Пета национална конференция „Предизвикай правото!“ (2019)

Професионален сайт Предизвикай правото!“

и

Съюзът на съдиите в България

Ви канят за участие в

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикай: ПРАВОТО!“

на тема

Предизвикай: ВПИСВАНИЯТА!

ПРОГРАМА

25 октомври 2019 г.

гр. София, Съдебна палата,

Зала № 15

 

Конференцията има за цел да привлече вниманието на българската юридическа общност върху съвременните и (не)традиционните проблеми на вписванията.

 

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията „Предизвикай: Вписванията!“, са inter alia:

– понятие за вписване и актове, подлежащи на вписване;

– процесуални проблеми на вписванията по реда на ПВ;

– специфики на вписванията на отделни актове: ипотеки, възбрани, други обезпечения; искови молби и съдебни решения; актове, с които се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права, и др.;

– въпроси на кадастралния и имотния регистър (ЗКИР);

– актуване на държавни и общински имоти;

– отказът на съдията по вписванията и на длъжностното лице по регистрацията: основания и съдебен контрол;

– действие на вписванията и обявяванията;

– общи и специфични въпроси на регистърните производства по ЗТРРЮЛНЦ и ГПК;

– защита срещу вписванията;

– практически проблеми на вписванията и обявяванията в търговския регистър;

– тълкувателни проблеми в съдебната практика на инстанционните съдилища и в тълкувателната и казуалната практика на Върховния касационен съд и др.

 

Конференцията е предназначена за юристи от всички професии, изкушени от трудните въпроси в правото.

Заповядайте и участвайте в петата съвместна национална конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

 

Документи за конференцията:

Обява на конференцията – тук (pdf).

Покана за конференцията – тук (pdf).

Заявление за участие – тук (doc).

 

Важни срокове:

до 11 октомври 2019 г.: подаване на заявление за участие по образец и резюме (вж. документите по-горе);

до 25 декември 2019 г.: изпращане по имейл на научния доклад.

 

За контакти:

confchallengingthelawssb@gmail.com