Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

              1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика, при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9...

Договорът за наем на земеделска земя и въпросът за конверсия на аренден договор в...

Статията е публикувана за пръв път в сп. Общество и право бр. 9/2016 г.   Въведение   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република...

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС - 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията....

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de...

Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика

  1. Следи ли служебно съдът за неравноправни клаузи в исковото производство?   Отговорът, който съответства на практиката на СЕС, е даден с пилотното Решение № 23/07.07.16...

Противоречи ли уредбата в Закона за енергетиката относно сградна инсталация на основни положения в...

1. Проблем Топлинната енергия за отопление на сграда - етажна собственост, се разделя на топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация, топлинна енергия за отопление на...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 135 ЗЗД

(Теофана Евгениева, Румен Неков)   С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на 25 януари 2017 г., председателят на Върховния...