Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД...

Измина малко повече от година от предходния ми преглед на практиката на ВКС по Павловите искове. Тъй като въпросът определено е интригуващ...

За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

    Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31...

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов) ГЛАВА IV ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ Раздел 1 Действие на договорите между страните Подраздел 1 Обвързваща сила на договорите Чл. 1193. Договорите могат да бъдат...

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите,...

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Ordonnance n° 2016-131 du 10 f?vrier 2016 portant r?forme du droit des contrats, du r?gime g?n?ral et de...

Съществува ли „относително“ право на собственост?

(научното съчинение е класирано на трето място в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения (2019), организиран от Кръжока по...

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено...

Съставянето на Закона за задълженията и договорите от 1951 г.

(публикувана за пръв път в сп. „Търговско право“, бр. № 3/2021 г.)*, **   България има граждански закон, който по блестящия си език не отстъпва на...