Кой може да бъде господар на работата при воденето на чужда работа без възлагане...

(статията е била публикувана за първи път в сп. „Търговско и облигационно право“, № 10, 2020 г.)   1. Предмет и ход на изложението. — Настоящата...

Субективната страна на сделките върху неоткрити наследства

(рецензент: доц. д-р Мирослав Димитров)       (статията е публикувана за пръв път в сп. "Съвременно право",  2015, No 3)   1. Ще се опитам да изложа вижданията...

Следи ли съдът за неравноправни и нищожни клаузи в заповедното производство

(практика по приложението на чл. 411, ал. 2, т. 2 ГПК)     ЧАСТ I   Първи въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да се произнася относно неравноправност на клауза...
Договор за спогодба

Договор за спогодба

(статията е публикувана като приложение към сп. Пазар и право, 2005, № 8, I-XX) Терминът “спогодба” се използва веднъж като източник на...

Класически поглед върху границите на гражданската отговорност

  Учението за облигациите на френския цивилист Робер-Жозеф Потие е основата, върху която е изградено съвременното френско облигационно право. Авторите на ФГК са използвали този...

Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни

1. Въведение Юристът е свикнал да мисли в една система от правни норми, в един юридически свят. За да се осъществи това упражнение сполучливо, обаче,...

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона...