Васил Петров

Васил Петров

Васил Петров

редактор в Професионален сайт „Предизвикай правото!

.

Здравейте, казвам се Васил Петров и съм редактор в сайта от месец март 2015 г. Завършил съм специалност „право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор съм по административно право и процес от месец март 2016. Работя като съдия в Софийския районен съд, I ГО. Интересите ми са предимно в областта на административното право и процес, наследственото право и трудовото право.

Приех поканата да стана част от екипа на сайта без колебание. В общуването си със Стоян, Румен и Делян открих споделената радост от науката и идеите на другия. Убеден съм, че усилието да помагаш на другия, особено ако е млад, неуверен и едва прохожда в науката, заслужава да бъде подкрепено. Готов съм да ви помагам, колкото ми стигат силите.

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: vassilp (at) gmail.com

.

I. Книги

1. Общият административен акт. С., Сиела, 2017. 408 с.

2. Публичноправни проблеми на трудовото право. С., Сиела, 2015. 232 с.

3. Административнопроцесуалният кодекс. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата (заедно с проф. Мария Славова). С., Фенея, 2014. 387 с.

4. Дискусии в българското наследствено право (заедно с д-р Стоян Ставру). С., Фенея, 2013. 422 с.

.I.

II. Студии, статии, критични бележки и библиографии

1. Унищожаване на отказ от наследство по чл. 56 от ЗН – процесуални аспекти. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 321-333.

2. Могат ли недееспособните да приемат наследство с конклудентни действия? Критични бележки към определение № 380 от 04.10.2016 г. по гр.д. № 3235/2016 г., ВКС, III о. – Адвокатски преглед, 2016, № 12, 46-51.

3. Съдоустройствените жалони в Конституцията от 1991 г. относно административното правосъдие: Бележки с оглед на някои настоящи и бъдещи конфликти в законодателството и съдебната практика. – 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права? сб. от Научна конференция, организирана от Народно събрание на Република България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, 11 юли 2016 г. Б.м. [С.], НБУ, б.г. [2017], 179-190.

4. Ограничената отговорност на наследника, приел наследство по опис – Норма, 2017, № 1, 5-27.

5. Проблеми на исковата защита срещу неравно третиране пред гражданския съд. – Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник от Научна конференция на Академия на МВР, 10.12.2015 г. С., Академия на МВР, 2016, 318-329.

6. За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на едно съдебно решение). – Адвокатски преглед, 2016, № 9, 59-63.

7. Наказанието в публичното право – опит за дефиниция и приложения на дефиницията. Разграничения. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. Съст. Симеон Гройсман. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016, 557-568.

8. Кой да наказва дисциплинарно съдиите? Българската нормативна уредба (1880-2016 г.) и перспективи за нейното усъвършенстване. – Адвокатски преглед, 2016, № 8, 25-46.

9. За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита. – В: Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. Сб. доклади от докторантска научна конференция от 23 октомври 2015 г. С., Изд. комплекс – УНСС, 2016, 115-122.

10. Частичните цесии – проблеми на разноските в изпълнителния и исковия процес. – В: сб. Предизвикай: Изпълнителния процес! Съст. Ст. Ставру, В. Петров. С., Сиела, 2016, 97-109.

11. Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от осъдено лице?Доклад на Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените-Русе, 10.10.2015 г.Научни трудове на Русенския университет, т. 54, серия 7 (Правни науки). Русе, 2015, 144-147.

12. Академик Петко Стайнов и теорията за административния договор в българското административно право. – Правна мисъл, 2015, № 3, 51-59.

13. Видове общи административни актове. – Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XIII (2015). Актуални правни проблеми. Под общата ред. проф. д.ю.н. Цв. Каменова. С., ИДП БАН, 2015, 24-34.

14. Как отговарят недееспособните, приели наследството по опис, за наследствените задължения след навършване на пълнолетие? Критични бележки към решение № 12 от 02.02.2015 г. по гр.д. № 3895/2014 г., ВКС, III о. – Адвокатски преглед, 2015, № 4-5, 60-66.

15. Библиография на българската литература по наследствено право. – Юридически свят, 2015, № 1, 101-109.

16. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания. – Правна мисъл, 2015, № 1, 72-80.

17. Загубване на изгодите от приемането на наследството по опис (чл. 64 ЗН и чл. 65, ал. 1 in fine ЗН). – Норма, 2015, № 3, 5-29.

18. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктринаисторически преглед. – Научни трудове на Института за държавата и правото при Българската академия на науките, Т. X (2015). С., ИДП-БАН, 2015, 3342.

19. Силата на пресъдено нещо на отказа от иск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса. – Съвременно право, 2014, № 6, 36-46.

20. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК? (По повод Тълкувателно дело № 3/2014 г., ОСК на ВАС).Норма, 2014, № 11, 53-70.

21. Административното правосъдие в XXI век: от какви изменения и допълнения се нуждае Административнопроцесуалният кодекс. – сб. 100 години Върховен административен съд. Сборник доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17.10.2013 г. Съст. проф. Сашо Пенов. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 54-98.

22. Пряката демокрация и академичната автономия (заедно с Иван Георгиев). – Научни трудове на Института за държавата и правото при Българската академия на науките, Т. IX (2014). С., ИДП-БАН, 2014, 113-123.

23. За пределите на съдебната проверка на законността на уволнението при предявен от работника или служителя иск за отмяната му (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ). – Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963-2013)“. Юридически университет. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 135-143 (диск).

24. Съвместни завещателни разпореждания на съпрузи.В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. Съст. А. Шопов. С., Сиби, 2014, 261-269.

25. За тежестта на доказване на факта на полагането на труд при предявен иск за заплащане на трудово възнаграждение. – Норма, 2014, № 9, 44-48.

26. За тълкувателните актове на Върховния административен съд (заедно с Мария Славова). – В: Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 380-389.

27. Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса. – Съвременно право, 2014, № 3, 36-47.

28. Относно правната природа на трудоустрояването по чл. 317, ал. 1 от Кодекса на труда. – Правна мисъл, 2014, № 2, 55-65.

29. Разходите във връзка с погребението на загинал при непозволено увреждане близък като имуществени вреди, подлежащи на обезвреда. – Норма, 2014, № 5, 5-12.

30. Противозаконна ли е разпоредбата на чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс? – Адвокатски преглед, 2014, № 4, 40-43.

31. Спорни въпроси на прекъсването на погасителната давност. – Норма, 2014, № 4, 5-28.

32. Може ли гражданският съд да упражнява косвен съдебен контрол върху решение на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт? Критични бележки по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС. – Liber amicorum по случай 80-годишнината на проф. Кино Лазаров. С., Фенея, 2014.

33. Прекратяване на правомощията на народния представител поради несъвместимост (по повод казуса „Пеевски“). – Съвременно право, 2013, № 6, 19-28.

34. Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална?Труд и право, 2014, № 2, 35-44 (препечатка).

35. Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална?Адвокатски преглед, 2014, № 1, 44-52.

36. 100 години административно правосъдие в България. Минало, настояще и бъдеще (заедно с М. Славова). – Studia IuridicoHistorica, г. I, бр. 1 (2012). Благоевград, УИ „Н. Рилски“, 2013, 88-93.

37. За самостоятелния характер на иска на работника или служителя за заплащане на обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконно уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ). – Норма, 2013, № 10, 101-111.

38. Може ли гражданският съд да упражнява косвен съдебен контрол върху решение на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт? Критични бележки по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС. – Адвокатски преглед, 2013, № 9, 38-48.

39. Тежестта на доказване на оставането без работа след незаконно уволнение на работник или служител. – В: Правото – изкуство за доброто и справедливото. 20 години Юридически факултет. Отг. ред. проф. д-р Дарина Зиновиева. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, 365-373.

40. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита. – В: сб. Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. VIII. Актуални правни проблеми. Под общата ред. на проф. д-р Цв. Каменова. С., БАН, ИДП, 2013, 86-95.

41. За противоконституционността на чл. 122е, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. – Адвокатски преглед, 2013, № 7-8, 15-21.

42. Предели на съдебната проверка и предмет на делото при предявен от работника или служителя иск за отмяната на уволнението като незаконно (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ). – Норма, 2013, № 6, 86-101.

43. Към предстоящата реформа на административното наказване. Размисли de lege ferenda (заедно с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2012, № 5, 7-42.

44. Наследственоправното положение на държавата по чл. 11 при наследствена трансмисия (заедно със Стоян Ставру). – Норма, 2013, № 3, 68-83.

45. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda. – В: Развитие на право в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер. С., Фенея, 2013, 513-522.

46. Административни актове, определящи условията на участие в състезателни процедури за издаване на облагодетелстващи административни актове. – В: Европейското бъдеще на България – правни аспекти. сб. от Годишна научна конференция на Юридическия факултет на УНСС, проведена на 30.11.2012 г. С., Изд. комплекс – УНСС, 2013, 288-297.

47. За правомощието на Министерския съвет, предоставено му от § 121 ПЗР ЗИД КТ, ДВ, бр. 25 от 16.03.2001 г. – Адвокатски преглед, 2013, № 1, 49-51.

48. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (кратки правно-догматични бележки). – Адвокатски преглед, 2012, № 12, 27-49.

49. Производството за издаване и оспорване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес. Сравнения с някои други производства по българското положително право. – В: сб. Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. VII. Актуални правни проблеми. Под общата ред. на проф. д-р Цв. Каменова. С., БАН, ИДП, 2012, 118-136.

50. Мълчанието на некомпетентен административен орган и фикцията по чл. 58, ал. 1 АПК. – Норма, 2012, № 9, 17-29.

51. Нормативните административни актове по Административнопроцесуалния кодекс – правна същност и ред за защита (заедно с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2012, № 2, 7-45.

52. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда – правна същност и ред за защита. – В: сб. Правната наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив, 30.0901.10.2011 г. (организирана от Юридическия факултет), Мръчков, В., Д. Зиновиева, В. Стоянов – отг. ред.; Генова, Яр. – съставител. Пловдив, 2012, 241-258.

53. За приемането на наследство и доказването му – няколко спорни въпроса в практиката. – Адвокатски преглед, 2012, № 4, 41-47.

54. Административните актове по учредяване на защитен статут на природни територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и на Съюза на учените – Русе2011 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, 177-182.

55. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот – правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и на Съюза на учените – Русе2011 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, 183-188.

56. Защитата на страните по трудовото правоотношение срещу актовете на Инспекцията по труда по чл. 333 КТ.Търговско право, 2011, № 2, 59-70.

57. Една законодателна аномалия в административното правораздаване. – Адвокатски преглед, 2011, № 7, 48-53.

58. Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия № 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университетАнгел Кънчев“ и на Съюза на учените – Русе’2010 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011, 167-172.

59. Обжалване на актовете на Инспекцията по труда по разрешаване на уволнение. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия № 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университетАнгел Кънчев“ и на Съюза на учените – Русе’2010 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011, 162-166.

60. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание.Съвременно право, 2011, № 1, 51-68.

61. Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказване по Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване (в съавторство с Мария Славова). – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сб. от Национална научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на списание „Съвременно право. С., Сиби, 2011, 423-445.

62. Reopening of Final National Judicial Proceedings Pursuant to a Judgment Finding Violation by ECtHR: Constitutionality and Legislative Expediency. – Bulgarian Journal of International Law, Vol. II (2010), Issue 1, 133-145.

63. Бончо Матеев Бончев. – Адвокатски преглед, 2010, № 12, 19-22.

64. Отстраняване и недопускане на кандидат до участие в състезателна процедура за издаване на облагодетелстващ административен акт. – Търговско право, 2010, № 4, 27-38.

65. За лихварството, лихоимството и чл. 252 НК. – Адвокатски преглед, 2010, № 10-11, 66-78.

66. Оспорването на административни актове по административен ред (в съавторство с Мария Славова).Съвременно право, 2010, № 5, 7-35.

67. Преглед на практиката по приложението на Административнопроцесуалния кодекс. Предложения за усъвършенстване на уредбата (в съавторство с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2010, № 3, 7-64.

68. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по Административнопроцесуалния кодекс. – Правна мисъл, 2010, № 3, 3-28.

69. Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс. – Съвременно право, 2010, 3, 56-73.

70. Приложно поле на наказателната отговорност за кредитиране от физически лица. – Икономически алтернативи, 2010, № 3, 134-141.

71. Проблемът за прикритото трудово правоотношение и последиците от разкриването му (в съавторство с Иван Георгиев). – Търговско право, 2010, № 1, 5-25.

72. Съдбата на висящите към 1 март 2007 г. дела по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. – Адвокатски преглед, 2009, № 1-2, 3-7.

73. Тормоз на етническа основа чрез публикация. – Общество и право, 2009, № 4, 32-43.

74. Антон Каблешков: Бележит съдия и борец за независима съдебна власт. Края на XIX-началото на XX век. – Общество и право, 2009, № 1, 133-135.

75. Някои законодателни недоразумения в административното правораздаване. – Адвокатски преглед, 2008, № 5-6, 23-36.

76. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност. – Адвокатски преглед, 2008, № 3, 15-24.

77. Може ли да влезе в сила административен акт, издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава: критика на една статия. – Адвокатски преглед, 2007, № 12, 35-39.

.

III. Професионален сайт „Предизвикай правото!“

1. Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка? (14.05.2017 г.);

2. За осъдителния характер на иска по чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството (02.02.2017 г.);

3. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 57, ал. 1 от Закона за собствеността (19.01.2017 г.);

4. Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. (в съавторство с Мартин Пенчев) (06.10.2016 г.);

5. По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК) (29.09.2016 г.);

6. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност (07.08.2016 г.);

7. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания (17.07.2016 г.);

8. Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г. (16.06.2016 г.);

9. Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт. (22.05.2016 г.);

10. Библиография на публикации по българско обичайно право (края на 19 в.-първата половина на 20 в.) (19.05.2016 г.);

11. Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ? (01.05.2016 г.);

12. Заявление за издаване на заповед в полза на топлопреносно дружество за период, по-кратък от година (24.03.2016 г.);

13. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (06.03.2016 г.);

14. Приватизиране на обвинението? За монопола на Прокуратурата да преследва престъпления от общ характер (17.01.2016 г.);

15. Мълчанието на некомпетентния административен орган (20.12.2015 г.);

16. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК? (15.11.2015 г.);

17. Архив за правни науки. Библиография (1940-1943) (08.10.2015 г.);

18. Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на вземането (13.09.2015 г.);

19. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015 г. (19.07.2015 г.);

20. За подсъдността по исковете за защита срещу дискриминация по чл. 71 ЗЗДискр. с публичноправен ответник (05.07.2015 г.);

21. Деликтът „разбиване на чужд брак“ (19.04.2015 г.);

22. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец януари 2015 г. (05.04.2015 г.);

23. Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя (01.03.2015 г.);

24. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове (08.02.2015 г.);

25. Принципът nulla poena sine lege и решение 1 от 2007 г. на Конституционния съд (11.01.2015 г.);

26. Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно? (09.11.2014 г.);

27. Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия (07.09.2014 г.);

28. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda (10.08.2014 г.);

29. Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл. 52 ЗС (11.05.2014 г.);

30. Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК (30.03.2014 г.);

31. Тормоз на етническа основа чрез публикация (18.12.2013 г.);

32. За отказа от наследство при наследствената трансмисия (19.05.2013 г.);

33. За образуването на маса по чл. 31 ЗН (10.03.2013 г.);

34. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот – правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване (14.10.2012 г.);

35. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание (29.01.2012 г.).