Делян Недев

 

Делян Недев

редактор в Професионален правен сайт “Предизвикай правото!”

Здравейте, казвам се Делян Недев и съм редактор в сайта от средата на 2013 г. Завършил съм специалност „право” в юридическия факултет на Софийския университет през 2006 г. Практикувам в областта на частното право. От 2012 г. съм хоноруван преподавател в Университета по национално и световно стопанство по основи на правото и гражданско право (обща част), а от 2016 г. – редовен асистент по гражданско право в същия университет. От 2016 г. съм доктор по гражданско и семейно право (след доктурантура в УНСС).

Вярвам, че можем да се учим от всеки човек, когото срещаме. Затова се радвам да ви срещна и тук.

Списък с публикации:

I. Книги (автор)

2. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права, непубликуван дисертационен труд, защитен на 30 септември 2016 г.

1. Алеаторността на договорите в българското гражданско право. С.: Фенея, 2013, ISBN: 978-619-163-009-7 (в съавторство със Стоян Ставру и Мирослав Димитров);

II. Книги (съставител)

             1. Предизвикай: Давността! (сборник), С., Сиела, 2017, ISBN: 978-954-28-2354-4 (съставителство заедно със Стоян Ставру).

III. Публикации (студии, статии, доклади и други)

            31. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец, доклад, изнесен на Третата национална конференция на Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България – “Предизвикай: Несъстоятелността!”, проведена на 27 октомври 2017 г.  

           30. По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си, доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, проведена на 19-20 септември 2017 г.

29. Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на наследство – Сосбтвеност и право, 2017, No 6;

28. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба?Собственост и право, 2016, № 12;

27. Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 декември 2016 г.);

26. Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС, проведена на 24 ноември 2016 г. в гр. София, публикувана в сборника Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, том I, С., ИК УНСС, 2017; 

25.  Чисто право ли се придобива по давност? доклад, изнесен на Втората национална съвместна конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България Предизвикай: Давността!, проведена на 28 октомври 2016 г. в гр. София;

24.  Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права. Съвременно право, 2016, 3;

23. По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика. Собственост и право, 2016, 7, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (8 януари 2017 г.);

22. Същински и несъщински (незаинтересовани) оригинерни способи, изискващи правно основание. доклад, изнесен на  Научна конференция Върховенството на закона предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев, организирана от УНСС, проведена на 27.11.2015 в гр. София, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 януари 2016 г.);

21. Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ. Собственост и право, 2015, 7, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (12 юни 2016 г.);

20. Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС). доклад, изнесен на Докторантска научна конференция Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда, организирана от УНСС, проведена на 23.10.2015 в гр. София, публикуван в Актуални правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. С.: ИК УНСС, 2016, 58-69, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 декември 2015 г.);

19. За придобиването на собственост на основание продажба на движими вещи в производство по принудително изпълнение. доклад, изнесен на Първа национална съвместна конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България, проведена на 16 октомври 2015 г. в гр. София, публикуван Предизвикай: Изпълнителния процес!“, сб., съст. Ст. Ставру, В. Петров. С.: Сиела, 2016, 110-140;

18. Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства. Съвременно право, 2015, 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 юли 2016 г.);

17. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец март 2015 г. Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 август 2015 г.);

16. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец март 2015 г. Част първа: проблеми на общата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 юли 2015 г.);

15. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуаното право и правото на ЕС.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 май 2015 г.);

14. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. Част първа: проблеми на общата част на гражданското право, на облигационното и на вещното право.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 април 2015 г.);

13. Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът? Собственост и право, Приложение, 2015, 3, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (1 ноември 2015 г.);

12. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец януари 2015 г.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (8 март 2015 г.);

11. Фигурата на оригинерния приобретател на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД. доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г., издаден и в Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа. Том 1. С.: ИК УНСС, 2015, 242-252, преработен и допълнен вариант Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 септември 2015); 

10. Pro bono publico на пиратския кораб (разговор с отбора, спечелил наградата Dillard на международното състезание по МПП Jessup).  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 октомври 2014 г.);

9. Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (24 август 2014 г.), както и в Съдийски вестник, 2014, № 1, 105-113;

8. Гражданското неподчинение като правоприлагане. – доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института на държавата и правото при БАН на 24 юни 2014 г., публикуван и „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (6 юли 2014 г.), както и в сборника Научни трудове на ИДП. Том X. С.: БАН, 2015, 63-74; 

7. Юридически бележки върху студентската окупация.  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (4 май 2014 г.);

6. Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?  Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2013 г.), както и в Собственост и право, 2013, 8, 70-81;

5. Нормативната сила на психическото: Законът за магьосничеството от 1971 г. – кратко представяне и превод на едноименния закон, действал в Папуа Нова Гвинея Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (26 май 2013 г.);

4. Кога е налице непризнателност от страна на дарения (разсъждения във връзка с Тълкувателно дело 1 от 2013 г. на ВКС). Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (3 март 2013 г.), както и в Собственост и право, 2013, № 4, 5-14;

3. Алеаторността на договорите в българското гражданско право (кратко представяне на едноименната книга). Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (10 януари 2013 г.);

2. Особености на нотариалните удостоверявания на сделки, при които страна е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (1 февруари 2012 г.), както и в Търговско право, 2012, 1, 39-65;

1. За разделянето на придобивните способи на първични и производни. Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (27 ноември 2011 г.), изменена и допълнена в Собственост и право, 2012, 3, 5-20;