Бележки по някои въпроси, обсъждани от ВКС по отношение на договора за продажба на...

(статията е писана през 2017 г., като в съкратен вариант е публикувана в сп. „Собственост и право“, 2017, № 6, с. 35–46,...

Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД...

Измина малко повече от година от предходния ми преглед на практиката на ВКС по Павловите искове. Тъй като въпросът определено е интригуващ...

Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в...

  (статията е публикувана за пръв път в сп. „Юридически свят“, 2017, № 2, 90-122, както и в gramada.org (22 януари 2018 г.)*   I. Въведение   1. Встъпителни...

За изискуемостта, падежа и забавата при задължението за връщане на дадено при начална липса...

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2018, № 3, с. 14-30)   Увод Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на...

Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV...

  ПРОГРАМА за конференцията   Решение № 33/03.04.2017 г. на ВКС по т. д. № 61211/2016 г., ГК, IV г. о.   Тълкувани правни разпоредби: Който поради грешка е изпълнил...

Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 ЗЗД

(Статията е публикувана за пръв път в сп. "Търговско и облигационно право", кн. 5/2018, с. 53-61)   § 1.   Встъпителни бележки Споразумяването във вреда на представлявания между...

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроси на правомощията на съда в заповедното производство...

(сигнал № 15 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Константин Кунчев, д-р Васил Петров) С настоящото предложение за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело, депозирано на...