Николай Павлевчев

 

В „Пътят“ на Кормак Маккарти мъжът учеше момчето, че ако вървиш достатъчно дълго, ще срещнеш добрите хора.

Не зная колко дълго съм вървял, но по Пътя срещнах добрите хора. Хора, които ме изпълват с оптимизъм, ентусиазъм и вдъхновение и сред които мога да бъда това, което искам – освободен от оковите на консервативното, търсещ креативното. Всички тези хора могат да бъдат видяни в този сайт.

Завършил съм право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ми са в сферата на търговското право. Професионалният ми опит е съсредоточен в материята на търговската несъстоятелност. Понастоящем съм адвокат. Автор съм на няколко статии, които могат да бъдат прочетени в сайта. Асоцииран предизвикател съм в сайта и с удоволствие подпомагам екипа с каквото мога.

Списък с публикации:

1. Отговорност за нарушаване на чуждо облигационно отношение. Съдийски вестник, 2013, № 4, 78-95, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (24 август 2013 г.);

2. Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право? – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (2 март 2014 г.);

3. Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (19 октомври 2014 г.);

4. Правни последици при придобиване на нает недвижим имот. – Собственост и право, 2015, № 1, както и в Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (15 февруари 2015 г.);

5. Проблеми на пренаемното отношение. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (21 юни 2015 г.), както и в Собственост и право, 2015, № 10;

6. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2016 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева);

7. Derechos de la naturaleza – entre la escatologia ecologica y la teoria legal (авторски превод на Ставру, Ст. Права на природата – насред екологичната есхатология и правната теория?). – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (25 декември 2016 г.).

8. Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (16 юли 2017 г.) (в съавторство с Теофана Евгениева);

Можете да се свържете с мен на следния електронен адрес: pavlevchev.n (at) gmail.com.