Могат ли потребители, на които е начислена допълнителна сума за електрическа енергия по ПИКЕЕ...

(№ 7 от рубриката „Щури хрумки“)     1. Вземането по ПИКЕЕ (отм.), (не)възможното обезщетение за вреди от нормативен административен акт и неупражненият косвен контрол Кражбите...

Naturalis obligatio и признаването на вземане, погасено по давност

(преработен и допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. № 10/2015 г.)   „По-точно том 93 от Коментарите. Самите Наредби...

Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроси на института на прихващането на вземания

(сигнал № 26 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, Румен Неков)   С Разпореждане от 20.01.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълк. д....

Спорни въпроси на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

(сигнал № 25 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)   (Константин Кунчев, д-р Делян Недев)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело,...

Отговорност за чужди действия: френска перспектива

(д-р Клер Макивор*)   (превод на д-р Васил Петров, Теофана Евгениева, Добри Тенев и Сюлейман Башов)   Забележителна черта на френската правна система е ориентираният към...

Особената хипотеза на възстановяване на прекратено поради сливане ограничено вещно право (чл. 176 ЗЗД)

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2012, № 3, с. 22–39)   Настоящото изложение има за цел да отговори на един поставен...

Исторически бележки върху проблема относно вземането за лихва

I. Въведение Въпросите, свързани с вземането за лихва, преплитат в себе си разнообразни по характер проблеми, които са от интерес не само за...