Доклади

 

Участия в конференции, семинари и публични лекции

 

 

46. “Sophia и бъдещето на изкуствения интелект” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, Ректорат, 255 ауд. (26 ноември 2017): аудио (част от края на дискусията);

45.Гамети и сувенири – граници на послесмъртната репродукция” – научен доклад на Петата национална конференция по биоетика и биоправо “Моделиране на живота – биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии”, организатор: Фондация за развитие на правосъдието, Предизвикай правото! и Нов български университет, гр. София, ул. Монтевидео № 21 (17 ноември 2017): видео;

44.Критика на чистия свръхразум” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, гр. София, ул. Ангел Кънчев № 1 (27 октомври 2017): видео;

43.Наследяване на несъстоятелност” – научен доклад, Трета национална конференция “Предизвикай правото” на тема “Предизвикай: Несъстоятелността!”, организатори: Професионален сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България, Съдебна палата, Конферентна зала на ВКС, София (27 октомври 2016);

42.Медицинска принуда. Закрила на психичното здраве. Предварителни указания за лечение, здравни пълномощници, завещания „приживе“. Запрещение и мерки за подкрепа.” – лекция-семинар, организатор: Национален център за юридическо обучение, гр. София, парк хотел “Витоша” (20 октомври 2017);

41.Бременност, раждане и асистирана репродукция. Репродуктивно донорство. Заместващо майчинство. Правни въпроси свързани с дефиницията за смъртта и състояния, близки до смъртта” – лекция-семинар, организатор: Национален център за юридическо обучение, гр. София, парк хотел “Витоша” (20 октомври 2017);

40. “Медицинската помощ – правни граници и етични хоризонти” – доклад на Кръгла маса по повод Глобалния ден на етиката, организатор: Медицински университет Плевен и Секция “Етически изследвания”, ИИОЗ към БАН, гр. Плевен, ул. “Климент Охридски” № 1 (18 октомври 2017);

39. “Раждането: право и медицина. Актуални проблеми на съдебната практика като предизвикателства към българското законодателство” – публична лекция-семинар, организатор: Център за обучение на адвокати, гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4 (5 октомври 2017);

38. “След края на образованието?” – доклад в семинар EDU17/Висше образование, организатор: Лидери за европейско образование, гр. София, Витоша парк хотел (26 септември 2017);

37. “Престъпления на ума” – презентация в дискусионен семинар по проекта “Vox Nihil”, организатор: Рацио БГ и Предизвикай правото!, гр. София, ул. Будапеща № 6 (9 август 2017);

36. “Другият като интерес или като воля – правни и етични измерения на (не)дееспособността на лицата с психични увреждания” – публична лекция-семинар по проекта “Другостта като морално предизвикателство”, организатор: Секция “Етически изследвания”, ИИОЗ, БАН, гр. София, ул. Московска 13А (27 юни 2017);

35. “(Раз)умните договори – нови роли на потребителите в децентрализираните системи за изграждане на доверие” – доклад на кръгла маса “Правата на потребителите в дигиталната сфера”, организатор: катедра “Частноправни науки” на Юридическия факултет на УНСС и Международния правен център (ILAC), Голяма конферентна зала на УНСС, гр. София, 9 юни 2017 (9 юни 2017);

34. “Близките на хората с увреждания като правен ресурс” – методологичен семинар с международно участие “Поколенчески модели на справяне с житейски кризи”, организатор: СУ “Св. Климент Охридски”, блок 1, гр. София, 28-29 май 2017 (28 май 2017);

33. “Здравни християнски практики като културен феномен” – заедно с проф. Живка Винарова, уебинар, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, гр. София (23 май 2017): видео (49.20-61.20);

32. “Електронните лица – нови “употреби” на правосубектността” – научен доклад, Научна конференция на тема “Правни норми и правни принципи”, организатор: ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, Ректорат, Конферентна зала (15 май 2017);

31. “Добрите нрави и самоуправляващите се автомобили” – публична лекция, организатор: Професионален сайт “Предизвикай правото!” и Sofia Legal Hackers, пространство за споделено мислене Coshare HIVE, гр. София, бул. Симеоновски шосе № 104 (22 март 2017): видео и дискусия;

30. “Делото “Нуволи”, хората с увреждания и правото на евтаназия” – публична лекция, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, гр. София, Корпус II, зала 304 (26 януари 2017);

29. “Правоспособността и юридическото начало на човешкия живот” – публична лекция, организатор: Клуб на юриста “Теодор Пиперков” към СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, Ректорат, 225 ауд. (7 януари 2017): видео;

28. “Самоуправляващите се автомобили – новият контекст на етичните дилеми, или как технологиите ще променят правото?” – научен доклад, Шеста международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността “Контекст и контекстуализации”, 6-10 декември 2016, София-Априлци, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски, Априлци (8 декември 2016);

27. “Съвместно общо събрание на няколко етажни собствености” – научен доклад, Научна конференция “Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба”, организатор: УНСС, София (24 ноември 2016);

26. “Етични и правни въпроси на допълващите и алтернативните способи за комуникация като технологии за социална интеграция” – научен доклад, Научна конференция с международно участие “Интердисциплинарни логопедични практики”, 4-6 ноември 2016, организатор: Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, Аула, I корпус, София (5 ноември 2016);

25. “Спиране на придобивната давност” – научен доклад, Втора национална конференция “Предизвикай правото” на тема “Предизвикай: Давността!”, организатори: Професионален сайт “Предизвикай правото” и Съюза на съдиите в България, Съдебна палата, Конферентна зала на ВКС, София (28 октомври 2016);

24. “Права на роботите – илюзии или реалност” – научен доклад, Четвърта национална конференция по биоетика и биоправо “Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето”, 21-22 октомври 2016, организатори: Фондация за развитие на правосъдието, Професионален сайт “Предизвикай правото” и Департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ, Корпус I, ст. 409, София (21 октомври 2016): видео;

23. “Правото и празните човешки тела” – научен доклад, Тридневен разнодисциплинарен семинар на тема “Тялото: вариации, спекулации, доктрини”, 14-16 октомври 2016, организатори: СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив (15 октомври 2016);

22. “За морала, правото и изкуствения интелект – антропоморфизми и дигитализации” – научен доклад, Международна конференция “Дигитализация и социални последици в глобализирания свят”, 29-31 септември 2016, организатори: ЮЗУ “Неофит Рилски”, Корпус I, зала 342, Благоевград (29 септември 2016);

21. “Човекът и запрещението в контекста на актуални законодателни инициативи” – научен доклад, Трета национална конференция по биоетика и биоправо “Човекът в биоетичните и биоправните регулации”, 11-12 декември 2015, организатори: Фондация за развитие на правосъдието и Професионален правен сайт “Предизвикай правото”, София (11 декември 2015): видео;

20. “Най-дългият правен субект” – научен доклад, Пета международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността “Нечовешкото”, 6-9 Декември 2015, София-Априлци, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски, Априлци (6 декември 2015);

19. “Владението – юридически фрагменти” – лекция и дискусия, организатор: студентски кръжок по гражданско и търговско право към УНСС, София (5 декември 2015);

18. “Солидарност и граници на правата – възможни ли са права на природата?” – научен доклад, XI-та Национална конференция по етика “Морал и етика на солидарността в съвременното общество”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, София (21 ноември 2015);

17. “Правосубектността между волята, интереса и паметта” – научен доклад, Научна конференция на тема “Право и права. В памет на проф. Росен Ташев (1953-2014)”, организатор: Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски, София (3 ноември 2015);

16. “Проблеми при промени в недвижими имоти във връзка с принудителното изпълнение по ГПК” – научно-практически доклад, семинар, организатор: Сдружения “Инициатива за развитие на принудителното изпълнение”, Пловдив (1 ноември 2015);

15. “Брачният договор като основание за установяване на добросъвестно владение” – научен доклад, Национална научна конференция “Актуални въпроси на семейното и наследственото право. В памет на проф. д. ю. н. Лиляна Ненова (1921-1995)”, организатор: Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски, София (22 октомври 2015);

14. “Изпълнение върху вещи в съпружеска общност” – научен доклад, Национална научна конференция “Предизвикай: Изпълнителния процес!”, организатори: Професионален правен сайт “Предизвикай правото” и Съюз на съдиите в България, София (16 октомври 2015);

13. “Аскеза на търговските пространства” – представяне и защитаване на теза, семинар “Телесни кодове и социални пространства”, организатори: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, и Лаборатория “Нови медии и култури”, СУ “Св. Климент Охридски”, София (27 май 2015);

12. “Етиката в предверието на правото” – научен доклад, семинар “Етика на развитието”, организатор: Секция “Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието, БАН, София (20 май 2015);

11. “I Have a Drone! Война на дронове – автентичност и репрезентации” – научен доклад, 32-ра Национална научна конференция в Гюлечица на тема “Автентичност и репрезентации”, организатор: Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Гюлечица (15 май 2015);

10. “Митология на правата и животните” – публична лекция, организатор: Семинар за хуманитаристи към СУ “Св. Климент Охридски”, София (27 април 2015);

9. “Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата. Солидарност след идентичността” – доклад, конференция “Изкуство и памет (XX-XXI век)”, организатор: Културен център на СУ “Св. Климент Охридски”, Априлци (9 юни 2014);

8. “Асистираната репродукция и някои хибридни форми на човешки (?) живот” – презентация, Конференция “Две гърмящи дула в репродуктивната медицина: да поговорим за психология и биоетика”, MSD, София (25 септември 2014);

7. “Трябва ли да преодолеем телата си?” – презентация, конференция “Модерен абсурд”, ТЕДхБГ, София (18 май 2014) – статия (текст) и представяне (видео);

6. “Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла” – доклад, конференция “Усиленият човек”, Френски институт, институт за критически социални изследвания, Катедра “Социология и науки за човека”, ФИФ, ПУ, София (10 юни 2014) – статия (текст) и представяне (видео);

5. “Болното лице – тяло, което не се търпи” – доклад, конференция “Тялото през социализма”, Център за академични изследвания, София (21 февруари 2014) – презентация (текст) и представяне (видео);

4. “Пътят на Пандора – от епруветката до кошера” – участие в конференцията “Дървото на живота”, организирано от сп. Грация, сп. Форбс и МБАЛ “Надежда” (12 януари 2014) – връзка (програма) и представяне (видео);

3. “Представлението на органите” – доклад, конференция “Перформативното тяло”, Френски институт, институт за критически социални изследвания, Катедра “Социология и науки за човека”, ФИФ, ПУ, Пловдив (20 ноември 2013) – статия (текст) и представяне (видео);

2. “Атипичните сделки в биоправото и каузата на договорите” – доклад, конференция “Тяло и достойнство”, Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт “Предизвикай правото!”, София (19 октомври 2013) – статия (текст) и представяне (видео);

1. “Здравно представителство” – доклад, конференция “Правата на човека като пациент”, Фондация за развитие на правосъдието, София (10 октомври 2012) – представяне (видео);