Книги

I. Автор

на монографии и сборници

 

27.  Отвъд боклука. Философско изследване върху притежаването на отпадъци, София, Издателство на БАН “проф. Марин Дринов”, 2024, стр. 278, ISBN 978-619-245-404-3 (08.03.2024 г.) [изтегли в pdf];

 

 

26.  Право на собственост и други вещни права, София, Труд и право, 2021, стр. 868, В: Стоянов, В., Цв. Петкова, Г. Боянова, Ст. Ставру, Б. Дечева, Св. Калинова, Г. Солакова, Я. Ковачев, Ал Георгиев, А, Пунев, ISBN 978-954-608-292-3, автор на следните части от от монографията: Глава Осма “Етажна собственост” (с. 368-423) и Глава Четиринадесета “Право на строеж” (с. 506-566);

 

25.  Моралните измерения на собствеността (Към обосноваването на една “проприетарна” екология), София, Издателство на БАН “проф. Марин Дринов”, 2021, стр. 488, ISBN 978-619-245-134-9 (15.19.2021 г.) [изтегли в pdf];

 


 

24.  Сервитутните права според българското законодателство, София, Нова звезда, 2020, стр. 668, ISBN 978-619-198-140-3 (19.10.2020 г.);

 

 

23.  Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка “гражданска отговорност” на автомобилистите, София, Сиела, 2020, стр. 448, ISBN 978-954-28-3216-4 (24.06.2020 г.);

 

 

22.  Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД, София, Сиела, 2020, стр. 320, ISBN 978-954-28-3097-9 (02.01.2020 г.);

 

21.  „International Encyclopaedia of Laws. Family and Succession Law. Republic of Bulgaria”,

второ издание: The Netherlands, Kluwer International BV, 2022, стр. 328 (Part I: p. 31-76, и Part IV: p. 219-238, 290-318) , в съавторство с Велина Тодорова и Димитър Топузов, ISBN 978-90-654-4888-0 (20.10.2022 г.);

първо издание: The Netherlands, Kluwer International BV, 2019, стр. 328 (Part I: p. 33-78, и Part IV: p. 219-239, 290-318) , в съавторство с Велина Тодорова и Димитър Топузов, ISBN 978-90-654-4888-0 (15.07.2019 г.);

 

 

20.  Incapacity to act of natural persons. Contemporary challenges, Sofia, Nova Zvezda, 2016, p. 126 (A4 fromat), ISBN 978-619-198-048-2 (21.10.2016 г.);

 

 

19.  Човешкото тяло между въплътеността и конвенцията. Съвременни перспективи, София, Сиела, 2016, стр. 352, ISBN 978-954-28-2124-3 (14.10.2016 г.);

 

 

18.  Промените във вещта. Някои въпроси на приращението и преработването, София, Сиела, 2016, стр. 208, ISBN 978-954-28-2122 -9 (30.09.2016 г.);

 

 

17.  Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства, София, Нова звезда, 2016, стр. 238, ISBN 978-619-198-046-8 (30.09.2016 г.);

 

 

16.  Правото в нови територии. Правни и етични предизвикателства в ерата на свръхтехнологиите. Разговори с Ирина Недева, София, Нова звезда, 2016, стр. 116, ISBN 978-619-19-8033-8 (19.02.2016 г.);

 

 

15.  Лекарската грешка. Гражданска отговорност на лекаря в практиката на ВКС, Гражданска колегия, София, Сиела, 2015, стр. 288, ISBN 978-954-28-1737-6 (15.10.2015 г.);

 

 

14.  Владението. Юридически фрагменти, София, Сиела, 2015, стр. 370, ISBN 978-954-28-1736-9 (15.10.2015 г.);

 

 

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт – правни аспекти, София, ИК Фенея, 2014, стр. 532, ISBN 978-619-163-041-7 (02.01.2014 г.);

 

 

12.  Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността, София, ИК Фенея, 2014, стр. 548, ISBN 978-619-163-040-0 (06.01.2014 г.);

 

 

11.  Дискусии в българското наследствено право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 422, в съавторство с Васил Петров ISBN 978-619-163-033-2 (07.10.2013 г.);

 

 

10. Алеаторността на договорите в българското гражданско право, София, ИК Фенея, 2013, стр. 340, в съавторство с Делян Недев и Мирослав Димитров, ISBN 978-619-163-009-7 (февруари 2013 г.);

 

 

9. „Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008 – 2011), София, ИК Фенея, 2012, стр. 524, ISBN 978-954-9499-84-1 (юни 2012 г.);

 

 

8. „В какво вярва НЛП?, София, ИК Фенея, 2011, стр. 212, ISBN 978-954-9499-64-3 (юни 2011 г.);

 

 

7. Съсобственост. Правни аспекти, София, ИК Сиби, 2010, стр. 344, ISBN ISBN 978-954-730-644-8 (26.03.2010 г.);

 

 

6. Въпроси на етажната собственост, София, ИК Сиби, 2009, стр. 282, ISBN 978-954-730-580-9 (08.05.2009 г.);

 

 

5. Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328, ISBN 978-954-730-522-9 (септември 2008 г.);

 

 

4. Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти, София, ИК Фенея, 2008, стр. 292, ISBN 978-954-9499-20-9 (май 2008 г.);

 

 

3. Въпроси на българското вещно право a) второ издание (преработено и допълнено): София, ИК Фенея, 2010, стр. 896. ISBN ISBN 978-954-9499-14-8. (7 януари 2010) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040. ISBN 978-954-9499-14-8 (март 2008 г.);

 

 

2. Човешкото тяло като предмет на вещни права, София, ИК Сиби, 2008, стр. 216. ISBN 978-954-730-474-1 (март 2008 г.);

 

 

1Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти: a) второ издание (допълнено и преработено): София, ИК Фенея, 2009, стр. 128, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3. (юни 2009) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2007, стр. 126, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3 (септември 2007).

 

 

0. „Правна същност на сервитутните права според българското законодателство” – дисертационен труд за защита на образователна и научна степен “доктор по гражданско и семейно право”,  София, СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Катедра “Гражданскоправни науки” (2009).

 

II. Съставител

на сборници със статии и студии

 

IIа. Поредица

Предизвикай правото!”

(сборници)

 

5Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право, Сборник, съставителство заедно с Димитър Топузов, Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски”, 2022, стр. 400, ISBN 978-619-202-730-8 (22.02.2022 г.); 

 

 

4Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, Сборник, съставителство заедно с Димитър Топузов и Николай Павлевчев, София, Сиела, 2019, стр. 489, ISBN 978-954-28-2937-9 (26.06.2019 г.);

 

3Предизвикай: Несъстоятелността!, Сборник, съставителство заедно с Теофана Евгениева и Николай Павлевчев, София, Сиела, 2018, стр. 400, ISBN 978-954-28-2640-8 (03.07.2018 г.);

 

2Предизвикай: Давността!, Сборник, съставителство заедно с Делян Недев, София, Сиела, 2017, стр. 520, ISBN 978-954-28-2354-4 (26.06.2017 г.);

 

1Предизвикай: Изпълнителния процес!, Сборник, съставителство заедно с Васил Петров, София, Сиела, 2015, стр. 372, ISBN 978-954-28-1995-0 (28.05.2016 г.);

 

 

IIб. Други

4. Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“, Сборник, съставителство заедно с Теодора Карамелска, София, Издателство Фондация “Медийна демокрация”, 2021, стр. 424, ISBN 978-619-90423-5-9 (15.06.2021 г.), свободно достъпно он лайн тук;

 

 

3. Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея на проф. Стилиян Йотов“, Сборник, съставителство заедно с Антоанета Колева и Валентин Калинов, София, ИК “Критика и хуманизъм”, 2020, стр. 257 (формат: 14 / 20.5 см), ISBN 978-954-587-234-1 (23.05.2020 г.);

2Сборник доклади от IV Национална конференция “Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”, 21-22 Октомври 2016, г., София, Сборник, съставителство заедно с Маргарита Станкова и Полина Михова, София, НБУ, 2017, стр. 133 (А4 формат), ISBN 978-954-535-960-6 (21.02.2017 г.);

 

 

1Етични и правни граници на съвременните медицински грижи, Сборник, съставителство заедно с Валентина Кънева, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, стр. 184, ISBN 978-954-07-4025-6 (10.04.2015 г.).

 

 

III. Съставител

на сборници със съдебна практика

Поредица

Предизвикай: Съдебната практика!

брошура

 

IIIа. Тълковници

(Библиотека “Закон за собствеността”)

 

2. Предизвикай: съдебната практика! Тълковник 2019, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2019, стр.  224, ISBN  978-954-28-3244-7 (14.09.2020 г.);

 

1Предизвикай: съдебната практика! Вещно право: 1961 – 2019. Закон за собствеността, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2019, стр.   i-xxxii, 727 стр., xxxiii-l, ISBN  978-954-28-2983-6 (30.09.2019 г.);

 

 

IIIб. Тематичници

(Библиотека “Закон за собствеността”)

4Предизвикай: Съдебната практика! Вписванията: 2008 – 2018. ЗС, Глава IХ, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2019, стр.  i-xcii, 358 стр., xciii-c, ISBN  978-954-28-3019-1 (08.10.2019 г.);

 

 

3Предизвикай: Съдебната практика! Вещните права върху чужда вещ: 2008 – 2018. ЗС, Глава VI, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2019, стр. i-xxxvi, 492 стр., xxxvii-xlvi, ISBN  978-954-28-2782-5 (25.01.2019 г.);

 

 

2Предизвикай: Съдебната практика! Етажна собственост: 2008 – 2018. ЗС, Глава IV, Том II, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2018, стр. 377-758 стр., xix-xxviii, ISBN 978-954-28-2712-2 (17.10.2018 г.);

 

 

1Предизвикай: Съдебната практика! Етажна собственост:: 2008 – 2018 (с 32 тематични карти). ЗС, Глава IV, Том I, Сборник, съставителство, София, Сиела, 2018, стр. i-xiix, xix-xxxiii, 1-376, ISBN 978-954-28-2711-5 (17.10.2018 г.);

 

 

IIIв. Годишници 

 

10. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2019, Сборник (електронна книга), съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2020, стр. 687, ISBN 978-954-28-3327-7 (12.11.2020 г.);

 

 

9Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2019, Сборник (електронна книга), съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2020, стр. 482, ISBN 978-954-28-3326-0 (12.11.2020 г.);

 

 

8Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2019, Сборник (електронна книга), съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2020, стр. 380, ISBN 978-954-28- 3255-3 (12.11.2020 г.);

 

7. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2019, стр. 432, ISBN 978-954-28-2921-8 (13.06.2019 г.);

 

 

6. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2019, стр. 392, ISBN 978-954-28-2855-6 (13.06.2019 г.);

 

 

5Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2018, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2019, стр. 720, ISBN 978-954-28-2854-9 (15.04.2019 г.);

 

 

4Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2019, стр. 720, ISBN 978-954-28-2825-9 (04.04.2019 г.);

 

 

3. Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2018, стр. 772, ISBN 978-954-28-2569-2 (16.04.2018 г.);

 

 

2Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2018, стр. 488, ISBN 978-954-28-2547-0 (21.03.2018 г.);

 

 

1Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017, Сборник, съставителство заедно с Румен Неков, София, Сиела, 2018, стр. 704, ISBN 978-954-28-2544-9 (26.02.2018 г.);