Делян Недев

 

Делян Недев

редактор в Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”

Здравейте, казвам се Делян Недев и съм редактор в сайта от средата на 2013 г. Завършил съм специалност „право” в Юридически факултет на Софийския университет през 2006 г. Практикувам в областта на частното право. От 2012 г. съм хоноруван преподавател в Университета по национално и световно стопанство по основи на правото и гражданско право (обща част), а от 2016 г. – редовен асистент по гражданско право в същия университет, а от 2020 г. – главен асистент. От 2016 г. съм доктор по гражданско и семейно право (след докторантура в УНСС).

Вярвам, че можем да се учим от всеки човек, когото срещаме. Затова се радвам да ви срещна и тук.

Списък с публикации:

I. Книги (автор)

2. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права. С. Сиела, 2017.

1. Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С.: Фенея, 2013, ISBN: 978-619-163-009-7 (в съавторство със Стоян Ставру и Мирослав Димитров);

II. Книги (съставител)

               1. Предизвикай: Давността! (сборник), С., Сиела, 2017, ISBN: 978-954-28-2354-4 (съставителство заедно със Стоян Ставру).

III. Публикации (студии, статии, доклади и други)

           

44. За владението по предварителен договор и придобивната давност  – Собственост и право, ISSN 1312-9473, 2021, No 5;

43. Към въпроса за гражданскоправната защита от противоправни деяния, осъществяващи се продължително във времето – доклад, изнесен на Конференцията “100 години УНСС- 100 години право в УНСС, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС, проведена на 12 ноември 2020 г., публикувана в сборника “100 години УНСС – 100 години право в УНСС”, том I, (съст. П. Митрева, Зл. Вангелова, Ст. Радев) С., ИК-УНСС, 2021, с. 178-184, проведена на 25 октомври 2020 г., както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (11 април 2021 г.);

42. Още веднъж за отговорността по чл. 21, ал.2 ЗЗД доклад, изнесен на Шестата национална конференция  на    Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България – “Предизвикай: Непозволеното увреждане!”, проведена на 25 октомври 2020 г. 

    41. Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот?  – сп. Бизнес и право, 2019, No 3, (7), с. 65-77, ISSN 2603-3437. 

   40. Вписване на завещания – доклад, изнесен на  Петата национална конференция  на    Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България – “Предизвикай: Неоснователното обогатяване!”, проведена на 25 октомври 2019 г., публикуван в сборника “Предизвикай: вписванията!” (съст. Ст. Ставру), С. Сиела, 2021. 

         39. За гражданското неподчинение – доклад, изнесен на  конференцията  в памет на Теодор Пиперков и Кристиан Таков, организирана от Клуба на юриста “Теодор Пиперков”, проведена в СУ на 23 март 2019 г. 

         38. Тяло и правосубектност доклад, изнесен на Шестата национална годишна конференция по биоетика и биоправо “Тяло и права”, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и професионален правен сайт  “Предизвикай правото!” (Challengingthelaw.com), проведена на 24 ноември 2018 г.    

          37. Владение, преплетено с облигацията – доклад, изнесен на конференцията “Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката”, организирана от ЮФ на УНСС  и Алумни клуб на завършилите УНСС, проведена на 24 октомври 2018 г.            

            36. Неоснователното обогатяване и правата на приравнения на добросъвестен владелец  (чл. 70, ал.3 ЗС и чл. 74, ал. 2 ЗС) – доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция на    Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България – “Предизвикай: Неоснователното обогатяване!”, проведена на 19 октомври 2018 г., публикуван в сборника “Предизвикай: неоснователното обогатяване!” (съст. Ст. Ставру, Д. Топузов, Н.Павлевчев), С. Сиела, 2019.              

          35. Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите – Търговско и облигационно право, 2018, No 5, с. 53-61.

          34.Отново за “мораториума” върху давността за придобиване на държавни и общински имоти – Норма, ISSN 1314-5118, 2018, No 2 (в съавторство със Стоян Ставру)

           33. По повод тълкувателно дело No 3/2017 г. на ОСГК на ВКС (спирането на придобивната давност за имоти – частна държавна и общинска собственост), Професионален правен сайт “Предизвикай правото”, ISSN 1314-7854 (31 декември 2017 г.)

           32. Добросъвестността във вещното право – сравнителноправни бележки, доклад, изнесен на Юбилейната конференция “Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса”, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС, проведена на 30 ноември 2017 г.

           31. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец, доклад, изнесен на Третата национална конференция на Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България – “Предизвикай: Несъстоятелността!”, проведена на 27 октомври 2017 г.  

           30. По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си, доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, проведена на 19-20 септември 2017 г.

29. Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на наследство – Собственост и право, 2017, No 6;

28. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба?Собственост и право, 2016, № 12;

27. Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 декември 2016 г.);

26. Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС, проведена на 24 ноември 2016 г. в гр. София, публикувана в сборника Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, том I, С., ИК УНСС, 2017; 

25.  Чисто право ли се придобива по давност? доклад, изнесен на Втората национална съвместна конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България Предизвикай: Давността!, проведена на 28 октомври 2016 г. в гр. София;

24.  Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права. Съвременно право, 2016, 3;

23. По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика. Собственост и право, 2016, 7, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (8 януари 2017 г.);

22. Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание. доклад, изнесен на  Научна конференция Върховенството на закона предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев, организирана от УНСС, проведена на 27.11.2015 в гр. София, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 януари 2016 г.);

21. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ. Собственост и право, 2015, 7, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (12 юни 2016 г.);

20. Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС). доклад, изнесен на Докторантска научна конференция Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда, организирана от УНСС, проведена на 23.10.2015 в гр. София, публикуван в Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. С.: ИК УНСС, 2016, 58-69, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 декември 2015 г.);

19. За придобиването на собственост на основание продажба на движими вещи в производство по принудително изпълнение. доклад, изнесен на Първа национална съвместна конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България, проведена на 16 октомври 2015 г. в гр. София, публикуван Предизвикай: Изпълнителния процес!“, сб., съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 110-140;

18. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства. Съвременно право, 2015, 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 юли 2016 г.);

17. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец март 2015 г. Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 август 2015 г.);

16. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец март 2015 г. Част първа: проблеми на общата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 юли 2015 г.);

15. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуаното право и правото на ЕС.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 май 2015 г.);

14. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. Част първа: проблеми на общата част на гражданското право, на облигационното и на вещното право.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 април 2015 г.);

13. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът? Собственост и право, Приложение, 2015, 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (1 ноември 2015 г.);

12. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец януари 2015 г.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (8 март 2015 г.);

11. Фигурата на оригинерния приобретател на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД. доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г., издаден и в Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа. Том 1. С.: ИК УНСС, 2015, 242-252, преработен и допълнен вариант Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 септември 2015); 

10. Pro bono publico на пиратския кораб (разговор с отбора, спечелил наградата Dillard на международното състезание по МПП Jessup).  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 октомври 2014 г.);

9. Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (24 август 2014 г.), както и в Съдийски вестник, 2014, № 1, 105-113;

8. Гражданското неподчинение като правоприлагане. – доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института на държавата и правото при БАН на 24 юни 2014 г., публикуван и „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 юли 2014 г.), както и в сборника Научни трудове на ИДП. Том X. С.: БАН, 2015, 63-74; 

7. Юридически бележки върху студентската окупация.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (4 май 2014 г.);

6. Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2013 г.), както и в Собственост и право, 2013, 8, 70-81;

5. Нормативната сила на психическото: Законът за магьосничеството от 1971 г. – кратко представяне и превод на едноименния закон, действал в Папуа Нова Гвинея Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 май 2013 г.);

4. Кога е налице непризнателност от страна на дарения (разсъждения във връзка с Тълкувателно дело 1 от 2013 г. на ВКС). Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 март 2013 г.), както и в Собственост и право, 2013, № 4, 5-14;

3. Алеаторността на договорите в българското гражданско право (кратко представяне на едноименната книга). Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (10 януари 2013 г.);

2. Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, при които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (1 февруари 2012 г.), както и в Търговско право, 2012, 1, 39-65;

1. За разделянето на придобивните способи на първични и производни. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (27 ноември 2011 г.), изменена и допълнена в Собственост и право, 2012, 3, 5-20;