правна наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,...

Аграрният рефлукс: социалистическата собственост и земеделските земи в НРБ

(публикувана за пръв път В: Колева, А., В. Калинов, Ст. Ставру (съст.) Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея...

Противопоставимост на договора за аренда

(публикувана за пръв път в приложение към сп. „Собственост и право“, 2012, № 8, с. I-XX)   Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗАЗ договорът...

Съществува ли „относително“ право на собственост?

(научното съчинение е класирано на трето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

Добросъвестността във вещното право – сравнителноправни бележки

(доклад, изнесен на конференцията „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса“, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ...

Програма за пета национална годишна конференция „Предизвикай: Вписванията!“ (25 октомври 2019 г.)

  ПРОГРАМА НА ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!“ 25 октомври 2019 г. гр. София, Съдебна палата, Зала № 15 (Тържествена зала)     РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ                        8:45 –...

Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2012, № 3, с. 22–39)   Настоящото изложение има за цел да отговори на един поставен...