Николай Павлевчев

В „Пътят“ на Кормак Маккарти мъжът учеше момчето, че ако вървиш достатъчно дълго, ще срещнеш добрите хора.

Не зная колко дълго съм вървял, но по Пътя срещнах добрите хора. Хора, които ме изпълват с оптимизъм, ентусиазъм и вдъхновение и сред които мога да бъда това, което искам – освободен от оковите на консервативното, търсещ креативното. Всички тези хора могат да бъдат видяни в този сайт.

Завършил съм право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ми са в сферата на търговското право. Професионалният ми опит е съсредоточен в материята на търговската несъстоятелност. Понастоящем съм адвокат. Автор съм на няколко статии, които могат да бъдат прочетени в сайта. Асоцииран предизвикател съм в сайта и с удоволствие подпомагам екипа с каквото мога.

.

Книги:

1. Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017) сборник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2606-4, 752 с. (съставителство заедно с Теофана Евгениева);

2. Предизвикай: Несъстоятелността!  сборник, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2640-8, 400 с. (съставителство заедно с д-р Стоян Ставру и Теофана Евгениева)

.

Списък с публикации:

1. Отговорност за нарушаване на чуждо облигационно отношение. // Съдийски вестник, 2013, № 4, 78-95, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (24 август 2013 г.);

2. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право? // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 март 2014 г.);

3. Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (19 октомври 2014 г.);

4. Правни последици при придобиване на нает недвижим имот. // Собственост и право, 2015, № 1, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 февруари 2015 г.);

5. Проблеми на пренаемното отношение. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (21 юни 2015 г.), както и в Собственост и право, 2015, № 10;

6. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2016 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева);

7. Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal (авторски превод на Ставру, Ст. Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?). // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (25 декември 2016 г.);

8. За приложението на погасителната давност от синдика в производството по чл. 686 ТЗ. // Предизвикай: Давността!, сб., съст. Ставру, Ст., Д. Недев. С.: Сиела, 2017, с. 203–211;

9. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. // Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева);

10. Становище по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 61–82 (в съавторство с Теофана Евгениева);

11. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества. // Предизвикай: Несъстоятелността!, сб., съст. Ставру, Ст., Т. Евгениева, Н. Павлевчев. С.: Сиела, 2018, с. 147–170.

12. Обезпечителна мярка „временно отстраняване от длъжността „изпълнителен директор на АД“. // Електронно издание „Предизвикай правото!“ (5 април 2020 г.).

.

Можете да се свържете с мен на следния електронен адрес: pavlevchev.n (at) gmail.com.