Подсъдност на исковете за недължимост на публични вземания (преглед и анализ на съдебната практика)

(допълнен вариант на статията, публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 11/2018 г.) В практиката на съдилищата зачестиха случаите на...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 12, ал. 1...

(сигнал № 16 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 7 август 2018 г., председателят на Върховния административен съд и...

Компетентността за издаване на ревизионни актове след и преди Тълкувателно решение № 5 от...

Тази статия – както сочи и заглавието – е написана хронологично в обратен ред. Надявам се, след прочита й, читателят ще разбере защо. Тя...

Нужна ли е промяна в концепцията за прилагане на давността за данъчни задължения?

  1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо...

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на чл. 172, ал. 1,...

(сигнал № 11 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) (Стефан Тихолов, Тюркер Моллахасан) С настоящия сигнал, депозиран на 22 декември 2017 г., председателят на Върховния административен съд бе...

Сигнал за противоречива съдебна практика на ВАС по въпроси на давността по ДОПК

(сигнал № 10 от инициативата „Сигнализирай: Правото!“) С настоящото предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение, депозирано на 11 декември 2017 г.,...

За служебното прилагане на давността за данъчни задължения – принципи на ДОПК или аналогия...

1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо...