Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодаря за бележките на Делян Недев и Стефан Тихолов.

 

Ангелов, А. С. Погасителна давност на вземанията от извънреден труд за минало време. – в-к „Труд“, бр. 337 от 18.06.1942 г.

Атанасов, Ил. Изменения на Закона за трудовия договор относно отпуските и относно погасителната давност за възнаграждението за извънреден труд. – Преглед за трудово право, г. III, 1942, кн. 1-3.

Бобеков, Б. Тече ли давността по чл. 500 от Търговския закон срещу непълнолетни. Адвокатски преглед, г. XXII, 1941, бр. 6.

Бобеков, Б. За давността по чл. 500 от Търговския закон и непълнолетните. Осигурително право, г. I, 1941, кн. 3.

Бобчев, Ил. С. От кога захваща и как се пресмята просрочието на лихвите. – Юридически преглед, г. XV, кн. 10.

Бояджиев, П. П. Сборник от решенията на Върховния касационен съд по Закона за давността. С., 1919. 311 с.

Брънеков, Ив. Давността на владението с местно дознание ли трябва да се доказва или със свидетели? – Юридически преглед, г. XI, кн. 5.

Василев, Л. Началният момент на давността за искове на трети лица, произтичащи от дългове на събирателно дружество, срещу отделните му съдружници. – Юридически архив, г. X (1938/1939), кн. 1.

Вълчанов, Х. Коментар върху Закона за давността. С., 1939. 352 с.

Дабовски, Д. С пропускането на срока по чл. 113 ЗБОП не се погасява правото на иск по чл. 115 от същия закон. Коментар на р. № 166/1943 г., III г.о., ВКС. – Юридическа мисъл, 1947, кн. 8.

Ганев, В. Обща възбрана върху имотите на необявени в несъстоятелност неограничено и солирадро отговорни съдружници при обявени в несъстоятелност събирателни и командитни дружества. Нейните съотношения със съдружническата отговорност за дружествените дългове и нейното отпадане поради погасяване на тази отговорност по давност. – Юридически архив, г. X (1938/1939), кн. 2-3

Далчев, Хр. Правното положение на горите в новите земи, според турските закони. – Юридическа мисъл, г. I, кн. 9.

Димитров, А. Самораслите дървета върху мирийски (държавни) земи. – Юридическа мисъл, г. I, кн. 7.

Димитров, А. Вакъфите според Шерията и гражданските закони в Турция и България. – Юридическа мисъл, г. I, кн. 4, г. II, кн. 1, кн. 2-3.

Димитров, А. Давността според Меджелето и Закона за земите. – Юридическа мисъл, г. XIII, кн. 1.

Димитров, А. Силата на временните турски илмихабери, установяващи правото на собственост върху недвижими имоти. Адвокатски преглед, г. XII, бр. 14.

Димов, Т. Хр. Няколко спорни въпроси по придобивната давност. – в-к Право, г. VI, бр. 19.

Дойчинов, Ал. Подновяване, прекратяване (по чл. 81, п. 5) и давност на ипотеките. – Адвокатски преглед, г. XVIII, бр. 19.

Драганов, Д. Рец. за Вълчанов, Х. Коментар върху Закона за давността. С., 1939. ? Адвокатски преглед, г. XX, бр. 7.

Дренски, С. Земитемирийе и безстопанските имоти в новите земи. – в-к Право, г. IV.

Дуйчев, Г. Всякога ли може да си служи поръчителят с възражение за изтеклата относно задължението на главния длъжник давност. – Юридически архив, г. VI, кн. 4-5.

Думанов, Н.Отказване от давност. – Адвокатски преглед, г, XVIII, бр. 12 и бр. 13.

Душков, Н. Приноси към учението за владението и давността. – Адвокатски преглед, г. XII, бр. 3.

Душков, Н. За причините, които препятствуват на давността или я спират. – Адвокатски преглед, г. XXI, бр.11.

Иванов, Г. Искът по чл. 619 от ТЗ. – Юридическа мисъл г. XI, кн, 4.

Илков, Ал. Възражението за менителнична давност в изпълнителното производство. – Адвокатски преглед, г. XXIV, 1943, бр. 7.

Йорданов, Я. За кратката тригодишна погасителна давност, предвидена в чл. 115 ЗБОП. – Правна мисъл, г. V, 1939, 1939, кн. 8.

Кацаров, К. Просрочване на изпълнителните листове, издадени по чл. 14 от Закона за заповедното съдопроизводство. – Правна мисъл, г. IV, кн. 4.

Коларов, Ив. Правното положение на самораслите гори в яйлаците и къшлаците. – Юридическа мисъл, г. V, кн. 1-2, кн. 3-4.

Коларов, Ив. Изложение на отоманското поземлено право. – Юридическа мисъл, г. XIV, кн. 2, кн. 3, кн. 5, г. XV, кн. 3, кн. 4.

Лиджи Д. Просрочване изпълнителните листове, издадени по чл. 14 от Закона за заповедното съдопроизводство. – Правна мисъл, г. IV, кн. 3.

Максимов, Хр. Закон за давността и юриспруденцията по него. – Правна мисъл, г. III, 1937, кн. 9, кн. 10.

Максимов, Хр. Закон за давността. Разяснен с практиката на Върховния касационен съд. С., 1938. 186 с.

Милушев, Т. Давност за вземания, плащани на уговорени срокове. – Адвокатски преглед, г. XV, 1934, бр. 7.

Минков, Xр. По чл. 44 от Законаза давността. – Списание на Юридическото дружество, г. VII, кн. 8 и 9.

Padel, W. Погасителната и придобивна давност по турското право. Превел от немски д-рЙ. Фаденхехт. – Списание на Юридическото дружество, г. VII, кн. 1.

Петков, С. Придобивна давност по отношение на държавата, общата, обществените учреждения и благотворителните и духовните учреждения. – Правна мисъл, г. III, 1937, кн. 8.

Попов, Г.За минутната давност (тълкувание на чл. 35 от Закона за давността). – Юридически преглед, г. VII, кн. 1, кн. 2.

Попов, Г. Чл. 35 от Законаза давността. – Юридически преглед, г. XII, кн. 1.

Попов, С. К. За противоречието на някои членове от Закона за давността. –Юридически преглед, г. XI, кн. 10.

Попов, С. К. Правата на държавата върху Черното море, бреговете му, риболовниците исолниците край него. – Списание на Юридическото дружество, г. VII, кн. 23.

П. Ст. Член 612 от ТЗ за просрочените менителници. Юридически преглед, г. XXXIII, кн. 9.

Радев-Имуков, Р. Членове 22 и 48 от Закона за давността. – Юридически преглед, г. XI, кн. 6.

Радоилски, Л. Договорно съкращаване на давностните срокове – критични бележки върху касационната практика по съкращаване на погасителната давност, относно претенцията за трудово възнаграждение. – Юридическа мисъл, г. 1946, кн. 7.

Радоилски, Л. Погасяване по давност на претенцията за трудово възнаграждение. – Юридическа мисъл, г. II, 1947, кн. 1.

Русков, Д. Придобивна давност за движимите вещи. – Юридически архив, г. VI, кн. 2.

Селвили, Н. Заизсрочването на менителниците. – Юридически преглед, г. X, кн. 1.

Стайков, Ал. Естество на давността по чл. 500 от Търговския закон. – Юридически архив, г. VI, кн. 4 и 5, с. 440.

Стефанов, Ст. Давността в старо-руското гражданско право. – Юридически преглед, г. XIX, кн. 9.

Стефанов, Ст. Bona fides във владетелното право (исторически очерк). – Юридически преглед“, г. XX, кн. 4.

Стефанов, Ст. Теория на давността в старо-вавилонското гражданско право. – Юридически преглед, г. XXI, кн. 3.

Стефанов, Ст. Теория на гражданската давност в древното еврейско право. – Юридически преглед, г. XXI, кн. 6.

Столфи, Н. Владението и придобивната давност. Прев. от италиански. Стара Загора, 1928, 263 с.

Стрезов, Г. Произход намирийските и чифлийшки земи в нова България.– в-к Право, г. II.

Стрезов, Г. Вакъфският въпрос. – в-к Право, г. II, с. 641.

Фаденхехт, Й. За особените кратки погасителни давности (чл. чл. 40-45 от Закона за давността). – Списание на Юридическото дружество,г. III, кн. 2, кн. 3, кн. 4, кн. 5.

Фаденхехт, Й. Погасителната и придобивна давност по турското право. – Списание на Юридическото дружество, г. VII, кн. 1.

Фаденхехт, Й.Противоречието между чл. 50 и чл. 16, ал. 1 от Законаза давността.– Юридическо списание, г. X, кн. 7-8.

Фаденхехт, Й. За поръчителството в менителничното право. – Юридическа мисъл, г. XV, кн. 10.

Фаденхехт, Й. Прекъсването на давността по естествена причина заличава ли, освен изтеклото време, и юридическото основание на прекъснатата придобивна давност. – Правна мисъл, г. II, кн. 1.

Фаденхехт, Й. Юридическото основание на кратката придобивна давност трябва ли да бъде вписано в ипотечните книги. – Правна мисъл, г. IV, кн. 5-6.

Христов, А. По иск за наследство между сънаследници прилага ли се15-годишната давност, предвидена в чл. 1660 от Меджделето.– Списание на Юридическото дружество, г. V, кн. 4.

Христов, А. Теорията на вакъфите (за давността). – Списание на Юридическото дружество, г. VI, кн. 1.

Христов, Н. Един спор около менителничната давност. – Юридически архив, г. IX, кн. 5-6.

Христов, Н. Менителничната давност. – Юридически архив, г. X, кн. 3.

Цончев, Кр. Промени в частно-правния режим на недвижимата собственост [преглед на новия Закон за благоустройството, с който се забранява придобиване по давност на части от парцели, бел. моя, В. П.]. – Архив за правни науки, г. I, кн. 6

Чомаков, Ст. Давностното владение в отношение държавните, черкезките и татарските земи. – Юридически преглед, г. XVI, кн. 3.

Янулов, Л. Придобивна давност по Закона за давността и по турските граждански закони. – Списание на Юридическото дружество, г. X, кн. 1-4, кн. 5-6 и кн. 7-8.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.