(сигнал № 6 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“)

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия[1],[2], депозирано на 2 юни 2017 г., председателят на Върховния касационен съд, заместник-председателят и ръководител на Търговската колегия, както и комисията за изготвяне на проекта за тълкувателно решение бяха сигнализирани за съществуването на други два въпроса, по които също е налице противоречива съдебна практика на съдилищата и които все още не са намерили място в предмета на тълкувателното дело.

Поставените проблеми са едни от най-актуалните в производствата по универсалното принудително изпълнение, доколкото техните еднозначни тълкувателни разрешения:

  • са от съществено материално и процесуалноправно значение за юридическото положение на синдика като орган по несъстоятелността; и

  • предопределят, от една страна, допустимостта на исковите производства по чл. 694 ТЗ, а от друга – процесуалните права на синдика в рамките на тези производства и тяхното надлежно упражняване (право на въззивно и касационно обжалване, право на отмяна и др.).

1. Какви са последиците от спиране на производството по несъстоятелност по отношение правомощията на назначения синдик?

1.1. Според едно от становищата, застъпено в Решение № 202 от 3.10.2011 г. на ВнАС по в. т. д. № 310/2011 г., Определение № 341 от 23.10.2015 г. на ОС – Враца по т. д. № 20/2015 г., на основание чл. 658, ал. 2 ТЗ синдикът осъществява правомощията си съобразно с развитието на производството по несъстоятелност и постановеното от съда. По тази причина спирането на производството по несъстоятелност води до временно преустановяване правомощията на синдика, като в случай че производството бъде възобновено отново, ще се открие възможността за продължаване дейността на този орган.

В част от практиката тази теза е доразвита, като съдът е приел, че спирането на производството по несъстоятелност, водещо до временно преустановяване правомощията на синдика, налага изричното освобождаване на последния от длъжност с цел спестяване на разноски по несъстоятелността – така Решение № 864 от 26.09.2014 г. на ОС – Варна по т. д. № 2938/2011 г., Решение № 432 от 29.05.2015 г. на ОС – Варна по т. д. № 2824/2012 г., Решение № 71/24.01.2017 г. по т. д. № 696/2015 г. по описа на ОС – Варна; Решение от 12.05.2017 г. по т. д. № 82/2015 г. по описа на ОС – Габрово; Определение № 359 от 29.01.2015 г. на ОС – Варна по т. д. № 602/2014 г. В последния случай едновременно с освобождаването на синдика съдът по несъстоятелността е възстановил и правомощията на органите на дружеството с прекратена дейност с цел поемане отговорността за управление на масата на несъстоятелността.

1.2. Според другото становище, независимо от спиране на производството по несъстоятелност, синдикът продължава да е обвързан от правомощията си по чл. 658, ал. 1 ТЗ до изтичане на едногодишния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 632, ал. 2 ТЗ – така Протоколно определение от 21.12.2011 г. по т. д. № 21/2011 г. по описа на Окръжен съд – Сливен; Определение от 21.12.2011 г. на ОС – Сливен по т. д. № 25/2011 г., Определение от 22.03.2011 г. на ОС – София по т. д. № 111/2011 г.

2. В какво процесуално качество участва синдикът в производството по чл. 694 ТЗ с оглед новата ал. 4 на чл. 694 (ДВ, бр. 105 от 2016 г.)?

2.1. Според едно от становищата синдикът участва в производството като самостоятелна страна – синдик. Според това виждане се касае за участие на надлежна страна и неконституирането й е порок, водещ до обезсилване на първоинстанционното решение – така Решение № 24 от 13.02.2017 г. на ВнАС по в. т. д. № 542/2016 г.; Определение № 1367 от 13.03.2017 г. на ОС – Благоевград по ч. т. д. № 77/2016 г.; Разпореждане № 661 от 03.02.2017 г. на ОС – Благоевград по т. д. № 82/2016 г., Разпореждане по т. д. № 3176/2016 г. на СГС. Нюанс на това гледище е, че участието на синдика е в самостоятелно процесуално качество така Определение № 67 от 14.02.2017 г. на ПАС по в. ч. т. д. № 66/2017 г. В някои решения изрично се посочва, че синдикът е необходим другар Решение № 48 от 9.03.2017 г. на ВнАС по в. т. д. № 632/2016 г.; Решение № 53 от 13.03.2017 г. на ВнАС по т. д. № 631/2016 г.

2.2. Според друго от становищата синдикът участва в производството като представител на длъжника и в зависимост от процесуалната позиция на последния предприема процесуални действия като ищец или като ответник – така Определение № 683 от 06.02.2017 г. по т. д. № 129/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград; Определение № 55 от 08.02.2017 г. по т. д. № 44/2017 г. на Пловдивски апелативен съд.

2.3. Според трето становище синдикът участва в производството по чл. 694 ТЗ като контролираща страна. Това виждане е застъпено в следните съдебни актове: Определение № 114 от 1.05.2017 г. на САС по в. ч. гр. д. № 6155/2016 г.; Определение № 2151 от 28.03.2017 г. на СГС по т. д. № 4582/2016 г.

Бележки под линия:

[1] Вж. Евгениева, Т., Н. Павлевчев. Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността. – Професионален сайт „Предизвикай правото!“, ISSN: 1314-7854 (9 юни 2016 г.).

[2] Вследствие извършена проверка, ръководителят на Търговска колегия на Върховния касационен съд – съдия Дария Проданова – е отправила Предложение от 22.12.2016 г. за произнасяне с тълкувателно решение по проблеми на производстовото по несъстоятелност. С разпореждане от 24.01.2017 г. на председателя на ВКС е образувано тълк. дело № 1/2017 г. на ОСТК, което следва да даде отговор по някои въпроси, във връзка с които е констатирана необходимост от уеднаквяване на правоприлагането в страната.

ОТГОВОРИ

Моля напишете Вашия коментар!
Моля напишете Вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.